Formannskap og planutvalg.

Tirsdag hadde vi det første møtet i formannskap og planutvalg etter ferien, så nå er både politikere og administrasjon i «gammelt gjenge».

Mandag dro jeg til Lerkendal på møte i revisjonsutvalget i Trønderenergi. Der fikk vi en grundig gjennomgang av halvårsrapporten for selskapet. I tillegg gikk vi igjennom innstruksen for revisjonsutvalget og kom fram til et forslag som skal legges fram for styret.
På kveldstid behandlet jeg epost og deltok i styremøte i Selbu Arbeiderparti der hovedsaken var forestående valgkamp.

Tirsdag kom mine samarbeidspartnere på gruppemøte en time før møtet ble satt i formannskapet. Der hadde vi mange referatsaker som ble tatt til orientering. Jeg informerte om min deltakelse på høstfesten i Minot, og prosjektleder for Granbyprosjektet var til stede og redegjorde for arbeidet så langt.
Eieren av Granby Gård har nå trukket sitt tilbud til kommunen om å stille eiendommen vederlagsfritt til rådighet for ei framtidig drift. Eiendommen er planlagt overført til ei stiftelse, og kommunestyret vedtok med bakgrunn i tilbudet fra eierne å sette i gang et prosjekt. Det var i vedtaket nedfelt at det skulle gies tilbakemelding innen utgangen av 2013, men i møte med eierne ble det muntlig akseptert å bruke noe mer tid. Med bakgrunn i skriv fra eierne velger nå prosjektleder å trekke seg fra stillingen. Rådmannen ble oppfordret fra formannskapet om å ha en pressekonferanse for lokale media i sakens anledning.
I 2014 er det 200-års jubileum for grunnloven. I møtet satte vi ned en komite som skal planlegge markeringa av dette. Der tok vi med leder av menighetsrådet, leder av frivilligsentralen, en representant fra Selbu teaterforum og en representant for Selbu Ungdomsråd.
Fylkesmannen tok for ei tid tilbake initiativ til å at det skal utarbeides en interkommunal plan for fjellområdene. Røros, Holtålen, Tydal og Selbu ble invitert til å delta. Hensikten er å få en forpliktende plan for kommuner og reindrift, og Holtålen kommune har i mekling fått gjennomslag for tiltak under forutsetning av utarbeidelse av en slik plan. I Selbu var innstilling og vedtak positive, mens innstillingen fra administrasjonen i Tydal er negativ. Det er selvsagt også der politikerne som fatter endelig vedtak, og dersom Tydal ikke blir med, er det uvisst hvordan dette vi slå ut spessielt for Holtålen.
Til behandling lå også politianalysen , NOU 2013 – 9: Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer. Her ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med tillegg som jeg hadde skrevet om blant annet verdien av å ha  «nærpoliti». Vi tok også med et punkt om konsekvensene for brannvesenet av at det er lengre responstid for politiet med større vaktdistrikter. Der presiserte vi at det er viktig å tilføre kommunene ressurser og kompetanse dersom brannvesenet fortsatt skal ha de polisiære oppgavene som følger av at de kommer først til skadested. Denne saken valgte vi å sende til kommunestyret siden høringsfristen ikke går ut før den 1. oktober.
Den siste saken i formannskapet var de tekniske budsjettrammene for 2014 – 2017. Her hadde økonomisjefen gjort et grundig arbeid for å gi svar på spørsmål jeg sendte inn på forhånd. Det gjaldt blant annet sammenligninger med KOSTRA-tall innen vår kommunegruppe og utvikling over år både på inntekts- og utgiftssida. Fortsatt er det ikke lagt fram en økonomiplan i balanse, men rådmannen vil arbeide mer med rammene fram til budsjettbehandlingen, og formannskapet vil bli holdt løpende orientert om arbeidet.

Etter formannskapsmøtet hadde vi møte i planutvalget. Der var leder av planavdelingen til stede og ga oss status på arbeidet med utbedring av Stigalene og FV til Flønes. Planene for begge disse utbedringene er vedtatt i kommunestyret, og det vil bli tatt kontakt med vegvesen og fylkeskommune som er ansvarlig for at arbeidet blir igangsatt.
Vi fikk også en gjennomgang av hvordan administrasjonen vil jobbe med arealplanen etter at det er kommet mange innsigelser. Først vil det bli tatt initiativ til administrative møter med reindrift og fylkesmann. Deretter skal planutvalget vurdere om vi vil invitere de samme innstansene til et møte. Dette avhenger selvsagt av hva som oppnås i første runde.
To saker om fradeling av boligtomter ble vedtatt som innstillingen med positivt utfall for søker, og reguleringsplan for Selbustrand kirkegård ble lagt ut til offentlig ettersyn uten endringer. Dette er en plan vi har etterspurt flere ganger, og nå håper jeg den kan gå igjennom uten innsigelser.
Vi har tidligere vedtatt å sende søknad om å få delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper. Forslaget til søknad ble enstemmig vedtatt med en del tilleggspunkter, som vi mener bør være med for å styrke argumentasjonen for at vi skal få delta i forsøket.
Endelig kommer også 2. gangs behandling av gang- og sykkelveg fra Moheim til Borsetmoen. Det er på tide at vi også i Selbu får bedring av forholdene for myke trafikkanter. Vi må fortsatt stå på videre for å få utbygging på nye strekninger. Når Stigamelene blir utbedret, vil det selvsagt bli sammenhengende gang- og sykkelveg med den som eksisterer i dag gjennom sentrum. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak i saken, men vår innstilling er i tråd med forslaget fra rådmannen.
Fra Trønderenergi var det kommet søknad om  oppføring av 2 vindmålemaster på Stokkfjellet. I den saken var jeg innhabil, siden jeg er styremedlem i selskapet. Den positive innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Reguleringsplan for Botnlia – Bellshåggån med lenge etterspurte boligtomter i sentrum sto også på sakskartet. Her ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt og vil bli lagt fram for kommunestyret i september.
På slutten av dagen var det innkalt til møte om TV-aksjon. Her tar Selbu Frivilligsentral seg av det praktiske arbeidet med å utfordre frivillige organisasjoner til å forestå innsamlingen den 20. oktober.
I år er det Nasjonalforeningen for folkehelsen og forskning på demens som får de innsamlede midlene. I kommunekomiteen er pensjonistforeningen representert, og de foreslo å ha et opplegg rundt aksjonen på den internasjonale eldredagen den 1. oktober. Det vil utvilsomt føre til ekstra fokus på aksjonen og formålet, siden de planlegger å få noen til å informere om demens. Lokale media vil da bli invitert, noe som vil gi en god forhåndsomtale før bøssebærerne skal i aksjon i kommunen.
Jeg er dessverre på tur med Selbu Næringsforum til Minot den 1. oktober, men arrangementet er i de beste hender når pensjonistforening og frivilligsentral har ansvaret.
Etter møtet gjennomgikk jeg post, tok noen telefoner og forberedte meg til landsstyremøtet i LVK på onsdag. Nok en gang ble det sen middag, men med flere dager borte fra kontoret resten av uken, er det greit å få unna nødvendig arbeid før en tar kveld.

Onsdag drar jeg sammen med to andre politikere til Bergen for å delta på landsmøtet i LVK. Dette varer fram til fredag, og lørdag ser jeg fram til å delta på Sjøbygdafestivalen. Nei til vindkraft i Selbu har invitert til befaring i Eggjafjellet på lørdag, men i år prioriterer jeg festivalen i Sjøbygda kunstnarhus. Jeg har imidlertid forsikret meg om at minst en fra Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret blir med på fjellturen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: