Arealplanen er snart klar.

Det er jobbet lenge med kommuneplanens arealdel, og vi har ventet på meglingsmøtet som endelig ble avviklet på torsdag.

Kommunestyret valgte ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen til å være med på meglingen. Fra Selbu kommune møtte, i tillegg til oss tre, tjenesteleder for plan, bygg og oppmåling og nytilsatt kommuneplanlegger. Noen av oss har hatt forberedende møter, og den som ikke har hatt anledning til å delta der, konkluderte før meglingsmøtet med at han ville støttet oss.
Det var fungerende fylkesmann Brit Skjelbred som ledet møtet. I den funksjonen opptrer hun ikke som sjef for sine fagavdelinger, men bare som meglingsmann.
Mange var med i møtet. Det var representanter fra Statens Vegvesen, fra fylkeskommunen og fra landbruk, miljø og reindrift hos fylkesmannen.
Etter å ha ønsket velkommen og tatt en overordnet gjennomgang, ble vi enige om å starte med Statens Vegvesen. De har ingen innsigelser som ikke er avklart, men de ønsker en nærmere redegjørelse for trafikksløsninger for de områdene vi har satt av til spredt boligbygging og klyngebebyggelse. Det lovte vi å utarbeide, og dermed kunne Vegvesentes folk trekke seg tilbake.
Landbruksavdelingen ønsket at vi skulle komme med mer konkrete tall for utnyttelsesgrad i sentrum. Det er helt uproblematisk siden det også er ønskelig fra vår side å utnytte sentrumsarealene godt.
Det som da var igjen, var småbåthavner og mange hytteområder.
Sør -Trøndelag fylkeskommune ble utfordret på om det var noen overordnede strategier som lå til grunn for deres innsigelser.
De presiserte at de la vekt på den totale arealbruken i grenseområder mot andre kommuner, men at de i utgangspunktet ville strekke seg langt for å få gode løsninger.
Deretter var det reindriftas tur. De viste til departementets avgjørelse i 2006, da forrige arealplan ble vedtatt, og deres innsigelser forholder seg til 5 km grensen – «buffersone» – fra grensene til reinbeitedistriktene og en kote på 500 m.o.h. Alt innenfor denne sonen eller over denne koten, hadde de innsigelser mot.
Reindrifta etterlyste en konsekvensutredning (KU) , noe vi har sendt inn for lenge siden. De mente at vi burde ha utarbeidet en KU for hele distriktet over kommunegrenser, og at dette var krav fra sentrale myndigheter. Fylkesmannen konkluderte med at det ikke var mulig å pålegge en kommune å konsekvensutrede for andre enn egen kommuner.
Denne innsigelsen ble dermed trukket.
De etterspurte også en oversikt over eksiterende bebygde og ubebygde hyttetomter. Denne er utarbeidet, og dermed ble det avklart.
Reindrifta krever tak på antall tomter i områdene. Dette er  allerede nedfelt i konsekvensutredningen som var vedlagt planen.
Det vi fortsatt er uenige om, er hvorvidt utvidelse av eksisterende felt kan betraktes som fortetting. Fra kommunens side har vi definert det slik, noe reindrifta er unige i.
Fungerende fylkesmann foreslo at vi burde komme sammen og diskutere grensene for «buffersone» og høydekotegrense ut i fra topografi, og sette en «strek» på kartet som skal gjelde for kommende arealplaner. I et separatmøte for oss fra kommunen, ble vi enige om å gi tilbakemelding på at vi ikke ser at det er noen god løsning
Før vi gikk til megling på de konkrete områdene, fikk fylkesmannens miljøvernavdeling si noe generelt om sine innsigelser. På noen områder mangler opplysninger om naturmangfold. Dette vil det bli stilt krav om ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Det betyr at planer kan bli stoppet selv om arealene i kommuneplanen er avsatt til fritidsbebyggelse. Det blir stadig kommentert fra miljøvernavdeling og fra reindrift at vi har mange ubebygde fritidstomter. De sa at det ikke er «lurt»  å møte dem med så store reserver.
Når det gjelder småbåthavnene vi har foreslått, sa fylkesmannen at miljøavdelingen sine uttalelser ikke kunne betraktes som innsigelse. Det har heller ikke vi i kommunen forholdt oss til, og derfor fikk vi fullt gjennomslag for vår plan på dette området.
Deretter kom alle de araelene som er avsatt til fridtidsbebyggelse. Her tok vi for oss område for område. Noen ble godkjent med litt justering på størrelse. På andre områder ble innsigelsen frafalt mot at vi krever reguleringsplaner utarbeidet, og noe måtte også vi gi. Vi valgte å ta ut områder der det kun var ønske om en eller to hytter. Der ble vi anbefalt å heller søke om dispensasjon fra planen.
Mye kom i havn, og vi ble til slutt stående igjen med to områder som vi vil gå videre med til departementet. Det er et område ved Hersjøen som vi betrakter som fortetting, men som reindrifta fortsatt har innsigelse på siden det ligger over 500 m.o.h.
Det andre området ligger innenfor 5 kilometeren, men ligger i et område der det er hytter fra før.
De nærmeste dagene vil vi få tilsendt utkast til protokoll. Når den er godkjent av alle parter, vil vi legge hele planen fram for kommunestyret til egengodkjenning og bare unnta fra rettsvirkning de to områdene for fritidbebyggelse som blir sendt til departementet for endelig avgjørelse.
Fra kommunen side hadde vi en kort samtale etter møtet. Vi var alle enige om at vi hadde nådd langt, men i en megling må alle gi og ta. Denne gangen følte vi at vi hadde fått mer enn vi var nødt til å gi. Jeg er glad for at vi fikk gjennomført meglingen før et nytt kommunestyre tiltrer. Dette er en omfattende plan som det ikke er enkelt å sette seg inn i «over natta», og skal en delta i meglingsmøte, forutsetter det at en har kunnskap om det en skal argumentere for.

Fredag før lunsj forberedte jeg saker til kommunestyre på mandag og formannskap på tirsdag. I tillegg startet jeg å skrive på et innlegg jeg skal ha i fylkesmanneskonferansen kommende onsdag.
Redaktøren i Nea Radio stakk innom og gjorde et intervju om meglingen.
Mandag er rådmannens siste arbeidsdag, og han tok seg også tid til en lengre samtale.
En medpolitiker kom for å hente materiell til valgstand som skulle være på lørdag, og selvsagt benyttet vi da anledingen til å utveksle nyttig informasjon.
Etter lunsj hadde personalavdelingen invitert til avslutningsselskap for rådmannen. Et fantastisk godt husorkester tok imot oss med fin musikk. Det var solosang, allsang, flere taler, gaveoverrekkelser og til og med en spesialdiktet sang for anledningen. En sprudlende og kreativ dame,  kom innom og fortalte om Selbu sin historie. Hun knyttet det godt sammen med tekst fra Selbusongen. Jeg har hørt deler av dette tidligere, men det er like morsomt hver gang.
Etter arbeidstid dro jeg til Klæbu der jeg var bedt om å åpne utstillingen «Selbuvotter». Dette var starten på Klæbu kommune sin kulturuke. Den ble åpnet av deres ordfører.
Jøvra (båten på Selbusjøen) kom med gjester fra Selbu, og der var blant andre Selbu Felebyggerlag med. De spilte noen melodier før jeg fikk åpne utstillingen. Mange var til stede, og til og med noen av de som hadde bidratt med å strikke opp gamle modeller.
Prosjektet  «Selbuvotter» skal registrere omfanget av vottmønster fra Selbu. Arbeidet er igangsatt for å lage en bok som er planlagt gitt ut på Museumsforlaget høsten 2016. Mønsterene er hentet fra registrerte votter i Selbu, og utstillingen viste om lag 500 par reproduserte votter. Prosjektet er initiert av Anne Bårdsgård, og det er utviklet i nært samarbeid med Selbu Bygdemuseum, Selbu Spinneri og Selbu og Tydal historielag. De har også hatt god nytte av samarabeid med Selbu Husflid. Selbu kommune, Selbu Sparebank og Selbu og Tydal histiorielag støtter prosjektet økonomisk.
Det er helt utrolig at det finnes så mange forskjellige votter, og det er i alle fall på tide at alt dette er blitt reprodusert og tatt vare på.
Takk til Anne Bårdsgård som er ansvarlig for hele prosjektet, og takk til alle andre som har bidratt til at dette nå videreføres til kommende slekter.

Jeg hadde ingen offisielle oppdrag i helga. Derfor tok jeg turen til Brekken på lørdag for å være sammen med barnebarn på familiedag ved Haugatjønna. Det var fint vær, mange aktiviteter og stor oppslutning om et flott arrangement.
Lørdag kveld valgte jeg å være med på Evert Taube kveld på Radiomuseet i Sjøbygda i Selbu. Det var fantastisk flott med mange dyktige sangere og musikere.

Kommende mandag skal jeg lede mitt siste kommunestyre. Da skal vi også takke avtroppende rådmann og kommunestyre, samtidig som vi skal ønske ny rådmann velkommen. Dermed er snart denne kommunestyreperioden over, selv om det er over en måned til konstituerende møte for de nyvalgte kommunestyrerepresentantene.

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: