Kommunestyre, formannskap og regionråd.

Hvert år før ferien er det fullt opp med møter. Slik er det også i år, og derfor har det gått i ett med møter og forberedelser.

Mandag ble siste kommunestyremøte før sommerferien avviklet. Dagen startet imidlertid med et ekstraordinært formannskapsmøte for å få flest mulig saker ferdigbehandlet før ferien. Det er uheldig å ha så kort tid mellom formannskap og kommunestyre, men sakene var sendt ut til kommunestyremedlemmene, så der manglet bare formannskapets innstilling.
I formannskapet behandlet vi først søknad om lånegaranti på 1 million kroner fra Selbuskogen Skisenter. Der planlegger de å investere i snøproduksjonsutstyr og lage en rulleskiløype. Vi sluttet oss til innstillingen om å innvilge garantien, men tok forbehold om at Stjørdal kommune deltar med sin andel på 4 millioner.Vedtaket er ikke gyldig før fylkesmannen har godkjent det. I kommunestyremøtet senere på dagen, ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Sak om salg av kommunale boliger, som ble utsatt fra forrige møte, sto som vi hadde bedt om, på saklista til mandagens møte. Resultatet her ble at boligene etter ny annonsering og budrunder, ble solgt til de som fikk budet forrige gang. Dette gikk både formannskap og kommunestyre inn for.
Etter at Selbu Tomteselskap ble startet, har vi i møter foreslått å la selskapet overta kommunale tomter til kostpris dvs. råtomtpris og opparbeidelseskostnader. Dersom de får solgt tomtene med fortjeneste, tilfaller det tomteselskapet. Denne kapitalen kan da brukes til drift og til investering i nye tomteområder.
Dette prinsippet måtte selvsagt behandles politisk, og vedtaket ble også i denne saken enstemmig både i formannskap og kommunestyre.
En sak ble også behandlet av ekstraordinært planutvalg mandag morgen. Det gjaldt reguleringsplan for gang og sykkelvei gjennom Stigamelan. Dette er en meget trafikkfarlig strekning på FV 705. Et utbedringsarbeid som ble igangsatt for over 20 år siden, har stått uferdig uten veglys, og fylkeskommunen har satt av midler til oppstart av prosjektet i 2013. Vi har nå gjort vår jobb med å få fram en reguleringsplan, så da forutsetter jeg at anbud blir lyst ut etterhvert.
Til planen forelå det innsigelser som ble imøtekommet og noen uttalelser fra berørte brukere og grunneiere. Noe blir ivaretatt, men påstander om at det manglet bevis på at strekningen var farlig, og at lengden på gang- og sykkelvegen må reduseres for at gående skal ha mindre trafikkinformasjon å forholde seg til, ble ikke kommentert hverken i formannskap eller kommunestyre. Innstillingen fra rådmannen ble enstemmig vedtatt i planutvalget og senere i kommunestyret.
Det var dagmøte i kommunestyret, og før lunsj hadde vi barnevern og folkehelse som tema.
Leder i barnevernstjenesten i Værnesregionen innledet med å informere om økonomi, utfordringer med bemanning og stor arbeidsbelastning. Fremdeles har de fristoverskridelser på undersøkelser, men sakene tas etterhvert, selv om fristen ikke overholdes. De er nå godt i gang med å ta unna etterslep samtidig som de må følge opp nye saker.
Det viser seg at det også i år blir overskridelser i forhold til budsjettet. Det gjelder spesielt for tiltak utenfor heimen. Vi har de senere år utdannet foreldreveiledere både i barnehage og på helsestasjon, men fremdeles øker antallet barn som blir tatt bort fra heimen.
Barnevernslederen sa at vi i Selbu jobbet godt forebyggende, men at vi kunne ha samordnet ressursene og organisert tiltakene på en bedre måte. Oppvekstsjefen vår informerte om at de allerede hadde avtalt møte for å ta tak i dette.
I siste politiråd etterlyste NAV lavterskeltilbud. Også overfor den gruppen som de har ansvar for, kan det være snakk om å bruke de fagpersonene vi har, på en mer målrettet og effektiv måte.
Utgifter til barnevernet øker i samfunnet, noe som er sterkt beklagelig og urovekkende i vårt velferdssamfunn. Uansett er det bra at de barna som trenger hjelp, får det, men forhåpentligvis kan vi med forebyggende tiltak klare å hjelpe noen av de familiene som sliter, slik at de kan mestre foreldreoppgaven. En av utfordringen er imidlertid at foreldrene sjøl ikke alltid er villig til å ta imot hjelp.
Det andre temaet vi hadde på dagsorden, var folkehelse under overskrifta – nye utfordringer, nye arbeidsmåter. Kommunen har her et ansvar som vi hittil ikke har fulgt opp på en god nok måte. Vi har satt ned ei tverrsektoriell folkehelsegruppe som har laget en rapport om folkehelsa i kommunen, og vår kommunelege er spesialist i samfunnsmedisin. Hun leder folkehelsegruppa, og hadde en interessant innledning for oss med eksempler på hvordan andre kommuner jobber på dette området. I alle saker er det nå pålegg om at det skal vurderes hvordan tiltak vil påvirke folkehelsa.
Etter innledningen ble vi inndelt i grupper som fikk som oppgave å se på hva vi politisk og administrativt kan gjøre for å fremme folkehelsa.
Her kom det fram mange gode ideer, og de aller fleste gikk på ernæring og tilrettelegging for fysisk aktivitet.
Vi har frisklivssentral i samarbeid med andre kommuner i Værnesregionen, og flere får hjelp der til å endre livsstil for å unngå sykdom. I flere år har vi vært FYSAK-kommune, og rundt om i bygda er det trimgrupper som legger opp ukentlige turer. Dette er flotte tiltak, men det er den enkelte sjøl som må ta ansvar for si helse. Organiserte tilbud bidrar uten tvil til ekstra motivasjon for å «komme seg opp av godstolen».
Etter lunsj sto ei relativt grei sakliste på agendaen. Protokoller fra regionråd og politiske nemnder i Værnesregionen var lagt fram som referatsaker. Her ble det fremmet en protokollmerknad som uttrykker bekymring for manglende oppmøte på nemndsmøtene. Det var så få til stede at de ikke var beslutningsdyktig. En så likegyldig holdning til et viktig politisk arbeid, vitner om ansvarsfraskrivelse og mangel på respekt for den oppgaven de har tatt på seg. Våre representanter møter, er aktive deltakere i debatten og fremmer forslag til sakene som behandles.
Første politiske sak  var rapport for 1. tertial, der det ble etterlyst oppfølging av enkelte vedtak som er gjort tidligere. Vi har bedt om at det blir tatt initiativ til å sette opp ladestasjon, men det er så langt ikke fulgt opp. Drøfting med eier av et tomteområde ble også etterspurt. Dette følges nå opp av det nyetablerte tomteselskapet.
Risiko og sårbarhetsanalyse for Selbu kommune er tidligere behandlet i formannskapet, og innstillingen derfra ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Dette er en opplisting over mulige uønskede hendelser med årsak, konsekvenser, skadeforebyggende- og skadedempende tiltak og ansvarsplassering. Dokumentet er et godt grunnlag for de som skal utarbeide analyser for sine egne ansvarsområder og for vårt beredskapsarbeid.
Siste sak i kommunestyremøtet var arbeidsgiverstrategi for Selbu kommune. Det har vi hittil ikke hatt, men et godt dokument utarbeidet i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, legger heretter grunnalget for rollen som arbeidsgiver og arbeidstaker.
Mandag ettermiddag leste jeg saksdokumenter til generalforsamling i Selbutrykk og Årsøya AS i tillegg til regionråd i Værnesregionen, styremøte i Selbu Næringsforum og nasjonalparkstyret for Roltdalen, Skarvan  og Sylan.

Tirsdag var det nytt formannskapsmøte og planutvalg. I planutvalget hadde vi første gangs behandling av reguleringsplan for Mebond barnehage. Denne har vi hatt på saklista tidligere, men fattet da vedtak om nye utredninger med bakgrunn i at flertallet valgte et annet alternativ enn det rådmannen innstilte på. Et enstemmig planutvalg gikk nå inn for å bygge barnehagen på østsida av Kvellohaugen med vegforbindelse mot sentrum.
Resten av sakene i planutvalget var søknader om tillatelse til motorferdsel og uttalelse til forskrift om motorferdsel i utmark. Vi vedtok å sende inn søknad om å bli forsøkskommune, men pekte samtidig på at vi mener det ikke må bli flere forsøk som gjør forskjellene mellom kommunene enda mer urettferdig og regelverket mer komplisert.
I formannskapet sto en politisk sak om oppnevning av et utvalg på kartet. Vi forventer konsesjonssøknader på vindkraft i løpet av sommeren / høsten og i den forbindelse satte vi ned et forhandlingsutvalg bestående av tre politikere.
Selbu- Trykk er en heleid kommunal vekstbedrift. Generalforsamling ble aviklet i formannskapet på tirsdag. Resultatregnskapet for 2012 viste røde tall, men daglig leder og styreleder la fram tiltaksplan for hvordan dette skal endres i inneværende år. Bedriften gjør en fantastisk innsats for noen som har varig tilrettelagte arbeidsplasser, noen som er på arbeidsutprøving og med praksisplasser. Det ble fremhevet at de har et godt samarbeid med det lokale NAV-kontoret.
Daglig leder i SIFA AS deltok i møtet, informerte om bedriften og ga begrunnelser for ønske om å kjøpe kommunens aksjer og bygget der bedriften har sitt tilhold i dag. Dette vil bli politisk behandlet i første kommunestyremøte over ferien.
Direkte fra formannskapsmøtet dro jeg til Selbusjøen Hotell & Gjestegård der det var styremøte i Selbu Næringsforum. Rådmann og ordfører har møte og talerett i tillegg til at kommunen har to representanter i styret.
Erfaringer med samarbeidsavtalen med kommunen og framtidig organisering ble viet mye tid. I forbindelse med pågående OU-prosess i kommunen, vil også vi vurdere hvordan næringarbeidet vårt skal organiseres.
Det var et nyttig styremøte der alle medlemmene kom med sine innspill på hva som fungerer bra, og hvilke forventninger næringslivet har til sin organisasjon.
I løpet av dagen fikk jeg beskjed om at to statsråder vil komme til Selbu på fredag. Da hadde jeg i utgangspunktet gjort avtale om møte i nasjonalparkstyret for Skarvan -Roltdalen og Sylan. En alltid positiv varaordfører tok denne oppgaven på sparket og avløste meg også på generalforsamling i Årsøya fritidspark.

Onsdag startet dagen på Granby Gård med møte i regionrådet i Værnesregionen. På saklista sto blant annet tertialrapporter for alle tjenesteområdene. Det er ryddige og informative dokumenter, og de aller fleste områdene ser ut til å holde budsjettene sine. Barnevernet får helt sikkert overskridelse, men det er også et stadig økende behov for deres tjenester. Med mange nye saker hver uke, er det vanskelig å ta unna saker som det er fristoverskridelser på.
Jeg varslet før møtet at jeg ønsket en diskusjon om hvordan vi kan ta tak i den generelle utfordringen i samfunnet med at budsjettene både til barnevern og spesialundervisning i skole og barnehage har store påplussinger hvert år. På slutten av møtet drøftet vi dette, og fikk  beskjed fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag om at de vil være samarbeidspartner i en slik gjennomgang.
Vi ble enige om at rådmennene skal skaffe oss et grunnlag for arbeidet med bakgrunn i erfaringer fra konkrete saker. Deretter blir dette selvsagt en politisk sak som vi må ta videre til sentrale politikere. Det viser seg at det er satt inn mange nye stillinger de siste årene, men fremdeles er det etterslep og fristoverskridelser. Denne utviklingen kan ikke fortsette. De barna som trenger hjelp, må få det, men i kommunene går de økte kostnadene på dette området ut over annen tjenesteyting.
Vi er invitert til å være pilot innenfor tjenesteområdene  planlegging, plan- og byggesaksbehandling, tilsyn, deling-oppmåling, plan- og geodataforvaltning, landbruk og miljøvern. Dette er et prosjekt som er igangsatt av departementet, og vi sa ja til å gå videre med forprosjektet. I løpet av høsten vil kommunestyret bli informert, og sak om vår endelige deltakelse vil selvsagt bli lagt fram til politisk behandling i kommunen.
Sammen med Tydal har vi sett på mulighetene for å få et felles NAV-kontor. Kommunene i Værnesregionene fra Nord-Trøndelag samarbeider allerede, og det vil nå bli vurdert om vi i Neadalen også kan delta der. Det er ikke snakk om å fjerne kontorene i noen kommune, men åf å et større fagmiljø, bedre total kompetanse og forhåpentligvis bedre tjenester ut til befolkningen.
Siden vi var invitert til Granby Gård, var det naturlig å få en informasjon om stedet og om det pågående prosjektet. Både dagens eier og prosjektleder ga oss en grei orientering, og flere uttrykte tro på at vi vil lykkes med et migrasjonssenter.
Fristen fra eierne er satt til den 31/12 2013, og blir det da ikke et ja fra Selbu kommune om å gå videre med prosjektet, faller tilbudet fra eierne bort. Alt avhenger, slik jeg ser det, av at vi har fått på plass en ekstern finansiering av aktiviter som skal knyttes til gården. Det var en forutsetning fra kommunestyret som vi må forholde oss til. Det er allerede knyttet kontakter både regionalt, nasjonalt og i Amerika, men med god kjennskap til prosesser, er jeg bekymret for om vi har et produkt innen utgangen av 2013 som fyller forutsetningene til flertallet i kommunestyret. Da vi startet prosjektet, var det også flere som stemte i mot, så det kan være et «skjørt» flertall.
Tilbudet til kommunen går ut på at de vil legge hele eiendommen inn i en stiftelse som skal stille bygningene vederlagsfritt til rådighet for aktivitet med bakgrunn i utvandrerhistorien. Kommunen skal ikke ta over eiendommen, bare prøve å få tiltak som gir helårs drift.
Etter informasjon om Granby, fikk prosjektleder for Sylan, Skarvan og Roltdalen presentere sitt prosjekt. Dette er nå et samarbeid mellom fire kommuner som har arealer innenfor de verna områdene i tillegg til at det er søkt til fylkesmenn og fylkeskommuner om prosjektmidler. Det ligger et grundig arbeid bak prosjektplan og tiltak, men de hadde så langt fått nei til medfinansiering fra flere eksterne parter.
Sylan er et landskapsverneområde, mens Skarvan- Roltdalen er en Nasjonalpark. Det er ulike forvaltningsplaner for disse to, og det er langt større «mulighetsrom» for aktiviteter i Sylan enn i nasjonalparken. Vi har nå deltatt i prosjekt i flere år for å utvikle næring i og i tilknytning til nasjonalparken, men så langt har det dessverre ikke gitt vesentlige resultater.
Etter møtet på Granby tok jeg en rask tur innom kontoret for å ta ut dokumenter til torsdagens møte i revisjonsutvalget i Trønderenergi og svare på mailer om blant annet ministerbesøk av Giske og Støre på fredag. De har ikke så lang tid i Selbu, men vi setter uansett pris på at de kommer.

Etter møtet i Trondheim på torsdag ser jeg fram til «ordførers tur» torsdag kveld. Jeg har truffet mange som ønsker å delta, noe jeg setter stor pris på. Fredag får jeg  «storfint» besøk fra Regjeringen, og dyktige medarbeidere får da anledning til å presentere vårt pilotptosjekt innen helseteknologi.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: