Etter konstituering.

03.11.15

Nå har jeg hatt noen uker fri, og selv om det føles rart å ikke være opptatt det meste av døgnet, innrømmer jeg gjerne at det er godt å ikke ha full timeplan hver dag.

Som ordfører var det travle dager, og det er også mange oppgaver som jeg vet vi ikke har maktet å løse slik vi skulle ha ønsket det. Jeg har satt umåtelig stor pris på de positive tilbakemeldingene jeg har fått i disse åtte årene, og jeg håper at den nye ordføreren får like mange innspill. Det beste grunnlaget for å endre kurs er gjennom positive og negative tilbakemeldinger fra de som er direkte berørt.
Det skjer mye i Selbu, og jeg har deltatt på mange arenaer der jeg har truffet mange mennesker og opplevd mye fint og interessant. Siden jeg verken har små barn eller andre private omsorgsoppgaver, har det vært mulig å være ekstra synlig i lokalsamfunnet.
Den nye ordføreren har små barn som trenger oppfølging, og det kan nok ikke forventes at han deltar «overalt» slik jeg har gjort. Som bestemor stiller jeg gladelig opp når han har ordføreroppgaver, men som far er det viktig at han kan sette av tid til familien.

Målet med bloggen min har blant annet vært å få et større politisk engasjement, og jeg håper at alle som har fulgt meg har fått godt innsyn i det som skjer i kommunen.

Takk for fine år som ordfører i ei vakker bygd med mange positive innbyggere!

Reklamer

Takk for meg.

12.10.15

Nå er min siste arbeidsdag som ordfører over, og jeg har overlatt klubba og med det ansvaret til min sønn som mandag kveld ble valgt til ordfører.

Mandag dro jeg til kontoret som vanlig og fikk før lunsj besøk av påtroppende ordfører og varaordfører. De kom direkte fra Nea Radio sitt studio der begge ble intervjuet om det som skjedde torsdag før helga. Da brøt felleslista avtalen med Høyre og MDG og tok kontakt med Ap og SV som de inngikk avtale med på fredag.
I løpet av dagen brukte jeg mye tid på å lese rundskriv om regler ved valg som skal foretas i konstituerende møte, og hadde samtaler med sekretær og rådmann. Flere stakk innom kontoret for å slå av en prat og gratulere meg med at min sønn sannsynligvis ville bli valgt til ordfører i løpet av dagen. Ellers ble det ikke gjort så mye. Det meste er ryddet og klart, og jeg vil selvsagt komme innom rådhuset de første dagene for å informere om saker og hva som finnes på kontoret.
Kveldens møte startet med at Høyre sin representant, som ble vraket i forhandlingene mellom felleslista, Høyre og MDG like etter valget, holdt et innlegg under godkjenning av saklista. Han fortalte hva som hadde skjedd, og at denne prosessen hadde vært vanskelig både for han og for hans familie. Deretter leverte han fritakssøknad og forlot møtet. Søknaden vil bli behandlet av det nye kommunestyret i neste møte.
Det er sterkt beklagelig at slikt skjer, men jeg er glad for at både jeg og Ap/SV har stått på utsida og ikke vært en del av det spillet som tydeligvis har foregått.
Dermed ble vi bare 24 representanter resten av kvelden. Alle valg gikk greit. Ingen satte seg i mot avtalevalg, men en stemte i mot forslaget til formannskap. Det blir i følge svar fra fylkesmannen å betrakte som en blank stemme.
Valg av ordfører ble enstemmig, og det samme ble valg av varaordfører. Det tegner godt for framtidig samarbeid på tvers av partigrenser.
Både Ap/SV og felleslista var fast bestemt på at Høyre skulle få en representant i formannskap og alle hovedutvalg på tross av at de nå har bare tre representanter etter at en har meldt seg ut av partiet, og de ikke visste på forhånd hva han ville stemme. Dersom han nå får fritak, får Høyre på nytt fire representanter og kommer inn i alle hovedutvalg uten hjelp fra posisjonen. Med avtalevalg fikk Høyre mandag en plass i formannskapet.
Etter at alle sakene var behandlet, overleverte jeg klubba og ordførerkjedet. Det var spesielt og ekstra sterkt følelsesmessig å legge ordførerkjedet rundt halsen til min sønn.
Jeg har forberedt meg lenge på å slutte, så nå føles det helt greit, selv om det nok kan være fare for at jeg i blant kan bli litt «sjuende far i huset». Håper at noen tør å si i fra hvis jeg blir alt for aktiv.

Takk til alle som har fulgt bloggen min. Hensikten med den var å få opp interessen for politisk arbeid. Forhåpentligvis er den en medvirkende årsak til at det til høstens valg var enklere enn tidligere å få folk til å stille seg på lista til Arbeiderpartiet.
Jeg er ikke i tvil om at alle i det nye kommunestyret vil gjøre en god jobb de neste fire årene til det beste for den vakre bygda vår. Lykke til!


Nye samarbeidskonstellasjoner.

11.10.15

Det har skjedd mye siden Høyre, MDG og felleslista Sp/V/Krf skrev under avtale for kommende kommunestyreperiode. Ap og SV har forberedt seg på en periode i opposjon, men i slutten av denne uken brøt felleslista avtalen og tok kontakt med Ap sin ordførerkandidat.

Torsdag startet dagen på Selbu vgs. Rektor hadde invitert til møte om høringsutkastet til skolebruksplan 4. Daglig leder i Selbu Næringsforum møtte sammen med meg og vår tjenesteleder på næring og kultur. Ordfører i Tydal og begge oppvekstetatene var invitert, men var forhindret fra å møte. Rektor skal ha et eget møte med oppvekstetatene i kommende uke.
For Selbu vgs anbefales det i høringsdokumentet å arbeide videre med strategier for videregående opplæring for ungdommer fra Selbu og Tydal. Resultatet av dette arbeidet skal legges fram for fylkestinget i 2016.
Prognoser for elevtallsutvikling viser at vi har et stabilt elevgrunnlag, mens det for noen av de andre mindre skolene, Røros og Åfjord er nedgang.
I møtet fordelte vi oppgaver. Kommunen skal utforme et skriv om betydningen av å ha en videregående skole og vårt vedtak i formannskapet om å få et tettere samarbeid med Selbu Ungdomsskole. For foreldre og ungdommer er det trygt å slippe å flytte på hybel like etter ungdomsskolen, og for kommunen er det en fordel å ha ungdommene boende her noen år ekstra. De bidrar i frivillig arbeid og får en god forankring i bygda, noe som forhåpentligvis fører til at noen vil bosette seg her i voksen alder. Jeg har sagt at det viktigste regionalpolitiske tiltaket fylkeskommunen kan bidra med for vår kommune, er å opprettholde Selbu vgs. Det tar vi selvsagt med i vår uttalelse som ble ferdigstilt og oversendt rektor i løpet av dagen.
Før jeg dro på jobb ringte Nea Radio og ville ha kommentarer på statsbudsjettet. Jeg deltok ikke på fylkesmannens presentasjon på onsdag, men økonomisjefen var til stede, og han informerte meg om aktuelle tall for vår kommune. Vi ser ut til å komme bedre ut med totale inntekter enn vi har prognostisert. Det er vanskelig å finne ut nøyaktig hva dette skyldes, men en positiv folketallsutvikling fra 1. juli i 2014 til 1. juli i år, er helt sikkert utslagsgivende. Skatteanslaget kan være noe usikkert med økende arbeidsledighet, men vi har ikke mer sikre tall å bruke enn de vi blir anbefalt i statsbudsjettet.
Det er også noen økte kostnader. Blant annet får vi ikke like stor andel dekket av kostnader til ressurskrevende tjenester.
RDA- midler til næringsfondet og til transportstøtte til Kjeldstad (kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i 2007) reduseres i 2016 og er foreslått tatt helt ut fra 2018. I tillegg reduseres overføringene til fylkeskommunen til regional utvikling. Det vil selvsagt også ha virkning for oss. Reduksjon i slike næringsrettede bevilgninger rammer spesielt distriktene. Det er ingen overraskelse etter den omlegging som den blåblå regjeringen la opp til i sitt budsjett for 2015 der de både reduserte kommunenes distriktstilskudd og de regionale utviklingsmidlene
Det er også forslått endringer i kraftverksbeskatningen som vil redusere eiendomsskatten noe, men de konkrete virkningene av dette, har vi så langt ikke beregnet.
Endelig avgjørelse på endringene som er foreslått i eiendomsskatt på verker og bruk, blir ikke tatt nå, og vil derfor uansett ikke få virkning før i 2017.
Fortsatt ser vi at skattelettene som foreslås, gir mest til de som tjener mest, noe som også er en videreføring av det regjeringen startet med i sitt forrige budsjett.
Regjeringen foreslår også for 2016  å redusere formuesskattesatsen og øke bunnfradraget. Videre foreslår de å øke ligningsverdien av sekundærbolig og næringseiendom fra 70 prosent til 80 prosent av beregnet markedsverdi. Dette gir samlet sett gi en skattelette på ca. 1,1 millioner og vil komme de til gode som har mest fra før.
Foreslått reduksjon i selskapsskatten synes for meg å ha større virkning for næringslivet enn endringer i formuesskatten. Det ble bekreftet i et innlegg fra en som var med i Scheel-utvalget (skatteutvalg).
En oversikt som ble framlagt i fylkesmannens møte onsdag, viser at Selbu ligger godt under gjennomsnittet i fylket i forhold til lånegjeld pr. innbygger, og at vi i 2014 hadde et driftsresultat på 2,9 %. Det som anbefales er 3 %, så vi kan trygt si at vi for 2014 ligger «i rute».
Etter at jeg hadde satt meg inn i deler av statsbudsjettet, kom Nea Radio innom for et intervju om saken.
For ei tid tilbake hadde Selbyggen intervjuet ordfører i Holtålen for å høre hva de hadde gjort for å få økonomien på rett kjøl. Det skjedde i en periode da vi gjentatte ganger fikk kritikk for manglende fokus på økonomistyring. Det var uansett noe merkelig å bruke Holtålen, som da var Robek- kommune, og som også for 2014 har negativt driftsresultat.
Jeg er sikker på at ingen kommune ønsker å komme ut med røde tall, så sammenligninger et enkelt år, har liten verdi. Kommer det uforutsette hendelser, vil det umiddelbart vise seg på bunnlinja. Ingen kan gå ut å fortelle at det for eksempel skyldes ekstra ressurser til enkeltelever eller til brukere med store hjelpebehov, siden den som får tjenestene, lett kan identifiseres. Kostnadene må vi ta, og det er ikke gjort «over natta» å redusere andre poster tilsvarende.
Torsdag ble det også samtaler med politisk sekretær om konstituerende møte kommende mandag og valg til nemnder og utvalg. Kommunestyret skal allerede den 26. oktober foreta de valgene som ikke skjer på mandag, og derfor er det viktig at dette gås grundig igjennom før valgnemnda trer sammen.
Arbeiderpartiets nye kommunestyregruppe hadde torsdag kveld møte sammen med styret i kommunepartiet. Der gjennomgikk vi det vi har fått med oss av alt som har skjedd underveis mellom de partiene som hadde skrevet under avtale for kommende periode, og fordelte kandidater til formannskap og hovedutvalg ut i fra vår rolle i opposisjon. Både erfarne og nye representanter var entusiastiske og så fram til en fireårsperiode som kommunepolitiker. Det lover godt både for partiet og for kommunen.
Etter at jeg kom heim, fikk jeg beskjed om at felleslista hadde invitert til møte med Ap i forbindelse med forestående konstituering.

Fredag hadde jeg avtalt møte med rådmannen for å foreta en gjennomgang av lover og regelverk før konstituerende møte. Imidlertid kom det melding om at vi ikke behøvde å bruke tid på å vurdere ulike scenarier for valg av formannskap og ordfører. Det ville bli ryddet opp i løpet av dagen.
Vi brukte likevel tid på å snakke sammen om saker jeg ønsket å informere om til en relativt nytilsatt rådmann.
Litt rydding ble det tid til før jeg fikk besøk av en medpolitiker og dro til Bjørkhov for å ha lunsj sammen med to partifeller.
Etter at jeg kom tilbake derfra, kom en journalist fra Nea Radio innom. Jeg hadde ikke noe nytt å meddele om konstituering, men de hadde gjort avtale med felleslista om at de skulle få kommentarer etter dagens møte med Ap/SV.
Det ble ikke gjort så mye denne dagen, men det meste er ryddet på kontoret, og forberedelsene til mandagens møte ble etter det jeg hadde fått informasjon om, enklere enn jeg i utgangspunktet trodde.
I løpet av kvelden leste jeg på Nea Radio sin hjemmeside at felleslista hadde brutt med sine opprinnelige samarbeidspartnere og inngått ny avtale med Ap/SV.
Siden det er min sønn som er ordførekandidat for Arbeiderpartiet, fulgte jeg litt med på når de skulle ha møte, og hva som var varslet agenda. Han ringte meg sent fredag og fortalte at de nå var blitt enige om at han skal velges til ordfører, og at felleslista sin toppkandidat, som har vært min varaordfører i siste periode, blir varaordfører. I tillegg til SV, er det felleslista vi i Ap har sagt at vi ønsker å samarbeide med.
Jeg er ikke i tvil om at dette blir en god løsning for kommende periode. I begge mine ordførerperioder har jeg hatt god støtte av de varaordførerne jeg har samarbeidet med. De har tatt sin del av ansvaret og hatt tid og evne til å lytte og komme med konstruktive innspill. I tillegg har begge vært ærlige, og jeg har hatt full tillit til at de aldri har hatt andre motiver enn de har gitt utrykk for.
Samarbeidet i gruppa mi har vært godt, og formannskapet har fungert mer som et politisk verksted enn som et fora med medlemmer fra opposisjon og posisjon. Med en anstrengt kommuneøkonomi, er det en stor fordel at alle er ansvarlige og ikke overbyr hverandre for å skaffe kortsiktig politisk gevinst.
Selvsagt har vi noen ganger stemt forskjellig i kommunestyret. Det skulle bare mangle om det ikke blir ulike syn på saker blant de 25 som er medlemmer der. Uansett har jeg aldri vært nødt til å bruke klubba for å stoppe usakligheter fra talerstolen. Alle har opptrådt ryddig og er, uavhengig av politisk ståsted, gode kolleger.
Mine nærmeste kolleger på kontoret har vært rådmannen og hans stab og sentraladministrasjonen forøvrig. Alle har vært til uvurderlig støtte, og jeg har hver dag gledet meg til å treffe dem, selv om noen saker er av en slik art at jeg ikke kan snakke med alle om alt.
Jeg kommer til å savne både jobben og mine kolleger, men alt må ta slutt en gang. Nå er det 32 år siden jeg første gang ble valgt inn som første vara til kommunestyret. I min første periode satt jeg i skolestyret og ble fast medlem i kommunestyret etter at en av de andre i gruppa, flyttet fra kommunen.
Med alt det «styret» som ble denne gangen i forhold til samarbeid for kommende periode, er jeg glad for å ha vært på sidelinja. Siden jeg tok avgjørelsen like etter forrige valg om at dette er min siste periode, har jeg aldri vært i tvil om at jeg ikke ville stille til valg på nytt.
Det er ikke enkelt å gjøre opp regnskap etter åtte år, men jeg har trivdes i jobben, hatt mange fine opplevelser og forsert mange «motbakker». Det heter at motgang gir styrke, og når en blir vant til å møte utfordringer offensivt, vet en at det meste er løsbart, selv om det ofte kan være vanskelig å overbevise seg selv om det når bakkene blir for bratte.

Mandag er min siste dag som ordfører, og da ser det nå ut til at jeg skal overlevere ordførerklubba til min sønn. Det blir litt spesielt, og jeg vil ikke si nei til å bli med litt på sidelinja som «rådgiver» dersom han spør meg. Siden han har små barn, kan en nok ikke forvente at han kommer til å delta på det meste som skjer i bygda, slik jeg har gjort. Enhver må forme jobben ut i fra sine forutsetninger og interesser, og jeg er ikke i tvil om at han vil bli en god ordfører. Med mange dyktige og ivrige medpolitikere har han god støtte, ikke minst av «mine» to varaordførere som fortsatt er med på laget.

Før konstituerende møte på mandag skal jeg ha kontordag som vanlig, og frem til nyttår har jeg tilbudt meg å være med på folkevalgtopplæring dersom det er behov for det. I Selbu er det etterlønn for ordfører i tre måneder dersom en ikke har en jobb å gå tilbake til. Jeg starter i jobb over jul, og derfor får jeg etterlønn resten av året og kan da bidra med opplæring og informasjon til nyvalgt ordfører og nytilsatt rådmann uten ekstra godtgjøring.

 


Høstferie og forberedelser til konstituerende møte.

07.10.15

Denne uken har det vært lite henvendelser og få møter. Det skyldes nok først og fremst at skolene har høstferie, men også at det nye kommunestyret snart skal konstitueres.

På rådhuset mandag ble det mye snakk om konstituerende møte etter det som hendte før helga med listetoppen i MDG og det som tidligere skjedde i forhandlingene mellom MDG, Høyre og felleslista. Etter at noen i kommende posisjon uttalte at de fremdeles er usikre på stemmegiving og oppmøte, har jeg brukt mye tid på å sjekke det juridiske rundt mulige situasjoner som kan oppstå i møtet.
Store deler av dagen ble brukt til rydding, makulering og utskrift av innlegg jeg vil ta vare på både på papir og elektronisk.
Vår frivillighetsprisvinner i 2014 ble av frivilligsentralens leder og meg foreslått som kandidat til å delta på «Afternoon tea» på slottet. Vi fikk forespørsel fra fylkesmannen om å fremme forslag, og fungerende fylkesmann fortalte meg at de umiddelbart valgte ut vår kandidat som en av de fire fra Sør-Trøndelag som fikk invitasjon. Jeg har visst dette ei god stund før invitasjonen ble sendt ut, og mandag tok jeg kontakt med vår prisvinner og spurte om jeg fikk lov til å sende pressemelding til lokale media. Hun ønsket i utgangspunktet ingen «oppmerksomhet», men jeg fikk lov til å informere media. Denne uken har både Nea Radio og Selbyggen hatt oppslag om forestående selskap. Det er i alle fall vel fortjent, og jeg ønsker lykke til med turen og slottsbesøket!

Tirsdag fortsatte jeg med rydding i gamle papirer som til og med jeg i min tid ikke har sett igjennom. Alt som er viktig, er arkivert og derfor kan det meste kastes, men noe som er unntatt offentlighet, må makuleres.
Før helga ble det sendt brev til Statens Vegvesen (STV) om forholdene rundt anlegget i Stigamælen. Tirsdag  fikk vi svar der det framgår at de  «legger seg helt flate» for alle de punktene vi påpekte. I samtale med ansvarlig ingeniør i kommunen fikk jeg muntlig referat fra møtet de hadde med STV på fredag om anlegget. Onsdag fikk jeg kopi av referatet, og det er nå oppnevnt en person som har ansvar for dialog og informasjon til kommunen. Fremdeles ser det ikke ut til at det vil bli nedsatt fart der vi ønsker det på alle omkjøringsvegene, men noe vil de vurdere, og det er lovet bedre skilting.
Fylkesmannen har sendt utkast til referat fra meklingsmøtet på arealplanen, og etter lunsj hadde jeg møte med tjenesteleder og kommuneplanlegger der vi gikk igjennom referatet. Vi drøftet dette i planutvalget forrige tirsdag, men gikk nå enda mer detaljert inn i de enkelte punktene.
Et punkt som er vesentlig å få korrigert fra min side, er en formulering om hvorvidt vi generelt ikke godtar 5 km buffersone rundt reinbeiteområdene eller om det bare avhenger av topografi. I meklingsmøtet var vi klare på  at vi ikke ønsket å bruke en fast grense, selv om det blir tatt hensyn til topografi.
Rektor ved Selbu videregående skole tok før helga kontakt for et møte om skolebruksplan 4 som fylkeskommunen har sendt ut på høring. Ordførere fra begge kommunene i Neadalen er invitert sammen med oppvekstetatene.
Etter lunsj startet jeg med å forberede meg til dette møtet.
Fylkestinget har fattet vedtak om at det i planen skal legges til grunn en helhetlig og desentral skole- og tilbudsstruktur som fremmer et langsiktig og bærekraftig perspektiv med hensyn til elever, arbeidsliv og ansatte. I en kommentar til dette skriver fylkesrådmannen at det bør være minst 300 elever for å sikre tilfredsstillende tilbud på alle årstrinn. Dette er ikke mulig på alle distriktskolene, og ekstra tilskudd kreves for å opprettholde et bredt tilbud ved de minste skolene. Selbu videregående er den minste i fylket med bare 105 elever i inneværende skoleår. Skolene i Rissa, Hemne, Hitra og Åfjord har alle under 200 elever.
Planen er delt opp i ulike områder og modeller. Det er Trondheims- området med Malvik,  samarbeidsmodeller for nærliggende distriktskoler , Frøya – Hitra og Meldal  – Orkdal,  samarbeidsmodeller for skoler som dekker samme inntaksområde og har store avstander, Fosenskolene, Melhus og Gauldal og  distriktskoler som ligger langt fra skoler de kan samarbeide med, Hemne, Oppdal, Selbu og Røros .
Det vises til store utfordring med elevtallsvekst i Trondheim.  I dag legges nærskoleprinsippet til grunn også der. Det betyr at elever får plass på den nærmeste skolen dersom ønsket linje finnes. I planen stilles det spørsmål ved om en heller skal legge  bærekraft til grunn. Det vil si at skolen blir så stor at den kan ha mange forskjellige linjer.  Vesentlig økt kapasitet må bygges ut innen 2023.
Min mening er at en i alle fall i distriktet fortsatt skal legge nærskoleprinsippet til grunn, og at en kan samarbeide med andre skoler for å tilby helhetlige løp. Det er også viktig at det brukes litt ekstra midler for å gi tilbud til flest mulig på «nærskolen» for de som ønsker det.
Selbu videregående skole er liten og trenger ekstra tilskudd for å oppretthold tilbud. Det er praktisk talt ikke frafall fra skolen i Selbu, og dermed er det ingen tvil om at den er samfunnsøkonomisk lønnsom. Elever som faller fra underveis i utdanningsløpet, koster ofte mye for samfunnet. Det viser seg også at elevene i Selbu får gode resultater, og for kommunen har jeg gjentatte ganger sagt at opprettholdelse av videregående skole, er det viktigste regionalpolitiske tiltaket fylkeskommunen kan bidra med .
I planens kommentarer til Selbu Videregående skole pekes det på at det er for få elever til å sette i gang Vg2 på to av utdanningsprogrammene, og at det er lave elevtall på flere av de øvrige Vg2 som skolen tilbyr. Fylkesrådmannen viser til at skolen er lokalisert rett ved Selbu Ungdomsskole, og at det dermed ligger godt til rette for et tettere samarbeid mellom de to skoleslagene. Dette er helt i tråd med det vi ba rådmannen vurdere i sak om bygging eller renovering av Selbu ungdomsskole.
En partifelle kom innom og stilte spørsmål om konstitueringen. Med alt som nå har skjedd, sier noen at Ap bør ordne opp. Flertallet ligger hos de som nå har inngått avtale, og vi i Ap forholder oss ryddig til at vi skal være i opposisjon de neste fire årene.
En journalist fra Klassekampen ringte og spurte om det var kommet fritakssøknad for MDG, og hvordan vi i tilfelle vil forholde oss til det. Jeg svarte at det først kan vurderes når det fremmes en slik søknad.
I kommuneloven  fremgår det hva som kan være fritaksgrunn, men det ligger også muligheter til tolkning. I § 15 2. ledd står følgende: «Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»
Det er kommunestyret som avgjør en eventuell søknad blant annet med bakgrunn i denne formuleringen.

Onsdag gikk jeg igjennom resten av høringsutkastet til skolebruksplan 4, hadde besøk på kontoret av en god venn og partifelle og fortsatte med å rydde i papirer og elektroniske dokumenter.
Med alt som har skjedd i Selbu på den politiske arena atter valget, er det godt å ha noen å prate med. Jeg forbereder meg så godt som mulig til mandagens møte, både med å lese dokumenter, sjekke regler for avstemming og vurdere ulike scenarier, for det ser fortsatt ikke ut til at noen er helt trygge på utfallet.

Torsdag har jeg møte om skolebruksplan 4, og på kveldstid skal jeg delta på gruppemøte med den nye kommunestyregruppa. Deretter ser det ut til at det bare er mandagens kommunestyremøte igjen før jeg får avløsning av en ny ordfører.


Eldres dag og «fridag».

04.10.15

Denne perioden valgte jeg å ha bare 90 % stilling, men det har sjelden blitt tid til å ta fri. Fredag var det ingen avtaler, og da passet det godt å ta ei langhelg på hytta.

Torsdag var det møte i hovedutvalg for samfunnsutvikling. Både før og etter det møtet kom flere av politikerne innom kontoret mitt. Det var samtaler og spørsmål om konstituerende møte kommende mandag. Rådmannen ble bedt om å sjekke lovverket slik at vi har alt klart om det skulle skje noe uventet.
Etter forespørsel fra leder i frivilligsentralen utformet jeg et skriv som Selbu Næringsforum kunne sende til sine medlemmer med oppfordring om å støtte årets TV-aksjon. Daglig leder i Næringsforumet skrev under og videreformidlet det.
Redaktør i Nea Radio stakk innom for å gjøre et intervju om TV-aksjonen og stafetten som ble igangsatt med Selbu Næringsforum. Etter at de fikk informasjon om dette på onsdag, gjorde vi avtale om intervju. Vi fant begge ut at presentasjon av pressemeldingen var godt dekkende, og jeg avsto derfor fra ytterligere kommentarer.
Ansvarlig ingeniør for vegsaker i kommunen utformet et brev til Statens Vegvesen etter vedtak i formannskapet på tirsdag om å sende en henvendelse om ulike forhold i tilknytning til anleggsarbeidene i Stigamælen. Hun har hatt jevnlig kontakt med Vegvesenet og entreprenør uten å ha nådd frem.
Jeg skrev under sammen med henne, og nå har vi endelig fått tilbakemelding. På Nea Radio hørte jeg lørdag at kontrakten med entreprenøren blir hevet, og at prosjektansvarlig ved Statens Vegvesen «la seg flat» for manglende reaksjoner på våre henvendelser og mangelfull og delvis feil informasjon. Håper inderlig de kommer i gang igjen snart slik at vegen blir ferdig neste høst som planlagt.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har sendt skolebruksplan 4 ut på høring. Etter henvendelse fra rektor ved Selbu videregående skole fikk vi avtalt møte med ordførere og sentrale skoleledere i Neadalen kommende uke, slik at vi kan samordne uttalelser eller muligens sende en felles.
Mye av dagen ble brukt til å fortsette rydding og kopiering av diverse saker jeg ønsker å ta vare på, og som også skal arkiveres når jeg har lagt det inn i «leselig» format.
Torsdag var FN´s  internasjonale eldredag. Jeg har i flere år deltatt på markeringen av denne dagen. Som vanlig var det pensjonistforeninga som sto som arrangør, og etter samtale med leder der, møtte jeg opp på Eldresenteret etter arbeidstid. Jeg liker å lese dikt, og fikk lov til å bidra med to dikt og takke for mange fine stunder sammen med pesnsjonistene i bygda. De er en utrolig stor ressurs som bidrar flere ganger hver uke med å berike hverdagen for hverandre og for alle som møter opp på kaffeen og på ulike arrangementer.

Kommende uke er min siste hele uke som ordfører, og det er ikke så mange møteavtaler. Fremdeles er det en del å gjøre på kontoret, og konstituerende møte neste mandag må planlegges, så dagene blir sikkert som vanlig fylt opp med diverse gjøremål.

 


Mitt siste formannskapsmøte

30.09.15

Nå har jeg avviklet mitt siste politiske møte som ordfører, og selv om jeg allerede for fire år siden bestemte meg for å ikke stille til valg denne gangen, er det litt vemodig. Det er alltid mange spennende saker på gang som det hadde vært interessant å følge opp, men alt har en ende.

Mandag startet jeg med å korrigere en tidsangivelse i bloggen min som jeg ble gjort oppmerksom på. September var blitt til februar. Selv om jeg alltid leser igjennom flere ganger, blir jeg tydeligvis så opphengt i å være helt sikker på at alle fakta er korrekt, at jeg overser trivielle ting.
Sakene til tirsdagens møte i planutvalg og formannskap ble lagt ut før helga, og mandag forberedte jeg meg til møtet. Det var ikke så mange saker, men vedtak vi fatter, får uansett en eller annen konsekvens for organisasjonen eller de vi ytre tjenester til, og derfor er det viktig å være sikker på at en kjenner saken godt.
Jeg sendte før helga en pressemelding til Selbyggen og Nea Radio der jeg stilte kritiske spørsmål ved Høyres snuoperasjon i forhold til kommunal økonomi etter at jeg fikk kjennskap til avtalepunkter mellom kommende posisjonspartier. Nea Radio dekket dette på torsdag, og siden Selbyggen ikke rakk å få det med i fredagens utgave, valgte jeg å be om å få inn et innlegg under «Min mening» i stedet for å få et intervju om saken. Der la jeg til noen kommentarer for å gjøre det mer helhetlig og forståelig.
Mandag ble det også litt tid til rydding i innlegg og eget «arkiv». Alt som skal arkiveres i kommunen er overført, men noe jeg sjøl har kladdet på eller tatt «dobbelt» vare på, kan slettes eller kastes i papirkontainer.

Tirsdag kom noen av formannskapsmedlemmene innom kontoret mitt før møtet. Dette var det første formannskap med ny rådmann og det siste for noen av oss. En journalist fra Nea Radio kom innom for et intervju med meg og en medpolitiker fra SV som har vært med i politisk arbeid i 40 år, og som nå ikke ønsket å være med i kommunestyret videre.
Formannskapsmøtet startet som vanlig med gjennomgang av referat- saker og noen muntlige orienteringer. Blant annet informerte jeg om at fylkesmannen reduserer tilskuddet vi var forespeilet til arbeid med kommunereformen. Dette gjør de med bakgrunn i uttalelser fra rådmann i Stjørdal som etter besøk i alle Værnesregionkommunene, konkluderer med at vi ikke går videre foreløpig. På tross av at vi har vedtak om utredning og har sluttet oss til felles utredning i Værnesregionen,  får vi bare halvparten av beløpet vi har beregnet å få. Uavhengig av ståsted i dag i denne saken, har vi vedtatt og foretatt utredninger sammen med videregående skole, næringslivet og kulturrådet og har planer om flere utredninger.
Det blir helt feil for meg å skulle starte konkrete forhandlinger med en kommune før vi har vurdert alt fra eget ståsted. Med et slikt hastverksarbeid kan en i alle fall ikke forvente at det blir ja til så mange sammenslåinger. Det en har, føles trygt, og har en ikke tid til gode utredninger av konsekvenser, lander naturlig nok de fleste på at det er best å være alene.
Når kommunestyret skal fatte endelig vedtak, kan det være like alvorlig å si nei som å si ja. Det meste vil avhenge av sentrale rammebetingelser, men også av grundige lokale utredninger. Administrasjonen har sendt sin uttalelse om avkortingen av tilskuddet til fylkesmannen, og formannskapet vedtok at vi skal støtte denne og i tillegg sende en egen uttalelse.
Rådmannen og ansvarlig for veg i sektor samfunnsutvikling har hatt jevnlig kontakt med Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune, som vegeier, om skilting i forbindelse med vegarbeidet i Stigamælen. Det gjelder skilting av omkjøringer og fartsbegrensninger på omkjørings- vegene. En representant fra Statens Vegvesen uttalte til Nea Radio at  skilt om fartsbegrensning  trolig ikke vil gi lavere fart. Dette er uforståelig og vanskelig å godta. Det er etter min mening veldig uheldig at vegmyndighetene gir uttrykk for at de har gitt opp håpet om at skilting blir respektert. Formannskapet vedtok at vi skulle sende en henvendelse til Statens Vegvesen der vi påpeker det administrasjonen allerede har tatt opp.
Politiske saker i formannskapet var blant annet tilbakemelding på formannskapets klage på utskrevet eiendomsskatt på USMA AS og SIVA eiendom Selbu. Med bakgrunn i utredninger i sak til sakkyndig nemnd, trakk vi klagene.
Kommunestyret har bedt om  at dagens leirskoletilbudet skal evalueres. For 2015 og 2016 er det vedtatt å opprettholde tur med Hvite busser slik den er i dag, men hovedutvalget har fra og med 2017 gått inn for en tur med fly som varer i fire dager og som dermed ikke får det omfanget som dagens leirskoleopphold har. Elevene skal da dra til Auschwitz, der de vil få innblikk i de enorme grusomhetene nazistene var i stand til å iverksette mot jødene. De får se størrelsen på utryddelsesmaskineriet, og får innsikt i den omfattende ondskapen nazistene klarte å skape mot én uskyldig folkegruppe. Samtidig vil de få se menneskets andre side; dets godhet, kreativitet og skaperkraft. Det får de både gjennom folklorekvelden, omvisning i Krakow by og under besøket i  saltgruvene.
Selv om dette tilbudet er i et mindre format enn dagens tur på 8 dager, vil de få verdifulle inntrykk og opplevelser som en del av det treårige undervisningsopplegget om menneskerettigheter og demokratiforståelse. Det vil også være mulighet til å bruke tid på skolen til forberedelser og etterarbeid av inntrykkene i stedet for på selve bussturen.
Dagens tur er basert på innsamling av penger i form av foreldredugnad og er avhengig av at de stiller opp. I lag og organisasjoner er det allerede mye dugnadsarbeid for å skaffe penger til drift. Hvis foreldrene ikke ønsker å delta med pengeinnsamling til leirskoleturen, vil grunnlaget for et opplegg slik det er i dag, falle bort.
Med det leirskoletilbudet som nå er foreslått, er planen at det hele dekkes av kommunen og overskudd fra elevbedrifter. For kommunes del er besparelsen på et slikt opplegg beregnet til 137.000 kroner pr. år.
Formannskapet støttet hovedutvalgets innstilling.
Kontraktsforslag for Bio-anlegg på Bellområdet ble enstemmig godkjent. Endelig kommer vi i gang med et anlegg vi lenge har hatt planer om.
I planutvalget hadde vi bare orienteringssaker. Tjenesteleder for plan, bygg og oppmåling redegjorde for foreløpig referat etter meklingsmøtet på arealplanen hos fylkesmannen. Utkastet til referat ser greit ut med noen mindre korrigeringer vi ønsker å ha inn. Det gjelder ikke konkrete områder i planen, men verbale beskrivelser fra uttalelser i møtet. Når endelig referat foreligger, kan arealplanen  vedtas i kommunestyret med unntak av to områder vi ikke ble enige om, og som dermed går til departementet for endelig avgjørelse.
Vi ble også informert om at det foregår arkeologiske undersøkelser ved Granby i forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Garberg – Øystrand.
Arbeidet med  å lage utkast til sentrumsplan er i rute og vil foreligge i løpet av oktober.
Etter møtet hadde jeg samtaler med medpolitikere på mitt kontor. Vi snakket om kommende periode, konstituering og opplegg for opplæring og involvering av partimedlemmer generelt.

Onsdag hadde jeg en avtalt lengre samtale med rådmannen om saker som han bør oppdateres på, og sekretær hadde laget forslag til protokoller fra tirsdagens møter som jeg gikk igjennom.
Like etter lunsj tok leder av frivilligsentralen kontakt og ba meg bli med i møte med Selbu Næringsforum (SNF) for å sette fokus på årets TV-aksjon. Der fikk vi avklart at de støtter aksjonen økonomisk og vil gå ut med oppfordring til sine medlemmer. Jeg skal lage utkast til brev som kan sendes ut.
Etter møtet med SNF gjorde frivilligsentralen avtale med Selbyggen om intervju i forbindelse med næringslivets engasjement for  TV-aksjonen. Det ble i den forbindelse tatt bilde av at jeg overleverer stafettpinne til SNF.
Jeg er leder i valgstyret for KLP i Sør-Trøndelag. Der skal vi foreslå utsendinger med varamedlemmer. Jeg fikk tilsendt liste over de som fungerer i dag, med beskjed om at de vil ha ferdig forslag i løpet av noen uker. Siden jeg snart ikke har mailadresse i kommunen, sendte jeg ut forespørsel om noen ønsker å frasi seg gjenvalg og ga opp min private adresse.
Innimellom ble det tid til litt rydding, samtaler med saksbehandlere og gjennomgang av post.
Det er nå under to uker til konstituerende møte i det nye kommunestyret. Sekretær har startet forberedelsene og utaarbeidet saksfremlegg som jeg fikk til godkjenning,

Resten av uken er det ingen møteavtaler, men jeg har fremdeles en god del dokumenter å gå igjennom før jeg overlater kontoret. Fredag tar jeg fri fra kontoret, og håper på ei fin lang helg på hytta.

 


Rydding og innlegg til media.

27.09.15

De to siste dagene denne uken har jeg fått ryddet litt i eget arkiv, i saker og nok en gang kommentert Høyre sin politikk som ser ut til å endre seg alt etter hvilken rolle de har.

Torsdag leste jeg noen av de punktene Høyre, felleslista og MDG har blitt enige om i sin samarbeidsavtale. Det førte til at jeg sendte følgende pressemelding til lokal media:

«Innlegg / pressemelding økonomi:

Jeg har lest de punktene i samarbeidsavtalen mellom Felleslista, Høyre og MDG som MDG la ut i går. I pkt. 8 står følgende: «Fellespunkt for partiene at kommunens driftbudsjett er i balanse innen 3 år.»
Dette er full helomvending fra Høyre sin side når det gjelder kommuneøkonomien.
I kommunens sist vedtatte økonomiplan for 2015 – 2018 legges det opp til avsetning til disposisjonsfondet på ca. 8 millioner fra 2016 – 2018 . I 2015 vil vi sannsynligvis ikke nå de mål vi har satt oss på grunn av manglende utbytte fra Everket, men i økonomiplanperioden er inntekter derfra redusert. Driftsrammene avhenger selvsagt av mange eksterne forhold vi lokalt ikke rår over. Fortsetter den blåblå regjeringen med skatteletter, reduseres nok overføringene til kommunene, og kraftinntektene er svært usikre med forslaget fra regjeringen om å fjerne eiendomsskatt fra blant annet kraftlinjer og vindkraftanlegg.
Posisjonen, med egen «adresse» til Arbeiderpartiet, fikk sterk kritikk fra Høyre i hele valgkampen for uansvarlig økonomistyring. I Selbyggen den 11. september skriver også lederen at det er Høyres utspill om kommuneøkonomi som har preget debatten uten at de andre partiene har tatt denne debatten innover seg og vært villige til å diskutere realitetene.
Siden dette var siste utgave av Selbyggen før valget, var det ikke mulig å svare på, og i intervju i Nea Radio den 23. september, ble det bekreftet at noen nettopp hadde stemt på Høyre på grunn av deres fokus på kommuneøkonomien.
Har Høyre bevisst kjørt Hans Bårdsgård foran seg for å «svartmale» økonomistyringa til dagens posisjon, som i alle deres innlegg ble «adressert» til Arbeiderpartiet? Når de like etter valget gjør full retrett, vraker sin egen toppkandidat og virkelig realitetsorienterer seg, er det nærliggende å tro at dette var planlagt.
I Arbeiderpartiet realitetsorienterte vi både oss selv og andre ærlig både før, under og etter valgkampen. Vi har aldri holdt skjult at kommuneøkonomien er stram, men allerede i 2014 ble det en resultatforbedring på 16,5 millioner fra foregående år.»

Jeg har gjentatte ganger i valgkampen påpekt feil fakta i Høyre sin beskrivelse av økonomi og andre forhold. Når de nå like etter valget snur totalt, konkluderer jeg med at det i valgkampen var helt korrekt av meg å stille spørsmål ved Høyres troverdighet. Bevisst feilinformasjon opprører meg alltid. Skal vi politikere ha troverdighet og få folk til å delta i valg, må vi i alle fall være ærlige.
Det er også noe merkelig at de skriver at kommunens driftsbudsjett skal være i balanse i løpet av tre år. I mine åtte år som ordfører har vi aldri vedtatt et driftsbudsjett som ikke har vært i balanse. Enkelte år har det balansert med bruk av fond, men det er aldri vedtatt driftsutgifter som vi ikke har dekning for. Regnskapet har dessverre noen år kommet ut med overforbruk, men det er noe helt annet enn å vedta et driftsbudsjett som ikke er i balanse. Det meste av det regnskapsmessige overforbruket skyldes uforutsette kostnader og manglende refusjoner for ressurskrevende brukere, noe som er vanskelig å forutse.
Redaktøren i Nea Radio kom innom kontoret for å intervjue meg etter at de mottok pressemelding / innlegg om Høyre og kommuneøkonomi. Jeg er ennå ikke blitt kontaktet av Selbyggen, og vil over helga be om at det blir tatt inn under «Min mening» kommende fredag.
Det er mange reaksjoner i bygda på det som nå har skjedd for å få en samarbeidsavtale om posisjoner for kommende kommunestyreperiode.  Etter at det ble kjent at felleslista og MDG krevde at Høyre vraket sin toppkandidat, noe de imøtekom for å få posisjoner, traff jeg en som jevnlig har kontakt med mange ungdommer. Vedkommende sa at alle som nå har vært med i prosessen som førte til at Høyres toppkandidat måtte gå, ikke bør skrive under manifest om mobbing. Det er vanskelig å motivere barn og unge når en sjøl ikke følger de leveregler vi forsøker å formidle.
Søndag fikk jeg epost med spørsmål fra giveren av en gave fra 2003 til rusforebyggende arbeid. Vedkommende har fått takk, men ikke hørt noe om hva pengene ble brukt til. Med litt «detektivarbeid» i arkiv og administrasjon, fant vi hva disse ble brukt til, og sendte svar til giveren.
Halvparten av beløpet vi fikk,  ble brukt til etablering av fritidsklubb i 2004. I tillegg ble det startet opp aktiviteter som dansekurs og ridegrupper i perioden 2007-2010. Resterende del av beløpet ble brukt da vi etablerte «Kjør for livet» i 2013. Alt dette er rusforebyggende aktiviteter for ungdom. Status på aktivitetene i dag er at ungdoms- klubben er lagt til frivilligsentralen og har åpent hver mandagskveld. «Kjør for livet» har klubbkveld hver onsdag. Dette er et forebyggende tiltak for utvalgte ungdommer som står i risiko for negativ utvikling.
Selv om dette skjedde før jeg ble ordfører,  er jeg på kommunens vegne glad for at vi kunne gi et svar, men beklager selvsagt at dette ikke har skjedd tidligere.
Torsdag kveld dro jeg sammen med barnebarn til Monsberga i Stjørdal der kulturskolen i Selbu, Malvik og Stjørdal inviterte til Eventyrstien. Kulturskoleelever fra alle de tre kommunene deltok i tillegg til dans og musikkelever fra Ole Vig vgs.
Som tidligere år var dette et flott arrangement med visuell kunst, sang, musikk og drama. Godt jobba av elever og ansatte!

Fredag morgen kom en veileder fra KS som skal bistå kommunen med folkevalgtopplæring. Rådmannen, sekretær, varaordfører og jeg deltok fra kommunens side. Vi la fram forslag til tema, og veilederen hadde sendt oss innspill i forkant av møtet.
Noe opplæring vil skje i forbindelse med ordinære møter, men det planlegges også et todagers opplegg. I begge mine to perioder har vi reist bort og vært sammen i to dager med overnatting. Tilbakemeldingene på dette er positive, siden en da blir godt kjent, og nye politikere får lære mye av de som har lang erfaring. Det ble enighet om å kjøre samme opplegg i år.
Som vanlig hadde jeg samtaler med rådmann og saksbehandlere og kastet en del papirer som også er registrert i saksbehandlingssystemet.
Rådmannen fikk tilbakemelding på henvendelse til Statens Vegvesen om stenging av vegen i Stigamælen. De lover i det minste bedre informasjon, men fremdeles er det ikke avklart om det blir nedsatt fart på omkjøringsvegene.

Lørdag hadde vi fem barnebarn på potetopptaking. Åkeren er ikke stor, men det er uansett stas å være med og ikke minst få oppgjør for godt utført arbeid.

I kommende uke er det bare et møte. Nå er det nesten ingen politiske avtaler i min kalender. Konstituering av nytt kommunestyre er planlagt til den 12.oktober, så fram til da har jeg ansvaret og vil følge opp aktuelle saker.