Ordførerkonferanse, kollektivtilbud og møte med bondelaget.

Nå er det på nytt lange arbeidsdager. Varierte oppgaver gjør som vanlig arbeidsdagen interessant og utfordrende.

Tirsdag morgen reiste jeg til Oslo for å delta i Arbeiderpartiets ordførerkonferanse. Det var godt oppmøte, og flere av mine kolleger fra Trøndelag var til stede.
Etter at nestleder Helga Pedersen ønsket velkommen, holdt partileder Jonas Gahr Støre et innlegg om den politiske situasjonen og om forestående valgkamp.
Han startet med å beskrive det store framtidsbildet.
* Vi blir flere mennesker i Norge – et fenomen som er tungt og viktig.
* Flere bor i by. Dette er et globalt fenomen, som også gjør seg gjeldende i Norge. Det blir ikke bedre i byene om det blir ekstra trykk på dem. Det er bedre med spredt bosetting. Derfor må vi legge til rette for å «ta hele landet i bruk».
* Det blir flere eldre, og en stor andel av dem vil ha behov for mye hjelp.
* Vi vil forsatt få store teknogiske endringer.
* Det er store klimautfordringer. Vi skal være med på et spleiselag for å få utslippene redusert med 40 % innen 2030. Dette krever tøffe prioriteringer.
Vår politikk må legges opp for å møte alle disse utfordringene.
Da hjelper det ikke med redusert formuesskatt som dagens stortingsflertall har vedtatt. 50 % av reduksjonen i  formuesskatt går til de 3% rikeste, og fører til mindre midler til fordeling til fellesskapet. Finansdepartementet har gitt til svar at fjerningen av arveavgiften ikke har noen dynamisk effekt, og dermed bidrar alt dette bare til at de rikeste blir rikere.
Sverige hadde lavest forskjeller mellom folk i OECD i 2006. Etter noen år med borgerlig styre, befinner de seg nå midt på treet. Dette vil helt sikkert også skje i Norge med allerede gjennomførte og planlagte skatteletter dersom dagens politiske flertall fortsetter i nye perioder.
Arbeiderpartiet vil foreslå kompensasjon til kommunene for skattesvikt. I Selbu var vi heldige i 2014 med et nøkternt skatteanslag, men mange kommuner fikk stor svikt i skatteinntektene, noe som selvsagt får virkning i 2015. Regjeringen kompensenserte ikke skattesvikten for 2014, og legges de samme vurdering til grunn for inneværende år, er det fare for at resultatet blir det samme.
Støre kom også inn på viktigheten av å satse på yrkesfagene i videregående skole og understreket at dette betinger et godt samarbeid mellom næringsliv, skole og kommune. Det er jeg ikke i tvil om fungerer best i distriktskommunene, der vi er avhengige av tett samarbeid for å rekruttere «riktig» arbeidskraft til stedlig næringsliv.
Helga Pedersen hadde neste innlegg om den kommunalpoliske situasjonen. Det meste av hennes innlegg var viet kommunereformen.
Arbeiderpartiet har tidligere sagt at de er positiv til en kommunerform, men støtter ikke trussel om en indirekte tvang som regjeringen varsler gjennom endringer i overføringer som en straff til kommuner som frivillig velger være «små». Arbeiderpartiet støtter heller ikke tidsaspektet, og er klare på at det ikke «går noe tog» i forhold til frivillig sammenslåing. Det kan selvsagt enhver kommune ta initiativ til når en måtte ønske det.
Pedersen bekreftet det Arbeiderpartiet tidligere har vedtatt, at dersom det skal gjøres endringer i kommunestrukturen, må dette forankres i lokale forhold.
De oppfordrer kommunene til å ta dialogen med sine ansatte og innbyggere, og spesielt legge vekt på hvordan en kan vi få best mulig tjenester – alene eller sammen.
Arbeiderpartiet vil  respektere kommunenes valg. Stortinget har sagt frivillighet. Dette kan ikke regjeringen overprøve.
Hun viste også til manglende sammenheng i regjeringens forberedelse til en reform.  I fjor fikk kommunene pålegg om struktur. I år kom oppgavemeldingen, og neste år skal det komme forslag til nytt inntektssystem. Alt dette må sees i sammenheng og burde ha vært lagt frem samtidig for å kunne ha et godt grunnlag for å fatte lokale vedtak om fremtidig struktur.
Hun refererte også til NHO- presidenten som  sier at det er så mye (alt for mye)  følelser der ute. Ja, det er mye følelser knyttet til kommunereformen, men det behøver selvsagt ikke å være forskjell på fornuft og følelser. For min del mener jeg at følelser er noe som må spille en rolle i et godtfungerende demokrati.
Høyre har gått ut og frarådet sine lokalpolitikere å ha folkeavstemming i kommunereformsaken. Arbeiderpartiet overlater den avgjørelsen til den enkelte kommune, men sier  at resultatet i tilfelle må respekteres.
Kommunene er grunnen i velferdssamfunnet vårt. Arbeiderpartiet er positive til å gi kommunene flere oppgaver, men da må hensikten være å gi bedre tjenester til innbyggerne . Oppgavemeldingen som nå er lagt fram, er en «utredningsmelding» og et forslag om overføring av noen «ufarlige» forvaltningsoppgaver.
Arbeiderpartiet er klare på at vi skal ha tre folkevalgte nivå, og støtter dermed ikke forslaget i oppgavemeldingen om å tømme fylkeskommunen for oppgaver. Det er ikke et mål i seg selv å ha et regionalt folkevalgt nivå, men vi må ha det for å løse oppgaver på en best mulig måte.
Pedersen understreket også at framtidig inntektssystem må legge opp til at alle kommuner skal finansieres uavhengig av størrelse. Mangfoldet må ivaretas.
Etter en pause, var det satt av en time til kommentarer og spørsmål. Mange tok ordet, og jeg benyttet anledningen til å si litt om at vårt interkommunale samarbeid i Værnesregionen er vellykket, og at Arbeiderpartiet må holde fast ved frivillighetslinjen.
Trond Giske avsluttet dagen med et innlegg om skole og utdanningspolitikk.
Statistikk viser at det fem år etter at de skulle ha fullført videregående opplæring, fremdeles er en av fire som ikke har gjort det. Noen tar det igjen i voksen alder, men vi må ha som mål at alle skal lykkes. Mange har et ansvar for det, og innsats må settes inn tidlig i barneskolen. Ekstraressurser som først settes inn i ungdomsskolen eller i videregående har liten effekt. Derfor bør vi ha en lese – skrive – regne – garanti.
Trygghet er viktig for å kunne lære og bidra til bygging av samfunnet, og dersom en mestrer grunnleggende ferdigheter, er dette et godt grunnlag for å føle seg trygg.
I tillegg må en gjøre alt som er mulig for å få bukt med mobbingen. I vår tid i skolen, fikk vi fred fra mobbere utenom skoletiden, men i dagens digitale verden foregår dette hele døgnet. I Djupedalsutvalgets utredning er det anbefalinger om tiltak som vi kan dra nytte av.
Arbeiderpartiet ønsker å øremerke midler til økt helsesøsterressurs i skolen. Dagens regjering viste i sitt budsjett for 2015 til en styrking av helsesøsterfunksjonen, men det er vanskelig for kommunene å prioritere noen få hundretusen ekstra til et formål når de totale overføringene samtidig reduseres.
Regjeringen ønsker også flere private skoler. Det vil utvilsomt føre til at noen av de offentlige skolene må legges ned, siden tilgjengelige midler må deles på flere. Selbu Videregående er en av skolene som vil være utsatt dersom dette skjer. Det er den minste videregående skolen i fylket og er dermed ekstra sårbar for ytterligere reduksjoner.
En lang dag med mye reising var en relativt tøff start etter påskeferien, men budskap fra partiledelsen og diskusjon med partifeller var vel verdt å bruke tid på.

Onsdag startet dagen med telefonmøte i arbeidsutvalget i nasjonalpark- styret. En sak sto på dagsorden. Det var prioritering av tildelte midler fra Miljødirektoratet. Styret i dialog med SNO og fjellstyrene søkte om tiltak kostnadsberegnet til 450.000 kroner, mens vi bare fikk 200.000 kroner til bruk både i Sylan og Skarvan og Roltdalen.
Arbeidsutvalet var delegert myndighet til å gå igjennom tidligere prioritering i styret. Forslag fra forvalteren ble enstemmig vedtatt, og det ble avsatt en sum som det kan søkes om til informasjontiltak for skolebarn og arrangement i forbindelse med friluftslivets år. Ellers er det midler til klopplegging og informasjonstavler i begge verneområdene.
Før lunsj hadde Selbu Bondelag bedt om å få møte meg. I forbindelse med at 2015 er FN´s internasjonale år for jordsmonn, ville de markere viktigheten av å ta vare på dyrkajorda og legge til rette for gode rammevilkår for landbruket.
De hadde laget en kasse med jord som det fulgte settepotet og gjødsel med. Denne ble plassert på plenen foran rådhuset, og poteten vil bli satt i jorda når den er passe grodd, og vær og temperatur er gunstig.
Alle ordførere i fylket skal dyrke poteter i egne kasser, og til høsten skal avlingen veies for å se hvem som har lykkes best.
Før de dro, deltok jeg på en «bondequiz» der resultatet ble at jeg ble kåret til «bondevenn» og fikk en fin grønn button. I tillegg fikk jeg et dyrespill som jeg kan bruke sammen med barnebarn.
Nea Radio og Selbyggen møtte opp sammen med representanter for Selbu Bondelag. Dette var et kreativt og virkningsfullt tiltak med tanke på å bevisstgjøre oss på verdien av å ta vare på dyrkajorda.
I løpet av dagen fikk jeg kjennskap til endringer i foreslåtte endringer i busstilbudet fra kommende høst. Det er nedlegging av rute til og fra Stjørdal på lørdag. Dette vil føre til at det ikke blir mulig å bruke buss om en har et ærend på Stjørdal på lørdag.
Vi sendte en uttalelse til AtB med kopi til fylkeskommunens samferdselsavdeling om at vi mener dette tilbudet må opprettholdes.
Lokale media fikk dette i en pressemelding der jeg også informerte om møtet mellom ordførere og fylkets politiske ledelse før påske om kollektivtilbudet. Nea Radio tok umiddelbart kontakt, og ba om en kommentar torsdag morgen.
Etter lunsj fikk jeg besøk av to medpolitikere. Med mange aktuelle politiske saker og forestående valg, har vi mye å snakke om. For meg er det nyttig å ha tid til slike samtaler, og jeg er derfor glad for at noen stikker innom.
Like før jeg forlot kontoret, fikk jeg telefon fra LO-pensjonistene i Trondheim. De skal komme til Selbu i løpet av mai, og ønsket  informasjon om arbeidet i eldrerådet i kommunen. Jeg lovte å komme, og vil invitere med lederen i utvalget.

Resten av uken er det ikke så mange avtaler, men det er mer enn nok å ta tak i. Blant annet planlegger vi et ekstra formannskapsmøte i løpet av april med saker i forhold til vårt eierskap i bedrifter og et møte i styringsgruppa for kommunereformen samme dag.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: