Fullt belagt timeplan.

Snart er det ferie, og denne uken hadde vi det siste kommunestyremøtet før sommeren. Mye skal skje like før ferien, og derfor er juni hvert år ekstra travel.

Mandag var kommunestyret samlet på dagtid. Før vi startet behandlingen av de politiske sakene, fikk vi referert regnskapstall pr. utgangen av april. Det ble fattet vedtak i siste møte om at rådmannen skal legge fram en enkel, oppdatert regnskapsrapport i hvert møte.
Så langt viser talllene  at budsjettet holdes selv om det kan bli svikt i sentrale inntekter som skatt og rammetilskudd. I fylkesmannens konferanse i vår fikk vi framlagt tall for alle kommuner i Sør-Trøndelag.  Vi har heldigvis brukt et skatteanslag som kan være realistisk. Mange kommuner har lagt seg for høyt, og vil sannsynligvis få et større avvik enn vi ser ut til å få. Jeg er glad for at rådmannen  ikke har vært for optimistisk i sine beregninger av sentrale inntekter, og kommunestyret har heller ikke lagt seg på et høyere anslag.
På den ordinære saklista sto først en forhøyelse av leietakstene for Selbu Eldresenter og en sak om utsettelse av fristen for å utrede nye eldreboliger. Disse to sakene ble det ingen debatt på, og vedtaket ble enstemmig som innstillingen.
Vi fikk henstilling om å bosette flyktninger allerede i 2010. Kommunestyret sa ja, men fikk beskjed fra IMDI om at det ikke ble aktuelt. I 2012 kom det på nytt en forespørsel for 2013, og siden er det jobbet med å finne boliger. Nå har vi ledig egne boliger i tillegg til at det er kartlagt muligheter for leie.
Det ble i kommunestyret vedtatt, mot Frp sine tre stemmer, å ta imot 10 flyktninger hvert år i tre år. De samme representantene som nå stemte i mot, stemte for i hovedutvalg og formannskap. Ingen av dem hadde ordet i saken, så det var noe overraskende stemmegiving. Deres egen regjering har ansvar for å bosette flyktninger, og hvordan skal de lykkes med det om kommunetyrene sier nei?
Ny Mebond barnehage skal stå ferdig til oppstart av nytt barnehageår i 2015. Saken vi nå fikk framlagt, var om vi skal bygge fire eller seks avdelinger. Et tidligere vedtak i kommunestyret sier at det skal bygges fire avdelinger med mulighet for utvidelse. Rådmannen valgte å sende ut anbud på fire avdelinger med pris på en eller to avdelinger i tillegg.
Det viser seg at det er relativt liten ekstra kostnad med å bygge flere avdelinger, og noen av barnehagene våre drives i dag i lokaler med høye FDV-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold). Før jul i 2012 hadde vi en strukturdebatt på barnehage som endte opp med at vi ville opprettholde alle enheter. Det vedtaket som nå ble gjort i kommunestyret om å bygge seks avdelinger i Mebond, må i følge vedtaket følges opp av en ny strukturdebatt.
Det er slett ikke ønskelig å ta omkamp på saken, men med varslede reduserte sentrale overføringer til kommunen for 2015 og regjeringas kutt i overføringer til barnehage, var det flere av representantene i kommunestyret som endret stemmegiving fra siste gang vi hadde saken oppe. I tillegg til de økonomiske utfordringene vi allerede har for inneværende år, vil rammevilkårene fra den nye regjeringen gi oss så store utfordringer at vi må snu alle steiner nok en gang.
Skal vi bestå som egen kommune, må vi være i stand til å styre innenfor de økonomiske rammene staten gir oss. Det virker dessverre som om dagens regjering vil bruke økonomiske virkemidler til å tvinge oss inn i større enheter, selv om erfaringer, blant annet fra Danmark, viser at det ikke er vesentlige innsparinger på å redusere antall kommuner.
Vedtaket ble gjort med litt vekslende støttet til  de enkelte punktene, men et klart flertall på 17 mot 8 stemmer gikk inn for å bygge seks avdelinger.
Representantene fra Frp mente i utgangspunktet  at vi burde gå ut med ny anbudsinvitasjon, selv om det er kommet inn seks anbud som ligger omtrent likt i pris. Ved en ny runde er det lite trolig at vi får flere, og det vil i alle fall forsinke prosjektet. Forslaget om en ny anbudsrunde ble trekt, og de støttet et annet forslag om bygging av fire avdelinger. I barnehage- utredningen fra 2012 viser rådmannen til besparelser ved å bygge en større enhet og redusere antall enheter. Det betyr at rentekostnadene på den ekstra investeringen vil bli lavere enn det beløpet en kan spare på drift.
Høyre stemte forrige gang for fire avdelinger, men sto nå samlet om å bygge seks avdelinger.
Denne saken er viktig, og for meg er det overordnede målet å få ferdigstilt ny Mebonden barnehage innen den fristen som nå er satt. De driver i dag i lokaler som ikke er godkjent for barnehagedrift, og med mange tidligere utsettelser på bygging, bør vi politisk i alle fall ikke fatte vedtak som  forhindrer administrasjonen i å følge vedtatt framdriftsplanen.
De tre neste sakene var 2. gangs behandling av reguleringsplaner. To av dem gjelder nye boligtomter mens den tredje er et hyttefelt. Disse ble enstemmig vedtatt uten debatt.
Siste sak på kartet var kommuneplanens arealdel.
Her hadde en representant utarbeidet et forslag etter innspill i planutvalget. I tillegg ble det tatt inn nye hytteområder som vi ønsker å gå til megling på.
Rådmannen hadde innstilt på å unnta fra rettsvirkning noen områder der høydekote er brukt generelt som argumentasjon for å ikke godkjenne hyttebygging og et areal på fem kilometer fra kommunegrensa mot Holtålen, som er begrunnet med buffersone for reindrifta. Det vil si et område der de ikke direkte har beiterett, men der utbygging blir nektet på grunn av at ferdsel vil skape ulemper for reindrifta. Utmarksrådet i Selbu har kartlagt ferdsel fra hytteområder i kommunen, og det kan ikke være slik at stadig større arealer båndlegges av hensyn til ei næring.
I kommunestyret ble ytterligere noen enkeltområder tatt inn i tillegg til et punkt om å ta inn alle enkelttomter som ikke er innarbeidet i planen. Disse ønsker vi individuell behandling av.
Et boligområde ble foreslått tatt ut med begrunnelse i jordvern. Dette fikk bare tre stemmer, og med et stort behov  for tomter i sentrum, mener jeg at jordvernet denne gangen må vike. Fylkesmannen har da også etter møter med administrasjonen godtatt utbygging av dette området.
Med unntak av dette ble alle andre vedtak enstemmig. Tre personer ble valgt til å delta i meglingen med fylkesmannen. I tillegg til ordfører og varaordfører blir en representant fra opposisjonen med.
Etter møtet hadde vi temadebatt om skole.Tilstandsrapport for grunnskolen ble behandlet i kommunestyret før jul, og denne var utgangspunktet for debatten.
Sektorsjef og rektorer informerte om resultatene fra rapporten og om satsingsområder ved skolene våre.
Vi har de senere år skåret ned på rammene på alle  områder, og skolene våre er heller ikke fritatt for reduksjon. Dette merkes selvsagt, men det jobbes godt i selbuskolen, og det satses målrettet innenfor områder der resultatene ikke er som ønsket.

Tirsdag var det møte i politirådet som vi har felles med Tydal. Denne gangen var rådmenn, ordførere, SLT-koordinator og lensmann samlet i rådhuset der.
Den saken som tok lengst tid, var informasjon fra lensmannen. Statistikken er positiv i forhold til alle typer kriminalitet i dalføret, og mest gledelig er det at det ikke er nye narkotikasaker.
For et år siden hadde vi flere saker enn på lenge, men det miljøet er løst opp etter at flere foreldre engasjerte seg og det ble satt inn tiltak. På spørsmål til lensmannen om det fremdeles foregår «rekruttering» til rusmiljøet, sa han at de ikke hadde fått innspill som tyder på det. Vår SLT-koordinator bekreftet også at dette nå ikke er tema i de møtene der hun treffer ungdommer.
Det ble for ei tid tilbake gjennomført en ungdomsundersøkelse om blant annet bruk av rusmidler og mobbing. Den vil bli gjentatt med det første, og da får vi se hvordan ungdomsmiljøet utviklinger seg. Det blir interessant lesning. Håper vi får bekreftet lensmannens inntrykk av at det er mindre rusmisbruk.
Vi diskuterte også kommende festivaler i forhold til vakthold og skjenking. Dette praktiseres ulikt i Tydal og Selbu, og lensmannen kan bare oppfordre til løsninger han i utgangspunktet ønsker. Det er kommunene som vedtar skjenkereglementet ut i fra sentrale lover og retningslinjer.
Etter lunsj jobbet jeg noen timer på kontoret med å finne styrerepresentanter til vår vekstbedrift Selbu-Trykk, attesterte fakturaer og forberedte møte i Rådet for Peder Morset folkehøgskole.
Hvert år etter at vi ble medlemmer i Trondheimsregionens friluftsråd, blir jeg som ordfører utfordret på å ta med folk fra bygda på tur. Dette er sjuende gang jeg inviterer, og klokken seks tirsdag  gikk turen til den øverste grenda i kommunen, Flora. En av grunneierne der var guide for oss, og vi fikk kjøre på en bomveg som det vanligvis bare er hytteeiere og grunneiere som får bruke.
Det var brukbart vær, men like etter at vi startet, ble det lett regn. Værvarselet skremte tydeligvis ikke mange, siden ca. 140 personer hadde møtt opp. Det var et fantastisk fint terreng med en godt tilrettelagt sti helt fram til Usmsjøen. På tilbaketuren fikk vi alle servert kaffe. To innbyggere som har tilhørighet til området stilte opp og kokte kaffe på et ildsted ved en fin gapahuk. Takk til alle som var med på turen!

Onsdag startet dagen på kontoret med samtale med rådmann og en medpolitiker som stakk innom.
Leder i Selbu frivilligsentral inviterte på formiddagskaffe sammen med en mann fra Canada som har vært i Selbu en periode. Han har bidratt i frivillig arbeid, er  jobbsøker og ønsker å bosette seg i kommunen. I sommer skal han jobbe som kokk på Trollheimshytta og Schultzhytta før han kommer tilbake hit.
Rådet i Peder Morset folkehøgskole var invitert til lunsj på skolen før vi satte møte.
Først avviklet vi generalforsamling i Peder Morset Eiendom. Det er et selskap som er 100 % eid av folkehøgskolen. De eier et bygg i Spania som leies ut som sykehjem til Trondheim kommune.
I møte i rådet behandlet vi regnskap og årsmelding i tillegg til at vi ble informert om nødvendig vedlikehold på skolens anlegg, salg av eiendom på Tømra og oppsetting av ny ridehall.
Vi fikk også status for kommende års elevsituasjon og endringer i personalet. Det er ikke store utskiftinger, men en ansatt som har vært der siden starten av skolen i 1976, har gått av med AFP. Det var flere godt kvalifiserte søkere, og intervju og ansettelse er planlagt til kommende uke.
Fremdeles er det ledige elevplasser, men med erfaring fra tidligere år, trodde rektor at de ville få fylt opp alle de 68 elevplassene før oppstart.
Flere linjer ved skolen har endret innhold og navn, og det er også opprettet nye linjer.
Etter møtet ble vi tatt med på befaring i ridehallen, men på grunn av at jeg var innkalt til møte i nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, måtte jeg takke nei. Siden jeg er nabo til skolen, vil det sikkert bli anledning til å se hallen ved en senere anledning.
Møtet i nominasjonskomiteen var på partikontoret i Trondheim. Vi ble enige om et utkast til liste etter innspill fra kommunepartiene i fylket. Denne vil bli sendt ut igjen, og endelig forslag vil bli fremmet fra komiteen etter at kommunepartiene har uttalt seg om vårt første forslag.

Etter en hektisk møtedag på mandag og to lange og innholdsrike dager, er det mindre møtevirksomhet resten av uken. Håper da det blir tid til å forberede formannskap og regionrådsmøte i Værnesregionen som skal avvikles i neste uke.

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: