Nytt statsbudsjett.

Onsdag ble den blåblå regjeringens første budsjett lagt frem. I fjor «pyntet» de bare litt på den rødgrønne regjeringen sitt forslag, og dermed ble det ikke store negative utslag for kommunene. For 2015, får vi merke at det er satt et klart blått stempel på budsjettet.

Mandag var en ekstra rolig dag på kontoret. Siden det  er høstferie i skolen denne uken, tar også noen ansatte ut ferie. Dermed blir det få møter, og tid til å rydde i post både elektronisk og papir.
Det er to forfall til formannskapets møte på tirsdag, og sekretæren tok mange telefoner til Frp sin gruppe for å få noen til å være til stede på deler av møtet. Forfall er begrunnet med ferie og spesielle forhold på arbeidsplassen. Dette bruker vi å godkjenne, og det bør også være i partiets interesse å være til stede når viktige saker skal behandles. Resultatet ble at andre varamann blir med deler av dagen.
Rådmannen var tilbake fra en ukes ferie. Han fungerer for tiden som sektorsjef for SU (Samfunnsutvikling), og har derfor i tillegg til rådmannsjobben, mange saker som må følges opp.
Det mest aktuelle nå, er sakene til formannskapet og budsjettet. Noen spørsmål som vil bli stilt i formannskap og planutvalg, er oversendt til rådmannen slik at han kan  forberede sine saksbehandlere på å gi svar. Alt kan ikke forutsies, men dersom det under gjennomgang av møtedokumenter dukker opp spørsmål som kan være avgjørende for stemmegivingen, kan det med fordel forberedes.
Det er sendt ut tilleggssak til formannskapet om valg av styringsgruppe i forbindelse med kommunereformen. Med de pålegg og forventninger som følger av stortingets vedtak , må vi komme i gang med utredninger. Fylkesmannen har nå varslet at hver kommune får 200.000,- i 2015, slik at det er mulig  å frikjøpe ressurs i administrasjonen.
Dokumenter til denne saken kjenner jeg relativt godt etter flere konferanser i regi av KS og fylkesmannen, men det er viktig å tenke igjennom hvordan vi i Selbu vil jobbe med saken.
I blant har den samarbeidende gruppa i formannskapet gruppemøte før hele utvalget samles. Mandag sendte jeg oppfordring til gruppa om å komme på mitt kontor en halv time før møtet settes.
Ny oppvekstsjef startet i jobben i mandag. Han kommer fra  rektorstilling ved Bell skole, og kjenner dermed både sektoren og bygda godt.
For ei tid tilbake behandlet den politiske nemnda i Værnesregionen en rapport med styringsdata for helse- og omsorgstjenestene i Værnesregionen samlet og i den enkelte kommune.
Etter lunsj på mandag tok jeg meg tid til å lese rapporten som inneholdt faktaopplysninger i tillegg til framskriving av behov. Kommunene velger ulike måter å organisere omsorg på, og Tydal ligger klart høyest på institusjonsplasser, men Stjørdal ligger lavest. De har imidlertid flere plasser i omsorgsboliger med heldøgns pleie, noe som er rimeligere for kommunen. Dette betyr ikke at noe er bedre enn det andre, men at en ut ifra lokale forhold velger å løse utfordringene ulikt.
For Selbu sin del anbefales det å satse mer på heldøgns omsorgsboliger med personalbase.
I rapporten står følgende anbefaling: «Prosjektgruppen anbefaler at kommunene ser på sin PLO-innretning (struktur) særskilt institusjonsplasser, med en klar anbefaling om å drøfte og vurdere en nedbygging av antall langtidsplasser i institusjon og et økt fokus på rehabiliteringsplasser, hverdagsrehabilitering og tiltak som styrker evnen til å bo lengre hjemme
I rapporten er det også sett på sykehusinnleggelser og kommunale «straffegebyr» for utskrivningsklare pasienter. For Selbu og Meråker har det ikke påløpt slike gebyrer for 2013, mens Tydal har betalt for et døgn og Stjørdal for ca. 50 pasientdøgn.
Mange skrives i Selbu og Tydal  ut til korttidsplass på sykehjemmet, mens den største andelen i Stjørdal og Meråker skrives ut til heimen . Den pasientgruppen  det her vises til, er de som skrives ut via forvaltningskontoret, og som  etter sykehusets vurdering har behov for hjelp.
Faktaopplysninger og sammenligninger med samarbeidende kommuner og med landsgjennomsnittet, gir oss et godt grunnlag når vi i 2015 skal ha en organisasjonsgjennomgang av hele omsorgssektoren i egen kommune. Resultatet av denne vil gi oss et grunnlag for å fatte beslutning om evt. utbygging av omsorgsboliger.
En slik utbygging har stått på planene i lang tid, men ting endrer seg med privat utbygging av sentrumsnære leiligheter og ulike modeller for drift av omsorgsboliger. Derfor har vi politisk gjort et vedtak om å utsette avgjørelsen av antall, standard og utforming av nye enheter. De planene vi tidligere fikk  framlagt fra administrasjonen ga en alt for høy husleiekostnad, og dette sammen med endringer i behov, førte til at vi godtok utsettelsen.

Tirsdag morgen møttes Ap/ SV og Senterpartiets representanter i formannskapet på mitt kontor. Saken vi drøftet der var barnehagestruktur, og vi ble enige om å foreslå at Vikvarvet skal legges ned. Dette med bakgrunn i at det er et stort kommunalt bygg som kan påføre store vedlikeholdskostnader på sikt, og at befolkningsøkning og planlagte store tomteområder ligger i aksen Mebond – Tømra.
Møtet startet med en presentasjon av ny hall som skal bygges i Innbygda. Selbu Flerbrukshall AS eies av Selbu Ballklubb og B. Langseth AS. Kommunestyret har vedtatt at vi bidrar med 10 % av tippemiddelgodkjent investeringskostnad i alle prosjekter, noe som tilsier ca. 2 millioner kroner i flerbrukshallen. Dette er selvsagt investering, og vil ikke belaste driftsbudsjettene våre. Vi har også vedtatt i kommunestyret at vår deltakelse i prosjektet ikke forplikter oss på driftsstøtte.
Det er et flott tiltak som det er jobbet godt med, og tirsdag startet grunnarbeidene. Ferdigstillelse er ikke planlagt før neste vår/sommer, og de har kalkulert inn en stor dugnadsinnsats, noe jeg er ganske sikker på at de lykkes med. Det er alltid en unik   vilje til å delta med frivillig innsats i ulike utbyggingsprosjekter i kommunen.
Siden det var kommet flere tilhørere som var interessert i barnehagesaken, valgte vi å behandle denne først. Det var flere innlegg, og et «uferdig» forslag fra flertallskonstellasjonen i formannskapet, ble revidert sammen med Høyre som også stilte seg bak forslaget etter at vi hadde fått med en begrunnelse for vårt valg.
Et enstemmig formannskap sluttet seg til dette etter at vi stemte over Frp om å bevare strukturen som i dag og ikke ta i bruk to avdelinger i nye Mebond barnehage, bare fikk en stemme og falt. Det var enighet om å votere alternativt mellom rådmannens innstilling og forslaget som ble fremmet, og dermed er det ingen delt innstilling til kommunestyret.
Jeg er helt sikker på at alle barn i Selbu fortsatt får et godt tilbud i barnehagene. Mange får starte i helt nye lokaler, og dyktige ansatte vil fortsatt gjøre en god jobb uavhengig av  lokalisering.
Etter gjennomgang av referatsaker og noen muntlige referater fra møter og konferanser jeg har deltatt i, ble de øvrige politiske sakene behandlet.
Selvskyldnergaranti til Selbu Flerbrukshall ble vedtatt som omsøkt, men skal sendes fylkesmannen for endelig godkjenning.
Da felles PPT for Værnesregionen ble etablert, valgte Selbu å videreføre egen tjeneste. Dette ble begrunnet med lange ventelister i Stjørdal kommune. Nå er det ingen ventelister, og etter at lederen i vår tjeneste gikk av med pensjon, har vi ikke fått godt nok kvalifiserte søkere. Derfor sa et enstemmig hovedutvalg ja til å gå inn i den interkommunale tjenestesamarbeidet, noe formannskapet sluttet seg til. Kommunestyret fatter endelig vedtak den 20. oktober.
Formannskapet sluttet seg til eierskapsmelding for Selbu-Trykk og vedtok å ta opp nye lån til startlån fra Husbanken. Den nye regjeringen har valgt å stramme inn retningslinjene for tildeling av startlån. Det skal nå bare bidra til å skaffe sikre og egnede boliger til varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Tidligere kunne «vanlige» boligbyggere søke slike lån, og blant annet bruke det til egenandelskapitalen på 15 %.
Tertialrapport pr. 31/8 ble tatt til etterretning med noen spørsmål, og styringsgruppe for utredning om kommunestruktur ble nedsatt. Denne vil bestå av formannskapet med tillegg av en representant fra de politiske partier som ikke er representert der og en tillitsvalgt. Rådmannen stiller med sekretær, og vil selv delta i styringsgruppemøtene.
Det ble i et tidligere møte i formannskapet bedt om å få en sak for å starte drøftinger om Årsøyas fremtid. Vi er grunneiere og er deleier i driftsselskapet. Ut i fra mange innspill i møte, ba vi om å få framlagt et forslag til mandat for videre arbeid.
I påfølgende planutvalg var det mange referatsaker. En av de politiske sakene var høringsuttalelse til forslag til endring til motorferdselsloven. Rådmannen påpekte et par punkter i forslaget. Blant annet et punkt om å endre kommunens myndighet til å tillate snøscooterløyper og ikke etablere løyper.
En delingssak på et boligområde som ble godkjent i siste arealplan, ble enstemmig vedtatt, og i inneværende uke skal det være forhåndskonferanse på reguleringsoppstart av området. Det betyr tilbud om enda flere boligtomter i nærheten av sentrum.
Endelig har vi fått en godkjent plan som tilrettelegger for boligbygging i Mebonden. Det er med rette påpekt flere ganger fra media og andre at det ikke har vært tilgjengelige boligtomter der folk ønsker å bo. Nå er det tomter både i sentrum og muligheter for klyngebebyggelse i alle grender. Håper dette gir utslag i befolkningsøkning.
Etter møtet i planutvalget kom Everksjefen for å informere eierskapsutvalget ( FS) om en sak som everkstyret jobber med. Dette er selvsagt unntatt offentlighet, og møtet ble derfor lukket.
På slutten av dagen kom ny styreleder i Selbu Tomteselskap innom for å høre status for planarbeidet på boligområdet Øyberget – Øystrand. I nærmeste framtid sendes arbeid med områderegulering ut på anbud sammen med reguleringsplan for sentrum.
Dermed ser det ut til at vi kommer i gang med et stort flott boligområde som ligger fint til i forhold til arbeidsplasser i kommunen, men også i forhold til pendling mot Stjørdal og Trondheim.
Nok en gang ble det en heller lang dag på arbeid, men det var heldigvis ingen avtaler på kveldstid.

Onsdag var det eiendomsskatteseminar i Stjørdal rådhus. Kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Klæbu gikk sammen om opplæringen som en advokat fra sekretariatet for LVK var ansvarlig for. Fra Selbu var formannskap, takstnemnd og klagenemnd innkalt, og selv om det var noen forfall, møtte det mange som har en eller annen rolle i taksering og utskriving av eiendomsskatt. Rådmannen var også til stede sammen med en saksbehandler og to ansatte fra økonomiavdelingen.
Alle kommunene har eiendomsskatt på verker og bruk. Klæbu har vedtatt å innføre alminnelig eiendomsskatt, og i Tydal har dette vært oppe til politisk behandling to ganger.
Det meste av dagen ble brukt til å se på lover og regler for eiendomsskatt på verker og bruk,og de spesielle reglene for beskatning av kraftverk.
Vi har ikke foretatt en fullstendig taksering på mange år, men nå er takseringsjobben sendt ut på anbud, og forhåpentligvis kommer vi i gang før årsskiftet. Fra politisk side har vi etterspurt en gjennomgang av eiendomsskatten i kommunen flere ganger, men med andre økonomiske utfordringer, er dette prioritert ned. Økonomiavdelingen ble styrket med et årsverk, og det er minst like viktig å følge opp inntektene som utgiftene i budsjettet.
I løpet av dagen ringte Nea Radio for å intervjue meg om behandlingen av barnehagesaken i formannskapet, og ettersom statsbudsjettet ble lagt frem onsdag, prøvde jeg å følge med litt på presentasjonen av dette.
Regjeringen holder det de lover om skattekutt, noe som gjør forskjellene i Norge enda større enn de er. Det er ikke de som sliter økonomisk som har de største formuene, men regjeringa leverer til sine velgere når de kutter i overføringer til kommunene som gir tjenester til innbyggerne for å fylle lommeboka til de som har mest fra før.
De  har tydeligvis slett ikke tatt inn over seg alvoret i kommunesektoren. Mange kommuner får ikke de skatteinntektene de har budsjettert med i inneværende år, og totalt for hele kommunenesektoren ligger det an til å bli  totalt  2,1 mrd. kroner mindre i skatteinntekter enn budsjettert for  2014. Dette kompenseres ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett. Håper deres samarbeidspartnere i Venstre og Kristelig folkeparti får økt overføringene til kommunene gjennom forhandlinger i Stortinget. Sentrumspartiene har tidligere vist at de har forstelse for  kommunesektorens utfordringer.
Som varslet i kommuneøkonomiproposisjonen, legger de opp til en vekst i de frie inntekter på 4,4 mrd. kroner. Veksten fordeles med 3,9 mrd. kroner til kommunene og 0,5 mrd. kroner til fylkeskommunene. Regjeringen omtaler dette som frie inntekter, men det er satt  «merkelapper» på det meste. 400 mill. kroner til helsestasjon- og skolehelsetjeneste, rusavhengige og psykiske lidelser, 100 mill. kroner til mer fleksibelt barnehageopptak, 200 mill. kroner til fylkesveier og 125 mill. kroner til kompensasjon til fylkeskommunene som følge av omlegging av inntektssystemet. I tillegg skal de frie inntektene dekke befolkningsvekst for 2015 anslått til 2,1 mrd. kroner samt pensjonsutgifter. Regjeringen gikk ut i fra at søkningen til barenhagene i 2014 ville gå ned etter øking i kontantstøtten , og kuttet derfor 169 mill. kroner i 2014. Dette videreføres i 2015 med 243 mill. kroner som kommer kommer i tillegg til 2014-kuttene på tross av at det ikke er reduksjon i behov for barnehageplasser.
De fortsetter også kuttene i distrikts- og regionalpolitikken med 230 mill. kroner. Allerede for 2014 ble det en merkbar reduksjon på regionale utviklingsmidler som gikk til å støtte etableringer og utvikling i bestående virksomheter. En ytterligere reduksjon for 2015 vil ramme etablering av nye arbeidsplasser og innovasjon over hele landet.
I sin kommentar til statsbudsjettet sier Arbeiderpartiet følgende om kommunereformen: » Arbeiderpartiet er for endringer i kommunestrukturen, men vi stiller oss ikke bak regjeringens kommunereform slik den er utformet. Vi mener alle kommuner bør sette seg ned, gå gjennom sine oppgaver og vurdere om man løser dem godt nok med dagens struktur – eller om man bør slå seg sammen med én eller flere nabokommuner. Det er bra at mange av kommunene rundt om i landet har startet denne debatten. Vi har tillit til at lokalpolitikerne og innbyggerne i kommunene skjønner sitt eget beste, derfor vil vi respektere det svaret man kommer fram til lokalt. Frivillighet er med andre ord hovedregelen for oss.»
Et stort flertall på Stortinget har vedtatt at endringer i struktur skal være frivillig, men når flere kommuner som har ulikt ståsted på mange områder, skal «snakke sammen» er det vanskelig. Det kan være ulikt tjenestenivå, ulik gjeldsbelasting, ulikt inntekspotensiale og flere forhold som avhenger av politiske prioriteringer. Noen kommuner ønsker at prosessen skal gå raskt, mens andre mener regjeringas opplegg er for stramt i forhold til en god nok innvolvering av  innbyggerne. Dette er mer  viktige i små kommuner enn i de kommunene som vil bli «storebror» i en forhandling.  Det er i alle fall ingen tvil om at skriv fra departementet og fylkesmannens opplegg og engasjement i konferanser, har et mål, og det er sammenslåing. Derfor er det vanskelig å starte en utredning som det er et forventet svar på.
Min holdning er at innbyggerne må få uttale seg gjennom rådgivende folkeavstemming, og da trengs det tid for å vite hva en sier nei eller ja til. En så stor ønsket endring i kommunestrukturen  kan ikke sammenlignes med en «bedriftsfusjon».  Ny struktur skal forhåpenligvis bestå i mange tiår, og da må vi kunne ta oss tid til grundige prosesser. Vi er pålagt utredninger, men jeg stiller store spørsmål ved realiteteten i regjeringens frivillighetslinje.

Resten av uken er det tid til å jobbe på kontoret og forberede styremøte og strategisamling i Trønderenergi over helga. Fredag har jeg et telefonmøte, men tar muligens fri fra kontoret ettersom mange i administrasjonen har ferie.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: