Møte i kommunestyre, regionråd og skolebesøk.

Selv om det er mange møter både på dagtid og kveldstid, fikk vi denne uken endelig satt av tid til å starte besøksrunden til enheter i oppvekstsektoren

Mandag kjørte jeg til Hell for å ta toget til Lerkendal der revisjonsutvalget i Trønderenergi hadde møte. I utvalget sitter tre av styrerepresentantene i konsernstyret.
Revisjonsutvalget gjennomgår konsernrapportene før disse sendes til styret. Denne gangen hadde vi rapporten  for 3. kvartal i tillegg til at vi fikk informasjon om nye regnskapsprisipper.
Vel heime igjen ble det tid til en rask middag før jeg dro til rådhuset der vi hadde kommunestyremøte.
Selbu er nå MOT-kommune. Dette ble enstemmig vedtatt i 2012, men få poltikere kjenner organisasjonen og de «verktøyene»de bruker for å gi ungdommene «MOT til å leve», «MOT til å si nei» og «MOT til å bry seg».
Derfor fikk vår MOT-koordinator, de to informatørene og rektor ved Peder Morset folkehøgskole bruke en time i begynnelsen av møtet for å informere om det de gjør ved besøk i ungdomsskoleklassene.
Alle representantene og noen fra administrasjonen ble utfordret på aktiviteter som brukes i skolen, og det ble i alle fall en noe uvanlig start på kommunestyremøtet. Vi fikk også innsyn i hvorfor de brukte forskjellige aktiviteter, fikk informasjon om erfaringer fra andre MOT-skoler og om ulike «MOT-ordninger» som ungdommene kan få delta i.
Det sto ikke så mange saker på kartet til kommunestyret, men i tillegg til de referatsakene som var satt opp, fikk vi en redegjøring for status i vindkraftprosjektene som vi vet det vil komme konsesjonssøknader på. EoN sin søknad foreligger fra NVE, men ble ikke frigitt før etter vårt møte. Trønderenergi har også utarbeidet sin søknad om vindkraft på Stokkfjellet.
Den første politiske saken var tertialrapport for 2. tertial. Her ser det ut til at Helse- og Sosialsektoren vil komme ut med et merforbruk etter at de i 2012 klarte å holde budsjettet. Det er muligheter for at inntektene blir noe større enn budsjettert, men endelige beløp for skatt og rammetilskudd er vanskelig å beregne nøyaktig før året er omme.
Det ble ingen langvarig diskusjon, men lederne i de tre hovedutvalgene hadde ordet. Fra sektor bygdautvikling fikk vi på forespørsel en redegjøring for framdriftsplan på prosjekter som opprinnelig er budsjettert i inneværende år.
En omfattende organisasjonsgjennomgang har ført til støre forsinkelser på mange prosjekter, noe som er sterkt beklagelig. Det skapes forventninger når det fattes vedtak for det enkelte år, men i møtet fikk vi en forhåpentligvis realistisk framdriftsplan på det som ble etterspurt.
Bygging av et nytt renseanlegg og kloakkløsning i et annet område av bygda, avhenger ikke bare av egne ressurser til planlegging. Her stilles det krav fra fylkesmannens miljøavdeling som kan forsinke framdriften.
Et tilleggsforslag om å vurdere rapportering til kommunestyret bare to ganger hvert år, ble vedtatt. Med det nye budsjettsystemet vi har tatt i bruk, blir det enklere å få oppdaterte budsjettkontroller, og det kan da være hensiktsmessig å gi hovedutvalgene enda bedre tilbakemeldinger enn de hittil har fått i løpet av året.
Etter at vi i lenger tid har forhandlet om salg av aksjer i Sifa AS, ble denne saken endelig avsluttet etter at forhandlinger om ønsket innhold i aksjonæravtale ikke førte fram. Dette var et enstemmig vedtak. Et tilleggsforslag om å vurdere å kjøpe aksjer i firmaet med bakgrunn i at den opprinnelige kjøperen tilbød sine aksjer til kommunen dersom et salg ikke ble aktuelt, ble vedtatt med stort flertall.
Salg av bygningene der Sifa AS har tilhold, kom fram til ny behandling etter utsettelse i siste kommunestyremøte. Vi vedtok  å tilby lokalene for 2,5 Mkr, noe som mest trolig ikke vil føre til salg på det nåværende tidspunkt. Husleien til kommunen er i dag på 264.000,- pr år, og taksten etter reduksjon for manglende vedlikehold er på 3,8 Mkr.

Tirsdag var det møte i regionrådet i Værnesregionen. I regionrådet sitter alle de seks ordførerne og en fra opposisjonen i hver kommune. I tillegg har rådmennene møte og talerett.
Møtet startet med en informasjon om prosjekt Sylan, før vi behandlet tertialrapportene for alle tjenesteområdene. De fleste lederne var til stede og redegjorde for sin virksomhet, og da spesielt økonomien. Det ser så langt ut til at alle utenom barnevernet vil komme ut i balanse.
Vi ser helt klart at det er økonomiske gevinster i samarbeidet med lønn/regnskap, skatt og IT. I tillegg er det ingen tvil om at det totalt sett er god kompetanse innenfor alle samarbeidsområdene.
Budsjett for 2014 var neste post på programmet. Her ble det etter forslag fra ordfører i Stjørdal vedtatt å sende saken tilbake for å komme med forslag om ytterligere innsparinger. Det er  allerede  tatt ut gevinster som en følge av «stordriftsfordel», men alle kommunene sliter med å få budsjettet i balanse, og derfor er det viktig at tjenestelederne i Værnesregionen går en ny runde. Dette har vi også gjort tidligere år, men det er først nå at Stjørdal virkelig ser ut til å ha store utfordringer.
Helt til slutt hadde vi barnevern som tema. I regionrådsmøtet før ferien ba vi arbeidsutvalget om å samarbeide med fylkesmannen om et initiativ for felles evaluering av alle barneverns- og spesialundervisningstiltak for å se om de ressursene vi setter inn, har ønsket effekt. Det er ikke bare vårt eget barnevern som sliter med fristoverskridelser, økt antall bekymringsmeldinger og ufortusatte kostnadsøkninger. Derfor ønsker vi å få med fylkesmannen på en generell gjennomgang av tjenesten og ikke spesifikt på Værnesregionen.
Etter en utfyllende og grei gjennomgang av barnevernet og eksempler på hva de jobber med, la ordføreren i Stjørdal fram et forslag om å få eksterne eksperter til å vurdere vår egen barnevernstjeneste. Dette var begrunnet med store økonomiske overskridelser.
I en situasjon der de allerede ligger langt på etterskudd på et uhyre sårbart område, blir en slik «gransking» helt feil.  Alle de andre representantene i regionrådet gikk i mot forslaget, men ba om at arbeidsutvalget må følge opp det vi ba om før ferien.
Vi fikk også lagt fram en oversikt over mulige samarbeidsprosjekter som er lansert av medlemskommunene. Dette ble tatt til etterretning i regionrådet. Jeg presiserte, som tidligere, at jeg velger å være med på utredningene, og at kommunestyret i Selbu vil avgjøre om vi blir med etter at forprosjektet er ferdigstilt. For meg er det meningsløst å ta stilling til eventuell deltakelse før vi vet hva vi sier ja eller nei til.

Onsdag hadde jeg noen timer på kontoret der jeg fikk attestert fakturaer, lest og besvart post og fikk en kort samtale med rådmannen.
I mandagens møte i kommunestyret lovte jeg å sende ut konsesjonssøknadene fra EoN og Trønderenergi når disse forligger. De kom på onsdag, og saksbehandler sende meg en link til den ene og epost med den andre. Disse videresendte jeg til kommuenstyrerepresentantene.
Det er mange store dokumenter som følger søknadene. Vår oppgave er å uttale oss om vi anbefaler eller avslår en utbygging. Saken har stor betydning for mange, og derfor er det viktig at alle som skal uttale seg, setter seg godt inn i de dokumentene som nå foreligger.
Kommunenes standpunkt tillegges stor vekt når NVE skal lage sin innstilling, men jeg kjenner til at det bl.a. i Gulen kommune ble gitt konsesjon til en vindpark som kommunestyret sa nei til.
Etter en rask lunsj dro jeg sammen med oppvekstsjef og leder i hovedutvalg for Oppvekst til Bell skole. I forrige periode hadde vi en besøksrunde til alle barnehager og skoler, og nå har vi startet runden på nytt.
På forhånd hadde de fått tilsendt tema som jeg ønsket å ta opp. Det var mobbing, behov for spesialundervisning, tilgang på kompetanse, organisering av PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og hvordan ansvars- og ressursgruppene fungerer blant annet i forhold til barnevernet.
På onsdag besøkte vi også Selbu Ungdomsskole og Øverbygda skole.  Alle redegjorde for planer med tilhørende tiltak mot mobbing, og foreldresamarbeidet fungerte stort sett godt.
I ansvars og ressursgrupper tas konkrete forhold med enkeltelever opp i tillegg til generelle utfordringer i skolehverdagen. I disse gruppene deltar barnevern, helsesøster, PPT og andre i hjelpeapparatet sammen med lærere og skoleledelse.
Alle fremhevet at det var viktig å få med faste kontaktpersoner fra PPT og barnevern i gruppemøtene. Med sykmeldinger og strukturendringer i barnevernet hadde noen opplevd at kontinuiteten ble dårlig, noe som rammer de som trenger hjelp.
Det samme er også tilfelle med PPT, men det ble gitt positive tilbakemeldinger på at vi valgte å ha vår egen tjenste og ikke gå inn i samarbeidet i Værnesregionen. Vi har en meget god PPT med dyktige ansatte. Nå står vi overfor et lederskifte, og stillingen er utlyst. Håper vi lykkes med å videreføre en kvalitativt god tjeneste selv om vi valgte å stå utenfor Værnesregionsamarbeidet på dette området.
Bell skole har uteskole en dag annenhver uke, og de etterlyste toaletter på et par sentrale utfartssteder i kretsen.
Selbu Ungdomsskole trakk fram den relativt store innsparingen på drift som har vært de siste årene og tilstanden på lite hensiktsmessige og nedslitte lokaler. Vi må i nærmeste framtid vurdere om vi skal bygge ny skole eller vedlikeholde den gamle, og hvilke konsekvenser dette kan få for den øvrige driften i skolesektoren.
Det er positivt å bruke tid på slike besøk, og få tilbakemeldinger på at vi har fine ungdommer, godt arbeidsmiljø og godt kvalifiserte ansatte. I første halvdel av 2014 vil jeg sammen med oppvekstetaten legge opp til en temadag i kommunestyret om oppvekst, med bakgrunn i innspill vi har fått etter at alle enhetene er besøkt.

Resten av uken er også tett belagt med møter. Torsdag skal jeg delta på informasjonsmøte om fosterhjem før jeg drar til Tiller på KS- konferanse som avsluttes på fredag. Der er det nyttige tema som drøftes i tillegg til at vi møter mange andre kommuneledere i Sør-Trøndelag.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: