Fortsatt fine sommerdager.

Arbeidsdagene på kontoret går fort uten at en får nyte fine sensommerdager, men i helga med trivelig besøk av tre barnebarn, har vi gått på tur og vært mye ute. Med så høye temperatuerer oppleves det som å få en uventet forlengelse av en fin sommer.

Torsdag startet jeg dagen med å gjennomgå post, og svare på møteinvitasjoner. Vi har nå lykkes med å fastsette dato for møte med AtB, og etter dialog med beredskapsavdelingen hos fylkesmannen ble det gjort avtale om tidspunkt for en intern øvelse.
Vi er sammen med Selbu Sparebank medeier i Årsøya Fritidspark AS. I den forbindelse var jeg invitert til en samtale med konstituert banksjef. Etter møtet informerte jeg rådmannen, og ba om at det må legges fram  en ny sak til politisk behandling om vårt engasjement i selskapet.
I forbindelse med høstens TV-aksjon vil det bli igangsatt en giverstafett i næringslivet. Styreleder i Selbu Næringsforum er daglig leder i Sifa AS, og har sa seg villig til å starte stafetten. Selbu Frivilligsentral har det operative ansvaret for aksjonen, og det ble inngått avtale om at vi møtes der kommende mandag. Jeg sendte invitasjon til lokale media, som jeg håper vil dekke saken.
Utkast til protokoller fra tirsdagens møter i klagenemnd, planutvalg og formannskap ble gjennomgått sammen med sekretær før de legges ut.
Hovedutvalg for Oppvekst har lagt ut til høring en utredning om barnehagestruktur etter vedtaket i kommunestyret om at det skal bygges 6 avdelinger ved nye Mebond barnehage. Jeg leste igjennom dokumentet, og det viser seg at det er endringer på beregning av FDV-kostnader fra forrige gang saken ble behandlet.
Sist vi behandlet barnehagestruktursak ble det påpekt at det var en meningsløs prosess siden vi kunne risikere å vedta utbygging før vi bestemte oss for evt. nedlegging. Dette ble sammenlignet med et benkeforslag fra en venstrerepresentant da Bell skole skulle bygges, noe som skjedde før jeg kom tilbake i kommunepolitikken. Den gangen var det ingen sak på forhånd om struktur, og størrelsen ble slik jeg har forstått det, bare «tenkt på et tall».
Nå er størrelse på ny Mebond barnehage utredet paralellt med strukturdebatten, og før dagens blåblå regjering varslet omlegging av overføringer til kommunesektoren, gikk flertallet inn for å bevare dagens struktur.
Etter behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen, som også ble støttet av regjeringens støttepartier, ble det klart at overføringene til Selbu blir redusert med mellom tre og fire millioner for 2015. Med redusert formuesskatt ser vi at kommunenes skatteinntekter i tillegg er redusert, og med varslede ytterligere skattereduksjoner, vil det slå enda sterkere ut.
Det gjorde at flertallet i kommunestyret før ferien gikk inn for å bygge seks avdelinger ved nye Mebond barnehage.
Jeg forstår at det blir reaksjoner når noe en synes fungerer godt og en har et forhold til, trues med nedleggelse, men det kan umulig være noen som denne gangen sammenligner prosessen med et «benkeforslag» som kom uten forvarsel. For foreldre, ansatte og barn som har fantastisk godt tilbud i sine barnehager i dag, er det utvilsomt realitetene i saken det reageres på uavhengig av hvilket vedtak som fattes først og sist. Det gagner ikke saken at det trekker så langt ut i tid før vedtak fattes, men den nye runden, er nødvendig med reduserte statlige overføringer.
Det vi sparer på personalressurser, vil variere fra år til år alt etter om det er fulle avdelinger. En barnehage med flere avdelinger vil lettere kunne tilpasses et varierende barnetall. Det som er helt sikkert, er at vi får en besparelse på FDV (forvaltning , drift og vedlikeholdsutgifter) på en ny barnehage som er bygd for formålet. Kostratall viser at vi har en uhensiktsmessig bygningsmasse, noe som gir unødvendig høye FDV-kostnader. Dessuten vil større enheter kunne redusere vikarutgifter og administrasjon.
Fra Trønderenergi fikk jeg en henvendelse om en sak som må behandles i bedriftsforsamlingen. Utfallet av saken ser for meg ut til å være opplagt, og jeg fikk derfor juridisk vurdering på om vi kan bruke epost i stedet for et fysisk møte. Rådet fra juristen var at saken etter hans mening ikke er så viktig at det er nødvendig med et fysisk møte. Derfor blir utkast til protokoll og saksfremlegg sendt ut til bedriftsforsamlingens medlemmer så snart det er klart.
Etter lunsj ringte fylkesmannen og beklaget at han ikke hadde tid til å besøke kommunene så ofte han ønsket. Derfor tar han en ringerunde for å høre «hvordan vi har det». Samtalen dreide seg stort sett om prosessen med kommunereformen. Jeg informerte om hva vi har gjort så langt i Værnesregionen, og at jeg har satt referatsaker opp på sakskartet til formannskap og kommunestyre i tillegg til vedtaket vi fattet før sommerferien.
Manglende ressurser og knappe tidsfrister pekte jeg også på. Disse er vedtatt av et flertall i Stortinget bestående av regjeringspartiene og deres støttepartier. Det må selvsagt også fylkesmannen forholde seg til. De har fått pålegg om å bidra til at prosesser settes i gang i kommunene, og vil muligens avsette skjønnsmidler til arbeidet i kommunene. Han hadde stor forståelse for at det ikke er bare økonomien som legger begrensninger på en god nok prosess, men også menneskelige ressurser som kjenner kommunen godt, og som har tid. Jeg vet at det nesten er umulig å frigjøre ansatte til en så stor oppgave uten at det får store konsekvenser for andre presserende oppgaver.
Fylkesmannen avsluttet samtalen med å takke for at jeg delte tankene mine om kommunestruktur og prosess med han, og jeg satte stor pris på at han tok kontakt. Det er stort sett ikke vanskelig å få meg til å dele tanker med folk jeg stoler på, når det er saker jeg er svært opptatt av. Da er det nok en større utfordringen å stoppe ordflommen:-)
Torsdag kveld hadde Tydal Senterparti invitert til temamøte om kommunereformen. Fem selbygger tok turen til Tydalshallen der i alt ca. 30 personer var til stede.
Innledere var stortingsrepresentant for Senterpartiet, Heidi Greni fra Holtålen og pensjonert rådmann i Tydal, Gunnbjørn Berggård. Han er nå engasjert av KS Sør-Trøndelag for å jobbe med kommunereformen.
Greni fortalte om behandlingen i Stortinget av kommuneøkonomi- proposisjonen som også omfatter kommunereform. Senterpartiet har en klar holdning til strukturendringer og frivillighet. Hun presiserte viktigheten av at kommunene nå utreder eget ståsted, men venter til regjeringen varsler hvilke nye oppgaver vi blir pålagt. I tillegg er Senterpartiet klare på frivillighetslinja og at det må avvikles folkeavstemminger.
Berggård informerte om skriv fra departementet som omhandler utredningsansvar for kommunene, tilhørende tidsfrister og økonomi som er knyttet til hele prosessen.
Han sa også at styret i KS – Sør-Trøndelag  sluttet seg til de stramme tidsfristene, og i tillegg hadde uttalt i møtet at det var fornuftig å få raske avklaringer. Det han unnlot å informere om, var at fylkesmøtet i KS i sitt vedtak sluttet seg til prosjektplanen, men var skeptisk til framdriftsplan, manglende ressurser og at fylkesmannen nå skal godkjenne alle låneopptak inntil reformen er i havn.
Jeg ble som vanlig provosert når opplysninger som ikke helt «passer inn» i de personlige holdningene til saken, blir utelatt, noe jeg tok opp etter hans innlegg.
Møteleder sa at Berggård også var bedt om si noe om interkommunalt samarbeid ut i fra egne erfaringer med Værnesregionen. Det ble det nesten ingen tid til, siden tildelt tid ble brukt opp på informasjon, til å kommentere Greni sitt innlegg og til å «synse» om hvor Arbeiderpartiet kommer til å havne i denne saken i framtida.
Jeg forstår ikke hensikten med å så tvil om at Ap står fast ved frivillighetslinja, noe som går fram av kommuneøkonomiproposisjonen og tilhørende debatt i Stortinget. Der er det like klart at de ikke støtter reformen slik den legges opp i dag med manglende ressurser og en stram framdriftsplan .
I sin tid som rådmann var Berggård en ivrig pådriver for det interkommunale samarbeidet, og det ble uttalt at dette var nødvendig for at Tydal skulle kunne bestå som egen kommune. Dette er etter min mening en riktig konklusjon, og vi har lykkes godt med Værnesregion- samarbeidet .
I møtet på torsdag sa Berggård at det er en grense for hvor mye som kan legges inn i et interkommunalt samarbeid før det går mot sammenslåing. Jeg stiller da spørsmål ved om det fra etableringen av Værnesregion- samarbeidet har vært en sammenslåingsagenda fra hans side i iveren etter stadig nye samarbeidsområder.
Fra Selbu har vi  hele tiden handlet ut i fra dagens og et framtidig ståsted som egen kommune, men med samarbeid på områder der det er rasjonelt og gir bedre og tryggere tjenester til våre innbyggere. Alle som har vært ordførere i Tydal siden samarbeidet ble etablert, har uttalt at de har samme holdning som Selbu. De er med for å styrke mulighetene til å bestå som egen kommune.
Det var et flott initiativ av Tydal Senterparti, og dette blir nok ikke det siste åpne møtet i denne saken. Vi må ha et svar våren 2016, og da er det vårt ansvar å involvere våre innbyggere slik at de kan ha god nok kunnskap til å si noe om kommunens framtid.

Fredag dro jeg direkte til Selbu Ungdomsskole (SUS) fro å delta i  MOT -møte. Koordinator, informatør, rektor ved Pmf (Peder Morset folkehøgskole), rektor ved SUS og vår ungdomskoordinator var til stede sammen med meg. Det ble informert om planlagte aktiviteter, om videreutvikling til MOT i fritid  og erfaringer fra arbeidet så langt. Vi har to fantastisk dyktige informatører, og samarbeidet med Pmf gir ungdommene en unik mulighet til å bli bedre kjent med ulike mennesker.
På kontoret gikk jeg igjennom post og avklarte deltakelse på konferanser etter et meldt forfall og en henvendelse fra fylkesmannen om å bidra med innlegg på en dialogkonferanse med reindrifta i oktober. For meg kolliderer denne konferansen med en annen avtale, og da går forespørselen til varaordfører som alltid stiller opp dersom han har mulighet.
Sammen  med tre andre kommuner skal vi ha kurs for takstnemnder i oktober. Der er det sagt at formannskapet bør delta, og kostnadene er de samme uavhengig av antall deltakere.  En ansatt i Tydal kommune er med i LVK sitt eiendomsskatteutvalg, og jeg sendte en henvendelse dit for å få råd om hvem som bør delta på et slikt kurs . Vi er langt i fra godt nok oppdatert på dette området, og derfor må vi prioritere deltakelse for de som kan få befatning med eiendomsskatt på verker og bruk.
Arbeidet med taksering vil bli igangsatt noe vi fra politisk side har etterspurt i lang tid.
På slutten av dagen var arbeidstakere med 25 års tjenestetid i Selbu kommune invitert på en enkelt markering med utdeling av gave, takketaler fra tjenesteledere, trivelig prat og servering av kaffe og kake. Det er virkelig verdt å sette ekstra pris på ansatte som gjennom så mange år har gjort en fantastisk innsats i kommunen. Utvikling må bygge på erfaring, og ikke minst derfor er det av uvurderlig betydning at noen har lang fartstid.

Neste uke blir hektisk med mye reising. Selv om vi prioriterer bort de fleste konferanser i år, er det nyttig og nødvendig å delta på det som fylkesmannen og KS i Sør-Trøndelag inviterer til. Tirsdag og onsdag blir den årlige dialogkonferansen i regi av fylkesmannen avviklet på Frøya. Der er vanligvis alle kommuner representert, og i tillegg til aktuelle tema, har vi minst like stor nytte av uformell prat med representanter fra andre kommuner.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: