Konferansedager.

De siste dagene denne uken har stort sett gått med til politisk arbeid. Konferanse, forberedelser til møter og styremøte har bidratt til lite fritid også i helga.

Torsdag og fredag var det KS konferanse i Trondheim, men jeg valgte å være til stede på et møte i Selbu med Buf-etat om rekruttering av fosterhjem. Mange ordførere har på forespørsel sagt ja til å være ambassadører for denne saken, og torsdagens møte var rettet mot ansatte i helsesektoren.
Det ble da også noen timer før lunsj på rådhuset. Etter at jeg fikk et konkret spørsmål fra en elev ved ungdomsskolen om tilrettelegging for skating, hadde jeg en lengre samtale med vår fritids- og SLT– konsulent. Vi har i flere år forsøkt å finne en fast plassering av skateboardrampe, uten å lykkes. Et område ved ungdomsskolen brukes i blant, men det kan heller ikke være permanent. I alt 30 ungdommer deltok på skateskole, og intensjonen vår må være å legge til rette for en slik aktivitet. Saken vil nå bli drøftet i ungdomsrådet og videre i administrasjonen, så får vi håper på en god løsning både for naboer som har klaget på bråk og for ungdommene som liker å skate.
I siste landsmøte i LVK ble jeg gjenvalgt som styrerepresentant for Sør-Trøndelag. På LVK sine hjemmesider har bare styret tilgang til saksliste og referater, og jeg har som ambisjon å oppdatere medlemmene på noe av det vi drøfter i styremøtene. Torsdag formiddag sendte jeg en kort orientering til ordførere og rådmenn i våre medlemskommuner.
Der oppfordret jeg også til deltakelse i vårt regionmøte i februar og til deltakelse på eiendomsskatteseminar i desember. Temaet der er eiendomsskatt på kraftledninger.
I møtet med Buf-etat møtte mange ansatte  fra helse- og omsorgetaten. Tjenestelederne hadde i tilknytning til orienteringsmøtet innkalt til personalmøte, og dermed nådde informasjonen om fosterhjem ut til mange.
Det er stort behov for fosterhjem, og vi fikk en grei gjennomgang av hva som kreves av fosterforeldre. Målet er å rekruttere nye. De fleste kjenner allerede noen som har tatt på seg denne viktige oppgaven og har dermed en viss kjennskap til oppgaven fra før.
KS-konferansen ble arrangert på Quality på Tiller, og første innlegg jeg fikk med meg, var informasjon fra Malvik om prosjektet «LEV VEL».
De har gått ut med en innbyggerundersøkelse med positivt vinklede spørsmål. Eksempel på spørsmål var «hva er bra med Malvik» og «hva setter du mest pris på med å bo i Malvik».  De innså at de ikke manglet ressurser, men samhandling, og derfor etablerte de et planforum som er sammensatt på tvers av fagområder i kommunen. Dermed får alle et eierforhold til planarbeidet, og saker sendes ikke imellom kommunale innstanser.
De var  enige om at disponering av areal var et viktig virkemiddel for folkehelsa, og at innovasjonsevnen øker når personer med ulike referanser utveksler ideer. Dette stemmer godt overens med et utsagn som Gudmund Hernes en gang sa om at det i et rom der alle alltid er enige, ikke skjer noen utvikling.
Det er interessant å få høre om erfaringer fra andre kommuner. I Selbu er også folkehelsegruppa sammensatt av folk fra alle etater, og i areal- planleggingen skal det legges stor vekt på folkehelse- perspektivet. Rådmannens forslag til ny organisering på sektor BU bidrar også til et tettere samarbeid mellom areaplanlegging og utvikling både innen næring, kultur og bosetting.
Prosjektleder i «Livsgledesykehjem» i Trondheim kommune hadde neste post på programmet. Hun var også i Selbu da Selbu Videregående skole ble med i prosjektet «LIvsglede for eldre». Mange skoler i fylket er med, og flere sykehjem er sertifisert som «livsgledesykehjem». De setter «livsglede» i system, og får tiltak for den enkelte inn på en forpliktende plan på samme måte som medisinering og kosthold. Dette er et tiltak som  ikke avhenger av at det kommer frivillige innom, men blir en del av en normal hverdag for de som bor og jobber på sykehjemmet.
Selbu kommune har så langt ikke planer om å være med. Vi har allerede mange frivillige som gjør en fantastisk jobb med å aktivisere  våre eldre, og jeg setter stor pris på at Selbu Videregående skole også vil bidra.
Selv om de nå formelt er en «livsgledeskole», er det selvsagt ingen eksterne pålegg om hva elevene skal foreta seg. Sammen med ansatte på sykehjemmet lager de sine egne opplegg for det som passer  og engasjerer våre beboere. Elevene vil bli kjent med sykehjemmet og få et forhold til eldre som forhåpentligvis vil motivere dem til framtidige jobber i eldreomsorgen.
Vi vet at det vil bli stort behov for helsepersonell, og derfor må det settes inn tiltak som kan bidra til at flere vil utdanne seg til helse- og omsorgsyrker. Dette er også noe av bakrunnen for  tiltaket i kommunen om å gi sommerjobb til ungdom, som ikke avløser faste ansatte, men kommer inn som en ekstraressurs i sektoren.
Siste post på torsdagens program var et kulturelt innslag med Marianne Meløy fra Trøndelag Teater. Hun viste oss, sammen med en pianist,  noen utdrag fra «Stemt», som ble satt opp i forbindelse med markeringen av at det i år er 100 år siden vi fikk allmenn stemmerett. Det var en morsom og fint innslag av to dyktige kunstnere.

Fredag sto morgentanker om livet, jobben og tidsklemma som første post. Ansvarlig for dette var forsker, filosof og forfatter Henrik Syse som med stor kreativitet og kunnskap ga oss en fin start på dagen og noen refleksjoner til ettertanke.
Både fylkesrådmann og fylkesmann var til stede på konferansen, og de hadde hovedinnleggene i neste post som hadde tittelen «Morgendagens Sør-Trøndelag – trekker vi i samme retning?»
Fylkesrådmannen viste til statistikk om nyetableringer. I vårt fylke er det Trondheim, noen av kystkommunene og Orkdal som kommer best ut. For alle kommunene har det betydning at Trondheim lykkes med næringsutvikling. Det kan gi ringvirkninger til andre kommuner i Trøndelag. Det er uansett viktig å ha arenaer der fag og kulturer møtes,og her må utdanningsinstitusjonene våre ta en rolle.
I de senere år har vi også i Selbu klart å knytte kontakter med bla. NTNU. Selbu Næringsforum har hatt flere prosjekter der studenter har deltatt, og Selbu Ungdomsskole har samarbeid med universitetet. Fremdeles har vi mye å hente fra disse miljøene, og både næringsliv og kommune bør flinkere til å ta kontakt og etterspørre kompetanse på flere områder.
Fylkesmannen informerte om den nye regjeringen sin tiltredelseserklæring om å styrke lokaldemokratiet. De vil ha færre kommuner, noe det nok er flertall for i Stortinget. Forskjellen mellom partiene går på om det skal være tvang eller frivillighet, og om det skal brukes «pisk»  eller «gulrot».
Fylkesrådmannen tok for seg kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivet, og ba oss sette av to dager i januar for å delta på plankonferanse med dette som tema.
Sør-Trøndelag er spesiell siden det er en by med så stor andel av befolkningen. Næringslivet etterspør kompetanse, og totalt sett har vi mangel på arbeidskraft. Det er lav ledighet, og dermed vanskelig å rekruttere «rett» kompetanse.
Fylkeskommunen driver videregående skoler rundt om i kommunene. Med store skoler i Trondheim og relativt små enheter i flere andre kommuner, blir det stor forskjell på elevkostnadene. Fylkestinget har vedtatt å opprettholde den desentraliserte skolestrukturen, men fylkesrådmannen pekte på at det er en grense for hvor små skolene kan bli.  Det er en klar tendens til forskyvning av ungdommer fra distriktet til byen. Dette fører til at det er behov for å øke innsatsen i videregående skole der, og økning på ett område vil uvilkårlig måtte føre til reduksjon andre steder.
I Selbu har vi fylkets minste skole, men sammen med Røros har vi også det laveste frafallet. Det ligger samfunnsøkonomisk store gevinster at ungdommene fullfører videregående skole, noe som de små enhetene ser ut til å lykkes godt med.
Gjennom videregående skole får mange lokalsamfunn tilført kompetanse. Næringslivet tar ansvar for utplasseringer og bidrar med kunnskap om hva som etterspørres av arbeidskraft gjennom deltakelse i skoleutvalg og i direkte kontakt. Dette gir gjensidig nytte til ungdommer under utdanning og for rekruttering til lokalt næringsliv.  Dette skulle være gode nok grunner for fortsatt å ha en desentralisert sturktur på videregående opplæring.
Fylkesrådmannen oppfordret Selbu til å sette «tre» på kartet, og viste til Frøya der det nå etableres et kultur- og kompetansesenter som skal være et nasjonalt innovasjonssenter for havbruk. Dette gjør de i samarbeid med lokalt næringliv og fylkeskommunen.
Vi har allerede et vedtak i kommunestyret om igansetting av et «treprosjekt», noe som jeg vet trebasert industri i kommunen støtter opp om. Det er viktig at vi kommer i gang i nærmeste framtid, og  inviterer kompetansemiljøene i Trondheim inn i arbeidet vårt.
Ordfører i Røros hadde også et forberedt innlegg under temaet om utviklingstrekk i fylket vårt. Han var bekymret for alderssammensetningen blant innbyggerne. De har også fødselsunderskudd og opplever at gjennomsnittsalderen øker.
Næringslivet i Røros er endringsvillig og det er lav ledighet. De har økt aktivitet innen mat, kulturopplevelser og turisme. Stort sett er de fornøyd med kommunikasjon siden de har tog og fly, men også de savnet bedre offentlig tilbud inn mot Trondheim.
Jeg tok ordet i debatten etter innleggene og sa litt om viktigheten av å ha videregående skole, om offentlig kommunikasjon og fortalte om vår satsing på boligbygging gjennom tomteselskapet.
Det vises til mange statistikker. Vi lå veldig dårlig an på nyetableringer, men samtidig vet vi at spesielt ASTI har økt antall ansatte betraktelig. Både Tine og Selbuhus har hatt en økning, og dette kommer ikke fram på en statistikk over nyetableringer.
Jeg er ikke i tvil om at det er minst like betydningsfullt å få utvikling i eksisterende solide bedrifter som at det startes nye. Vi ønsker selvsagt alle nye bedriftetableringer velkommen, men de vi har, må vi også ta godt vare på og bistå i en ønsket utvikling.
Tre stortingsrepresentanter kom innom for å presentere seg og informere om hvilke komiteer de skal jobbe i. Det var to fra Arbeiderpartiet og en fra Senterpartiet. Alle varslet at de var åpne for innspill, og det planlegges 2 dagskonferanser hvert år der vi kan treffe representantene fra Sør-Trøndelag. Noen av dem er flinke til å delta på KS-konferanser og andre arenaer der mange ordførere og rådmenn deltar. Jeg ser fram til at flere vil prioritere å møte oss på de varslede dagskonferansene.

Selbu kommune deler ut en frivillighetspris hvert år.  Det ble vedtatt og gjennomført for første gang i 2011. I et ekstraordinært møte i formannskapet siste mandag vedtok vi, etter anbefaling fra styret i frivilligsentralen, å gi årets pris til Selbu Sanitetsforening.
De hadde sin årlige basar på lørdag, og jeg dro dit sammen med leder i Selbu frivilligsentral med en blomsterbukett for å bekjentgjøre at de vil bli invitert til kommunestyrets julemøte for å få tildelt årets pris.
Sanitetsforeningen har gjennom mange tiår bidratt på mange områder i samfunnet, både med helsetjenester, barnehager, omsorgoppgaver og sosiale tiltak. I flere år nå har de hver tirsdag hatt arrangement på eldresenteret. Da samles eldre fra bygda og fra omsorgs- og trygdeboligene våre til ulike aktiviteter og trivelig prat. Det beriker hverdagen for mange og gjør sitt til å forebygge både fysiske og psykiske plager.
Jeg var til stede på det meste av basaren deres. De hadde fått gevinster fra mange bedrifter, og totalt samlet de inn over 60.000,- kroner. Det ligger stor frivillig innsats bak et slikt resultat og ikke minst bak alle aktiviteter som sanitetskvinnene støtter opp om.

Søndag skal jeg kjøre til Oppdal der styremøtet i Trønderenergi starter på ettermiddagen. Mandag og tirsdag er det eiermøte i Trønderenergi, og da vil nok de aller fleste kommunene i fylket være representert.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: