Fylkeskonferanse.

Nesten hver dag kommer det invitasjoner til seminarer, kurs og konferanser. De aller fleste velger jeg bort, men konferanser i regi av fylkeskommunen, KS Sør-Trøndelag og fylkesmannen, prøver jeg å delta på. Her er ikke minst møtet med kolleger og erfaringsutveksling nyttig å ha med seg.

Torsdag morgen gikk turen med hurtigbåt til Ørlandet der fylkeskommunen inviterte til konferanse om politikk og plan. Sammen med meg fra Selbu var rådmann og varaordfører.
Ordfører i Ørland ønsket velkommen til kommunen med å vise planer for utbygging og utvikling med en forventet stor befolkningsøkning som en følge av ny kampflybase.
Første tema var regjeringens kommunepolitikk. Fylkesordføreren hadde ikke anledning til å være til stede, men innledet ved opptak av intervju om temaet.
Han utfordret regjeringen på hvorfor de ønsker en strukturreform, og sa at det ikke først og fremst handler om strukturer, men om hvordan en løser tjenestene på best mulig måte.
Spørsmålet om hvilke velferdstjenester som ikke er gode nok i de små kommunene, er sentralt i diskusjonen om hensikten med en strukturreform. Det var også fylkesordføreren opptatt av, og konkluderte med at oppgavene kommunene skal løse, må være kjent før en kan starte diskusjonen.
Han viste til innlegg i Trøndelagsmøtet fra evalueringa av reformen i Danmark, der devar klare på at det var utenkt å se på kommunestruktur uten å ta med det regionale nivået.
Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet var statssekretær Jardar Jensen til stede. Han hadde innlegg om samme tema på Trøndelagsmøtet.
Denne gangen slo han fast at det skal bo folk i hele landet, og at de derfor satser sterkt på samferdsel. De vil styrke lokaldemokratiet, men bidra til raskere og enklere plansaksbehandling gjennom å vurdere statlige planer. Jeg kan ikke forstå at mer statlig planlegging bidrar til styrking av lokaledmokratiet, og jeg undres også over hvordan lokaldemokratiet kan bli styrket med større kommuner. Avstanden til lokalpolitikerne vil uten tvil øke ved sammenslåing av kommuner.
Det kom heller ikke denne gangen noen konkrete forslag til hvilke nye oppgaver kommunene skal få, og statssekretæren sa også at fylkeskommunene vil bli fredet de neste fire årene på grunn av at det ikke er flertall i Stortinget for å fjerne den.
Skal kommuene i samme periode få flere oppgaver, hevdes det at dette skal skje på bekostning av fylkeskommunen. Da vil det regionale nivået bestå men bli fratatt oppgaver. Det kan umulig være hensiktsmessig.
Han viste til at kommunene har fått mange nye oppgaver siden siste store strukturreform først på sekstitallet, og at dette er en av grunnene til at vi nå må ha en strukturendring.
I ordskiftet etter hans innlegg spurte jeg om regjeringen mener småkommunene løser de nye oppgavene utilfredsstillende med dagens struktur. Han bekreftet i sitt svar at kommunene gjør en god jobb, men sa også  at interkommunalt samarbeid ikke er løsningen.
Det er mange forskjellige interkommunale samarbeidskonstellasjoner, og jeg stilte spørsmål ved hvem som har best grunnlag for å uttale seg om hva som er de beste lokale løsningene. Så langt er vi stort sett fornøyd med det meste vi samarbeider om i Værnesregionen. Det kan være utfordrende å ivareta demokratiet med den vertskommunemodellen vi har valgt, men jeg har liten tro på dette blir bedre med å slå sammen kommunene.
Jensen sa også at deres kommunereform er en demokratireform, og oppfordrer kommunene om å starte diskusjonene om framtidig struktur. Jeg er helt uenig i at større avstand til beslutningstakerne, fører til en styrking av demokratiet. Det er i alle fall vanskelig å sette saken på kartet når vi ikke kjenner hvilke nye oppgaver vi vil få.
Kommunestrukturen skal ikke være statisk, men så lenge folk er fornøyd med de tjenestene de får, og erfaringer fra Danmark viser at det er lite å spare på endringer, skjønner jeg ikke hvorfor vi «pålegges» å sette saken på kartet.
NIBR har gjennomført et utredningsarbeid om regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag. Rapporten som ble presentert i konferansen inngår som en del av grunnlaget for fylkeskommunens arbeid med regional planstrategi.
Vi fikk fremlagt statistikker og mulige fremtidsbilder som peker ut potensielle regionale tyngdepunkter.
Selbu er tatt med som en del av Trondheimsregionen. Betydningen av at vi er nabo til Stjørdal, er ikke vektlagt nok i NIBR sitt arbeid. Derfor har rapporten liten verdi for oss.
Etter forskerens gjennomgang var det forberedte innlegg fra ordførere på Fosen, fra fjellkommuner, fra Trondheimsregionen og fra øyregionen.
Fra Tronheimsregionen var ordfører i Midtre-Gauldal utfordret i tillegg til meg. I Midtre – Gauldal planlegges det nå markering av at det er 50 år siden flere små kommuner ble sammenslått, og han ga uttrykk for at selv om de i dag er en kommune, så er grensene fremdeles ikke er borte.

2.dag på konferansen fortsatt med samme tema. Først ute var journalist Anders Hopland. Han sammenfattet argumentasjonen for en kommunestrukturdebatt, med «SMERK».  Det er alltid snakk om «større og mer robuste kommuner».
Utgangspunktet for hans innlegg var en rapport «Scenarier 2037» som Østlandsforskning har utarbeidet for KS.
Der er det tre ulike senarier. Det første er kjøpesenterscenariet som betyr valgfrihet og mangfold. Det andre er StatCom der drivkreftene er rettsliggjøring og likhet, mens det tredje er modulscenariet som kjennetegnes av mangfold og forskjellighet.
Det siste er ikke tilferdstillende for Staten siden tjenestestrukturen vil måtte sprenge kommunegrensene. Det betyr også at generalistkommunen er oppgitt, noe regjeringnen slår fast at de ikke ønsker. I enkelte land er det ulikt hvilke oppgaver den enkelte kommune  løser på egen hånd, men da bryter en generalistkommuneprinsippet.
Hompland trakk også fram noen erfaringer fra sammenslåtte kommuner. Innbyggerne har ikke merket store endringer i kvalitet på tjenestene, og dårligere tilgjengelighet til tjenesten er heller ikke noe stort problem.
Suksessfaktorer for å lykkes med sammenslåing er, i følge han, at en har felles utfordringer, visjoner og mål. Det må være gode prosesser som innvolverer ansatte og innbyggerne, og disse bør ikke vare mer enn 1,5 – 2 år.
Erfaringer fra Danmark er at færre lokalpolitikere gir større avstand mellom innbyggere og politikere, men at en får mer profesjonelle politikere som jobber mer med politikk. Det viser seg også at dette betyr økende interesse for gjenvalg.
Han avsluttet sitt innlegg med å si at i Norge bor folk så «ulaglig» til at det derfor er vanskelig å sammenligne med Danmark.
Alle de innleide innlederene på konferansen fikk selbuvotter i gave fra fylkeskommunen, og møteleder fortalte litt om selbuvottens historie før hver overrekkelse.
Leder for opplæringskomiteen i fylkeskommunen hadde et innlegg med overskriften «Desentralisert skolestruktur under press». Demografien endres med større trykk på Trondheim, og dersom vi får flere privatskoler, vil fylkeskommunene bli trekt i rammetilskuddet. Dagens regjering har varslet at de vil myke opp privatskoleloven, noe som resulterer i at det offentlige tilbudet må rasjonaliseres. Dette gjør det selvsagt utfordrende å ta vare på små enheter som naturlig nok koster mer pr. elev enn store enheter.
Regner en på samfunnsøkonomi, kommer små enheter som Selbu og Røros videregående skoler godt ut. Der er det nesten ikke frafall, og begge kan vise til gode resultater, men det blir lite trolig hensyntatt dersom en blir tvunget til å redusere tilbudet.
Etter innlegget om opplæring, fikk leder i samferdselskomiteen ordet.
Hun sa at det er et stort gap mellom forventnigner og muligheter. De har bedt om en gjennomgang av Vegvesentet sine krav til standarder, og hvilke konsekvenser det vil medføre å redusere disse. Dette er en nyttig gjennomgang for å vurdere kostnadnivå, og om en kan få mer «samferdsel» ut av trange rammer.
Trafikksikkerhet ble pekt på som viktig i et folkehelseperspektiv. Samhandlingsreformen gir kommunsektoren et større ansvar for folkehelsa, og derfor er det viktig å bruke trafikksikkerhetsmidlene slik at folk trygt kan ferdes til fots eller bruke sykkel.
Hele konferansen ble oppsummert av leder i komite for regional utvikling.
Hun sa at vi gjennom innlegg fra ordførerne hadde fått fram styrken i våre områder, og at vårt fylke er forskjellig med kyst, fjell, by og samisk kutur. Styrken vår er også at vi ikke har en ensrettet næringsstruktur.
Utfordringen deres er at regjeringen har trukket inn ca. 1/3 av de regionale utviklingsmidlene, noe som selvsagt også vil gå ut over overføringene til Innovasjon Norge og til kommunene.
Jeg sa i mitt innlegg på torsdag at vi forventer at fylkeskommunen ser litt ekstra på innlandskommunene. På Fosen kommer kampflybasen, og kysten har et økende engasjement innenfor fiskerinæringene. Vi har skogen som vår viktigste råvare, men dårlig standard på veger gir oss store utfordringer med frakt av tømmer inn til sagbruk og frakt av materialer ut til markedet.
Leder i samferdselskomiteen sa dette slik: » Det må være transport dit det bor folk, og folk vil bo der det er mulighet for transport».
På samme måte må det være næring der råvarene fins, og bosetting for å kunne forvalte disse ressursene.

I helga har jeg forberedt møte mellom kommunene og StOlavs på mandag. Jeg er valgt inn i det politiske samarbeidsorganet fra Værnesregionen. Fra sentrale personer, som jobber med helse i regionen og i kommunen, fikk jeg før helga innspill på aktuelle problemstillinger som bør tas opp.

Kommende uke er det møter de tre første dagene, og et par kvelder er også belagt. Onsdag skal vi behandle kosesjonssøknadene om vindkraft i formannskapet. Jeg er innhabil i den ene saken, og kan bli erklært innhabil i den andre på grunn av at Trønderenergi, der jeg er styremedlem, indirekte blir part i den saken. Uansett vil jeg sette meg godt inn i begge sakene når rådmannens saksfremlegg foreligger på mandag.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: