Formannskap og kontorarbeid.

Etter som rådmannens forslag til revidert budsjett ble lagt ut før helga, har møter og samtaler også de tre siste dagene stort sett dreid seg om økonomi.

Mandag hadde jeg ingen møter før lunsj, men brukte tid på å forberede møte i formannskap og planutvalg. Noen av sakene ble gjennomgått i helga, men forslag til revidert budsjett hadde jeg ikke satt meg godt nok inn i . Dette sto heller ikke på saklista til formannskapet, men var offentliggjort og lagt ut til alle hovedutvalg. Jeg ba derfor rådmannen gå igjennom forslaget i formannskapet, slik at det var mulig å stille spørsmål.
En medpolitker stakk innom etter å ha vært i kontakt med økonomavdelingen om spørsmål knyttet til det utsendte budsjettdokumentet.
Blilyst, som var et utviklingsprogram for innlandet i Sør-Trøndelag, ble avsluttet ved årsskiftet. Vi er lovt et møte med fylkeskommunen for å drøfte hvordan vi kan dra nytte av gode erfaringer fra programmet, og se på driften av de regionale studiesentrene ved videregående skoler som har fått direkte støtte gjennom Blilyst-programmet. Avtale om møte skulle gjøres like over jul, men etter en «purrerunde» fra min side på mandag, har vi nå fått forslag på aktuelle møtedatoer i mai.
Fra Kjeldstad Trelast i Selbu mottok jeg en invitasjon til formann- skapet. Det takket jeg selvsagt ja til, og vi vil starte neste møte med befaring og informasjon.
Etter lunsj dro jeg til Peder Morset folkehøgskole der MOT-ledelsen på ungdomsskolen planla arrangement i tilknytning til «Mestringsreisedag» sammen med dem. Peder Morset er MOT-skole, og dette er en viktig og nyttig arena å samarbeide på for begge parter. Arrangementet skal finne sted i slutten av april, og i tillegg til konsert tilbys mange ulike aktiviteter for elevene ved de to skolene.

Tirsdag var det møte i formannskap og planutvalg. Som vanlig startet vi med referatsaker som var sendt ut og muntlig referat fra møter, konferanser og diverse saker jeg har jobbet med.
En av referatsakene var om nye forskrifter for startlån. Vi har i de siste årene tildelt mange startlån som kommunen tar opp  fra Husbanken og videreformidler  etter gitte kriterier. Dette har vært et godt tilbud for å komme inn på boligmarkedet for første gang. Den nye regjeringen har nå halvert den totale rammen til startlån og strammet inn kriteriene. Nå er det bare er de som forventes å ha langvarige bolig- og finansierings- problemer som kan få startlån. I tillegg skal det vurderes om søkeren har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
Dette fører til at langt færre blir berettiget til startlån, noe som gjør det vanskeligere enn tidligere å skaffe seg sin første bolig. Det sier seg selv at det kan by på problemer å spare til nødvendig egenkapital når en må betale for leie av bolig.
Jeg sa litt om EnergiNorge sin vinterkonferanse og informerte om arbeidet med å prøve å få endret arbeidsgiveravgiftssone.
Rådmannen deltok mandag etter fullmakt på generalforsamling i USMA kraft der vi er deleier. Han informerte om sakene som var behandlet der. På grunn av lite nedbør, ligger kraftproduksjonen under det som er forventet.
Vi gikk  igjennom forslaget til revidert budsjett. Dokumentet er greit og oversiktlig med forslag til tiltak som vil gi ønsket økonomisk innsparing i 2014. Noen forslag vil føre til økte egenbetalinger, men vakanser og innsparinger uten negativ virkning for våre brukere, utgjør de største beløpene. Selv om innkjøpsstoppen, som er innført på enkelte poster, ikke kan videreføres over lang tid, er det uansett en reell innsparing på kurs og konferanser og ikke minst en bevisstgjøring på hva vi kan utnytte bedre også etter at innkjøpsstoppen blir opphevet. Det er selvsagt igjen en sum som kan brukes til det mest nødvendige.
I tilknytning til budsjettgjennomgangen la jeg fram et forslag som fikk enstemmig tilslutning om at vi vil bli holdt løpende orientert om regnskapsresultat pr. utgangen av hver måned.
Første politiske sak i formannskapet var reviderte vedtekter for Selbu Frivilligsentral. Der slår vi fast at formannskapet er årsmøte, siden sentralen er heleid av kommunen. Så langt har et åpent møte fungert som årsmøte, og for å ivareta innflytelsen som frivillige bør ha, blir det i framtida holdt et åpent årlig møte før selve årsmøtet.
Formannskapet ga rådmannen fullmakt til å representere kommunen i generalforsamlingen til Trønderenergi. I den saken var jeg, som styremedlem i selskapet, innhabil.
Et par saker med økning av leie på mobilalarm og utleie av terapibasseng, ble enstemmig vedtatt i tråd med hovedutvalgets anbefalinger. Leieprisen i terapibassenget er ikke endret siden 1993, og nå ble påslaget beregnet i tråd med økningen i konsumprisindeksen.
Reviderte flaggregler var lagt frem til behandling. Også der reduserte formannskapet antall dager der det pålegges flagging på alle kommunale bygg, men beholdt alle foreslåtte dager på rådhuset. Endelig vedtak fattes i kommunestyret.
I lengre tid er det jobbet med å få en fast base til hjemmetjenesten. Midlertidig har de hatt tilhold i en aktivitesstue ved sykehjemmet.
Vi har tidligere hatt sak i kommunestyret på valg av lokaler, og siste vedtak går ut på at en så langt mulig skal unngå å ta i bruk disse lokalene. Hovedutvalg for Helse- og sosial omsorg hadde imidlertid sluttet seg til rådmannens forslag om å ta i bruk stua permanent. Det vises til at det i dag er beboere ved sykehjemmet som i mindre grad kan nyttiggjøre seg aktivitetsstua, og at det er en mindre stue som kan benyttes når noen ønsker å trekke seg tilbake.
Da stua ble tatt i bruk til base i 2011, kom det en uttalelse fra pårørendeforeningen som var helt uenig i omdisponeringen. De har også uttalt seg til saken vi behandlet på tirsdag, og beklager i innledningen at de ikke  fått  saken til uttalelse. Den var drøftet i deres møte i mars, og selv om de beklager at aktivitetsstua legges ned, mener de at det legges opp til en tilfredsstillende løsning. De sier blant annet følgende: « Vi ser at behovet for egnet, fast plass for hjemmetjenesten er viktig. Vi ser også argumentene i saksframlegget for å endre bruken av aktivitetsstua, og aksepterer at aktivitetstilbud til dagens beboere like gjerne kan gis i avdelingene der de bor. Spesielt opprettelsen av ”Mellomstua” ved sørfløya kan gi positivt bidrag til aktiviteter som bør holdes litt utenfor oppholdsrommene ellers. Bruk av spiserom/allrom fungerer godt i forhold til blant annet deunderholdningsettermiddagene vi arrangerer. Aktørene vi engasjerer, må ha underholdning i begge etasjer – det lar seg ordne.»
Formannskapet sluttet seg enstemmig til hovedutvalgets innstilling.
Etter formannskapsmøtet satte jeg møte i planutvalget. Der var det to reguleringsplaner som var lagt fram for første gangs behandling og en delingssak. Reguleringsplanene gjaldt nye boligområder. Det er et mindre område i sentrum og et i Øverbygda.
Etter møtet ferdigstilte jeg henvendelsen til departementet om kommunens rolle i revisjonssaker. Vi er ikke formelt part siden dette er en sak mellom regulant og NVE, men i en tidligere fase fikk vi kopi av all korrespondanse, noe vi ikke har fått de siste to årene. Når det er kommunene eller andre lokale einteresser som har anledning til å søke om revisjon, er det merkelig at vi ikke i det minste skal bli holdt orientert om hva som skjer.
På kveldstid var kommunestyregruppa samlet til møte. Den eneste saken på agendaen, var  revidert budsjett. Det ble gjennomgått og diskutert, og innspill vil bli tatt med når hovedutvalgene skal uttale seg før formannskapets behandling.

Onsdag hadde jeg flere uformelle møter med administrasjonen blant annet om næringsarbeid. En medpolitiker, som hadde forfall fra gruppemøtet, stakk innom for å få «referat». Siden jeg ikke hadde noen avtaler, ble det tid til en lengre samtale om mange aktuelle saker.
Etter gruppemøtet var det flere spørsmål jeg fulgte opp og ga tilbakemelding til representaner på. Det ble i møtet stilt spørsmål ved om vi nå var  «trygge på» at ambulansen i kommunen ikke vil bli berørt av omlegginger i denne omgang. Etter kontakt med daglig leder der, fikk jeg bekreftet at vi ikke vil bli rammet av omlegginger.
Protokoller fra tirsdagens møte ble gjennomgått og godkjent for utsending.
Jeg startet også med å lage et mulig forslag til formannskapet på revidert budsjett ut i fra diskusjonen i gruppemøtet. Dette må selvsagt suppleres og endres etter behandlingen i hovedutvalgene.

Torsdag er det flere møter, mens fredag igjen kan brukes på rådhuset. Kommende helg har jeg stort sett fri, men har planer om å delta på korpskonsert og åpning av kulturskolens kunstutstilling.

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: