Revisjonssak endelig i havn!

Revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen og Drakstssjøen ble fremmet allerede i 1999, og endelig er saken ferdigbehandlet. Både jeg, to ordførere før meg, grunneierlag og kommuneadministrasjon har lagt ned mye arbeid på denne saken.

Torsdag ble det årlige møtet i legatstyrene avholdt. Etter at vi for noen år siden fikk ryddet opp i mange små legater, avviklet noen og samlet flere i et velferdslegat, har vi hvert år mellom 10.000 og 15.000 til utdeling fra dette legatet.
I alt tre søknader var kommet inn. Alle lå innenfor det som er vedtatt som formål i legatets vedtekter, og vi fordelte tilgjengelige midler mellom søkerne.
Etter møtet fikk jeg besøk av en medpolitiker, og i disse dager er selvsagt økonomi et aktuelt tema. Det er nyttig for meg å ha tid til uformell prat om ulike saker, og derfor setter jeg stor pris på at noen stikker innom.
Etter lunsj forberedte jeg sakene til fredagens nasjonalparkstyremøte. På saklista sto blant annet dispensasjonssøknader om motorferdsel i utmark, bygging av tilsynsbu og bygging av grillhytte ved Neadalshytta.
Vi behandler saker etter verneforskrift, naturmangfoldlov og forvaltningslov. I tillegg er vår oppgave tilrettelegging av verneområdene. Det praktiske  arbeidet dette fører med seg, utføres av SNO.
For byggesaker må også vertskommunene behandle sakene etter plan- og bygningsloven eller lov om motorferdsel i utmark.
Styret har delegert noen kurante saker til administrativ avgjørelse. Til dette møtet var det mange svar på  søknader om bruk av snøscooter i de verna områdene.

Fredag møttes nasjonalparkstyret på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. De områdene vi har ansvar for, ligger innenfor grensene til fire kommuner. Det er Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. I tillegg til en representant fra hver av disse kommunene, har begge fylkeskommunene en representant og Sametinget har tre.
Til fredagens møte hadde Nord Trøndelag fylkeskommune varslet at de ikke kom, mens representanten fra Sør-Trøndelag ikke møtte og heller ikke hadde meldt forfall.
Bare en av representantene fra Samtinget var til stede, og de to andre hadde ikke gitt beskjed før møtet.
Dermed var fem av ni representanter til stede, og vi var beslutningsdyktige. En ansatt i miljøavdelingen hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag fungerer som sekretær inntil ny forvalter tiltrer, og han ble oppfordret til å ta kontakt med de som ikke hadde varslet forfall på forhånd. Vi kunne ha risikert at møtet ble avlyst om en til hadde vært borte.
Jeg forlanger at det i det minste blir gitt beskjed ved fravær. Ikke minst i respekt for de som har satt av dagen, men mange viktige saker behandles, og da bør alle partene være representert.
De fleste sakene gjaldt Sylan landskapsverneområde. Der er ikke vernet så sterkt som i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.
En sak om oppsetting av tilsynsbu i Sylan ble sendt tilbake siden det manglet uttalelse fra reindrifta. Søkerne ble pålagt å kontakte dem for å få en plassering som er mest mulig skånsom for reinen.
Tiilatelse til oppsetting av grillhytte ved Neadalshytta, ble enstemmig vedtatt.
«Meråker til Topps» søkte om å bruke scooter for å sette ut nye trimbøker. De fikk tillatelse til å bruke to snøscootere en dag for å utføre oppdraget. Dette var den eneste vedtakssaken som angikk Skarvan og Roltdalen. Etter at møtet var slutt, dro jeg til rådhuset for å ta unna post.
Like før arbeidstidas slutt, fikk jeg telefon fra NRK som kunne informere meg om en pressemelding som var utsendt fra Olje- og Energidepartementet. Der sto det at  Statsråd fredag hadde fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringa av Selbusjøen og Drakstsjøen.
Hensikten med slike revisjonen er å bedre miljøtilstanden i tidligere regulerte vassdrag og modernisere konsesjonsvilkårene.
Saken ble fremmet for NVE i 1999. Innstilling derfra ble sendt til departementet, men ingen ting skjedde. Jeg har vært med i en gruppe i LVK som jobber spesielt med revisjonssaker. Alle gamle konsesjoner kan søkes revidert etter 50 år.  
Vi har gjentatte ganger etterlyst resultat av flere revisjonssaker, og vår sak er den tredje som passerere Statsråd.
Stortinget har vedtatt at revisjoner av konsesjonsvilkår skal føre til samme vilkår som i nye konsesjoner. Dette er langt i fra tilfelle i de sakene som er ferdigbehandlet. Den  første var en sak fra Vinstravassdraget og den andre gjaldt Tesse. I begge disse sakene er det misnøye med resultatene. Spesielt gjelder dette krav om  miljøfond eller næringsfond.
Den forrige regjeringa fikk utarbeidet retningslinjer for revisjoner, og har utarbeidet en liste over hvilke konsesjoner de mener bør komme først. Med utarbeidelse av vannforvaltingssaker i henhold til EU´s vanndirektiv, skal miljøforbedringer nå vurderes hvert 6.år når vannforvaltningsplanene skal revideres. Dette vil selvsagt også gjelde for regulerte vassdrag.
Siden så få saker er ferdige, har alle som har revideringssaker vært spente på resultatet. De første sakene vil uvilkårlig skape presendens, og for oss sjøl, men også de som kommer etter, har det vært viktig å få et godt resultat.
Jeg sendte for tre år siden inn en oppfordring om å få møte med tidligere politisk ledelse i OED, noe jeg ble lovet. I den forbindelse fikk jeg en tidligere ansatt i kommunen, som kjente saken godt, til å bistå meg med argumentasjon for sommervannstand, miljøfond eller næringsfond.
I fjor før valget fikk vi beskjed om at saken var ferdig uten at vi var invitert til møte. Jeg tok da umiddelbart kontakt med politisk rådgiver og fikk avtalt møte der Selbusjøen grunnleierlag og Klæbu kommune deltok sammen med oss. Saken var da på høring til flere departementer, og vi fikk ikke høre om innstillingen fra OED var i samsvar med NVE sine uttalelser. Planen var da at vi skulle få svar før regjeringsskiftet. Det skjedde ikke, og jeg tok før jul i fjor kontakt med en ekspedisjonssjef i departementet som deltok på møtet i fjor høst.
Jeg fikk til svar at saken skulle behandles i løpet av januar i år, og nå hadde jeg en ny «purring» på min timeplan.
Imidlertid gikk saken i Statsråd på fredag, og siden jeg da ikke hadde andre opplysninger enn pressemeldingen, var det umulig å  kommentere innholdet i konsesjonen til NRK.
Fredag kveld tok også redaktøren i Selbyggen kontakt om saken. Fastsatt sommervannstand i Selbusjøen har stor betydning både for estetikk, for miljøet i strandsonen og ikke minst for båten, Jøvra, som nå i år vil bli å se på Selbusjøen igjen. Selbyggen har dekket denne saken grundig i mange år, og redaktøren var minst like spent som jeg på resultatet.
Siden jeg heller ikke fant noe på departementets hjemmesider, tok jeg kontakt med en kjenning som jobber i Statkraft, som har konsejonen for reguleringen.
Han hadde lest de nye vilkårene og kunne fortelle at kravet om sommervannstand ble på 160 moh fra vårflommens kulminasjon og fram til 1. september slik NVE hadde anbefalt. Dette er i tråd med det opprinnelige kravet fra kommunene og grunneierlaget, men vi ville primært ha en fast dato i stedet for en knytting opp imot vårflommen.
Fra 1. september til 30. september er det krav om vannstand på 159,30 moh. NVE hadde innstilt på at kravet om minstevannføring forbi Svean på 30 m3 /s skal gå foran oppfylling av Selbusjøen. Dette vil jeg få svar på om departementet har fulgt opp, når jeg får se de nye vilkårene.
Han kunne også opplyse om at det skal opprettes et kulturminnefond, men størrelsen på dette skulle være i forhold til magasinkapasitet, så totalsummen på dette kjenner jeg så langt ikke. Håper konsesjonsvilkårene er kommet til kommunen på mandag.
Jeg er fornøyd med at saken endelig er avsluttet, og at vi fikk gjennomslag for den sommervannstanden som vi krevde. Statkraft ville ha en halvmeter lavere, men departementet har tatt NVE sin inntilling til følge.

Neste uke har jeg tid til kontorarbeid og forberedelser til framtidig velkomsthilsen  og svar på interpellasjon, men først og fremst er jeg spent på å se de nye konsesjonsvilkårene og finne ut hva disse innebærer for miljøet i begge sjøene og i strandsonen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: