Regn og lavere temperaturer.

Etter en fantastisk fin periode med sol og varme, har vi i inneværende uke fått mye regn. Selbusjøen er nå over den minstevannstanden vi ønsker sommerstid, og mandag ble FV 705 stengt en periode på grunn av et jordras.

Mandag morgen på veg til kontoret, hørte jeg på radioen at vegen hadde vært stengt i Flora, men at den var åpnet igjen. Det var jord og steinmasser som var ført med en bekk på grunn av de store nedbørsmengdene. Geologer var på stedet og ga klarsignal til at vegen kunne åpnes for trafikk.
Jeg hadde ingen ingen avtaler før generalforsamling i Selbu Energiverk på kveldstid, men som vanlig var det epost som måtte behandles og fakturaer som måtte attesteres.
Det er nå ansatt en ny medarbeider på økonomiavdeling etter vedtak i forbindelse med behandling av budsjett for 2013, og sammen med en ansatt, kom hun innom kontoret for å hilse på og gjøre seg litt kjent «på huset».  Tjenestelederne våre har økonomiansvar, og kan ha behov for faglig støtte og oppfølging. Med økt kapasitet vil dette forhåpentligvis bli bedre.
Med en litt plagsom forkjølelse i kroppen, valgte jeg å dra heim fra kontoret. Heime forberedte jeg meg til tirsdagens møte i formannskap og planutvalg. Det er uansett litt mer avslappende å kunne ta pauser i godstolen heime, enn det er på kontoret.
Generalforsamlingen ble avviklet på Selbutunet på kveldstid. Der gikk vi  igjennom de ordinære sakene og vedtok en fullmakt til styret om å oppta lån innenfor en gitt ramme. Det er i de nærmeste årene behov for vedlikehold av nett og andre tiltak som krever tilførsel av kapital.

Politikerne i formannskapet, som samarbeider i flertallskonstellasjonen, kom til mitt kontor før formannskapsmøtet på tirsdag. Vi drøftet noen av sakene uten å konkludere med ferdigskrevne forslag.
Referatsakene ble gjennomgått først i møtet, og daglig leder i Selbu Næringsforum var til stede og redegjorde for regnskapet for Signalbygget. Dette er etterspurt av hovedutvalg og formannskap, og etter at alle tilskudd er bokført på prosjektet, viser det seg at det er brukt midler ut over det som var forutsatt fra kommunen, men at det kun dreier seg om ca. 30.000,- kroner.
I tilknytning til denne saken informerte sektorsjef BU om at det snart vil bli oppsatt benker og skilt i tillegg til en sikring i bygget på vestsida. Hovedutvalget har bevilget midler til disse tiltakene.
Rådmannen refererte fra møte med styret i Selbu Tomteselskap. Der ba vi om at det må legges fram en sak for kommunestyret om disponering av de kommunale tomtene. Den vil komme til behandling i kommende kommunestyremøte.
På saklista sto arbeidsgiverstrategi for Selbu Kommune. Det er første gang dette er utarbeidet for kommunene, og her har arbeidstaker – organisasjonene i samarbeid med personalavdelingen etter min mening gjort en god jobb. Den ble vedtatt uten forslag til endringer.
ROS (Helhetlig risiko og sårnbarhetsanalyse) for kommunen, kom etter grundig forarbeid fram til politisk behandling. Det er et oversiktlig å greit dokument som tar opp uønskede hendelser med årsak og konsekvens. Deretter er disse vurdert med «verdier» for konsekvensgrad og sannsynlighetsgrad, og produktet av disse to faktorene gir uttrykk for risiko. Vektingen av konsekvens og sannsynlighet er definert på første side i dokumentet.
For å få en helhetlig analyse må arbeidet videreføres i den enkelte enhet i forhold til kartlegging av uønskede hendelser, som kan oppstå der, med tilhørende tiltak.
Rapporten for 1. tertial sto på agendaen. Så langt ser det ut til at driftsrammene holdes, men det vil alltid være usikkerhet i forhold endrede behov ikke minst på de to største sektorene, Oppvekst og Helse og Sosial. Vi kan uansett ikke bruke mer penger på sikt enn det vi får inn det enkelte år, dersom vi ikke setter av fond til uforutsette driftsendringer.
Så langt ser vi i alle fall at tiltak som er iverksatt innenfor Helse og Sosial har hatt virkning, siden de holdt driftsrammene sine i 2012.
Økningen i sykefravær er bekymringsfullt. Det forklares med influensa på starten av året, og jeg håper vi i neste tertialrapport kan vise til at den positive trenden vi så på slutten av 2012, videreføres.
Daglig leder i Sifa AS ønsker å kjøpe kommunen sine aksjer i bedriften. En sak om evt. salg ble lagt fram med positiv innstilling fra rådmannen. Formannskapet vedtok etter et felles forslag å si at vi i utgangspunktet er positive til salg, og at vi tar utgangspunkt i rådmannens forslag til pris. Vi sendte imidlertid saken tilbake for å be om en vurdering på å beholde noen aksjer og forhandle om en avtale / aksjonæravtale som på en best mulig måte ivaretar at bedriften blir i bygda. Da vi solgte aksjer til ASTI, ble dette tatt inn i aksjonæravtalen.
Sifa har også ønske om å kjøpe lokalene der virksomheten drives i dag. Det er foretatt takst, og rådmannen fremmet forslag på salgssum. I saksfremlegget fikk vi opplysninger om at det var uaktuelt for bedriften å kjøpe bygget for den prisen som var foreslått. Formannskapet drøftet saken og sendte den tilbake med vedtak om å videreføre forhandlingene. Det er store vedlikeholdsetterslep på bygget, og rådmannen hadde i sitt forslag tatt hensyn til dette og redusert kjøpesummen i forhold til den framlagte taksten.
På nytt var det lagt fram en sak om Storbrygga. Der er det et flertallsvedtak i kommunestyret på at den skal rives, og senere et vedtak som går på å flytte bygningen. Dette er det kommet innsigelser på fra fylkeskommunen, men de har gitt en liten åpning for at vi på nytt kan ta opp flytting. Da må det imidlertid foreligge langt mer konkrete planer enn de vi har i dag.
Fra fylkeskommunen har de nå muntlig gitt lovnad om finansisering av en midlertidig sikring mot at vi stiller med innkjøp av nødvendig materiell og leie av lift. Dette skal dekkes innfor sektor BU sitt driftsbudsjett.
Formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag om å bidra med vår andel mot en stemme.
Etter at formannskapsmøtet var over, avviklet vi planutvalgsmøte. Der var det mange referatsaker, og vi fikk på forespørsel informasjon om at ny reguleringsplan for Mebond barnehage vil komme til 1.gangs behandling i planutvalget den 18. juni.
2. gangs behandling av reguleringsplan for Skarodden – Botnlia med mange boligtomter, vil kunne behandles i ekstra planutvalg den 17. juni og tas med i kommunestyret samme dag.
Det samme er ønskelig med 2. gangs behandling av reguleringsplan for Stigamelene. Her har imidlertid fylkesmannen varslet innsigelse med bakgrunn i manglede utredning på virkninger for elva. Saksbehandler vil i den anledning ta kontakt med fylkesmannen for å informere om at planene ikke vil berøre elva slik vi ser det. Håper innsigelsen blir trukket slik at arbeidet med utbedring av denne farlige vegsterkningen kan starte i løpet av høsten.
Møtet sluttet slik at det ble litt tid til postbehandling før jeg avsluttet arbeidsdagen.

Onsdag var det kommet utkast til annonse for årets ordførertur. Jeg tok kontakt med Trondheimsregionens friluftsråd som administrerer disse turene, og fikk inn noen tillegssopplysninger .
Nea Radio ringte som vanlig etter formannskapsmøte og ønsket kommentarer på sakene som ble bahandlet.
Skolene våre inviterer til ulike forstillinger som de setter opp. Jeg setter stor pris på å bli invitert, og denne gangen var det Selbustrand skole som skal ha forestilling sammen med Rasmus Rhode. Heldigvis var det på en for meg ledig kveld, og jeg gleder meg til å være sammen med dem.
Bell skole hadde en forestilling på tirsdag etter at de har jobbet med et «Selbuprosjekt» og vært på besøk rundt omkring i bygda. Dette fikk jeg dessverre ikke anledning til å være til stede på, siden vi hadde formannskapsmøte den dagen, men jeg har tidligere deltatt på lignende forestillinger. Jeg setter stor pris på at skolen på denne måten gir elevene økt kunnskap om bygda vår, noe jeg er sikker på styrker tilhørigheta til heimkommunen.
På bloggen min har jeg skrevet at jeg ikke kjenner til at det er ekspropriert arealer til boligbygging i Selbu. På onsdag fikk jeg besøk på kontoret av en som viste meg sak som bekreftet at det ble gjort på Tømra først på 90 – tallet. Det er nyttig å få faktakorrigeringer, og jeg setter pris på at folk leser bloggen min og tar kontakt.
Blilyst og Selbu Næringsforum har samme styreleder. Han avtalte å komme innom for en prat om mine tanker for vegen videre etter Blilyst og evt. videreføring av avtalen mellom kommunen og Selbu Næringsforum etter at den gjeldende avtalen går ut i år.
Fylkesrådmannen har innstilt på at Blilyst avvikles ved utgangen av 2013 i stedet for 2014 som planlagt. Om det skal erstattes av et nytt program eller bare gå inn i de ordinære regionale utviklingsmidlene i fylkeskommunen, vil bli diskutert i tiden framover.
Fylkeskommunen ønsker mer temabassert satsing, mens jeg ønsker at en større andel av midlene skal legges til de kommunale næringsfondene.
Evalueringen av Blilyst slår fast at suksessen med dette programmet har vært den forholdsvis ubyråkratiske måten å bevilge milder på. Bolyst har vært et gjennomgående tema, og jeg vet at til og med små summer til enkelte ungdomsarrangementer har stimulert til positivt engasjement og stor dugnadsvilje.
Dette skaper tilhørighet og gode opplevelser for barn og unge, og vil ha betydning for om de ønsker å bosette seg i heimbygda i framtida. For meg er det viktig at vi klarer å dra nytte av det som har vært positivt med Blilyst og viderefører det.
En av mine medpolitikere kom innom kontoret, og vi fikk en lengre prat om mange politiske saker. Det er alltid nyttig og trivelig å ha noen å  «kaste ball» med. Gudmund Hernes sa en gang: «I et rom der alle tenker likt, skjer det ingen utvikling». Skal en finne de beste løsningene, bør det være meningsbrytning  og innspill på mulige løsninger. Alene tror jeg de aller fleste kan innrømme at en ikke er i stand til å «tenke alle tankene».

Så er snart ei ny uke over. Torsdag skal jeg på konsert som kulturskolen arrangerer, og på fredag har jeg planlagt å ta en dag fri fra kontoret. Håper på ei fin helg med tid til uteaktiviteter.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: