Revidert budsjett vedtatt.

Endelig har vi  vedtatt revidert budsjett i kommunestyret. Nå gjenstår utfordringen med å styre innenfor tildelte budsjettrammer, noe det har vist seg at vi ikke har klart de siste årene.

Mandag morgen hadde jeg avtale med leder i Selbu Tomteselskap, før jeg gikk igjennom post, gjorde møteavtaler, forberedte kveldens kommunestyremøte og ordnet med fullmakt til varaordfører som skal møte på generalforsamling i Sifa når jeg har ferie.
Båten på Selbusjøen, Jøvra, var ikke i drift i fjor. Nå er det etablert et selskap, Selbusjøen Båtcruise ,   med private investorer der tidligere eier er med. Mandag var det tid for å sjøsette båten, og jeg var invitert sammen med ansatt i vår næring- og kulturavdeling. Sjøen var helt stille da eiere, skippere, presse og gjester møttes ved den nye brygga på Granby Gård.
Leder for styret i Selbusjøen Båtcruise ønsket velkommen og fortalte litt om prosjektet som han har ledet for å få båten på sjøen. Deretter fikk de ulike destinasjonene ordet for å fortelle hva de kan tilby. Det var Granby Gård, Camp Eggen, Selbu sentrum, Norsk Radiomuseum og en representant fra Klæbu.
Klæbu Næringsforening har tatt initiativ til en sykkeltur fra Røros til Trondheim der deltakerne fraktes med Jøvra fra Selbu til Teigen i Klæbu. Ordfører og rådmann fra Klæbu blir med på turen, og de andre kommunene stiller med sine representanter. Fra Selbu stiller varaordfører opp. Ruten vil bli markedsført gjennom ulike kanaler, og målet er selvsagt å få flere sykkelturister til kommunene våre.
Jeg fikk et par timer på kontoret før en rask middag og retur til rådhuset for å avvikle møte i formannskapet.
Der hadde vi en sak til behandling. Det var aksjonæroppgaven i Trønderenergi som ble enstemmig vedtatt både i formannskap og kommunestyre.
Formannskapet er valgkomite for Selbu Energiverk, og før vi gikk til kommunestyremøtet, ble vi enige om forslag på styre og godtgjøringer.
Kommunestyremøtet startet med et spørsmål om et vedtak om evt. konsekvenser for ledere som overskrider budsjettrammene. Jeg ba rådmannen svare på dette, og svaret ble referert i tillegg til at det ble omdelt til representantene.
Rådmannen vil ikke overføre mer- eller mindreforbruk til nytt år før de som har budsjettansvar har fått god opplæring og  tilgjengelig budsjett- / regnskapsverktøy. Det må også være etablert gode rutiner for budsjettkontroll, og en må føle seg trygg på at det er realistiske rammer for det enkelte ansvar.
Vi har nå i flere år jobbet med å få dette på plass, og resultatet får vise seg gjennom månedlig rapportering til formannskapet.
Leder for  plan, bygg og oppmåling informerte om pågående arbeid i Værnesregionen med et forprosjekt for samarbeid innen plan, landbruk og miljø. Fylkesmannen har invitert til dette prosjektet, og halvparten av kostnadene blir dekket derfra. Kommunenes egenandel dekkes gjennom eget arbeid i prosjektet.
Når forprosjektet er ferdig, vil kommunestyret få saken til behandling, og kan da ta stilling til om vi skal delta.
Første sak var årsmelding og regnskap. Der tok vi debatten på begge disse sakene under ett.
Alle hovedutvalgslederne fikk ordet først. De hadde grei gjennomgang av sine sektorer, og bare et alternativt forslag ble fremmet. Høyre ville ikke ha med tilleggsforslagene fra formannskapet, men bare ta årsmeldingen til etterretning, noe Fremskrittspartiets medlemmer sluttet seg til.
Flertallet takket ansatte for innsatsen i 2013, påpekte at budsjettstyringen ikke er tilfredsstillende, bekymring over høyt sykefravær, viktigheten av framdrift i planarbeid og infrastruktur til boligområder og opplegg til temamøte om våre etiske verdier.
Alle disse punktene var enstemmige i formannskap og i de respektive hovedutvalg. Både Høyre og FrP har representanter i alle hovedutvalg og i formannskap, men i kommunestyret ble de samme forslagene vedtatt mot Høyre og Frp sine sju stemmer. Argumentet deres var at de ikke ville pålegge rådmannen mer arbeid. Ingen av punktene påla ekstra arbeid, men understreket hva vi mener det er ekstra viktig å prioritere.
Den neste saken det ble litt diskusjon på, var årsmeldinger for Værnesregionen. Her ble det fremmet forslag om mer enhetlig framstilling av årsrapportene og forslag om en gjennomgang av kostnadsfordelingsnøklene for de enkelte tjenestene. Dette ble også vedtatt mot Høyre og Frp sine stemmer.
Revidert budsjett er nå behandlet både i hovedutvalg og formannskap. De tiltakene rådmannen har foreslått, ble vedtatt, med unntak av videreføring av sommerarbeid for ungdom, som vi fant alternativ inndekning på, og et botiltak innen Helse og Sosial som rådmannen tok selvkritikk for ikke var godt nok forberedt.
Det var også foreslått å bare ha tilbud om 100 % plass i barnehagene. Der ble det fremmet et forslag fra Krf, Sp og V om å ha 50 %, 80 % og 100 % som vi har i dag, og hovedutvalg og formannskap hadde innstilling på å opprettholde 50 % i tillegg til 100%. Der foretok jeg først separat votering. Høyre støttet da rådmannens forslag, Frp støttet dagens ordning, mens felleslista Ap/SV gikk for formannskapets innstilling. I endelig votering ble formannskapets innstilling vedtatt med Høyre og Ap / SV sine stemmer.
Her som i årsmeldingssaken stemte noen av Høyre sine representanter mot tilleggspunktene som var en oppsummering av enstemmige vedtak i hovedutvalg og formannskap. Det var et pålegg til rådmannen om å redegjøre for den økonomiske situasjonen i hvert møte, et opplegg for en opplæringsøkt i kommunestyret om budsjett og regnskap og en påpeking av at kommunestyret vil vurdere hvilke konsekvenser det vil få, dersom regnskapet for 2014 viser at vi fortsatt ikke har god økonomistyring.
Begrunnelsen for Høyre sin stemmegiving var den samme som i årsmeldingssaken.
Vedtak om ny base for hjemmetjenesten ble enstemmig vedtatt som innstillingen, og det samme ble et lenge etterspurt revidert flaggreglement.
Selbu Ballklubb og B. Langseth AS skal bygge hall i Innbygda. Vi har et generelt planvedtak på at vi skal være med på 10 % av det beløpet som godkjennes  for tippemidler. Det er vi også i denne saken, og et tilleggspunkt om at vi ikke forplikter oss på å støttet driften av hallen, fikk enstemmig tilslutning.
Sammen med Stjørdal har vi vært med på et pilotprosjekt i velferdsteknologi. Nå kommer flere av medlemskommunene i Værnesregionen med, og kommunestyret vedtok at vi tiltrer et permanent prosjekt.
Sak om utvidet ramme til bygging av ny Mebond barnehage ble utsatt til neste møte. Da vil rådmannen legger fram en sak der vi blir bedt om å ta stilling til hvor mange avdelinger som skal bygges. Kommunestyret har tidligere vedtatt bygging av fire avdelinger med mulighet for utvidelse. Anbudet er lagt ut med fire avdelinger og opsjon på to i tillegg. Kommunestyret fant det mest hensiktsmessig å behandle disse sakene samtidig, og et enstemmig kommunestyre vedtok utsettelse.
Jeg oppfordret representantene om å stille spørsmål til saken slik at disse kan besvares i saksfremlegget. Målet er at barnehagen skal stå ferdig til oppstart høsten 2014.
Siste sak var videreføring av «Kjør for livet». Enstemmige hovedutvalg for Helse og Sosial og Oppvekst har vedtatt videreføring, og det samme gjorde formannskapet. Høyre fremmet forslag i kommunestyret om å avslutte tilbudet og bruke midlene til sommerarbeid for ungdom som de stemte i mot i revidert budsjett. Dette fikk Frp og Høyre sine 7 stemmer og falt.
Rapporten fra det første året med «Kjør for livet» viser at dette har fungert meget godt i året som har gått. Vi vedtok at det skal evalueres hvert år, men nå går det i alle fall videre i kommende skoleår.
Det ble ikke langt fra midnatt før jeg kom heim etter et langt men interessant møte, der noen voteringer og forslag var overraskende i forhold til tidligere behandling av de samme sakene.

Tirsdag før lunsj hadde jeg besøk av to medpolitikere. Vi planla neste gruppemøte og snakket om kommunestyremøtet og saker som kommer til behandling.
Både rådmannen og jeg har hatt det så travelt i det siste, men tirsdag satte vi begge litt tid til å oppdatere hverandre på aktuelle saker. Jeg informerte blant annet om informasjon fra LVK- seminarer i forrige uke. Det var eiendomsskatt på verker og bruk, taksering og opplæring av takstnemnder og klagenemnd. Dette er en aktuell sak når vi står foran en full gjennomgang av skattegrunnlagene.
Den 17. juni skal «ordførers tur» avvikles i år. Dette er et årlig opplegg i samarbeid med Tronheimregionens Friluftsråd. I år skal turen gå til Usmsjøen i Flora, som er den sydligste kretsen i bygda vår. Tirsdag gjorde jeg avtale med en kjentmann som blir med, og hadde samtale med daglig leder i Friluftsrådet.
Før jeg dro fra kontoret kom ei jente fra 9.klasse innom for å intervjue meg. De hadde fått oppgave på skolen, og hun var godt forberedt med spørsmål.
Etter arbeidstid hadde jeg avtale med en representant for Neadalen kunstforening. Torsdag ble en utstilling av Ludmila Pawlowska åpnet, og jeg fikk i oppdrag å  foreta den offisielle åpningen.
Dette er en svært stor utstilling med mange store kunstverk som er plassert flere steder i bygda.Sammen med kunstneren fikk jeg se det meste, og gjorde avtale om tid og sted for åpninga. Det er mange fantastisk flotte installasjoner, som vil bli stående i to måneder. Håper mange benytter anledningen til å se og lese om kunstneren og hennes produkter.

Onsdag ble det meste av tiden før lunsj brukt til å skrive det jeg vil si under åpningen av kunstutstillingen.
En innbygger kom innom, i tillegg til at jeg som vanlig hadde samtaler med ledere og saksbehandlere der jeg blant annet etterspurte planlagt framdrift i saker.
For første gang i fjor ble alle kommuner i Sør-Trøndelag invitert til å bli med på å markere den nasjonale veterandagen. Trondheim kommune hart markert denne i flere år, men nå er også fylkeskommunene med, og dermed blir også veteraner fra de andre kommunene i fylket invitert.
Etter en rask tur heimom for å skifte, gikk turen derfor til Trondheim der flere ordførere var samlet for å gå i prosesjon inn i Nidarosdomen. Der var det en flott og verdig seremoni med takketaler til veteranene og deres familier.
Deretter gikk alle til Erkebispegården. Ute i Borggården fikk alle veteranene utdelt fylkesnål, og hjemkommunenes nål i tillegg.
Flere var påmeldt fra Selbu, men bare en møtte opp. Det var et flott arrangement som ble avsluttet med servering inne i Herresalen og Øysteinsalen.
Underveis til Trondheim hadde jeg en lengre telefonsamtale med varaordfører om saker som skal behandles kommende uke i min ferie. Siden jeg var opptatt med veteranmarkeringen, hadde han vært i møte med departementet sammen med ordfører i Surnadal. De fikk møte for å ta opp grunneiernes og/eller bruksberretigedes plass i styrene for forvaltning av verna områder. Dette har både vi og bruksberretigede i Roltdalen jobbet med i lengre tid. En statssekretær fra Miljøverndepartementet ga i landsmøtet i USS positive signaler og lovte at at de ville se på saken.
I møtet på onsdag kom det ikke nye avklaringer, men det vil i alle fall bli vurdert juridisk om andre enn folkevalgte kan være med i et forvaltningsstyre, og det vil bli gitt et skriftlig svar.
Representantene som sitter der i dag, er enten valgt fra kommunene eller Sametinget. Det ble også lagt frem et forslag i møtet med departementet om de andre interessegruppene, vi ønsker skal delta, kan få talerett i styremøtene om det ikke er mulig å bli fullverdige medlemmer.
Kommunene kunne selvsagt ha valgt noen av de bruksberretigede, noe som også ble diskutert i formannskapet da jeg ble valgt. Det kom imidlertid klare signaler på at det i alle forvaltningsstyrene satt sentrale politikere fra kommunene.
Onsdag kveld ble det også klart at Krf og V har fått gjennomslag for økte rammer til landbruket. Jeg er fremdeles spent på hvilke utslag dette vil gi for små foretak i distriktene, men det ble sagt at økningen også vil bedre strukturen i oppgjøret til fordel for beitenæring og mindre driftsenheter.

Torsdag åpnet kunstutstillingen, Beautiful, i Selbu. I et fantastisk flott førsommervær var ca. 100 personer samlet på Havernesset ved Selbusjøen Hotell & Gjestegård da hotelleier Øien ønsket velkommen. Prosjektansvarlig fra Neadalen Kunstforening og kunstneren informerte om utstillingen og takket alle som hadde bidratt med planlegging og praktisk arbeid. Etter et flott sang og musikkinnslag av ungdommer fra Selbu, foretok jeg den offisielle åpningen.
Etter å ha fått en guidet omvisning av kunstneren på hotellet, i Storbrygga og ute på Havernesset, dro noen av oss med buss for å se på kunstverk som er satt opp andre steder i bygda. Utstillingen er vel verdt å bruke tid på.

Fredag tok jeg litt fri fra kontoret for å utføre et privat ærend, men dro dit etter lunsj for å gå igjennom post og ha et møte med beredskapsansvarlig.
Siden jeg nå skal ha ei ukes ferie, var det nødvendig å forberede tilsynet som fylkesmannen har varslet den første dagen etter pinse. Vi har oppdaterte planer, men har ikke hatt øvelser siden i 2011. Det er imidlertid planlagt å avvikle en i inneværende år.  Erfaringer etter stormen «Ivar»  har ført til at det blant annet vil bli kjøpt inn satellittelefon.
I Stjørdalens Blad leste jeg om et løp i Meråker for å markere at de fortsatt vil være egen kommune. Ordførerne i Frosta, Tydal, Meråker og jeg har snakket sammen, og ingen av oss ønsker å gå inn i en storkommune med Stjørdal. Ennå har ikke formannskapet i Selbu drøftet dette, men jeg er overrasket om det er et flertall for en storkommune der. Vi fire er klare på at vi vil videreutvikle det interkommunale samarbeidet men bestå som egne kommuner.
En stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet besøkte i forrige uke Kjeldstad Trelast i Selbu. Ledelsen i bedriften sa i møtet at de har hatt god hjelp av kommunen, og understreket betydningen av å ha tilhørighet i en mindre kommune. Dette bør absolutt være verdt å legge vekt på i strukturdebatten.
Etter litt rydding på kontoret og samtaler med ansatte, tok jeg fri for å pakke og dra på «sydenferie».

Jeg ser nå fram til ei uke fri. Selv om det er ferie, vet jeg at det kan være vanskelig å koble helt av fra den politiske hverdagen. Uansett er jeg sikker på at samvær med to aktive barnebarn vil fylle hverdagen med mange trivelig ferieopplevelser.

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: