Arealplanen er snart klar.

30.08.15

Det er jobbet lenge med kommuneplanens arealdel, og vi har ventet på meglingsmøtet som endelig ble avviklet på torsdag.

Kommunestyret valgte ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen til å være med på meglingen. Fra Selbu kommune møtte, i tillegg til oss tre, tjenesteleder for plan, bygg og oppmåling og nytilsatt kommuneplanlegger. Noen av oss har hatt forberedende møter, og den som ikke har hatt anledning til å delta der, konkluderte før meglingsmøtet med at han ville støttet oss.
Det var fungerende fylkesmann Brit Skjelbred som ledet møtet. I den funksjonen opptrer hun ikke som sjef for sine fagavdelinger, men bare som meglingsmann.
Mange var med i møtet. Det var representanter fra Statens Vegvesen, fra fylkeskommunen og fra landbruk, miljø og reindrift hos fylkesmannen.
Etter å ha ønsket velkommen og tatt en overordnet gjennomgang, ble vi enige om å starte med Statens Vegvesen. De har ingen innsigelser som ikke er avklart, men de ønsker en nærmere redegjørelse for trafikksløsninger for de områdene vi har satt av til spredt boligbygging og klyngebebyggelse. Det lovte vi å utarbeide, og dermed kunne Vegvesentes folk trekke seg tilbake.
Landbruksavdelingen ønsket at vi skulle komme med mer konkrete tall for utnyttelsesgrad i sentrum. Det er helt uproblematisk siden det også er ønskelig fra vår side å utnytte sentrumsarealene godt.
Det som da var igjen, var småbåthavner og mange hytteområder.
Sør -Trøndelag fylkeskommune ble utfordret på om det var noen overordnede strategier som lå til grunn for deres innsigelser.
De presiserte at de la vekt på den totale arealbruken i grenseområder mot andre kommuner, men at de i utgangspunktet ville strekke seg langt for å få gode løsninger.
Deretter var det reindriftas tur. De viste til departementets avgjørelse i 2006, da forrige arealplan ble vedtatt, og deres innsigelser forholder seg til 5 km grensen – «buffersone» – fra grensene til reinbeitedistriktene og en kote på 500 m.o.h. Alt innenfor denne sonen eller over denne koten, hadde de innsigelser mot.
Reindrifta etterlyste en konsekvensutredning (KU) , noe vi har sendt inn for lenge siden. De mente at vi burde ha utarbeidet en KU for hele distriktet over kommunegrenser, og at dette var krav fra sentrale myndigheter. Fylkesmannen konkluderte med at det ikke var mulig å pålegge en kommune å konsekvensutrede for andre enn egen kommuner.
Denne innsigelsen ble dermed trukket.
De etterspurte også en oversikt over eksiterende bebygde og ubebygde hyttetomter. Denne er utarbeidet, og dermed ble det avklart.
Reindrifta krever tak på antall tomter i områdene. Dette er  allerede nedfelt i konsekvensutredningen som var vedlagt planen.
Det vi fortsatt er uenige om, er hvorvidt utvidelse av eksisterende felt kan betraktes som fortetting. Fra kommunens side har vi definert det slik, noe reindrifta er unige i.
Fungerende fylkesmann foreslo at vi burde komme sammen og diskutere grensene for «buffersone» og høydekotegrense ut i fra topografi, og sette en «strek» på kartet som skal gjelde for kommende arealplaner. I et separatmøte for oss fra kommunen, ble vi enige om å gi tilbakemelding på at vi ikke ser at det er noen god løsning
Før vi gikk til megling på de konkrete områdene, fikk fylkesmannens miljøvernavdeling si noe generelt om sine innsigelser. På noen områder mangler opplysninger om naturmangfold. Dette vil det bli stilt krav om ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Det betyr at planer kan bli stoppet selv om arealene i kommuneplanen er avsatt til fritidsbebyggelse. Det blir stadig kommentert fra miljøvernavdeling og fra reindrift at vi har mange ubebygde fritidstomter. De sa at det ikke er «lurt»  å møte dem med så store reserver.
Når det gjelder småbåthavnene vi har foreslått, sa fylkesmannen at miljøavdelingen sine uttalelser ikke kunne betraktes som innsigelse. Det har heller ikke vi i kommunen forholdt oss til, og derfor fikk vi fullt gjennomslag for vår plan på dette området.
Deretter kom alle de araelene som er avsatt til fridtidsbebyggelse. Her tok vi for oss område for område. Noen ble godkjent med litt justering på størrelse. På andre områder ble innsigelsen frafalt mot at vi krever reguleringsplaner utarbeidet, og noe måtte også vi gi. Vi valgte å ta ut områder der det kun var ønske om en eller to hytter. Der ble vi anbefalt å heller søke om dispensasjon fra planen.
Mye kom i havn, og vi ble til slutt stående igjen med to områder som vi vil gå videre med til departementet. Det er et område ved Hersjøen som vi betrakter som fortetting, men som reindrifta fortsatt har innsigelse på siden det ligger over 500 m.o.h.
Det andre området ligger innenfor 5 kilometeren, men ligger i et område der det er hytter fra før.
De nærmeste dagene vil vi få tilsendt utkast til protokoll. Når den er godkjent av alle parter, vil vi legge hele planen fram for kommunestyret til egengodkjenning og bare unnta fra rettsvirkning de to områdene for fritidbebyggelse som blir sendt til departementet for endelig avgjørelse.
Fra kommunen side hadde vi en kort samtale etter møtet. Vi var alle enige om at vi hadde nådd langt, men i en megling må alle gi og ta. Denne gangen følte vi at vi hadde fått mer enn vi var nødt til å gi. Jeg er glad for at vi fikk gjennomført meglingen før et nytt kommunestyre tiltrer. Dette er en omfattende plan som det ikke er enkelt å sette seg inn i «over natta», og skal en delta i meglingsmøte, forutsetter det at en har kunnskap om det en skal argumentere for.

Fredag før lunsj forberedte jeg saker til kommunestyre på mandag og formannskap på tirsdag. I tillegg startet jeg å skrive på et innlegg jeg skal ha i fylkesmanneskonferansen kommende onsdag.
Redaktøren i Nea Radio stakk innom og gjorde et intervju om meglingen.
Mandag er rådmannens siste arbeidsdag, og han tok seg også tid til en lengre samtale.
En medpolitiker kom for å hente materiell til valgstand som skulle være på lørdag, og selvsagt benyttet vi da anledingen til å utveksle nyttig informasjon.
Etter lunsj hadde personalavdelingen invitert til avslutningsselskap for rådmannen. Et fantastisk godt husorkester tok imot oss med fin musikk. Det var solosang, allsang, flere taler, gaveoverrekkelser og til og med en spesialdiktet sang for anledningen. En sprudlende og kreativ dame,  kom innom og fortalte om Selbu sin historie. Hun knyttet det godt sammen med tekst fra Selbusongen. Jeg har hørt deler av dette tidligere, men det er like morsomt hver gang.
Etter arbeidstid dro jeg til Klæbu der jeg var bedt om å åpne utstillingen «Selbuvotter». Dette var starten på Klæbu kommune sin kulturuke. Den ble åpnet av deres ordfører.
Jøvra (båten på Selbusjøen) kom med gjester fra Selbu, og der var blant andre Selbu Felebyggerlag med. De spilte noen melodier før jeg fikk åpne utstillingen. Mange var til stede, og til og med noen av de som hadde bidratt med å strikke opp gamle modeller.
Prosjektet  «Selbuvotter» skal registrere omfanget av vottmønster fra Selbu. Arbeidet er igangsatt for å lage en bok som er planlagt gitt ut på Museumsforlaget høsten 2016. Mønsterene er hentet fra registrerte votter i Selbu, og utstillingen viste om lag 500 par reproduserte votter. Prosjektet er initiert av Anne Bårdsgård, og det er utviklet i nært samarbeid med Selbu Bygdemuseum, Selbu Spinneri og Selbu og Tydal historielag. De har også hatt god nytte av samarabeid med Selbu Husflid. Selbu kommune, Selbu Sparebank og Selbu og Tydal histiorielag støtter prosjektet økonomisk.
Det er helt utrolig at det finnes så mange forskjellige votter, og det er i alle fall på tide at alt dette er blitt reprodusert og tatt vare på.
Takk til Anne Bårdsgård som er ansvarlig for hele prosjektet, og takk til alle andre som har bidratt til at dette nå videreføres til kommende slekter.

Jeg hadde ingen offisielle oppdrag i helga. Derfor tok jeg turen til Brekken på lørdag for å være sammen med barnebarn på familiedag ved Haugatjønna. Det var fint vær, mange aktiviteter og stor oppslutning om et flott arrangement.
Lørdag kveld valgte jeg å være med på Evert Taube kveld på Radiomuseet i Sjøbygda i Selbu. Det var fantastisk flott med mange dyktige sangere og musikere.

Kommende mandag skal jeg lede mitt siste kommunestyre. Da skal vi også takke avtroppende rådmann og kommunestyre, samtidig som vi skal ønske ny rådmann velkommen. Dermed er snart denne kommunestyreperioden over, selv om det er over en måned til konstituerende møte for de nyvalgte kommunestyrerepresentantene.

 

 

Reklamer

Fine sensommerdager.

26.08.15

Endelig kom sommeren med høye temperaturer og sol. Onsdag inviterte vi til den årlige grilldagen for pensjonistene i kommunen. Jeg var spent på om det gode været ville vare og slo stadig opp på yr.no, siden det har stor betydning for trivselen den dagen. Heldigvis hadde vi værgudene med oss denne gangen også.

Mandag startet jeg dagen hos frisøren. I blant må en ta tid til nødvendige private gjøremål, og mandag var det ingen avtalte møter.
Etter å ha jobbet med utkast til innlegg til fredagens utgave av Selbyggen, gjorde jeg det ferdig. Fremdeles kommer det uriktige påstander fra Høyre, og direkte løgn klarer jeg ikke å la være å kommentere.
Slike utspill har jeg ikke vært vant til i lokale valgkamper tidligere. Samarbeid bygger på tillit, og den svekkes av stadige urettmessige beskyldninger.
Departementet har sendt ut på høring et forslag til endring i eiendomskatteloven. LVK og KS har vedtatt enstemmige uttalelser mot forslaget, og i LVK sitt landsmøte ble vi informert om hvilke holdninger de ulike partiene har. Fra alle partier, med unntak av regjeringspartiene , ble det informert om at de var i mot endringene. En statssekretær fra Høyre som var til stede, sa at de ville vurdere konsekvensene etter høringsrunden. Det er noe merkelig at et departement sender ut et forslag de sjøl ikke har vurdert bedre. Slik han uttalte seg, vil det kunne medføre at også de lander på et helt annet forslag. Han sa at det uansett vil bli en endring i eiendomsskatteloven. Det er også en merkelig konklusjon, når de ikke har vurdert saken grundigere enn det han ga uttrykk for.
En opprydding og forenkling av regelverk kan være nødvendig, men det blir ikke bedre av bare å flytte noen grensesnitt og overføre inntekter fra kommunene til Staten.
Vi skal behandle vår egen uttalelse i formannskapet den 1. september.
Jeg ble fortalt at noen hadde antydet at kommunen nå forhåpentligvis ventet med klagebehandling av eiendomsskattegrunnlag til etter valget. Taksering følger lovbestemte regler, og politisk blir ikke dette i det hele tatt behandlet. Jeg er ikke overrasket  om dette også er et ledd i en heller usaklig informasjon fra enkelte ut til velgerne.

Tirsdag hadde jeg avtale med en lokal bedriftseier. Vi hadde mange tema «på dagsorden», og alle gjaldt ikke bare hans bedrift. Når samfunnsengasjerte personer kommer innom, bruker jeg gjerne tid på interessante samtaler.
En nederlender som ønsker å kjøpe Vikvarvet skole, besøkte meg på kontoret. Han informerte om sine planer, og jeg fortalte  hvordan han må gå fram i forhold til bud og evt. budrunder.
Saker til ekstra formannskap og kommunestyre var lagt ut, og noen av disse ble gjennomgått.
Før grilldagen på onsdag, sjekket jeg at det jeg har ansvar for, var ivaretatt. Frivilligsentralen og pensjonistforeningen tar seg av det meste av tilrettelegging og gjennomføring. Jeg bestiller mat og sørger for å ha «grillere» på plass.
Rådmannen har sin siste arbeidsdag kommende mandag. Etter kommunestyret den dagen, skal vi ha en markering der jeg selvsagt skal si noen ord. Jeg startet med å skrive tale som jeg gjorde ferdig onsdag morgen.
En journalist fra Selbyggen ringte for å få en kommentar fra landsmøtet i LVK og spesielt om eiendomsskattesaken.

Onsdag ble åpningstalen til kunstutstillingen (SELBUVOTTER) i Klæbu på fredag ferdigstilt, og sakene til formannskapet den 1. september ble gjennomgått.
Før grillingen startet klokken 12.00, hadde vi nok et forberedende møte før meklingen på arealplanen på torsdag. Der har det vært flere administrative møter med ulike avdelinger hos  fylkesmannen og med Statens vegvesen. Fremdeles gjenstår en del, og utfallet er vanskelig å forutsi.
Årets grilldag for pensjonistene i bygda, ble like vellykket som alltid. Over 170 pensjonister fikk servert grillmat og vin til de som måtte ønske det. Det regnet litt da jeg dro på jobb, men da grillingen startet, var det lett overskyet og høy temperatur. To politikere og min «bedre halvdel» sto ansvarlig for grilling, og mange fra frivilligsentralen og fra pensjonist- foreningen serverte og hjalp til der det trengtes. Jeg ønsket velkommen og hentet mat til noen av de som hadde behov for hjelp.
Også i år, var flere musikere møtt opp. Noen danset, og til og med jeg ble budt opp til en fin vals. Rådmannen hadde trekkspill med seg, og spilte ute ved bordene mens de andre musikerne fikk seg litt mat.
Dette er en trivelig tradisjon som startet før min tid som ordfører, og som jeg er sikker på er et godt folkehelsetiltak. Takk til alle som har bidratt til å få arrangementet i havn og takk til alle fremmøtte.
Onsdag kveld arrangerte LO i Selbu og Tydal valgdebatt med representanter for alle lister ved høstens valg. Det var ikke så mange tilhørere, men Nea Radio sendte direkte fra Bell Amfi. Redaktør i lokalradioen ledet som vanlig debatten på en utmerket måte.
Jeg ble igjen mektig irritert over Høyres bruk av fakta. Det blir som vanlig vist til at rådmannen sier det er et stort potensial for innsparing, og at Høyre har fremmet forslag som er stemt ned. De har fremmet forslag som ingen, heller ikke Høyre sjøl, har kunnet si noe om konsekvensene av. Det er i hovedsak heller ikke budsjettvedtakene som har gjort at vi har vært i ubalanse noen år. Det skyldes uforutsette kostnader og overforbruk på enkelte sektorer. Dette unnlater Høyre å si noe om, og de tar nok en gang med at vi har tappet Everket for midler. Egenkapiltalen i Everket har økt fra 2007 fram til i dag, og det har jeg både sagt og skrevet flere ganger. Jeg tar sterk avstand fra at usannheter brukes uavhengig av hvem som gjør det, men  denne valgkampen har lokalt vært sterkt preget av det fra et parti.
Høyre bekrefter at de vil selge nettet i Everket. Flere av de andre sa at de også vil vurdere det, avhengig av resulatet av Stortingets behandling av Reitenutvalgets innstilling om framtidig nettstruktur.
Å selge deler av Everket, slik Høyre klart sier at de vil gjøre, vil også være å tappe verdier fra selskapet. Jeg kan ikke skjønne at de urettmessig anklager oss for verdiforringelse samtidig som de selv uavhengig av sentrale rammevilkår, vil selge deler av selskapet. Det er i alle fall merkelig at de ikke ser at det er to sider av samme sak. Rapporten som ble fremlagt av Everket i siste generalforsamling, viser at nettet vil gi avkastning. Dersom sentrale rammebetingelser gjør at vi føler oss tvunget til salg, vil det selvsagt ha betydning for prisen at det er mulig å få avkastning. I følge rapprten som styret la fram, er det ikke som Høyre gang på gang sier, at nettet står og ruster ned og ikke gir noe tilbake til samfunnet.

Torsdag er det heldag med mekling på arealplanen, og fredag kveld drar jeg til Klæbu for å åpne utstilling. I helga er det ingen ordføreroppdrag. Da skal jeg ta meg tid til å dra til Brekken for å delta på familedag sammen med barnebarn.


Landsmøte i LVK

23.08.15

Annethvert år er det landsmøte i LVK, og denne uken ble det avviklet i Kristiansand. Fra Selbu deltok varaordfører og rådmann sammen med meg.

Onsdag startet jeg dagen i rådhuset der vi hadde styremøte i Selbu Næringsselskap. De leier ut lokaler til Kjeldstad Trelast og til Selbu Byggtre. Selbu Byggtre har behov for større produksjonslokaler, og i et tidligere styremøte ga vi daglig leder fullmakt til å anta anbud på byggearbeider.
I møtet på onsdag gjorde vi vedtak om låneopptak.
Jeg måtte dra til Kristiansand før de to andre fra kommunen, siden det var innkalt til møte i landsstyret. Det var ikke så mange saker som sto på agendaen, men vi gikk igjennom dagsorden for landsmøtet og fikk informasjon om pågående rettsaker for noen av medlemskommunene. De fleste av disse kan ha betydning for hvordan lov- og regelverk tolkes, og dermed er de relevante for alle vannkraftkommuner.
En av advokatene i sekretariatet gikk igjennom utkast til uttalelse i forbindelse med regjeringas utsendt høringsnotat om endring i eiendomsskatteloven. Notatet inneholder følgende forslag:
Det skal ikke være noen endringer i reglene om eiendomsskatt på vannkraftanlegg, som nå foreslås som egen kategori.
For andre verk og bruk foreslås to alternativer:
Alternativ 1 fritar produksjonsutstyr og – installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder verk og bruk som et selvstendig utskrivingsalternativ.
Alternativ 2 fjerner verk og bruk som en egen kategori i eiendomsskatten. Etter dette alternativet foreslås slike anlegg skattlagt som alminnelig næringseiendom.
Blir det første alternativet vedtatt, vil vertskommunene ikke kunne skrive ut eiendomsskatt på linjer, vindkraftanlegg eller teleanlegg. Det blir da kun bygninger som kan beskattes.
Etter andre alternativ må kommunene innføre eiendomsskatt på all næring for å kunne beskatte vindkraft, linjenett o.l. Muligheten til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk er innført for 120 år siden, og de aller fleste vannkraftkommuner har det. I Selbu ble det vedtatt innført på 70-tallet.
En opprydding i regelverk for hva som kan beskattes, er bra, men med regjeringens forslag kommer det nye uklare grensesnitt siden en da skal kunne beskatte utstyr som hører bygningene til. I dag er det et uklart grensesnitt på hva som er integrert i produksjonen, og det blir ikke bedre av å flytte grensenittet til andre områder.
Forslagene vil også gi Statens bedrifter store skattelettelser siden mange store verk og bruk er statseide. Reduksjon for oljeselskapene er beregnet til 700-800 mill, for vindkraft 200 mill og for Statnett 150 mill .
Forslaget reduserer dermed kommunenes skatteinntekter, men beholder statlig skatt, gir store skattelettelser til Statens egne selskaper og økt selskapsskatt siden bedriftene nå kan trekke eiendomsskatten fra ved beregning av selskapsskatten.
Regjeringa sa i Sundvoldenerklæringen fra 2013  at de vil frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg). Regjeringens intensjon synes å være å skjerme de mindre verkene og brukene, noe som kan være fornuftig, men de utsendte forslagene går mye lengre.
343 kommuner vil bli berørt, og det årlige inntektstapet er beregnet til 1,5 – 2 milliarder kroner, og vil gi staten 400 – 540 millioner (trolig mer) i økt skatt. I tillegg får store statseide bedrifter større overskudd og dermed økt grunnlag for utbytte til eier.
For å skjerme småbedrifter må det være mulig å for eksempel bruke bunnfradrag, noe som LVK tok med som et alternativ i sin høringsuttalelse.
Høyre har foreslått at selskapsskatten kan gjøres kommunal for å stimulere til næringsutvikling. Dette har det også vært oppslag om fra Høyre lokalt. Det viser seg at det kun vil gi økte skatteinntekter til 40 kommuner.

Selskapsskatten blir utmålt på selskapsnivå, og det skaper store utfordringer med fordeling til de kommuner der selskapet har anlegg. Ligningen for Hydro fra fra 1966 ble først ferdig fordelt i 1987. Dette var hovedårsaken til at selskapsskatten ble statlig, og det viser at denne umulig kan gjøres kommunal igjen. Det vil i så fall føre til et vesentlig økt byråkrati.
Foreslått endring i eiendomsskatten ble også den saken som fikk mest oppmerksomhet i landsmøtet. For vannkraftkommunene er de foreslåtte endringene et brudd på samfunnskontrakten mellom Staten og kommunene som har avgitt naturressurser.
Forslag til resolusjon ble enstemmig vedtatt i styremøte og senere også enstemmig i landsmøtet, der det var deltakere fra administrasjon i kommunene og bred politisk representasjon fra medlemskommunene.

Torsdag startet med et innlegg fra Ingebrigt Steen Jensen. Han sa at store saker som har nasjonal betydning, diskuteres lite. Ingen sa i valgkampen at mye av statens eiendeler skulle selges ut. Det er vi som bor i Norge som eier Telenor, Statens skoger, Flytoget, Kongsbergruppen og ikke regjeringen. Hvorfor har ikke vi noe å si? En statsråd som har ansvar for dette i fire år, holder «garasjesalg» på disse verdiene. Han sa videre at det er få som diskuterer den Europeiske energiunion,  og stilte spørsmål ved om det er på grunn av at politikerne sjøl ikke forstår det. Det er ingen tvil om at energiressursene tilhører det norske folk.
Steen Jensen fortalte at han hadde bestilte en privat undersøkelse om utsalg statens eiendeler. Noen få mellom 40 og 50 år i Bærum var de eneste som støttet disse salgene.
Neste innleder var statsråd Vidar Helgesen, som er Europaminister i regjeringen. Innlegget handlet om den Europeiske Energiunion.  Han startet med å si at i likhet med reklame var underholdningsverdien i Steen Jensen sitt innlegg større enn informasjonsverdien, og at kostnaden var høyere enn nytteverdien . Dette er litt fritt gjengitt fra min side, men innholdet er korrekt. Alle de jeg snakket med under landsmøtet, reagerte på at det var en uhyre og unødvendig arrogant tilbakemelding fra en statsråd.
I LVK – seminar tidligere i år fikk vi informasjon om Norges deltakelse i arbeidet med EU sine planer om en felles energiunion. Det var en grei og meget forståelig presentasjon. Etter Helgesen sitt innlegg forstår jeg meget godt at folk generelt ikke klarer å forstå hva som nå kan skje. Han brukte ord og begreper som bare fagfolk forstår, og derfor er dette et godt eksempel på det Steen Jensen sa om hvorfor det er mangel på diskusjon om de store sakene.
Stortinget har vedtatt at våre energimål skal samordnes med Europa forøvrig. Det jobbes med energisikkerhet, effektivisering og  felles europeisk energimarked. Dette arbeidet går fort, og det er ingen tvil om at det får betydning for norsk vannkraft. Statsråden sa at EU ønsker er et tettere samarbeid med Norge, og at det er viktig for oss å være med. Han forsikret oss om at de vil holde fast ved offentlig eierskap av vannkraftressursene.
Liv Signe Navarsete, som nå sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen, fikk ordet etter Helgesen. Hun har jobbet med de spørsmål Steen Jensen etterlyste debatt om, og kom inn på hva alt som nå foregår i EU kan bety for oss.
Europeisk energiunion betyr fri flyt av energi. Navarsete sa at EU og Norge er enige om at det skal være sikker tilgang på energi, og at det skal satses på mer fornybar energi.
Norge er et annerledes land når det gjelder energi. Vi har en langt større fornybarandel enn andre land, og vi er Europas grønne batteri. Vi er eksportør. Norge har egne regler blant annet om eierskap og skatt. Energipolitikk omfattes ikke av EØS-avtalen, så  forhandlingene om en felles energiunion kommer sannsynligvis  som en følge av klimaavtaler og behov for forutsigbarhet.
Etter innledningene var det en kort debatt mellom de tre innlederne der Steen Jensen nok en gang gjentok oppfordringen om ikke å la de store sakene drukne i «små» nære saker.
Navarsete sa at mye av det som nå skjer i forhandlinger med EU, har langt større inngripen enn det vi tidligere har sett.
Jardar Jensen, som er statssekretær i Kommunal- og fornyingsdepartementet, holdt et innlegg om kommunereform og kraftinntekter.
Han startet med å gjenta målet for kommunereformen, noe jeg har hørt utallige ganger på mange konferanser. Det er: Gode og likeverdige tjenester, styrket lokaldemokrati, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Mange av disse målene er jeg uenig i at vi vil nå med større kommuner, men det er tydelig at Høyre fortsatt har tro på det.
Han avslørte i alle fall at han hadde lite kunnskap om naturressurs- skatt og konsesjonskraft som er goder vertskommunene til vannkraft- anlegg har som en kompensasjon for å ha avstått naturressurser. Konklusjonen på hva som skjer med disse inntektene ved en sammenslåing, er at det blir flere å dele på, men at det selvsagt kan inngås avtaler. Disse vil nok bare ha varighet så lenge det ikke fattes et nytt vedtak i kommunestyret i den nye kommunen.
Han kom også inn på det utsendte høringsforslaget om endring i eiendomsskatten.
Det ble gitt anledning til spørsmål etter hans innlegg. Jeg stilte spørsmål om han mente det er samsvar mellom det som var deres intensjon med å skåne små og mellomstore bedrifter og konsekvensene av forslagene i høringsnotatet, der blant annet linjenett og vindkraft unntas. Jensen svarte at regjeringen ikke har behandlet høringsforslaget, men at det skal opp tas opp der etter høringsrunden. De hadde ingen «aning» om hvilke konsekvenser forslaget kunne få, og derfor var det sendt på høring. Jeg forstår selvsagt at et slikt høringsforslag ikke er behandlet av regjeringen, men det er departementet som har sendt det ut, og regjeringen er selvsagt ansvarlige for det som sendes ut derfra. Det er uansett betenkelig at et forslag som får så store konsekvenser for kommunesektoren, ikke er bedre gjennomarbeidet. Som eksempel kan nevnes at Hammerfest har 201 millioner i eiendomskatt. De har lagt opp sin drift og investert med utgangspunkt i at disse midlene skal komme inn i kommunekassen hvert år.
Det sier seg selv at eventuelle tap ikke kan kompenseres gjennom overføringssystemet. Det er umulig å differensiere overføringene ut i fra den mulighet hver enkelte kommune har til å skrive ut eiendomsskatt som kompensasjon for naturinngrep i form av kraftutbygginger, store industrianlegg, ilandføringsanlegg o.l.
Etter dette innlegget gikk en av advokatene i Lund & CO, som er LVK sitt sekretariat, igjennom den presentasjonen hun hadde i landsstyret på onsdag om eiendomsskatteforslagene.
Landsstyrets forslag til resolusjon ble deretter enstemmig vedtatt, og denne har stort sett samme innhold som en enstemmig uttalelse fra KS .
Etter lunsj var det utflukt til den historiske Setesdalsbanen med stopp for servering og underholdning i den nedlagte kraftstasjonen på Kringsjå.

Fredag, som var siste dag på landsmøtet, ble viet organisasjonen, og fra Lund & Co fikk vi en grei gjennogang av hva som er LVK sin hovedoppgave. Det er å ivareta medlemskommunenes interesser, og de har fått gjennomslag for mange viktige saker.
Det er et komplisert saksomåde det jobbes med, men ikke desto mindre viktig for vannkraftkommunene. Eksempler viser at saker vi har fått gjennomslag for, har betydd store ekstra inntekter til kommunene, og kontroller sekretariatet har gjennomført, blant annet med de tall sentralskattekontoret bruker, har avdekket feil i skatteberegninger av vannkraftanlegg.
Siste dag ble også ordinære årsmøtesaker for 2013 og 2014 gjennomgått, og det ble foretatt valg.
Jeg er en av dem som nå takker av. I landsstyret skal det bare være sentrale politikere eller ansatte i sentrale posisjoner i medlems- kommunene. Derfor går jeg ut av styret etter seks år som har vært meget lærerike. Gjennom mine styreverv i energiselskap og LVK har jeg fått godt innsyn i energibransjen. Selv om det kan være uenighet mellom bransjen og LVK,   er det felles fagområde der en også bør kunne samarbeide om mye.
I alle disse årene som landsstyremedlem har jeg fått være med på møter både i inn- og utland, og jeg har fått mange gode venner som jeg også har diskutert andre utfordringer i kommunesektoren med og lært mye av.
Fra Sør-Trøndelag kom nå Mona Moan Lien fra Tydal inn i styret.
Diverse innlegg i landsmøtet.

Den 20. august ble det lagt ut nye tall for befolkningsutvikling i kommunene for 2. kavartal 2015. Der går det fram at Selbu hittil i år har hatt en økning på 16 personer. Dette er meget bra i forhold til mange andre distriktskommuner, og er sannsynligvis et resultat av en bevisst satsing på bolig- og tomteutvikling.

Kommende uke er det tid til interne møter og forberedelser på ukens to første dager. Onsdag skal den årlige grilldagen for pensjonister avvikles. Det gleder jeg meg til, og håper inderlig at værvarslet om regn ikke slår til.

 

 

 


Endelig åpning av ny barnehage.

18.08.15

I 2009 flyttet Mebond barnehage inn i midlertidige lokaler, og planen var selvsagt at dette bare skulle vare et par år. Slik vet vi at det ikke ble, men nå står en ny fin barnehage ferdig i Mebond.

Mandag flyttet barn og ansatte inn i Kvellohaugen barnehage. Den offisielle åpningen skjedde etter lunsj, så før den tid, forberedte jeg saker til formannskap og planutvalg.
Nytilsatt rådmann kom for å delta på sektorsjefmøte. Sammen med han og dagens rådmann drøftet jeg opplegg for folkevalgtopplæring, og vi ble enige om å benytte oss av KS sitt opplegg. Det har allerede vært flere samtaler mellom avtroppende og påtroppende rådmann, selv om tiltredelse ikke er før 1. september.
Flere saksbehandlere er nå tilbake på jobb, og derfor benyttet jeg anledningen til å stille spørsmål om enkeltsaker. Blant annet gjaldt det opparbeidelse av bussholdeplass på Borsethmoen. Saksbehandler bekreftet at denne og en holdeplass til skal stå ferdig i høst.
Jeg har også fått noen henvendelser om trafikkavvikling i forbindelse med anleggsvirksomheten i Stigamelen. Vår tjenesteleder skal ha møte med dem, og vil ta med våre innspill til forbedringer.
Da jeg sa ja til å åpne strikkeutstilling i forbindelse med kulturuken i Klæbu, ba jeg om å få oversendt noen stikkord som jeg kunne bruke i min åpningsale. Et nesten ferdig utkast til tale kom på mandag, og med noen små tilføyelser og endringer, ble det så godt som ferdigstilt.
Til åpningen av barnehagen hadde mange små og store møtt opp. Siden det var første dag for både barn og ansatte, var alt nytt for de fleste. Både besteforeldre og oldeforeldre hadde tatt turen til Kvellohaugen for å se på nybygget.
Oppvekstsjef og styrer i barnehagen hadde taler før jeg fikk ordet og fikk æren av å «klippe snora».
Det var en stor dag som jeg har sett fram til i lang tid. Slike store byggeprosjekter tar alltid lang tid. Det er seks år siden de flyttet ut fra lokaler vi har solgt til fylkeskommunen, og i den tiden har de midlertidig  hatt tilhold i en nedlagt skole. Jeg er imponert over tålmodige ansatte og foreldre, selv om det har vært noen runder med møter der vi har fått påminning om lite tilfredsstillende forhold. Uansett vet jeg at dyktige ansatte har bidratt til et godt og trygt tilbud til ungene.
Vikvarvet barnehage ble vedtatt nedlagt, så de som gikk der, må flytte til en annen barnehage dersom de fortsatt ønsker et tilbud. De fleste hadde søkt plass i Kvellohaugen. Jeg har forståelse for protester når en skal ta bort noe en føler fungerer godt og dermed er trygt, men jeg er sikker på at ansatte fra begge barnehagene som nå skal «smeltes» sammen, fortsatt gir et godt tilbud til alle.
Barnehagen var fantastisk flott, og det ble gitt mye ros til ansvarlig entreprenør, planleggere og alle som har bidratt i byggeperioden.
Mandag kveld hadde jeg flere telefonsamtaler med medpolitikere og ferdigstilte innlegg til «min mening» i Selbyggen.

Tirsdag møttes formannskapet til det første møte etter ferien. Ved møtets start var vi bare seks medlemmer, siden Frp sin representant meldte forfall så sent at det var umulig å få noen av varamedlemmene til å møte.
Det var ikke så mange store saker, men referatsaker ble gjennomgått. en av dem var en oversikt over de selskaper vi har eierandeler i. Noen av de vi har små andeler i, ba vi om en gjennomgang av for evt. å avskrive eller selge oss ut. Dette er ikke gjort på mange år, og derfor er det behov for en opprydding.
Den første politiske saken var fastsetting av tomtepris i Dragsten boligfelt. Selbu Tomteselskap AS er interssert i  å kjøpe de fem tomtene som er opparbeidet, og prisen ble fastsatt litt over sjølkost for kommunen.
Før ferien hadde vi et møte med et firma som bygger ut aktivitetsparker. I flere år har vi lett etter et permanent sted for en skatepark, og jeg har hatt møte med noen ungdommer som er aktive skatere. I formannskapet ga vi klarsignal til at det jobbes videre med evt. lokalisering, utforming og finansiering. Endelig sak om etablering vil bli fremmet når forprosjektet er gjennomført.
Sak om delegering av myndighet til rådmannen for å anta anbud på salg av Vikvarvet og Innbygda barnehager legges fram for kommunestyret. Der føyde vi til et punkt om at forkjøpsrett til kommunen ved videresalg må innarbeides i kjøpekontrakten.
Fra NVE har vi fått til høring konsesjonssøknader for utbygging av Mølnåa og Råna kraftverk. Rådmannen hadde innstilt på å frarå utbygging av Råna og imøtekomme søknaden om Mølnåa kraftverk. Det ble fremmet forslag om å si ja til begge. Dette fikk to stemmer, mens de øvrige fire støttet rådmannens forslag.
Denne saken må vi behandle på nytt i formannskapet før den går til kommunestyret på grunn av at to av representantene sitter i styret i Selbu Energiverk som er en av søkerne. Ingen tenkte på at de var inhabile før etter møteslutt, så vedtaket fra dagens møte blir dermed kjent ugyldig, og varamedlemmer innkalles når saken tas opp på nytt.
Politiske styringslinjer for Værnesregionen ble vedtatt i tråd med anbefalinger fra regionrådet.
I starten av planutvalgsmøtet var en representant for Selbu Travlag invitert. Det er planer om å kjøre masse fra Stigamelen til et område i nærheten av travbanen for å opparbeide en ny parkeringsplass. Vi ble enige om at massen kan kjøres dit, og at vi starter arbeidet med en ny reguleringsplan. For å ferdigstille anlegget, må dette inn på investeringsbudsjettet vårt.
Det er behov for en ny parkeringsplass siden området nå er langt bedre tilrettelagt for allmennheten. Badestrand med omliggende arealer har status som nasjonalt friluftsområde. Hvert år får vi tilskudd til bygging av fasiliteter som gjør området mer attraktivt, og det er vedtatt en plan for nye framtidige tiltak der vår egenandel må innarbeides i budsjett og økonomiplan.
Det var bare to politiske saker i planutvalget. Begge var klager på tidligere vedtak i forhold til motorferdsel i utmark. En ble innvilget, mens den andre ble avslått og vil gå til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Tjenesteleder skulle ha møte med Statens vegvesen og entreprenøren for veganlegget i Stigamelen. Flere av representantene kom i planutvalgsmøtet med innspill på utfordringer med trafikkavvikling i anleggsområdet og omkjøring som ikke er skiltet.
På slutten av dagen hadde vi internt formøte i forbindelse med forestående mekling på kommuneplanens arealdel. Det er hovedsaklig områder for fritidsbebyggelse vi går til mekling på. Etter at saksbehandler har hatt et møte med fylkesmannen om saken i inneværende uke, skal vi møtes på nytt over helga for å være helt sikre på hva som gjenstår av innsigelser.

De tre neste dagene skal jeg delta på landsmøte og landsstyremøte  i LVK i Kristiansand. Dette blir mitt siste møte i LVK siden det bare er sentrale politikere og administrasjon fra medlemskommunene som kan velges til landsstyret


Nasjonalparkstyremøte og fin sommerhelg.

16.08.15

Torsdag denne uken hadde jeg møte og befaring hele dagen, mens jeg på fredag deltok i begravelse. Ei fin helg med tid til å være ute, er kjærkommen etter mye dårlig vær i hele sommer.

Denne kommunestyreperioden ble forvaltningsansvaret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylane landskaps-verneområde delgert fra fylkesmannen til berørte kommuner. Vi var et av de siste lokale styrene som ble oppnevnt, og egen forvalter ble først ansatt i fjor. Det siste planlagte møtet denne perioden ble avviklet i Tydal denne uken. På sakskartet sto tre søknader om konsesjon for utbygging av vannkraft. Derfor la vi opp til befaring.
De omsøkte utbyggingene ligger mellom nasjonalparken og landskapsverneområdet, men siden det kan ha betydning for verneverdiene, fikk vi søknadene til uttalelse.
Det var fantastisk flott vær da vi startet turen fra Ås i Tydal opp til Lødølja. Magasinet kommer til å ligge der stien fra Skarpdalen til Ramsjøhytta går. Kraftverket er planlagt med en middelproduksjon på 15,9 GWh. Like ovenfor er det et vadested for rein. Rådgivende ingeniør for alle prosjektene var med oss, og han viste oss at vadestedet ikke ville bli berørt av den planlagte dammen.
Fra Lødølja dro vi til elva Lauva. Utbygginga der er planlagt å gi en middel årsproduksjon på 2 GWh. Det er forelått lagt i ei kløft i elva. Her må det bygges veg i bratt terreng ned til kraftstasjon som skal bygges på elvbredden.
Det siste planlagte kraftverket er i Styttåa. Der er vil det bli en middel årsproduksjon på 1,8 GWh.
Under befaringen der påpekte vi at planlagt magasin i alle fall bør flyttes noe nedover. Det betyr at det vil bli litt lavere produksjon, men det vil bli langt mindre «sår» i naturen.
Etter å ha sett og hørt om disse planene, tok vi turen til Essandsjøen for å se på ei småbåthavn i Nøsteråa. Der hadde vi til behandling en søknad om støtte til oppgradering. Denne ble avslått siden vi har fordelt årets midler på ulike tiltak i det området vi forvalter. I tillegg til avslaget, valgte vi i møtet å vise til at området vil bli vurdert som innfallsport til  Sylan når forvaltningsplan for det området skal vedtas. Det kan da bli aktuelt å støtte tiltaket ved en senere anledning. Da må i tilfelle søknaden foreligge når vi fordeler midler for året.
Etter en tur med fint vær i flott natur, avviklet vi møte i 705-senteret i Tydal der forvalteren har sitt kontor.
I tråd med innstillinga anbefalte styret enstemmig å ikke tilrå utbygging av de tre elvekraftverkene.Hovedbegrunnelsen vår er at det i dette området er relativt urørt natur, og selv om noen av oss etterspurte mer konkret vurdering av påvirkningen på verneverdiene, ble vi enige om vedtaket.
Vi valgte i tillegg å påpeke forhold i vi alle fall mener bør ivaretas dersom det blir gitt konsesjon. Dette er plassering av basseng, ivaretakelse av vadested for rein, og at utbygging bør skje noenlunde samtidig for å hindre unødvendig lang anleggsperiode med de forstyrrelser det medfører for vilt og tamreis i området.
Vår oppgave i styret er å vurdere omsøkte utbygginger i forhold til forvaltningsplaner for verneområdene. Dersom noen av oss skal behandle uttalelsene i andre fora, kan vi komme fram til en annen konklusjon. Da blir hensynet til verneområdene et av flere forhold vi må hensynta.
Søknad om støtte til et treårig interregprosjekt  som skal samle kunnskap om fjellormrådene ble enstemmig vedtatt, g en klage fra en næringsdrivende på begrenset antall turer med scooter, ble delvis imøtekommet ved at vedkommende kan få ekstra turer etter avtale med forvalter.
En klage fra Stjørdal og Meråker bonde og småbrukerlag sto også på sakskartet. Forvalter hadde ved første administrative behandling avslått deres søknad om representasjon i rådgivende utvalg med den begrunnelse at bruksberettigede i nasjonalparken allerde er med i utvalget. Han representerer brukere i Statsallmenningen, og de fleste gårdene i Meråker har bruksrett i Kongealmenningen, som er privateid. Styret valgte å imøtekomme klagen, noe forvalter også hadde innstilt på.
Det ble en fin men lang dag i Tydal. Resten av styret dro til Nedalshytta for overnatting og ny befaring på fredag.

Lørdag var jeg til stede som publikum og heiagjeng i målområdet for årets Pilegrimsritt på sykkel som går fra Stugudal i Tydal til Mebond. Fint sommervær og et flott arrangement bidro til at det var fullt av folk i området ved innkomsten. Nok en gang gratulerer til dyktige arrangører med et vellykket arrangement!

Det er i sommer avviklet tre historiske turer med Jøvra, båten som går på Selbusjøen. Jeg har ikke hatt anledning til å delta tidligere, og søndag var temaet tømmerfløting.  Sønnen til en som drev med fløting på sjøen, og som i tillegg hadde et sagbruk, fortalte om egne opplevelser og generelt om tømmerdrift når sjøen ble brukt til å frakte tømmer til sagbruka. I alt var 28 personer med på en meget interessant tur, og underveis var vi på land på Granby gård der vi fikk servert kaffe og kanelbolle.

Heldigvis fikk vi fine sommerdager i helga, noe som er ut til å vedvare i neste uke. Mandag skal endelig ny barnehage åpnes i sentrum, og etter mange års planlegging og diskusjoner om stedsvalg, er jeg nå glad for at et flott nytt bygg kan tas i bruk.


Rolig start etter ferien.

12.08.15

De tre første dagene denne uken hadde jeg ingen avtaler på forhånd. Fremdeles er noen ansatte ute i ferie, men de aller fleste er på plass.

Mandag var første arbeidsdag etter ferien både for rådmannen og meg. Noe tid ble derfor brukt til oppdatering på hva som har skjedd i sommer.
Jeg var til stede på møtet med Statens Vegvesen om byggingen av gang- og sykkelvei i Stigamelen. Ansvarlig tjenesteleder hadde da ferie, og derfor informerte jeg han om hva som skjedde i møtet.
I løpet av dagen hadde jeg samtaler med mange saksbehandlere, og fikk besøk av en som har bistått oss i alle år med den årlige grilldagen for pesnsjonistene i bygda. I år skal den finne sted den 26. august, og med gode hjelpere vil det sikkert også bli vellykket i år. Håper værgudene er med oss, slik at vi får noen trivelige timer ute ved Eldresenteret.
Kommende mandag skal Kvellohaugen barnehage åpnes. Jeg er bedt om å si noen ord, noe jeg selvsagt gjør med glede. Det har vært en lang og kronglete veg fram til at barnehagen nå kan tas i bruk, men med bred innvolvering og dyktig entreprenør, er resultatet blitt veldig bra.
En barnehage ble vedtatt lagt ned da vi bestemte oss for å bygge seks avdelinger i sentrumskretsen. Det blir til stadighet påpekt at prosesser ved strukturendringer ikke er gode, men jeg har aldri fått forslag, som ikke er utprøvd, på hvordan disse burde ha vært kjørt. Kommer det nye argumenter, som vi politikere velger å ta hensyn til, kan vi heldigvis skifte mening. Hadde vi ikke gjort det, ville ikke demokratiet ha fungert. Vi folkevalgte må ta endelig avgjørelse uavhengig av hva sterke interessegrupper mener, men som folkevalgte må vi lytte til innspill og ta dem med i våre vurderinger.
Etter lunsj startet jeg å forberede det jeg vil si i forbindelse med forestående åpning.

Tirsdag gjorde jeg ferdig talen, og startet med å skrive ned momenter som jeg vil ha med i avslutningshilsen til rådmannen. Han har sin siste arbeidsdag den 31. august. Da skal vi ha ekstra kommunestyremøte og i tillegg blir det sikkert en samling med ansatte slik det er for alle som slutter i kommunen.
Etter lunsj hadde jeg avtale med en innbygger som ville ha en samtale om prinsipper med utbyggingsavtaler. Skal all infrastruktur dekkes av utbygger, eller bør kommunen ta noe av kostnadene? Jeg ba han om å sende en skriftlig henvendelse slik at vi politisk kan vurdere vår praksis. Dette reguleres i dag gjennom avtalene vi inngår med hver enkelt. Det viktigste er at det oppleves rettferdig.
Varaordfører har ferie denne uken, men kom innom en tur. Da er det alltid mange saker som drøftes. Samarbeidet med begge varaordførerne jeg har hatt i mine to perioder som ordfører, har vært fantastisk godt. Jeg føler meg helt trygg på at de aldri har skjulte motiver, noe som gjør at jeg har full tillit til begge. Derfor er det alltid «åpen kanal» i mellom oss.  De har alltid tatt ansvar og helt sikkert brukt langt over godtgjort tid på sitt politiske arbeid.
Før jeg avsluttet dagen fikk jeg telefon fra en som skal ha utstilling under kulturuken i Klæbu kommune. Hun har samlet inn mange ulike selbuvotter, og det er tema for hennes utstilling. Jeg ble spurt om å åpne denne den siste fredagen denne måneden, noe jeg ga positivt svar på. Det er gjort et fantastisk arbeid med innsamling og rekonstruering av gamle selbustrikkprodukter.

Onsdag forberedte jeg møtet i nasjonalparkstyret på torsdag og gikk igjennom saker til landsstyremøtet i LVK kommende uke.
I nasjonalparkstyret skal vi behandle konsesjonssøknader for bygging av småkraftverk i Styttåa, Lauva og Lødølja. Innstillingen fra forvalter er negativ. Vi skal ha befaring før endelig avgjørelse i styret, noe som er helt nødvendig for meg som ikke er kjent i området fra før.
Disse kraftverkene ligger ikke inne i noen av de verna områdene vi har ansvar for. De ligger i dalføret mellom Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsverneområde. Vi er høringsinnstans når uteforliggende virksomhet kan medføre skade i verneområdet.
Jeg skrev videre på hilsen til rådmannen og leste sakene til kommende ukes formannskap og planutvalg før jeg avsluttet arbeidsdagen i «normal tid».
Selv om jeg ikke står på liste til høstens valg, er jeg innvolvert i valgkampen i eget parti. Jeg bidrar helst med faktaopplysninger til innlegg og blir informert om valgkampopplegg. For meg er det viktig at det en går ut med bygger på fakta, noe jeg dessverre ser at alle ikke er like nøye på. Ærlighet og åpenhet bygger tillit som er grunnleggende for et godt samarbeid. Uavhengig av politisk ståsted og ulike holdninger i enkeltsaker, er det helt avgjørende for utvikling av samfunnet å kunne stole på hverandre.

Torsdag drar jeg til Tydal for befaring og møte i nasjonalparkstyret. Der skal det være et to-dagers opplegg med overnatting på Nedalshytta. På grunn av begravelse, avslutter jeg etter en dag.

 


Ferien er over.

09.08.15

Etter en lang ferie, er det nå på tide å komme i gang med siste innspurt før jeg gir fra meg ordførerklubba etter høstens valg.

Selv om sommerværet ikke har vært slik vi helst ønsker det, har jeg hatt en fin ferie. Jeg har vært på busstur, hatt barnebarn «på lån» og vært sammen med slekt og venner. Den siste uken har jeg vært mye ute i skog og mark, noe som er godt både for kropp og sjel.
Selv om temperaturen i vannet langt fra var behagelig, ble det også i år bading i Selbusjøen. Sammen med barnebarn som utfordret bestemor, ble det raske svømmeturer både på Nessøra og i Skultrøraset.
Varaordfører tok over ansvaret i tre uker. Da hadde jeg fri, mens jeg de andre to ukene, var tilgjengelig på telefon. Jeg har behandlet epost, hatt et telefonmøte og vært innom kontoret noen ganger for attestere fakturaer og snakke med ansatte i sekretariatet.
Siste uke deltok jeg på Statens Vegvesen sitt informasjonsmøte om arbeidet i Stigamelene. Selve vegen vil ikke bli utbedret, men det blir i alle fall gang- og sykkelveg etter at vegstrekningen har stått uferdig i 27 år. Den gangen ble arbeidet avsluttet på grunn av at budsjettet var oppbrukt, og da var ikke gangfelt med i planene. Endelig har vi nådd fram etter at mange ordførere før meg har jobbet iherdig med saken.

Kommende uke er det bare en dag som er belagt med møte. Mange ansatte kommer nå tilbake fra ferie, og  jeg har som vanlig flere saker som må følges opp.