Viktig kommunestyremøte og snart juleferie.

På årets siste kommunestyremøte er det alltid mange store saker. Den største og viktigste saken som legger føringer for kommende års virksomhet og for planperioden, er budsjett og økonomiplan. Når vi i tillegg hadde sak om barnehagestruktur og om nye omsorgsboliger på saklista, gikk mye tid med til forberedelser.

Etter lang tid med hektisk arbeid og mange henvendelser om flere saker, startet vi mandag det siste kommunestyremøtet i 2012. Like i forkant av møtet fikk vi sykdomsforfall, slik at vi ikke var fulltallig da møtet ble satt klokken 09.00.
Før jeg satte møtet, fikk jeg overlevert underskriftslister for bevaring av Innbygda barnehage. Mange tilhørere var møtt opp for å høre diskusjonen i denne saken, og siden jeg visste at interessen var stor for å være til stede, valget jeg å sette opp denne som første sak.
Det var stort engasjement i barnehagesaken, og flere forslag ble fremmet. I innlegg fra talerstolen kom det blant annet påstander om at beregningene i utredningen ikke var godt nok dokumentert, at barnehagetomta i Kvellohaugen som ble vedtatt for ny Mebond barnehage i 2009, bare kom som et «benkeforslag», og at berørte grunneiere ikke er kontaktet av kommunen.
Rådmannen bekreftet at grunneierene er kontaktet, og at det aktuelle tomtevalget riktignok ble tatt inn i saken senere enn de andre alternativene. Da tomtevalget skulle avgjøres, påla kommunestyret rådmannen å se på nye områder. Saken ble da vurdert på nytt, og det ble  konkludert med at deler av friområdet i Kvellohaugen var en mulig tomt. Ved ny behandling i kommunestyret, var dette med som et av tre mulige områder. Dette ble vedatt med 20 mot 5 stemmer etter at tomta på Haugen Vest bare fikk to stemmer. De fem som stemte mot i siste avstemming, gikk inn for lokalisering på Havernesset. Stemmegivningen gikk på tvers av partier, og om det i dag hevdes at dette var dårlig utredet, sa et klart flertall i kommunestyret at grunnlaget var godt nok.
Kostnadsberegningen i barnehageutredningen har jeg tillit til er så konkret som overhodet mulig. Ansatte i barnehagene, fra teknisk sektor og fra økonomiavdelingen har bidratt i utredningen, og dermed er alle parter som har kunnskaper om barnehagedrifta med.
Det kan selsvagt skje at en ikke får de innsparinger som er forespeilet, men jeg har dårlig tro på at politikere har bedre kunnskaper om barnehagedrift og våre eiendommer, enn de som har deltatt i utredningsarbeidet.
Med tvil om innsparingsmuligheter i forhold til nye forslag ba jeg kommunestyret om å være med på å sende saken tilbake for å kvalitetssikre beregninger som ble lagt fram i tilknytning til disse. Det ble vedatt mot tre stemmer.
Det beste for saken hadde nok vært å få en avgjørelse. Et helt nytt alternativ som i det hele tatt ikke var vurdert av noen av de som har vært innvolvert i utredningsprosessen, må imidlertid i høyeste grad kunne betegnes som et «benkeforslag».  Et «benkeforslag» kan være et aktuelt alternativ, men en viss kvalitetsvurdering bør foreligge i en så viktig sak.
Det var mange saker på agendaen, og flere ble vedtatt uten debatt eller alternative forslag. Vi vedtok å ta opp nye lån i Husbanken til videreutlån, økte marginavsetningen på skatteinngang, godkjente plan for forvaltningsrevisjon og kommunal egenandel på et rideanlegg.
Noen spørsmål ble stilt ved tilstandsrapporten for grunnskolene i Selbu. Vi bruker mer penger enn sammenlignbare kommuner på skole, men har ikke større lærertetthet. Det kan være flere årsaker til dette, men i det pågående styringsprosjektet skal også oppvekstsektoren analyseres, og da får vi et bedre grunnlag for å finne ut hva vi bruker midlene på.
Romplan, skisse og  byggeprogram for nye omsorgsboliger ble enstemmig vedtatt som innstillingen fra hovedutvalg og formannskap, så nå er det endelig fattet et vedtak som gir klarsignal til å gå videre med detaljplanlegging.
Kommunestyret fikk seg også forelagt sak fra Selbu Næringsselskap KF om kjøp og salg av eiendom på tomta til Kjeldstad Holding. Næringsselskapet eier bygninger på tomta som leies ut til Kjeldstad. Noe av dette ble solgt, og en del av tomta med bygninger ble kjøpt og skal videreutleies til Selbu Byggtre. Kommunestyret godkjente avtalene om kjøp og salg av eiendom og de nye avtalene med Kjeldstad Holding og Selbu Byggtre.
Gebyrer og betalingssatser på alle sektorer, ble behandlet før budsjettet og økonomiplan. Med noen få unntak ble alt enstemmig vedtatt. Bare Fremskrittspartiet hadde noen avvikende forslag der økningene var foreslått høyere enn 3 % (deflator).
I tilknytning til gebyrsaken for vann og avløp, ble det vedtatt å få fremlagt en plan for vedlikehold av vann- og avløpsnettet innen utgangen av april 2013.
Jeg innledet som vanlig til budsjettdebatt, før lederne i hovedutvalgene fikk ordet for å si litt om sin sektor. Deretter fikk representantene tegne seg på talelista. Det var mange innlegg, og noen nye forslag ble fremmet.
Fremskrittspartiet la frem to forslag om vei. Etter gruppemøter og oppsummering fra partiene, kom det klart frem at disse ville bli nedstemt, og forslagsstiller ba da om å få forslagene oversendt til sektor Bygdautvikling. Et av forslagene gikk ut på å sette vegvedlikehold ut på anbud. Dette er uansett noe som vil bli vurdert i den planlagte gjennomgangen av hele sektor Bygdautvikling.
Et forslag om etablering av ladestasjon i samarbeid med Selbu Energiverk ble enstemmig vedtatt, mens Høyre og Frp sine 7 representanter stemte imot at kommunen skal innlede forhandlinger med grunneier/utbygger av det regulerte boligområdet i tilknytning til Tømra boligfelt med det formål å få fortgang i utbyggingen.
De samme partiene gikk i mot et forslag om å bruke 800.000 kroner, som var forslått til utvidelse av kirkegården, til nye ovner og nytt golv i kirken. Forslaget inneholdt også en bevilgning i 2014 på 700.000 kroner for å få fullfinansiert tiltaket.
Et forslag om å etablere en kommunal byggenemnd, fikk bare felleslista SP/ Krf / V sine 5 stemmer, og et forslag i tre punkter fra Høyre, ble vedtatt oversendt. Det gjaldt folkebadinga ved Selbu Ungdomsskole, tur med Hvite Busser vurdert opp imot leirskoletilbud og et forslag om godtgjøring på 1/2 G til opposisjonen fra og med 2014. I forrige periode hadde opposisjonsleder frikjøp i 9 dager, noe som enstemmig ble tatt bort da et nytt godtgjøringsreglement ble vedtatt av det gamle kommunestyret.
Forslaget ble vedtatt oversendt til meg, og jeg vil be et utvalg med representanter fra alle grupperinger om å vurdere dette. 1/2 G er langt over det som formannskapsmedlemmer og hovedutvalgsledere har, men for kommende periode, må vi nok øke godtgjøringene uansett. Vi ligger lavt i forhold til de fleste kommuner, og jeg har fått innspill på at vi for å få rekruttering til politisk arbeid, må være villige til å betale for det.
De aller fleste punktene i innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt, og møtet ble avsluttet ca. en halv time før kulturpris og frivillighetspris skulle utdeles.
Prisvinnerne var invitert med familie og andre de ønsket å ha med seg. Som vanlig hadde vi verdige kandidater, og begge fikk da også velfortjente rosende ord, et diplom, blomster og en gavesjekk.
Etter utdelingen i kommunestyresalen, ble alle invitert sammen med kommunestyret på mat i kantina. Der hadde vi ei trivelig stund med god mat, sang og hilsningstaler.

Tirsdag startet med en kort samtale med rådmannen før vi gikk til Frivilligsentralen på frokost. Der var styret til stede sammen med daglig leder. Etter maten fikk vi informasjon om aktiviteten ved sentralen. Det er ingen tvil om at arbeidet som utføres der, er til uvurderlig hjelp for frivillige lag og organisasjoner. I tillegg har de  mange aktiviteter som har betydning  i det forebyggende helsearbeidet.
Protokollen fra kommunestyremøtet ble gjennomgått sammen med sekretær før den ble sendt ut til godkjenning, og som vanlig var det mange eposter som måtte behandles.
Litt rydding på kontoret, og oppdatering om «historien» til diverse aktuelle saker ble det også tid til.

Onsdag var det også en relativt rolig dag på kontoret. En spørre – undersøkelse om samarbeidet mellom kommunen og reiselivet kom for ei tid tilbake. Dette er ikke blitt prioritert på grunn av mange andre viktige gjøremål. Det kom nok ei purring på onsdag, og jeg tok meg tid til å besvare den etter beset evne.
Etter lunsj hadde rådmannen invitert en person som kan være aktuell som prosjektleder for utviklingen av Granby Gård. Dette er en mann jeg kjenner godt fra min tid som fylkespolitiker, og jeg håper at han tar på seg denne oppgaven. Etter jul blir det endelig avgjort, og utviklingskomiteens arbeid kan da videreføres sammen med en prosjektleder som har et unikt nettverk, og som har stor interesse for saken.
Han hadde ønske om å vite litt mer om Selbu sin historie, og fikk låne med seg de to første binda av Selbubøkene i tillegg til en Selbuguide og min presentasjon av bygda.
Rydding på kontoret og på PC’en i tillegg til besøk av en medpolitiker gjorde at det heller ikke denne dagen ble nødvendig å «tvinne fingre». Det har jeg da også til gode å oppleve på de vel 5 årene jeg har vært ordfører.

Torsdag er det julelunsj på rådhuset, og fredag blir jeg ikke å treffe på kontoret. Jeg er tilgjengelig på telefon, men blir heime for å forberede julefeiring. Nå ser jeg fram til ferie, men gleder meg også til å ta fatt i 2013 sammen med mange gode støttespillere i egen gruppe, øvrige politikere og ansatte i kommunen.

GOD JUL!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: