1. mai.

Nå er mai kommet, og de fleste år blomstrer leirfivel og kvitveis på denne tiden. I år vil ikke vinteren helt slippe taket, og onsdag morgen lå det faktisk litt nysnø på bakken.

Mandag morgen dro jeg sammen med to andre representanter fra kommunen og en fra Selbusjøen Grunneierlag til departementet der vi hadde en avtale med statssekretæren i OED.
Den aktuelle saken vi ville komme med innspill til, er revisjon av konsesjonsvilkår for Selbusjøen og Drakstsjøen. Departementet tar nå sikte på å ferdigbehandle denne før høstens valg. Saken har ligget der med innstilling fra NVE siden i 2003, og etter korrespondanse siste år mellom Statkraft, departementet og NVE, ser det ut til at de i alle fall lager en innstilling med det første. Kommunen var ikke  kopimottaker på de siste dokumentene fra NVE og departementet, men Statkraft sendte kopi av sitt innspill til NVE, og dermed ble vi klar over at saken var tatt opp. Dokumentene er selvsagt offentlige, og vi fikk tilsendt kopier på forespørsel.
Der viser det seg at NVE fortsatt holder fast på den opprinnelige innstillingen når det gjelder manøvreringsreglement. Det vil si sommervannstand på 160 moh ( 156,87 moh etter ny referanse) fra vårflommens kulliminasjon. Statkraft går inn for 159,50 moh med en startdato på 15.juni.
Vi hadde med oss en powerpoint – presentasjon og noen bilder som viser erosjoner, mindre ras og utglidninger, gyteproblemer ved lav vannstand og gjenmudring og gjengroing av store områder i strandsonen.
I tillegg argumenterte vi for NVE sin innstilling til manøvreringsreglement i tråd med vedtak i kommunestyret og tok opp vårt krav om et miljøfond.
Gode hjelpere bidro til at vi fikk fram vårt budskap på en ryddig og informativ måte.
Utløpet av Selbusjøen ligger i Klæbu kommune, og derfra stilte ordfører opp og knyttet blant annet sitt innspill til vannstand i elva.
Vi fikk som forventet ingen tilbakemeldinger om mulig innstilling, men vi har i alle fall fått framført våre argumenter. Fremdeles er jeg spent på om saken blir ferdigbehandlet i år. Den skal på høring til flere departementer, og denne revisjonssaken er også en som vil kunne skape presedens. Hittil er bare to slike saker avsluttet, og vår sak er i følge saksbehandler i departementet «ikke så spesiell» som de to andre.
Direkte fra Oslo dro jeg til rådhuset der de hadde startet med det åpne kveldsmøtet om arealdelen av kommuneplanen. Der var mange møtt opp, og ansvarlig saksbehandler informerte generelt om planen, og hvor den er å finne på våre hjemmesider. Det ble også vist til eksempler for å gi forklaring på farger, skravur og tegn på kartet.
Mange spørsmål ble stilt om enkeltsaker og prisipper som er lagt til grunn fra vedtak på planprogrammet. Dette har også ligget ute til ettersyn, men det er først når en ser de konkrete konsekvensene at spørsmålene kommer.
Kommunen er planmyndighet og kan ta inn private forslag , men også legge inn egne forslag. Som i tidligere prosesser har rådmannen valgt å gjøre det , og planutvalget la  dette forslaget ut på høring uten endringer. De som har kommet med egne innspill, vil sikkert gå inn i planen for å se om disse er tatt med, men det er viktig at alle går inn i et så viktig dokument. Særlig gjelder dette grunneiere som kan ha fått foreslått tiltak på sine eierndommer.
Skal eiendommer bygges ut uten at grunneieren ønsker det, må arealene eksproprieres, og jeg kjenner ikke til at det er gjort i Selbu i forhold til boligbygging. Dette gjelder selv om kommunestyret har avsatt området til utbyggingsformål i arealplanen.
Tirsdag fikk jeg telefon fra en grunneier, og varaordfører hadde også blitt kontaktet fra grunneiere som var provosert over forslag fra kommunen som berørte deres eiendommer. Kommunen har ansvar for en helhetlig arealplanlegging og skal dermed vurdere arealdisponering uavhengig av eiendomsforhold. Statlige føringer som for eksempel jordvern, miljøhensyn og  hensynssoner for reindrifta må derimot legges til grunn.
Fremdeles er ikke høringsfristen gått ut, og planen blir ikke ferdigbehandlet før tidligst i kommunestyrets møte i september.
Høringsfristen går ut den 10. mai, og saksbehandler vil informere i media blant annet om planens status og vår rolle som planmyndighet.
I møtet  inviterte saksbehandler de som ønsker det til sitt kontor for å få innsyn i planen, i tillegg til at hvem som helst kan gå inn på kommunen sine hjemmesider.
Jeg avsluttet et etter min mening meget vellykket møte og oppfordret alle de som var til stede, om å informere videre om arbeidet med planen. Selv om vi har jobbet med denne i lang tid, hatt stand på martnan i to år og informert i lokale media flere ganger, oppleves det nok aldri som at det blir god nok informasjon.

Tirsdag lå det mange uåpnede eposter, og flere fakturaer til behandling. Dette startet jeg med før møtet i politirådet der NAV var spesielt invitert.
I siste møte i februar ba vi om at de måtte komme i neste møte, og det passet godt med aktuelle saker om rusbeslag og rusmisbruk i kommunen. Vi fikk i alle fall bekreftet at mange instanser både i og utenfor kommunen jobber med disse ungdommene på tross av oppslag i media om at vi ikke gjør noe. Fremdeles får vi ikke de ønskede resultater, og i møtet ble organisering og ansvarsplassering diskutert.  Vår SLT – koordinator, som har som hovedoppgave å koordinere tiltak, vil i samarbeid med fagpersoner se på om det er andre og bedre måter å jobbe på med disse utfordringene.
Økende rusmisbruk er sterkt bekymringsfullt, og tiltak må iverksettes i tett samarbeid med mange i og utenfor kommunes hjelpeapparat. Vi fikk bekreftet at NAV, som også er kommunens «sosialkontor»,  har oppfølging / kontakt på individnivå.
Lensmannen er med i politirådet, og han tok som vanlig opp aktuelle saker i dalføret som vi kan ta tak i i fellesskap.
Etter lunsj fikk jeg besøk av varaordfører og en annen medpolitiker. Det er alltid tema som er aktuelle å diskutere, og vi benytter anledningen til å oppdatere hverandre på saker vi blir kontaktet om.
Rådmannen hadde også tid til en samtale, og som andre kommuner har vi mange store og små utfordringer på de fleste områdene vi har ansvar for. Det er vanskelig å strekke til med kunnskap om alle saker, og enda verre å få tjenestene så gode som vi skulle ønske. Jeg må kunne litt om det meste for å kunne gi svar på henvendelser og jobbe for de «riktige» vedtakene, og selv om dette er tungt i blant, er det også dette som gjør jobben interessant.
På slutten av dagen skrev jeg ferdig innlegg til torsdagens møte med franske gjester til kvernsteinslaget, og hadde en lengre interessant samtale med en innbygger som også er varamedlem til kommunestyret.
Som politiker setter jeg pris på alle innspill og uformelle diskusjoner. Nye argumenter og diskusjoner gir meg enda bedre grunnlag for å ta avgjørelser i saker, og derfor skulle jeg gjerne hatt enda mer tid til samtaler med medpolitikere og ikke minst med folk utenom det politiske og administrative miljøet i kommunen.
Tirsdag sluttet jeg på kontoret til «normal» tid, og hadde fått trivelig oppdrag som barnevakt til et av mine minste barnebarn fram til leggetid. Det er god avkobling, noe som trengs i litt for travle tider med saker som angår enkeltindivider, og som ikke kan diskuteres med hvem som helst.

1. mai ble feiret på tradisjonelt vis i Selbu med Tydal som våre gjester i år. Vi har de senere år gått sammen om arrangementet, og i fjor møttes vi i Tydal.
Vi startet som vanlig i Selbu kirke der jeg deltok som tekstleser. Det var vakker solosang og musikk, og i prekenen ble vi blant annet minnet på rollen som politiker og tjener for folket og at alle er likeverdige uavhengig av jobb og sosial status.
Fra kirken dro vi til Gimle samfunnshus der mange var samlet for å markere dagen. Hovedtaler var Stortingsrepresentant Arne L. Haugen, og det var appeller fra LO i Selbu og Tydal og 2. kandidat på stortingslista for SV i Sør-Trøndelag.
Alle talerne viste til arbeidsledigheten i store deler av Europa og at vi bor på «en grønn gren». De aller fleste har det godt, men selvsagt er det også her forhold som kan bedres. Alle  fikk fram forskjellene mellom høyresidens politikk og dagens regjering i forhold arbeidstakerrettigheter, fordelingspolitikk, privatisering av helse og skole og solidaritet med folk i andre deler av verden.
Jeg har etter mange år som politiker erfart at kommuneøkonomien blir dårligere med høyresiden i posisjon, og det vil selvsagt gi seg utslag i at de tjenestene vi har ansvar for, blir dårligere. Det vil bli en tøffere hverdag å være lokalpolitiker, men verst vil det gå ut over de som har behov for offentlige tjenester. Ingen kan vel tro på at private som starter skoler eller tilbyr helsetjenester, gjør dette for å være «snille». Setter en i gang en virksomhet, er det også her som på andre områder for å kunne livnære seg av det. Dermed er det et ekstra ledd som skal ha sin inntekt av disse foretakene.
Jeg er ikke i tvil om at det beste for landet er at den rødgrønne regjeringen får fortsette. De har vist at de klarer å styre landet igjennom finanskrise uten at arbeidsledigheten har økt, og arbeid til alle er det viktigste for å kunne videreutvikle det velferdssamfunnet som er bygd opp. Fremdeles er det utfordringer på mange områder, men jeg har aldri vært i tvil om at venstresiden i norsk politikk har de beste løsningene.

Torsdag skal jeg møte gjester fra Frankrike som er her for å få bedre kjennskap til vår kvernsteinshistorie. Det er kvernsteinslaget som tar imot dem, men jeg skal spise lunsj sammen med dem og bli med til den flotte utstillingen i bygdamuseet. Ellers er det flere møter før jeg kan ta helg og delta på 25-årsjubileum på Selbuskogen Skisenter.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: