Snart påskeferie.

Denne uken har det stort sett vært fullt belagt timeplan, så nå er det godt å kunne se fram til en lang påskeferie.

Regjeringens oppgavemelding ble lagt frem i forrige uke. Etter å ha lest pressemelding fra regjeringen på Nea Radio sin hjemmeside, valget jeg søndag kveld å sende følgende kommentarer til lokale media.

Viser til regjeringens pressemelding om oppgavemeldingen og ønsker å gi følgende kommentarer:
Jeg er overraksket over hvor lite konkret meldingen er. Her flyttes det ikke reell makt til kommunene. Hovedbudskapet fra regjeringen er videre utredninger og forsøk.

– Barnevern – økt ansvar til kommunene – forsøksordninger fra 2016.
– Varig tilrettelagte arbeid og varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift          utredes med sikte på overføring.

Regjeringen hevder at kommunereformen er en demokratireform. De få oppgavene som konkret foreslås overført til kommunene, bærer preg av at man overfører kostnader og rene forvaltningsoppgaver til kommunene. Oppgaver som arbeids- og utdanningsreiser, basishjelpemidler, idrettsfunksjonell godkjenning av svømmeanlegg og kompetanse til å utføre notarialforretninger er i hovedsak regelstyrte ordninger som i liten grad krever politisk skjønn eller styrker lokaldemokratiet.
Regjeringen åpner også for at store bykommuner skal kunne ta over ansvaret for videregående skole og kollektivtrafikk. Dette vil bidra til en «restfylkeproblematikk» og opprettelse av parallelle byråkratier. For elever og lærlinger vil det åpenbart bli mindre fleksibelt hvis man får nye administrative grenser å forholde seg til, som gjør det mer komplisert å velge skole og fag på tvers av kommunegrensene.
Flytting av ansvar for kollektivtrafikk vil utvilsomt også føre til mer byråkrati. Bussene kan ikke stoppe ved bygrensa, og for å få et helhetlig tilbud, må noen koordinere tilbudene som gis av bykommunene og » restfylket».
Det meste av konkrete oppgaver som foreslås overført til store bykommuner, flyttes fra fylkeskommunene og ikke fra staten. Dette er heller ikke en styrking av lokaldemokratiet, men bare en forskyvning innenfor dagens kommuneforvaltning.
Oppgaveoverføring bare til store bykommuner, vil bryte med generalistkommuneprinsippet som regjeringen sa de ville legge til grunn da de lanserte kommunereformen.
Med varsler om utredninger, forsøk og forslag om overføring av noen forvaltningsoppgaver, bidrar ikke meldingen til at vi har fått et mer konkret utgangspunkt for å ta stilling til evt. kommunesammenslåing.

Med bakgrunn i denne  pressemeldingen tok Nea Radio kontakt for et intervju mandag morgen.
Selbu kommune har i år foretatt retaksering på verker og bruk, noe som ga vesentlig økning i takstene for de fleste. Det er ikke foretatt fullstendig taksering siden i 1987/88 . I følge lov om eiendomsskatt skulle det ha skjedd hvert 10. – 13. år.
Vi har naturlig nok fått mange reaksjoner etter at takstene ble kjent. Noe er satt som midlertidig takst ut i fra manglende grunnlag, og det er varslet klager på takster og hvilke maskiner som skal tas med.
Kjeldstad Holding fikk stor økning, og de ba om møte med ordfører, varaordfører og rådmann. Dette satte vi av tid til på mandag. De møtte med flere fra ledelsen og en advokat som bistår dem med klagen. Taksten der er satt midlertidig, og vi fikk en gjennomgang på hva de kommer til å klage på. Dette må sakkyndig nemnd (takstnemnda) behandle. Takstene er ikke en politisk sak.
Det var uansett et greit møte, og nyttig å få informasjon om driften generelt i selskapet og deres vurdering av takstgrunnlaget.
Jeg har gitt klare signaler på at vi skal bruke ressurser på å få fram korrekte og «like» takster under klagebehandlingen. Gjennomgangen av takstene var helt nødvendig, spesielt med tanke på likhetsprinsippet som klart slås fast i loven. Feilen er at dette ikke har skjedd langt tidligere.
Etter en rask lunsj  gikk turen til fylkeshuset der 14 ordførere fra distriktskommuner i Sør-Trøndelag hadde avtalt møte om kollektivtilbudet med politisk ledelse i fylkeskommunen. Representanter fra samferdselsadministrasjonen og fra AtB var også til stede i møtet.
Nå som tidligere var det mange «underlige historier» fra hele fylket om konsekvenser av tomkjøring og at det er to ulike selskaper som  har ansvar for kollektivtransporten.
Vi fikk ingen lovnad om økte bevilgninger, men dialogen mellom kommunene og AtB kan sikkert bli enda bedre før ruteendringer. Der det er lite trafikkgrunnlag, blir det av økonomiske årsaker helt sikkert ikke opprettet nye ruter.
Noen steder opprettes det bestillingstransport med drosje i stedet for buss. Dette er AtB sitt ansvar. Jeg vil ta initiativ til et møte sammen med Tydal for å se på om dette kan være aktuelt å ta opp med selskapet for oss i Neadalen.
Det kom lite konkret ut av møtet, men vi fikk understreket at store deler av fylket er misfornøyd med den omleggingen som skjedde da AtB tok over ansvaret.
Etter en liten tur heimom, dro jeg til rådhuset for å ha møte i kommunestyret. Det startet med fin musikk og sang av to elever fra kulturskolen. De er gode representanter for mange dyktige elever som har hatt konserter rundt omkring på skolene i forbindelse med kulturskoledagene. På grunn av andre gjøremål har ikke jeg hatt anledning til å delta, men fikk heldigvis en liten «smakebit» i kommunestyremøtet.
I tilknytning til referatsakene hadde rådmannen en gjennomgang av prosjekt plan, miljø og landbruk i Værnesregionen. Alle som tok ordet etter innledningen, var skeptiske til forslått politisk styring, noe heller ikke arbeidsutvalget (rådmenn i kommunene) har tatt endelig stilling til. Jeg vil på nytt ta denne saken inn i kommunestyret før endelig behandling i regionrådet.
En av våre representanter i politisk nemnd i Værnesregionen refererte fra deres møte, noe vi skal få inn som en fast rutine i hovedutvalg og kommunestyre.
Første politiske sak var en utbyggingsavtale der et tilleggsforslag om sikkerhet for kommunens forskuttering ble vedtatt.
En sak som det er informert om tidligere, og som har vært under utredning i lang tid, er etablering av felles NAV – tjenesteområde i Værnesregionen. Fungerende leder i NAV Selbu informerte om NAV sine utfordringer og prosess og involvering av ansatte i forbindelse med sammenslåingen. Det ble enstemmig vedtatt å  gå inn i samarbeidet.
En annen sak som gjaldt Værnesregionen, var samarbeidsavtale for felles PPT. Denne er endret som en følge av at Selbu valgte å gå inn i samarbeidet, og endringen førte da heller ikke til diskusjon eller avvikende forslag.
Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å selge næringseiendommen Myrstad til Living Eiendom AS og Eidem Holding AS.
Siste sak var vedtak om prosess i forbindelse med rådmannsansettelse. Forslaget som ble vedtatt slår fast at det er administrasjonsutvalget som skal delta i intervjuer og lage innstilling til kommunestyret på aktuelle kandidater.

Tirsdag deltok jeg på skolebefaring sammen med tjenesteleder for bygg og eiendom, sektorsjef oppvekst, rektor ved Selbu Ungdomsskole, rådmann, leder i hovedutvalg oppvekst og varaordfører. Vi har vedtatt å utrede om vi skal rehabilitere ungdomsskolen eller bygge ny.
Vårt første stoppested var Skjetlein videregående skole der de hadde foretatt omfattende restaurering og ombygging av et lignende bygg som vi har. Vi fikk en grei orientering fra skolen og fra entreprenøren, men vi fikk bekreftet at ikke alt var helt slik de kunne ha ønsket seg, selv om påbygg gjorde lokalene langt lysere og romsligere enn de var i utgangspunktet.
Vårt neste besøk var Midtre Gauldal kommune der vi fikk omvisning og informasjon om Gauldal skole- og kultursenter. Dette er et samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen, der ungdomsskolen og videregående skole er under samme tak sammen med et kultursenter med kino og bibliotek.
Det var et flott bygg som brukerne var godt fornøyd med utformingen av. De to skoleslagene samarbeidet på flere områder, men så langt hadde de ikke vesentlig samarbeid om undervisningspersonell.
Vi fikk mange nyttige innspill til våre vurderinger i forhold til framtidig ungdomsskole, så nå gjenstår en lokal prosess før vi kan fatte endelig vedtak.

Onsdag var det mye post som ikke var behandlet, fakturaer til attestering og samtaler med ansatte om kommunereform og eiendomsskatt med tilhørende sak til formannskapets møte torsdag morgen.
I saksfremlegget savnet jeg vedlegg med oversikt over takster og beregnet skatt. Dette ble sendt ut til formannskapsmedlemmene i løpet av dagen.
Saksbehandler hadde laget et utkast til grunnlagsmateriale og spørsmål for gjennomgang av demokrati i forbindelse med kommunereformprosessen. Jeg gikk igjennom dette, og anmerket noen punkter som ble endret eller tatt bort i møte med rådmann og saksbehandler torsdag.
Fra fylkesmannen er det kommet et skriv til kommunene der de varsler om at kommunene bør ha ferdige beslutningsgrunnlag med utredninger av 0-alternativet (som i dag) og felles utredninger sammen med kommuner som inngår i sammenslåingsalternativer, innen 31/12 2015. De kommunene som inngår i felles sammenslåingsalternativ, bør i tillegg ha utarbeidet intensjonsavtaler om blant annet kommunenavn. lokalisering av kommunale funksjoner og hvordan ansatte skal håndteres.
Dette ser jeg som helt umulig og urealistisk å få gjennomført fram til årsskiftet, bare tre måneder etter at et nytt kommunestyre er konstituert. Når vedtak skal fattes, må kommunestyrerepresentantene være godt kjent med saken, og da kan den ikke være ferdig utredet like etter at de har kommet i gang.
Før lunsj fikk jeg besøk av en medpolitiker, og resten av dagen var jeg med i møte om treprosjekt.
I møtet deltok varaordfører,  representanter fra fylkesmann, fylkeskommune, Selbu videregående skole, Selbu ungdomsskole, kommuneadministrasjon, skogeierlaget og Selbu Næringsforum .
Møtet startet med en presentasjon av skognæringa og hvilke verdier den representerer.
Produksjonsverdi i Norsk skognæring var i 2011 48,8 milliarder, mens  laksenæringen bidrar med produkter til en salgsverdi på 29 milliarder. I Sør-Trøndelag var produksjonsverdien for skog 2,14 milliarder, men her er laksen større.
Industriens behov i Sør-Trøndelag er større enn det vi tar ut.  405. 000 m2 trevirke kan tas ut, og vi har mye stående på rot som vi ikke får tatt ut. Det er et stort behov for utbygging av mer skogsveger, og opprusting av kommune- og fylkesveger er nødvendig for å kunne få mer effektiv frakting av tømmer.
Treindustrien er viktig i innlandskommunene, og fylkeskommunen har engasjert en «tredriver» som allerede har besøkt mange bedrifter i seks innlandskommuner. Han fortalte om ulike tiltak i små og store bedrifter og om samarbeid som har ført til produktutvikling og aktivitetsøkning i deltakende bedrifter.
Nå blir Selbu involvert i prosjektet, og før neste møte skal alle lokale aktører vurdere hva vi kan gjøre og hvem som bør involveres. Selbu er Sør-Trøndelags største skogkommune, og det er fattet politisk vedtak om at vi skal sette i gang et skogprosjekt. Først nå ser det ut til at vi kan komme i gang, men vi er avhengig av samarbeid mellom alt fra skogeiere til entreprenører for å lykkes.
Møtet ga oss mange gode innspill, og både fylkesmann og fylkeskommune er på tilbudssiden i forhold til å bistå oss, men de presiserte at det må være lokalt eierskap til prosjektet.

Torsdag morgen var formannskapet samlet for å vurdere om vi skulle klage på eiendomsskattetaksten på verker og bruk. Etter en kort innledning om lov og hvilken rolle vi og sakkyndig nemnd har, ble det stilt mange spørsmål til eiendomsskattekontoret som var til stede i møtet.
Rådmannen hadde innstilt på at vi burde klage på taksten for USMA kraft AS på den delen av anlegget som skal objektbeskattes.
Resultatet av behandlingen ble at vi i tillegg til rådmannens anbefaling valgte å klage på at det ikke var skrevet ut separat eiendomsskatt på SIVA eiendom Selbu. Denne er beregnet sammen med Kjeldstad Holding sin midlertidige takst siden de er leietakere i SIVA sine lokaler.
I møtet fikk medlemmene melde seg på fylkessamling i LVK i mai. Dette er en dagskonferanse i Selbu, og LVK jobber med enormt viktige saksområder for vertskommuner til vannkraftverk. Derfor velger vi å få med flest mulig fra formannskapet.
Umiddelbart etter formannskapsmøtet møttes rådmannen, saks-behandlere og jeg for å gå igjennom «demokratinotatet».  Dette vil bli lagt frem for styringsgruppa som må ta stilling til om hele kommunestyret bør innvolveres i debatten om reformens konsekvenser for lokaldemokratiet.
Etter lunsj stakk styrelederen i Selbu tomteselskap innom kontoret. De skulle ha styremøte om engasjemet av daglig leder, noe som ikke vil være endelig avklart før i slutten av april. Nå fungerer en ansatt i Selbu kommune som kontaktperson for interesserte tomtekjøpere.
Det ble tid til en ringerunde til medlemskommuner for å minne om påmelding til fylkesmøtet LVK, i tillegg til at jeg gjennomgikk post og hadde en lengre samtale med rådmannen.
En av våre barnehager har hatt ekstern evaluering med valgt tema om voksnes deltakelse i lek. Barnehageansatte og adminstrativ og politisk ledelse ved sektor oppvekst var til stede.
Det var en interessant gjennomgang med mange positive tilbakemeldinger til alle avdelingene, men også noen forslag til forbedringer.

Fredag tar jeg fri fra kontoret og planlegger å ta fri til neste tirsdag. Håper på fine dager sammen med familien både heime og på hytta.
GOD PÅSKE!

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: