Høstferie og forberedelser til konstituerende møte.

Denne uken har det vært lite henvendelser og få møter. Det skyldes nok først og fremst at skolene har høstferie, men også at det nye kommunestyret snart skal konstitueres.

På rådhuset mandag ble det mye snakk om konstituerende møte etter det som hendte før helga med listetoppen i MDG og det som tidligere skjedde i forhandlingene mellom MDG, Høyre og felleslista. Etter at noen i kommende posisjon uttalte at de fremdeles er usikre på stemmegiving og oppmøte, har jeg brukt mye tid på å sjekke det juridiske rundt mulige situasjoner som kan oppstå i møtet.
Store deler av dagen ble brukt til rydding, makulering og utskrift av innlegg jeg vil ta vare på både på papir og elektronisk.
Vår frivillighetsprisvinner i 2014 ble av frivilligsentralens leder og meg foreslått som kandidat til å delta på «Afternoon tea» på slottet. Vi fikk forespørsel fra fylkesmannen om å fremme forslag, og fungerende fylkesmann fortalte meg at de umiddelbart valgte ut vår kandidat som en av de fire fra Sør-Trøndelag som fikk invitasjon. Jeg har visst dette ei god stund før invitasjonen ble sendt ut, og mandag tok jeg kontakt med vår prisvinner og spurte om jeg fikk lov til å sende pressemelding til lokale media. Hun ønsket i utgangspunktet ingen «oppmerksomhet», men jeg fikk lov til å informere media. Denne uken har både Nea Radio og Selbyggen hatt oppslag om forestående selskap. Det er i alle fall vel fortjent, og jeg ønsker lykke til med turen og slottsbesøket!

Tirsdag fortsatte jeg med rydding i gamle papirer som til og med jeg i min tid ikke har sett igjennom. Alt som er viktig, er arkivert og derfor kan det meste kastes, men noe som er unntatt offentlighet, må makuleres.
Før helga ble det sendt brev til Statens Vegvesen (STV) om forholdene rundt anlegget i Stigamælen. Tirsdag  fikk vi svar der det framgår at de  «legger seg helt flate» for alle de punktene vi påpekte. I samtale med ansvarlig ingeniør i kommunen fikk jeg muntlig referat fra møtet de hadde med STV på fredag om anlegget. Onsdag fikk jeg kopi av referatet, og det er nå oppnevnt en person som har ansvar for dialog og informasjon til kommunen. Fremdeles ser det ikke ut til at det vil bli nedsatt fart der vi ønsker det på alle omkjøringsvegene, men noe vil de vurdere, og det er lovet bedre skilting.
Fylkesmannen har sendt utkast til referat fra meklingsmøtet på arealplanen, og etter lunsj hadde jeg møte med tjenesteleder og kommuneplanlegger der vi gikk igjennom referatet. Vi drøftet dette i planutvalget forrige tirsdag, men gikk nå enda mer detaljert inn i de enkelte punktene.
Et punkt som er vesentlig å få korrigert fra min side, er en formulering om hvorvidt vi generelt ikke godtar 5 km buffersone rundt reinbeiteområdene eller om det bare avhenger av topografi. I meklingsmøtet var vi klare på  at vi ikke ønsket å bruke en fast grense, selv om det blir tatt hensyn til topografi.
Rektor ved Selbu videregående skole tok før helga kontakt for et møte om skolebruksplan 4 som fylkeskommunen har sendt ut på høring. Ordførere fra begge kommunene i Neadalen er invitert sammen med oppvekstetatene.
Etter lunsj startet jeg med å forberede meg til dette møtet.
Fylkestinget har fattet vedtak om at det i planen skal legges til grunn en helhetlig og desentral skole- og tilbudsstruktur som fremmer et langsiktig og bærekraftig perspektiv med hensyn til elever, arbeidsliv og ansatte. I en kommentar til dette skriver fylkesrådmannen at det bør være minst 300 elever for å sikre tilfredsstillende tilbud på alle årstrinn. Dette er ikke mulig på alle distriktskolene, og ekstra tilskudd kreves for å opprettholde et bredt tilbud ved de minste skolene. Selbu videregående er den minste i fylket med bare 105 elever i inneværende skoleår. Skolene i Rissa, Hemne, Hitra og Åfjord har alle under 200 elever.
Planen er delt opp i ulike områder og modeller. Det er Trondheims- området med Malvik,  samarbeidsmodeller for nærliggende distriktskoler , Frøya – Hitra og Meldal  – Orkdal,  samarbeidsmodeller for skoler som dekker samme inntaksområde og har store avstander, Fosenskolene, Melhus og Gauldal og  distriktskoler som ligger langt fra skoler de kan samarbeide med, Hemne, Oppdal, Selbu og Røros .
Det vises til store utfordring med elevtallsvekst i Trondheim.  I dag legges nærskoleprinsippet til grunn også der. Det betyr at elever får plass på den nærmeste skolen dersom ønsket linje finnes. I planen stilles det spørsmål ved om en heller skal legge  bærekraft til grunn. Det vil si at skolen blir så stor at den kan ha mange forskjellige linjer.  Vesentlig økt kapasitet må bygges ut innen 2023.
Min mening er at en i alle fall i distriktet fortsatt skal legge nærskoleprinsippet til grunn, og at en kan samarbeide med andre skoler for å tilby helhetlige løp. Det er også viktig at det brukes litt ekstra midler for å gi tilbud til flest mulig på «nærskolen» for de som ønsker det.
Selbu videregående skole er liten og trenger ekstra tilskudd for å oppretthold tilbud. Det er praktisk talt ikke frafall fra skolen i Selbu, og dermed er det ingen tvil om at den er samfunnsøkonomisk lønnsom. Elever som faller fra underveis i utdanningsløpet, koster ofte mye for samfunnet. Det viser seg også at elevene i Selbu får gode resultater, og for kommunen har jeg gjentatte ganger sagt at opprettholdelse av videregående skole, er det viktigste regionalpolitiske tiltaket fylkeskommunen kan bidra med .
I planens kommentarer til Selbu Videregående skole pekes det på at det er for få elever til å sette i gang Vg2 på to av utdanningsprogrammene, og at det er lave elevtall på flere av de øvrige Vg2 som skolen tilbyr. Fylkesrådmannen viser til at skolen er lokalisert rett ved Selbu Ungdomsskole, og at det dermed ligger godt til rette for et tettere samarbeid mellom de to skoleslagene. Dette er helt i tråd med det vi ba rådmannen vurdere i sak om bygging eller renovering av Selbu ungdomsskole.
En partifelle kom innom og stilte spørsmål om konstitueringen. Med alt som nå har skjedd, sier noen at Ap bør ordne opp. Flertallet ligger hos de som nå har inngått avtale, og vi i Ap forholder oss ryddig til at vi skal være i opposisjon de neste fire årene.
En journalist fra Klassekampen ringte og spurte om det var kommet fritakssøknad for MDG, og hvordan vi i tilfelle vil forholde oss til det. Jeg svarte at det først kan vurderes når det fremmes en slik søknad.
I kommuneloven  fremgår det hva som kan være fritaksgrunn, men det ligger også muligheter til tolkning. I § 15 2. ledd står følgende: «Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»
Det er kommunestyret som avgjør en eventuell søknad blant annet med bakgrunn i denne formuleringen.

Onsdag gikk jeg igjennom resten av høringsutkastet til skolebruksplan 4, hadde besøk på kontoret av en god venn og partifelle og fortsatte med å rydde i papirer og elektroniske dokumenter.
Med alt som har skjedd i Selbu på den politiske arena atter valget, er det godt å ha noen å prate med. Jeg forbereder meg så godt som mulig til mandagens møte, både med å lese dokumenter, sjekke regler for avstemming og vurdere ulike scenarier, for det ser fortsatt ikke ut til at noen er helt trygge på utfallet.

Torsdag har jeg møte om skolebruksplan 4, og på kveldstid skal jeg delta på gruppemøte med den nye kommunestyregruppa. Deretter ser det ut til at det bare er mandagens kommunestyremøte igjen før jeg får avløsning av en ny ordfører.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: