Hektiske dager.

De første dagene denne uken har vært ekstra travle med lange dager og lite tid til å koble av, men når helsa er god, går det meste bra.

Mandag startet dagen med møte i styringsgruppen for kommunereformen. Der ble det først informert om svaret vi fikk fra ordfører i Tydal om at en sammenslåing av Selbu og Tydal ikke var et av alternativene de ønsket å utrede. Siden vi har dette som et av våre alternativer, diskuterte vi hvordan vi skulle forholde oss til det i vårt videre arbeid.
Vi ble enige om å informere om saken i «heading» til nærings- undersøkelse,  til kulturråd og skolene som skal bistå oss med utredningsarbeidet. Det ble også konkludert med at vi kan legge  fram noen enkle fakta om en kommune i Neadalen uten å gå nærmere inn på konsekvenser av dette for egen del.
Rådmannen hadde lagt fram en tidsplan som fulgte anbefalinger fra fylkesmannen om politisk behandling allerede i desember 2015. Dette fant vi helt uforsvarlig med et helt nytt kommunestyre som vi av erfaring vet har mange andre forhold å sette seg inn i. Ikke minst gjelder det budsjett for 2016 som er den viktigste saken kommunestyret behandler hvert år. Gruppa valgte å flytte sak om kommunesturktur til våren 2016. Tidsplanen for denne reformen er helt urealistisk og uansvarlig.
Regjeringen har ennå ikke lagt fram forslag om inntektssystem. I utgangspunktet var de klare på at det fortsatt skal være generalist- kommuner dvs. alle kommunene skal ha ansvar for de samme oppgavene.  Nå vurderes det å legge flere oppgaver til storbyene, og dermed går de bort i fra et prinsipp som var grunnleggende for reformen da vi fikk pålegg om utredning. Alt dette gjør det ikke enklere å bli motivert til et arbeid som de fleste politikerne i styringsgruppa ikke har et eierforhold til.
Etter lunsj hadde formannskapet som valgnemnd til Selbu Energiverk en samtale med administrarende direktør for selskapet, og i løpet av dagen hadde vi samtale om samme tema med styrelederen.
Kommunestyret har vedtatt at formannskapet er eierskapsutvalg. Resten av dagen gikk med til en oppfrisking av eierskapsstrategien, og diskusjon om hvordan vi kan ivareta vår eierrolle på en bedre måte.
De to siste periodene har vi forsøkt å få et system på dette arbeidet, men vi er langt fra i mål. Nå etablerer rådmannen et administrativt eierskapsutvalg, og det vil bli lagt opp til at eierskapsmeldinger rulleres før avvikling av generalforsamlinger i selskaper der vi er medeier. Da får vår representant med seg evt. innspill / forslag til møtet.
Mandag kveld leste jeg dokumenter til formannskap og planutvalg. På grunn av dataproblemer var  ikke dokumentene til formannskapsmøtet tilgjengelig på Ipad før mandag. Det var i alt 642 sider, og heldigvis hadde jeg gjennomgått mye av dette på forhånd. I formannskapets møte ble dette anmerket av en representant, noe jeg har full forståelse for. Sekretæren var like fortvilet som vi, men gjorde det beste hun kunne ved å sende oss «deldokumenter» før helga. De største sakene i formannskapet skal behandles i kommunestyret, og ingen av medlemmene i formannskapet foreslo å utsette behandlingen.

Tirsdag startet formannskapsmøtet med årsmøte i frivilligsentralen. De viste noen bilder fra aktiviteter gjennom året som har gått. De har over 90 frivillige som stiller opp, og en fantastisk stor aktivitet. Deres arbeid er et vesentlig bidrag for å øke  bolysten og gjøre hverdagen mer meningsfylt både for de som får ei håndsrekning og for de frivillige som ønsker å være til nytte. Takk til alle frivillige, og ikke minst til daglig leder og styre i frivilligsentralen.
Etter årsmøtet startet vi behandlingen av formannskapssakene. Fremskrittspartiets representant var syk, og det var umulig å skaffe varamedlem, derfor var vi bare seks representanter i møtet.
Som vanlig gikk vi igjennom referatsakene først og ga tilbakemelding fra møter og konferanser vi har deltatt i siden siste møte.
Årsmeldinger fra Værnesregionen og kommunens eget regnskap og årsmelding sto på sakskartet. Det ble stilt mange spørsmål, og rådmannen hadde med seg økonomisjef og sektorsjefer i møtet.
Et enstemmig formannskap ga ros til ansatte for en fantastisk økonomisk «snuoperasjon». Det er selvsagt ikke slik at ansatte har sløst bort midler i tidligere år, selv om vi nå lykkes uten å forringe tjenestenivået vesentlig. Noen har utvilsomt merket at det har blitt travlere dager og litt dårligere tjenester.
Med det uforutsette som oppsto i 2013, ble alle bevisstgjort på at den økonomiske situasjonen var alvorlig. Da var budsjettet realistisk, men en uforutsett svikt  i inntektene førte til det store overforbruket. Dette ble avdekket ved slutten av året, og dermed var det for sent å tilpasse driften før i inneværende år.  Hadde vi unngått den omtalt inntektssvikten, ville vi hatt en saldo på disposisjonsfondet ved utgangen av 2014 på 10 millioner, som et enstemmig kommunestyre vedtok i 2010.
I årsmeldingen ble det varslet at det vil komme forslag om utredning av felles SLT i Værnesregionen. Vi har stort  sett vært med på alle utredninger fram til forprosjektet er ferdig utarbeidet, men formannskapet valgte enstemmig å råde kommunestyret til å ikke delta i dette utredningsarbeidet. SLT er samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak, og dersom dette skal organiseres utenom egen kommune, vil det bli en uhensiktsmessig avstand til det som skjer lokalt.
En budsjettjusteringssak og tilleggsbevilgning til arbeidet med ansettelse av rådmann ble enstemmig vedtatt.
Regionrådet i Værnesregionen har anbefalt interkommunal kommuneoverlegefunksjon. Det støttet formannskapet i tillegg til felles driftssenter for elektroniske meldinger mellom kommune, fastlege og  helseforetak. Det siste vil bli utbygd med sikte på å få med flere kommuner.
Jeg hadde satt opp sak om uttalelse til regjeringens forslag om søndagsåpne butikker. Mitt forslag til å si nei ble begrunnet med at søndagen fortsatt bør være «annerledes», det er ikke nødvendig at enda flere må jobbe på søndag, og varene vil bli dyrere som en følge av økt lønnsutbetaling. Alle i formannskapet støttet forslaget som vil bli sendt inn som vår høringsuttalelse.
Til planutvalget var det søknad om bruksendring av koier, om salg av et lite tilleggsareal og motorferdselssøknader. Alt ble vedtatt som innstillingen. Det ble sagt nei til motorferdsel på barmark for transport av materialer til hyttebygging og til søknad om dispensasjon for å bruke drivstoffdrevet båtmotor der det bare er tillatt bruk av elektrisk motor.
På slutten av plautvalgsmøtet kom 2 planleggere fra Tegn-3 og informerte om arbeidet så langt med områdereguleringen av boligfeltet Øystrand – Garberg. Dette er et stort felt med fin beliggenhet, men deler av det er for bratt eller har andre begrensninger.
Det ser ut til å bli en vesentlig kostnad med veiutbygging, siden Statens Vegvesen ikke godtar å legge gangveg langs en gammel veg gjennom feltet. Gangvegen må legges langs FV 705, men det er mulig med etappevis utbygging. Planutvalget skal ha saken til behandling i et senere møte, og vi ba om at  utbyggingsrekkefølge med tilhørende beregning av investeringer i  infrastruktur må følge med.
Etter at jeg hadde gått igjennom post, tatt noen telefoner og hatt samtale med personalsjef om søkere til rådmannsjobben, fant jeg ut at det var for lite tid til å kjøre heim før åpent møte om sentrumsplanen.
Her møtte det ikke så mange, men Tegn-3 redegjorde for området slik det er i dag og eksisterende reguleringsplan. Alle møtedeltakerne ble bedt om å komme med innspill, og mange ideer ble lansert. Det meste dreide seg om trafikkavvikling, men også om rekreasjonsområder, boligbygging og næringsarealer. Dette blir en spennende sak å følge videre selv om den ikke kommer til behandling før et nytt kommunestyre er på plass.
Det ble litt (for) sent før jeg sluttet arbeidsdagen, men hektiske og lange dager må en tåle i jobben som ordfører.

Onsdag startet med samtale med Headvisor om kommende intervju med potensielle søkere til rådmannsjobben før redaktøren i Nea Radio kom innom for et intervju om tirsdagens saker i formannskapet.
Deretter deltok jeg på deler av planleggingsmøtet til fredsjubileet på fredag. Jeg skal ønske velkommen i kirken, delta ved kransnedleggelse, dele ut minnemedaljer og roser og lese en prolog som er skrevet til 17. mai i 1948. Velkomsthilsen har jeg planlagt fra og til møter og prologen er lest igjennom i sene kveldstimer.
Komiteen for jubileet har gjort en god jobb, og jeg ser fram til en verdig markering av 70-årsjubileet for frigjøringen av Norge etter andre verdenskrig.
Som landsstyremedlem i LVK fra Sør-Trøndelag hadde jeg ansvar for et fylkesmøte for medlemskommunene. Dette ble avviklet på Selbusjøen Hotell & Gjestegård på onsdag.
Møtet startet med at styrelederen informerte om organisasjonen og aktuelle politiske saker.
Det har vært bred politisk enighet om at det offentlige skal ha eierskap til vannressursene. Produktivitetskommisjonen har utarbeidet en rapport, NOU 2015:1, og der tilrår de følgende «En ny og helhetlig vurdering av det offentlige eierskap i kraftsektoren, samt likestilling av private og offentlige eiere gjennom en oppløsning av konsolideringsmodellen». Kommer det inn utenlandske eiere, er det lite trolig at dagens lovhjemlede rettigheter til vertskommunene blir opprettholdt. Det gjenstår å se hva regjeringen vil si om utredningen og ikke minst stortingsflertallet. Dette viser at det er viktig å ha kunnskaper om hva som skjer på den sentrale politiske arena både her i Norge men også i EU.
Lederen informerte også om eiendomsskatt, vannforvaltningsplaner og revisjoner av konsesjonsvilkår. Det ble stilt mange spørsmål fra deltakerne, og flere av de som var til stede, innrømmet at de har hatt for liten kunnskap om LVK-saker hittil. Jeg er glad for at vi lykkes med å få med de fleste medlemskommunene, og dette kan nok bli tema i folkevalgtopplæringen etter valget.
Helt til slutt i møtet kom vi fram til forslag på fire kandidater til landsstyret fra vårt fylke. Jeg går ut av politikken, og er dermed ikke valgbar.
Etter at jeg kom tilbake til kontoret, sende jeg forslag på kandidater til LVK sin valgkomite, gikk igjennom epost og protokoller fra tirsdagens møter og så på søkerlista til rådmannsjobben.
Det ble derfor heller ikke til at jeg kjørte heim før åpen valgdebatt som Selbu Næringsforum hadde invitert listenes toppkandidater til.
I alt mellom 40 og 50 hadde møtt opp på Camp Eggen som tilhørere til poltisk debatt, der fire toppkandidater stilte opp og ble utfordret på flere tema. Det var næringspolitikk, kommunereform, primærnæringer, næringsareal og boligareal. Det er ikke så store forskjeller mellom partiene lokalt, men på noen områder kom det klart fram.
Da Høyres ordførerkandidat ble utfordret på landbrukspolitikk, oppfordret han oss til å gjøre noe ved kommende stortingsvalg om vi var misfornøyd med årets tilbud i landbruksoppgjøret. Det var et godt forslag, som mange i salen trolig vil følge opp.
Jeg vet at det provoserer tydalingene når enkelte (Høyre) gang på gang ser inn i glasskula og forteller hva Tydal bør mene om kommune- sammenslåing. De har vedtatt å ikke utrede et alternativ sammen med Selbu, og det må vi respektere på samme måte som vi forventer at våre nabokommuner respekterer vår avgjørelse.
Det er mye en kan bli fristet til å kommentere i en slik debatt. Selv om jeg bestemte meg på forhånd for ikke å kommentere, valgte jeg å ta ordet når en i salen tok opp det som har skjedd i forhold til kommunens innkjøp av strøm og bedriftshelsetjenester. Hovedhensikten med  debatten var å svare for hva som skal skje, og det ble godt ivaretatt av panelet.
Det er merkelig at det først og fremst er høyrerepresentanter som er kritiske til at resultatet av anbudsrunder ikke blir slik de ønsker. Skal noe ut på anbud, må det være reell konkurranse, og vi må forholde oss til et rigid regelverk der det er vanskelig å finne de «smutthull» som skal favorisere stedlig næringsliv. Lov om offentlige anskaffelser kan en fastslå ikke er direkte distriktsvennlig. En viktig oppgave for Selbu Næringsforum bør være å bistå næringslivet med utforming av anbudsdokumenter slik at medlemsbedriftene har mulighet til å nå opp.
Redaktøren i Nea Radio gjorde som vanlig en meget god jobb som møteleder, og engasjementet i salen var upåklagelig. Spesielt vil jeg fremheve leder i Bondelaget som stilte gode spørsmål om forhold som har stor betydning for primærnæringene

Nå ser jeg fram til intervju med noen av søkerne til rådmannsjobben og fredsjubileum før det blir helg og et par fridager med konfirmasjon i Trondheim på søndag.

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: