Eiermøte, kommunestruktur og budsjettbehandling.

Samme dag som styringsgruppa for kommunereformen hadde sitt første møte, ble budsjettet lagt frem til 1.gangs behandling i formannskapet denne uken.

Mandag gikk turen til Trondheim på eiermøte i TrønderEnergi. De fleste av eierkommunene var til stede. Etter at styreleder hadde ønsket velkommen, tok konsernsjefen over og informerte om status og framtidsutsikter for selskapet.
Vannkraft er fremdeles mest kostnadseffektiv. Vind kommer som nummer 2 og deretter sol. Den teknologiske utviklingen på vindturbiner har ført til at de nå er 40 ganger mer effektive enn de var i 1990, og innstallert kostnad på solenergi har falt med 66 % på seks år
Rimeligere og mer effektiv solenergiteknologi og bygging «plusshus», er forhold som energibransjen må hensynta i sin planlegging. Vindkraftutbygging vil kreve tilførsel av ny egenkapital. De ulike prosjektene som TrønderEnergi er delaktige i, ble presentert, og økonomidirektøren viste prognoser for resultatutvikling i selskapet med og uten engasjement i vindkraftprosjekter på Fosen.
En eventuell satsing avhenger av tilslutning fra eierne og tilførsel av ny egenkapital. Før utgangen av januar må eierkommunene behandle sak om emisjon. Tilbud om å gå inn med ekstra egenkapital blir først gitt til eksisterende eierkommuner, før andre investorer blir kontaktet.
Egenkapitalprosjektet var hovedsaken i møtet, men det ble også informert om at bedriftsforsamlingen mest sannsynlig vil bli nedlagt i kommende generalforsamling, og at tilbudet om kjøp av Sognlia, er avvist av styret slik det foreligger i dag.
Direkte fra eiermøtet dro jeg sammen med varaordfører og en kommunestyrerepresentant til Meråker. Der var det kommunestyremøte, og fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde informasjon om kommunereformen. Det var selvsagt de samme fakta om reformen som vi har fått presentert gjentatte ganger, men litt ulik vektlegging av forventet resultat av utredningsarbeidet. Det har muligens mest med ordvalg å gjøre, siden det også fra regjeringen presiseres at det er kommunens eget valg om de vil endre grensene, men målet er klart beskrevet derfra. De ønsker større og færre kommuner.
Representanten fra fylkesmannen var i alle fall klar på at kommunene må ta ansvar for en utredning for å ha en gode beslutningsgrunnlag, uansett om de velger  å slå seg sammen med noen eller å bestå som egen kommune.
Fylkesmennene skal, etter at kommunene har fattet sine vedtak, sende sin anbefaling om struktur til departementet. På direkte spørsmål om de ville overprøve kommunene, ble det ikke gitt et klart svar, men understreket viktigheten av at de valg som kommunene gjør, må være godt begrunnet .

Etter en lang dag og sen kveld mandag, startet vi tirsdag morgen med gruppemøte før formannskapet. Der diskuterte vi i hovedsak mine utkast til forslag på budsjett- og økonomiplan. Det var sendt ut på forhånd, og med noen små endringer ble vi enige om innhold og ordlyd.
Før møte i planutvalg og formannskap, hadde vi det første møte i styringsgruppa for kommunereformen. De som er med der, er formannskapet supplert med de politiske partiene som ikke har medlemmer der, rådmannen og en tillitsvalgt fra fellesutvalget.
Prosjektansvarlig presenterte fakta om reformen med tidsfrister og økonomiske «gulrøtter» før jeg ga ordet fritt. Det kom mange innspill til hvordan vi kan legge opp arbeidet framover, hvordan vi bør involvere lokalsamfunnet,  og hvilke alternativer vi går for å utrede. Kommunestyret skal ta stilling til hvilke alternativer vi vil gå videre med innen den første februar i 2015.
Alle referater fra styringsgruppemøtene blir lagt ut på kommunens hjemmeside, og det vil bli opprettet en adresse slik at folk kan sende inn innspill og synspunkter. Åpent folkemøte skal avvikles, og lokale media må kontaktes. Tidsrammene vi er pålagt av regjeringen  er etter min mening alt for stramme til å få ut nok informasjon til flest mulig, men styringsgruppa må i neste møte komme fram til mer konkrete tiltak for involvering og fastsetting av dato for det første folkemøte.
Det påfølgende møtet i planutvalget var raskt avviklet. Noen spørsmål ble stilt til referatsakene, og alle delingssakene  ble enstemmig vedtatt som innstillingen.
En sak om endring av forskrift om ferdsel med motorfartøy ble i septembermøtet sendt tilbake fra kommunestyret  til planutvalget med en merknad om å forsøke å få med tillatelse til å bruk elektrisk motor på alle innsjøer. I henhold til gjeldende forskrift er dette tillatt, men i et tilsyn fra fylkesmannen, fikk vi avvik på dette punktet.
Planutvalget sendte nå saken tilbake til rådmannen for å få en ny administrativ vurdering av saken før politisk behandling.
Etter lunsj satte vi møte i formannskapet. Først på sakskartet sto referatsaker, og som vanlig ga jeg korte tilbakemeldinger fra møter og samlinger jeg har deltatt på siden sist formannskapet var samlet. Det samme gjorde flere av medlemmene.
Første sak til politisk behandling var tildeling av årets frivillighetspris. Et enstemmig styre i Selbu frivilligsentral hadde innstilt på Bjørg Alsethaug. Hun var foreslått av flere. Begrunnelsen var et stort engasjement for Romaniahjelpen i mange år og  det medmenneskelige engasjementet med praktisk hjelp, oppmuntring og støtte i vanskelige livssituasjoner og kontakt med dem som har lite nettverk. Jeg tok telefonisk kontakt med prisvinneren like etter at vedtaket ble fattet og sendte pressemeldinger til lokale media.
Prisen skal deles ut i forbindelse med et arrangement i «Den kulturelle spaserstokken» på Selbu eldresenter den 6. november.
To saker om justering av samarbeidsavtaler for 110-sentra og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning ble vedtatt uten debatt. Det samme ble garanti for pantesikkerhet for den kommunale bedriften Selbu Trykk AS og bruk av avsatt tilleggsbevilgning til innkjøp av to satellitt-telefoner.
Budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 2018 var siste sak. Dette er den viktigste årlige saken vi behandler. De vedtak som fattes, legger føringer for all drift i kommunen i kommende år og gir føringer for hele økonomiplanperioden.
Sammen med rådmannen møtte sektorsjefer og økonomisjef i formannskapet. Det ble stilt mange spørsmål, og vårt forslag til vedtak fikk enstemmig tilslutning etter noen små justeringer. Ingen egne forslag ble fremmet fra Høyre og Frp.  Saken kommer tilbake til formannskapet etter behandling i hovedutvalgene der alle lister / partier er representert.

Onsdag var det ingen møter på min kalender. Dagen ble brukt til å inngå nye møteavtaler, etterspørre saker jeg er blitt kontaktet om og gå igjennom referater fra tirsdagenes møter.
Jeg hadde en lengre samtale med oppvekstsjefen om skyssordning som jeg har blitt kontaktet om. Han informerte om besøk i Vikvarvet barnehage dagen etter at nedleggingsvedtaket var fattet, og om at representanter for FAU ved barnehagen hadde vært i møte på Rådhuset.
I denne saken som i andre nedleggingssaker, kommer det utrolig ulike signaler tilbake til oss politikere. Jeg kan i alle fall bekrefte det jeg tidligere har erfart, selvfølgelig uten å oppgi kilder, at synspunktene ikke er så «svart – kvit» som det gis inntrykk av.
Sammen med vår prosessleder for kommunereformen gikk jeg igjennom referat fra møtet på tirsdag. Vi ble enige om å kalle inn til et nytt styringsgruppemøte før neste formannskapsmøte som opprinnelig planlagt. Det er kort tid til den første februar, og for å få involvert flest mulig før avgjørelsen som skal fattes da, konkluderte vi med at det er behov for et snarlig nytt møte i styringsgruppa. Agendaen der blir å legge en tidsplan for prosessen fram til kommunestyrebehandling med pålagt tilbakemedling til fylkesmannen.

Det er hittil ikke så mange møter på min timeplan den nærmeste tiden, men arbeidet med kommunereformen vil utvilsomt føre med seg nye avtaler.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: