Vindkraftkonferanse og regionrådsmøte.

Heldigvis var det litt tid til forberedelser og kontorarbeid på mandag, for både tirsdag og onsdag var timeplanen fullt belagt med møtevirksomhet.

Mandag morgen gikk jeg igjennom post og saker jeg har fått gjennom saksbehandlingssystemet, før møte med en eier av et utbyggingsområde i Mebond. Planansvarlig, Selbu Sparebank, varaordfører og jeg deltok sammen med grunneieren. Vi fikk avklart status for utbyggingsbehov av vatn og kloakk, og hva kommunen kan bidra med i planarbeidet. Det har allerede vært flere forespørsler fra potensielle etablerere, så jeg håper vi klarer å legge forholdene til rette for utbygging av området i relativt nær framtid.
I forbindelse med at scooterklubbene i Selbu og Tydal har invitert til åpent møte kommende fredag, tok jeg kontakt med leder i klubben her i Selbu. Jeg kan dessverre ikke delta siden jeg har takket ja til en annen invitasjon, men varaordfører vil være til stede sammen med andre i kommunestyret.
Tidligere i år tok jeg initiativ til å lage en uttalelse om kommunal forvaltning av snøscooterbruk. Jeg viste til at en varslet lovproposisjon om motorferdsel i utmark var overmoden for behandling og refererte til evalueringer fra forsøksordninger. Uttalelsen konkluderte med at forvaltningen av motorferdsel må innlemmes i den generelle arealplanlovgivningen, og skje i tett dialog med alle interessegrupper. Dette er også i tråd med det grunnleggende demokratiske prinsipp om at avgjørelser i størst mulig grad skal tas av det forvaltningsnivå som står den enkelte borger nærmest.
Alle ordførerne i Værnesregionen støttet uttalelsen som ble sendt til stortingskomiteen, politiske partier, fylkesmenn og fylkeskommunene i Trøndelag, KS og USS sitt sekretariat.
Lederen i klubben fikk nå tilsendt en kopi til informasjon.
Sektorsjefene i kommunen jobber i disse dagene «på spreng» med budsjettet, men jeg fikk en kort samtale med sektorsjef for oppvekst og sektorsjef for bygdautvikling om saker jeg har fått spørsmål om.
Sammen med møtesekretær gikk jeg igjennom protokoller fra formannskap og kommunestyre.
Tiden etter lunsj gikk med til forberedelser til regionråd i Værnesregionen. Der skal vi blant annet behandle tertialrapporter for 2. tertial 2012, budsjett for 2013, ny organisering av felles innkjøpsordning og samarbeidsavtale for interkommunal frisklivssentral.
Frisklivssentralen er et av delprosjektene i prosjektplanen for samhandling innen helse- og omsorgstjenestene, og det er allerede i gangsatt tiltak i de fire samarbeidende kommunene, Stjørdal, Frosta, Tydal og Selbu.
Vi står overfor store utfordringer innen tjenesteområdene helse og omsorg i årene fremover, og kommunene har fått pålagt et langt større ansvar for forebyggende helsearbeid i ny lov om forebyggende helse. I tillegg vil samhandlingsreformen føre til at stadig mer ansvar overføres fra staten  (sykehusene) og til kommunene. Med kortere liggetid i sykehus og større etterspørsel etter helsetjenester på grunn av økt antall eldre, kan det bli vaskelig å skaffe nok ansatte til helsesektoren i kommunene. Klarer vi å forebygge og dermed bidra til at flere kan klare seg på egen hånd og unngå livsstilssykdommer, vil dette frigjøre helsepersonell og gi en langt bedre livssituasjon for den enkelte.
Ved et samarbeid om dette viktige arbeidet, vil vi ha tilgang på bredere fagkompetanse, noe som er nyttig både for den som får hjelp og for ansatte som skal gi hjelp. Det er også enklere og mer rasjonalt å planlegge felles tiltak mot grupper.
Forslag til opplegg for følgeevaluering av systemet med politisk nemnd, er også satt på saklista for godkjenning. Jeg var leder i regionrådet da vi vedtok en slik organisering. Dette var et interessant arbeid, siden vi er pionerer på området. Departementet er interssert i hvordan denne organiseringen vil fungere, og bidrar derfor med ressurser til evalueringen.

Tirsdag dro jeg sammen med tjenesteleder for plan, bygg og landbruk til Gardermoen for å delta på en landskonferanse for vindkraftkommuner i regi av LNVK (Landsammenslutningen av norske vindkraftkommuner). I Selbu er det fremdeles ikke bygd ut vindkraft, og det foreligger fremdeles ikke konsesjonssøknader, men meldinger om mulig utbygging av to områder er sendt inn, og NVE jobber med program for konsekvensutredning.
Temaet for konferansen var «Kommunenes rolle og rettigheter i vindkraftutbyggingen.» Siden vi er midt opp i en prosess vi ikke vet utfallet av, fant vi at dette uansett var et nyttig tema for oss.
Før lunsj var det innledninger fra tre jurister i advokatformaet Lund & Co. De er også sekretariat for LVK ( Landssammenslutningen for vasskraftkommuner), så de kjenner godt til vertskommunenes rettigheter og utfordringer.
De snakket om  hva lokalsamfunn sitter igjen med som en følge av at de stiller sine naturressurser til rådighet, og viste til mange uttalelser blant annet fra politikere, om at noe av verdiene må bli igjen der de skapes.
For vasskraftkommuner er det en lang tradisjon på ulike kompensasjonsordninger, mens det for vindkraft i dag bare er eiendomsskatten som tilfaller kommunene. Noen politiske partier varsler at de vil fjerne eiendomsskatten, og da kan det skje at kommunene ikke har noe igjen for utbygging av vindkraft.
Planarbeid, takstering og hvilke muligheter kommunene har til å sikre at lokalsamfunnet får noe igjen, var også tema som ble tatt opp. Her fikk vi høre eksempler fra andre kommuner som er kommet lengre i prosessen enn vi har.
Det var en nyttig dag, og selv om vi ikke vet utfallet av varslede utbygginger i Selbu, var jeg med på å skrive under en uttalelse som blir sendt til sentrale politikere og media om at vindkraftkommunene krever lokal kraftskatt. Uavhengig av om egen kommunene i framtiden blir vertskommune for vindkraft, er jeg enig i det som Sigbjørn Johsen sa i 1996 : » Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte inntekter fra kraftvirksomheten. Det har det vært bred enighet om».
Det samme mener jeg må gjelde for vind. Også der er det ressurser i lokalsamfunnet som utnyttes og natur som stilles til rådighet. Siden Johnsen også er finansminister i dagens regjering, skulle det være mulig å nå fram med krav om særskilte skatteinntekter fra vindkraften, noe som bør være på plass for å få positive vedtak om utbygging fra lokale politikere.
Med litt ventetid på Gardermoen før flyavgang til Trondheim, ble tiden brukt til å gjennomgå epost.

Onsdag var det møte i regionrådet i Værnesregionen med mange store saker.
Først på saklista sto referatsaker med informasjon om skjønnsmilder, nye søknader og rapport på bruk av tidligere tildelte midler. Begge fylkesmennene har bidratt med skjønnsmidler til utviklingsprosjekter, og spesielt på helse for å følge opp samhandlingsreformen.
Det ble også informert om mulig videreføring av helsestasjonsprosjekt og samarbeid om kommunelegefunksjonen.
Følgeevalueringa av ny organisasjonsmodell, ble vedtatt som fremlagt, og regionrådet anbefalte at Frosta får være med i samarbeidet om skatteoppkrever. Det fører til reduserte kostnader for oss som er med fra før, siden de ikke setter inn ekstra ressurser for å ta med en kommune i tillegg.
Vi har tidligere behandlet felles PP-tjeneste, noe vi fra Selbu stemte i mot. I dag fikk vi saken fremlagt med kostnadsberegniger for den enkelte kommune og en muntlig redegjørelse fra Stjørdal om at ventelistene vil bli redusert til 3 måneder innen utgangen av året. Dette ble tatt til orientering.
I Selbu skal vi legge fram en sak til kommunestyret der fordeler og ulemper med en felles tjeneste blir belyst for vår kommune. Så langt har jeg signalisert at jeg er skeptisk så lenge Stjørdal sliter med å få bort ventelistene sine.
Alle i regionsrådet støttet etablering av ny organisering av innkjøpsordningen. Hittil har vi hatt en ansatt i hel stilling i et samarbeid med Stjørdal kommune. De har brukt 45 % mens de ander kommunene har delt på den resterende del av stillingen. Det kommer stadig nye lover og retningslinjer en må forholde seg til på innkjøpsområdet, og jeg er ikke i tvil om at bedre kunnskap og bevistgjøring av innkjøpsansvarlige i kommunen, vil gi oss innsparinger.
Brudd på innkjøpsreglement har også påført kommuner store bøter, noe vi har bedre mulighet til å unngå med god spisskompetanse på området. Et samlet regionråd gikk inn for å ha to stillinger på innskjøpsområdet, men denne saken skal selvsagt også endelig godkjennes av kommunestyret.
Tertialrapportene var greit utformet, og tjenestelederne var til stede for å svare på spørsmål. Det ser ut til at budsjettene holdes på de fleste områder utenom barnevernet. Det ble stilt spørsmål ved blant annet tilgang på fosterheimer, og vi fikk informasjon om at de sannsynligvis ikke klarer å lukke avvik på lovpålagte frister for undersøkelser. Fortsatt mottar de flere alvorlige bekymringsmeldinger hver uke, og arbeidspresset er stort. Heldigvis er det også i år øremerket midler i statsbudsjettet til nye stillinger i barnevernet, noe Værnesregionen også vil få sin del av.
I de fleste kommunene øker utgiftene til barnevernet, og vi vedtok å ha en temadag på barn og unges oppvekst med bakgrunn i denne utviklignen og tilsvarende økt behov for spesialtiltak i barnehage og skole. Med de ressurser vi disponerer og de kunnskaper vi har i dag om forebygging og veiledning, er det et stort nederlag for hele samfunnet at vi ikke klarer å sette inn tiltak så tidlig at vi unngår de mest omfattende avbøtende tiltakene.
Stjørdal har et effektivt lavterskeltilbud, og i Selbu har flere som jobber med barn tatt utdanning i foreldreveiledning som går ut som tilbud til alle foreldre. Vi har også en ansatt i PP-tjenesten og en i barnevernet som nå tar videreutdanning i et annet veiledningsprogram som er rettet mot de som har særskilt behov. Håper at de tiltakene vi nå har igangsatt, kan vise seg å gi hjelp til foreldre og barn slik at en kan unngå omsorgsovertakelser.
Budsjett for alle tjenesteområdene for  2013 ble vedtatt som fremlagt av arbeidsutvalget.
For lønn og regnskap viser det seg at vi får ta ut effekt av at vi samarbeider og har fått gode rutiner. De skal reduserer med en stilling fra og med 2013, og på IT er det ingen tvil om at vi totalt sett har bedre kompetanse på området, i tillegg til at vi gjennom felles systemer kan få reduserte utgifter. På dette området er det imidlertid helt umulig å sammenligne med det vi hadde før, siden systemer og krav til tjenester stadig endres.
Budsjettet for DMS- Stjørdal har økt noe, og dette ble det litt diskusjon om. Vi fikk en grei forklaring på endringene, som skyldes økning i legeressurser, deler av fysioterapeut- og ergoterapeutstilling  til frisklivssentralen og husleie. Budsjettet ble vedtatt av regionrådet, og det vil bli utført en evaluering av senteret i 2013.
Fra Selbu og Tydal har det blitt sendt relativt få pasienter fra St. Olavs til DMS. Informasjon om at vi har senger der, ser ikke ut til å ha nådd sykehuset, men ny samhandlingsleder forsikret oss om at dette nå er gjort kjent. De som har hatt opphold ved DMS, og som jeg har snakket med, gir bare positive tilbakemeldinger på oppholdet.
Saklista i regionrådet var omfattende, og tjenestelederne ga oss grei informasjon og svar på spørsmål. Alle kommunene sliter med å få sammen budsjettene for 2013, og med økning på enkelte områder også i Værnesregionen, blir ikke det noen enklere oppgave. Vi må uansett løse de oppgavene vi nå løser felles på en eller annen måte, så totalt sett er jeg ganske sikker på at vi har en besparelse i forhold til å stå alene. Bredere kompetanse og større fagmiljø er i tillegg en gevinst som er verdigfull for våre brukere.

Torsdag går turen til Oppdal for å delta i fylkesmannens dialogkonferanse om felles planlegging og bruk av fjellområdene. Det er varslet snø og glatte veier, så selv om konferasen ikke har så lang varighet, vil det nok ble kveld før vi er tilbake i Selbu.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: