Trønderenergi og Værnesregionen.

Denne uken ble en hel dag brukt til flere møter i Trønderenergi, og det første møtet i regionrådet i Værnesregionen i inneværende år ble avviklet.

Mandag morgen gikk turen til Quality Hotell på Tiller der det var innkalt til styremøte i Trønderenergi i forkant av bedriftsforsamling og ekstraordinær generalforsamling.
I styremøtet fikk vi en gjennomgang av den eksterne styreevalueringen i tillegg til at vi ble informert om det pågående effektiviseringsprosjektet, som har som mål å få en kostnadsreduksjon på 100 millioner innen 2016.
Vi var også til stede på bedriftsforsamlingen og påfølgende generalforsamling.
I generalforsamlingen ble det enstemmige vedtak på vedtektsendringene som er behandlet i alle eierkommunene. Disse går ut på på å ha bare en aksjeklasse, fjerne utbyttebestemmelsene og bestemmelsene om enstemmighet ved vedtektsendringer fra vedtektene. Dette er nå endret til å bli i tråd med det som er normalt i aksjelovens bestemmelser.
Like etter møtet var jeg i kontakt med Selbyggen som hadde ringt flere ganger. De stilte spørsmål om «Kjør for livet», og når det blir fremmet en ny sak for politisk behandling. Tirsdag fikk jeg bekreftet at den vil bli satt på sakskartet til formannskapet neste uke.
Siden alle møtene var relativt raskt avviklet, rakk jeg å ta en tur heim før jeg dro til Granby Gård for å delta på informasjonsmøte sammen med Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, kommunenes prosjektleder, gårdens eiere og to andre politikere.
Gjul kom ikke selv om det var bekreftet fra hennes sekretær, men vi fikk en nyttig samtale og ble oppdatert på utviklingen i prosjektet. I tillegg til utvandring er det nå planer om å utvide det til å ha fokus på innvandringen til Norge i nyere tid. Det er allerede knyttet nyttige kontakter, og dette er helt klart «to sider av samme sak».

Tirsdag morgen hadde jeg samtale med rådmannen om blant annet oppfølging av vedtak og aktuelle saker.
Sekretær for kommunestyre og formannskap stakk innom for å drøfte to permisjonssøknader fram til sommerferien fra politikere. Hun skrev sak som vil bli behandlet i første formannskapsmøte.
Vi har satt ned en komite som skal vurdere aktiviteter i forbindelse med årets stemmerettsjubileum. De har hatt et møte, og jeg fikk referat fra det. I formannskapet vil vi få en sak om bevilgning til markeringen, og jeg fikk opplysninger om at det var en kreativ gjeng som har tatt på seg denne oppgaven. Det er politiske representanter, en fra ungdomsrådet og en sekretær som er valgansvarlig i kommunen.
I referatet gikk det fram at de vil satse på å bruke Selbumartnan som arena for markeringen og innvolvere lokale medier og arrangøren av martnan.
Neste uke er det landsstyremøte i LVK. Derfor sendte jeg ut forespørsel til alle medlemskommunene i fylket om det er tema de ønsker at jeg skal ta opp. Jeg fikk umiddelbart en tilbakemelding på  et aktuelt tema.
Før lunsj fikk jeg besøk av en partifelle og pensjonist som hadde gjort en avtale med meg. Vi hadde en lengre samtale om ulike forhold som det er forbedringspotensialer på, og innspill er alltid nyttig å ha med seg i det politiske arbeidet.
Etter lunsj kom leder i hovedutvalg for Helse og Sosial innom. Jeg var da i gang med forberedelsene til regionrådsmøtet på onsdag og fikk nyttig tilleggsinformasjon fra han som nettopp har hatt noen av sakene i politisk nemnd. Dette gjaldt årsberetninger for de lovpålagte oppgavene som vi samarbeider om.
På flere områder ser vi at det nå er kostnadsreduksjoner, men blant annet på DMS og barnevern er det økning. Økningene på DMS skyldes endrede forutsetninger som vi har behandlet i RR, mens det for barnevern er økte kostnader til juridisk bistand og plassering av barn utenfor heimen.
Fra 2011 til 2012 er det en reduksjon i antall meldte saker til barnevernet fra Selbu. Selv om det har vært store utfordringer på bemanningssida med langtidssykmeldinger, vil ikke det påvirke innmedlte saker. Håper derfor nedgangen betyr at lavterskeltiltak som vi setter inn med blant annet foreldreveiledning har en virkning.
Den politiske nemnda har vedtatt å ha en tettere oppfølging av barnevernet på sitt neste møte, og vi vil invitere til informasjon i tilknytning til et kommunestyremøte. Dette er et saksområde som griper så omfattende inn i det enkelte barns hverdag og oppvekstvilkår at det må prioriteres høyt.
Varaordfører kom også innom for å informere meg om vedtak de hadde gjort i hovedutvalg for bygdautvikling og drøfte videre oppfølging av saker derfra. Sammen formulerte vi noen forslag og planla et åpnet møte med arealplanen som tema.
Ut over ettermiddagen og kvelden fortsatte jeg forberedelser til regionrådet og styremøte i Selbu Næringsforum som skal avvikles torsdag.

Onsdag dro jeg til Stjørdal Rådhus der det var møte i regionrådet i Værnesregionen. Sammen med meg fra Selbu er en fra opposisjonen i tillegg til at en av de tillitsvalgte i rådet er fra vår kommune. Rådmennene fra medlemskommunene har møte og talerett.
Første sak på agendaen var spørsmål om å opprette en ressurs i Værnesregionen for å bistå frivillige med søknader om midler. Arbeidsutvalget hadde innstilt negativt i denne saken, noe regionrådet sluttet seg til. I Selbu har Selbu frivilligsentral laget en base og bistått med søknader og råd om muligheter for støtte, så vi ser ikke behovet for en slik felles stilling nå.
Fra samferdselsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk vi en gjennomgang av et strategidokument på fylkets transportplan. Dette skal vi selvsagt behandle i egne kommuner, men det ble vedtatt å sende en felles høringsuttalelse fra regionrådet i tillegg. Jeg hadde notert noen punkter som jeg ønsker skal være med, og disse sendte jeg over til sekretariatet etter møtet. Et nyoppnevnt politisk arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder i rådet, ordfører i Stjørdal og en fra sekretariatet fikk delegert oppgaven med å utforme uttalelsen.
Det er store utfordringer både på veg og kollektivtransport i vårt fylke, og etter en runde med høringer i kommunene, ble det sagt at de har en god detaljert oversikt over behovet for tiltak.
I høst skal den endelige planen vedtas av fylkestinget, og fra kommunene blir det da etterspurt klare prioriteringer. Vi har mange tiltak på «ønskelista» vår, men med alt for knappe midler, vet vi at vi må ha en nøye vurdering av hva som er viktigst.
Etter lunsj ble årsmeldinger fra alle de områdene vi samarbeider på, behandlet. Flere av lederne var til stede og redegjorde for sine tjenester. Både på lønn / regnskap og skatt ser vi nå besparelser i forhold til kostnader fra foregående år, og de aller fleste andre holder seg innenfor sine budsjetter.
Felles fovaltningskontor ble etablert sist høst og hadde derfor ikke budsjett for oppstartsåret. De jobber nå mye med pasienter som skrives ut fra sykehus direkte til kommunene og ikke  er innom DMS. DMS følger opp de andre som skrives ut dit, og etterhvert vil dette gi oss gode faktagrunnlag for å bli en god samarbeidspartner til helseforetakene og gi pasientene et best mulig tilbud.
For de fleste kommunene var det overforbruk på budsjettet innenfor barnevernet. For Selbu sin del, var ikke dette så stort, men det er fortsatt en økning fra tidligere år.
Nytilsatt leder i barnevrnet informerte oss om at de fortsatt har avvik på frister for undersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplaner, men at de aldri avslutter en sak uten at den er undersøkt selv om fristen overskrides.
Vi har gjentatte ganger blitt informert om mangel på tilsynsførere i fosterhjem, men nå har de fått en «bank» av tilsynsførere, slik at de raskt blir oppnevnt etter plassering av barn.
Det har vært mange sykmeldinger i barnevernstjenesten, noe det er en bedring på i inneværende år. Dette i tillegg til en styrking i bemanningen med statlige midler på 1,5 stilling vil forhåpentligvis bidra til å få lukket de avvik vi ble informert om.
Kommunestyret er invitert til temadag på slutten av april. Da vil halve dagen brukes til informasjon om noen samarbeidsområder i Værnesregionen. Barnevernet ønsker vi å bruke mer tid på, og derfor planlegger vi en egen sekvens med dem.
Det jobbes godt i fellestjenestene i Værnesregionen, og på de fleste områdene er det veldig lavt sykefravær selv om det er travle dager.
Fra flere steder i landet kommer representanter fra regionsamarbeid til Værnesregionen for å lære av det vi har fått til. I ulike sammenhenger møter jeg politikere som har hørt mye positivt om nettopp vårt samarbeid. Både rådmenn, sekretariat og andre politikere opplever det samme, og vi blir stadig trekt fram i konferanser når temaet er regionsamarbeid.
Tjenestesamarbeidene har vi så langt lykkes med, men vi har fremdeles mye å hente på interessepolitikk og strategisk arbeid. Det var grunnen til at vi nå vedtok å etablere det politiske arbeidsutvalget.
Vel heime igjen gikk jeg gjennom epost og fikk telefon fra Selbyggen som ville intervjue meg om etablering av styret for forvaltning av verna områder.
Det ble avtalt nytt møte på Granby Gård med Gunn Karin. Jeg har anledning til å være til stede på deler av det møtet, og har informert mine medpolitikere som jeg håper kan delta på alt.

Torsdag er det møte på Granby og styremøte i Selbu Næringsforum. Fredag har jeg bare en avtale på timeplanen så langt, men med travle dager etter helga, er det mer enn nok å forberede før jeg kan ta helgefri.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: