Næring, kultur og «MOT».

Ingen dag er helt lik og forutsigbar i jobben som ordfører, og ikke alt jeg er med på oppleves like «matnyttig».  De to siste dagene denne uken, har imidlertid gitt meg mange ideer og innspill som jeg vil bruke i mitt arbeid med å utvikle kommunen til det beste for innbyggerne.

Torsdag morgen startet jeg med å få svar på spørsmål som ble stilt i gruppemøtet onsdag kveld.
Etter en telefon til Tydal, fikk jeg tilsendt kopi av et brev som de hadde sendt til fylkesmannen, der de sier at det er uaktuelt å delta i et planarbeid med felles plan for fjellområdene med Røros, Holtålen, Selbu og Tydal, på grunn av at deres arealplan er av ny dato.
Det er fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har tatt initiativ til planarbeidet, og det er en forutsetning for arbeidet at alle de fire kommunene er med. Jeg beklager sterkt at vi ikke fikk kopi av Tydal sin henvendelse til fylkesmannen. Hadde vi blitt informert, kunne både administrasjon og politikere ha unngått å legge ned et stort arbeid i saksforberedelser.
Tydal antyder i sitt brev at felles retningslinjer for håndtering av reindrifta i plansammenheng , kan være et aktuelt drøftingstema. Torsdag fikk jeg avklart at fylkesmannen vil innkalle til et nytt møte.
Jeg mener at denne felles planprosessen ville ha gitt oss flere muligheter enn begrensninger til utnyttelse av utmarka. Vi må uansett forholde oss til Plan- og bygningsloven. Når det gjelder juridisk status fro planen, ville den delen som ligger innfor våre grenser, blitt en kommunedelplan som kommunestyret måtte vedta.
Etter at jeg tok kontakt med Tydal, fikk jeg tilsendt kopi av brevet, og valgte da å sende beskjed til kommunestyremedlemmene om at denne saken vil bli trekt fra saklista på mandag. Det kan være greit å slippe å bruke unødvendig tid til forberedelser.
Før lunsj hadde jeg en lengre samtale med rådmann og  planansvarlig tjenesteleder. I kommunestyret har vi flere plansaker på agendaen. Vi skal blant annet egengodkjenne plan for gang- og sykkelveg i Innbygda og tomt og adkomst for Mebond barnehage. Jeg formidlet noen spørsmål fra egen gruppe som vil bli stilt i kommunestyret.
Vi snakket også sammen om arealplanprosessen. Av erfaring vet jeg at slike omfattende planer tar tid å få sluttført, og denne gangen er intet unntak. Administrasjonen vil nå ha drøftinger med byråkratene hos fylkesmannen for å  oppklare evt. uklarheter i områder med innsigelser. Deretter vil det bli et arbeidsmøte i planutvalget før vi går i drøftinger med de innstansene som har innsigelser.
I siste møtet i planutvalget, ble det etterlyst andre områder for boligbygging enn de som allerede er foreslått, og dermed kan resultatet bli at vi tar planen inn igjen for en ny første gangs behandling.
Jeg er glad for at vi valgte å utarbeide en kommunedelplan for Mebond – Tømra før hele arealplanen skulle rulleres. Hadde vi ikke gjort det, ville det fremdeles ha tatt lang tid før vi hadde fått tiltrengte  regulerte boligområder i sentrum .
Etter lunsj var næringsliv og politikere invitert til det årlige næringsseminaret på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Dette er et av tiltakene i næringsplanen vår, og på møtet skal vi sammen prioritere hva som er viktig å satse på før budsjettbehandlingen for kommende år.
Jeg fikk starte møtet med å informere om  bedriftsstafetten i årets TV-aksjon. Leder i styret i Selbu Næringsforum sa seg villig til å være først ute, og jeg håper mange vil slutte opp.
Etter at arbeidende styreleder i Selbu Tomteselskap hadde hatt den samme orienteringen som i tirsdagene formannskap om befolkningsutvikling, utfordringer og muligheter, ble vi delt inn i grupper. Der fikk vi i oppgave å komme fram til de tre viktigste satsingsområdene.
Alt ble lagt fram i plenum ved slutten av dagen, og det var stort sett sammenfallende prioriteringer. Alle hadde som et av sine punkter tilgjengelige, attraktive tomteområder. Infrastruktur som veg, bredbåndsdekning og kollektivtilbud  samt satsing på utvikling i eksisterende bedrifter gikk også igjen.
Kommunestyret har allerede fattet vedtak om at vi skal sette i  gang et tre-prosjekt, og det ble på nytt pekt på som viktig. Vi har mange tre-bedrifter i bygda,og i tillegg er Selbu den største skogkommunen i Sør-Trøndelag.
Torsdag kveld var det åpent årsmøte i kulturrådet. Vi har etablert et kulturråd som involverer musikkråd og idrettsråd i tillegg til all annen kultur. Over 40 personer hadde møtt opp i kommunestyresalen, og møtet ble innledet med at fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i fylkeskommunen, Karen Espelund, orienterte om «kulturløftet 3», som ble lagt fram av regjeringen i august. Hun har deltatt i arbeidet med kulturmeldingen. Dersom den følges opp, vil dette forhåpentligvis bety et løft også lokalt.
Vi ble også informert om at Selbu ligger langt etter de aller fleste kommunene i Sør-Trøndelag når det gjelder momsrefusjon til kultur. Dette er noe vi må følge opp langt bedre og hjelpe frivillige lag og oganisasjoner med søknader. Alle har behov for de midlene de kan få, noe som også kom fram i debatten om takster for bruk av hall og nødvendige investeringer:
Så langt har vi hatt gratis leie for barn og unge opp til 18 år i vår kommunale hall. Det er nå bygd en privat hall og det er planer for en til. I den forbindelse må vi ha en ny gjennomgang av leieprinsippene. Det kom ingen entydige klare råd i møtet, men vi må komme fram til en løsning som er rettferdig både for idretten og andre som har husleieutgifter. Gymsalene og Bell Amfi leies ut gratis, men i blant har både  korpset og teaterforumet behov for å leie andre lokaler.
De kommunale budsjettene rekker heller ikke på dette området så langt som vi skulle ønske,  og da blir vår oppgave å fordele etter beste skjønn.

Både torsdag og fredag var det landsmøte i MOT på Rica Hell. På grunn av næringsmøtet, valgte jeg å delta der bare på fredag.
Fra Selbu møtte to MOT-informatører og vår MOT-koordinator. Peder Morset folkehøgskole møtte i tilleg med en informatør.
Fredag startet dagen med et foredrag av Vegar Kulset som er administrerende direktør for UNO-X – gruppen og styremedlem i MOT.  Han snakket om hvordan fremragende resultater kan skapes, og viste både til næringsliv og idrett.
Det er viktig å sette seg klare mål og ha fokus på det en gjør på vegen fram mot målet. Som eksempel nevnte han blant annet skisyttere som ikke tenker på «målstreken» når de står på standplass, men har faste innøvde rutiner med å se på vindforhold, ta ut magasin og lade før de skyter. På standplass er de kun konsentrert om disse oppgavene og kan ikke la seg forstyrre av andre tanker.
Dette kan overføres til utfordringer hver enkelt står overfor. For å nå sine mål, må en ha styrke og mot til å jobbe målrettet.
Neste post på programmet var Andreas Ebbesen ansvarlig for. Han gikk over Grønnland på ski som 13-åring. Vi fikk se bilder og høre om forberedelser og selve turen. Han understreket også viktigheten av å sette seg delmål  og ikke tenke på det som kan oppleves uoppnåelig.
Etter en kort pause ble vi delt inn i fire grupper alt etter hvor i MOT-programmet vi er. I Selbu skal vi neste år ha «Mestringsreisen».
I september 2014  kommer noen fra MOT-ledelsen hit . En dag skal da vies til MOT-arbeid med blant annet scenefremføring.
Selve mestringsreisen er et tilbud til en som ønsker å utvikle sitt talent, men ikke har våget å ta steget. Etter samtaler med elev og foresatte vil en elev få tilbud om å få veiledning og trening for så å presentere resultatet. Det er ingen tvang å stå fram, men målet er å gi «MOT» til å gjøre det.
Både på landsmøtet og på en tidligere samling jeg har deltatt på, har ungdommer, som har fått tilbud gjennom «Mestringsreisen». opptrådt for oss.
Hvert år kåres et «Lokalsamfunn med MOT», og i neste post på programmet var jeg sammen med andre MOT-ledere. Der fikk vi høre litt om hvordan årets  «MOT-kommune» , Lindås, jobber.
I noen kommuner er det ordfører som er den lokale MOT-lederen, mens det andre steder kan være rådmann eller andresentrale personer i kommunen.
Ledere fra flere kommuner delte sine erfaringer med oss, og det kom mange ideer om hvordan en kan forankre MOT-arbeidet bedre i hele kommunen. Noen hadde laget en banner som sto sentralt i kommunehuset. En ordfører tok alltid med noe om MOT når han startet kommunestyremøtene, og en poltimann snakket om sin rolle i MOT-arbeidet i kommunen.
Til slutt ble to og to utfordret på å legge fram tre punkter for hvordan vi vil jobbe videre i den enkelte kommune. Det aller viktigste blir bedre forankring i politisk og administrativ ledelse. Det har våre informatører allerede tatt tak i , og jeg har satt av tid i kommunestyremøtet i oktober. Som MOT-leder ser jeg også at det er viktig at jeg deltar på litt av det som skjer i skolen.
Jeg vil ta MOT-arbeidet opp i politråd slik at vi kan drøfte hvordan vi kan dra nytte av det i kriminalforebyggende og rusforebyggende arbeid. Vi bør også se på synergieffekter opp mot «Kjør for livet» .
Fredag kommer lokalavisen Selbyggen ut. Denne gangen var det mye stoff om valget, og alle partier fikk komme med sine betraktninger. Det var greit balansert, noe en dessverre ikke kan si om overskriften. Der sto det «Blått også i Selbu og Tydal». Både i Selbu og Tydal er det fremdeles et klart flertall for de rød-grønne. Selv om Høyre gikk fram i begge kommunene, er dette fullstendig misvisende.

I kommende uke er det fullt program de fleste dagene, og mandag kveld skal vi ha det første kommunestyremøtet etter ferien. Der er det satt av en time i starten av møtet til informasjon fra innherred Renovasjon, som vi er deleier i sammen med flere andre trønderske kommuner.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: