Næringssaker.

Denne uken har næringssaker stått på agendaen hver dag. LVK og konsekvenser av kraftutbygging, næringsseminar, møte med bedrift om framtidig utvikling og fagmøte med landbruksorganisajoner er arenaer der tema som betyr mye for utviklingen av bygda vår, blir drøftet.

Mandag startet jeg dagen med en lengre samtale med rådmannen der vi oppdaterte hverandre på møter vi har vært på siste uke.
Jeg er styremedlem i Selbu Økonomi & Regnskap, min gamle arbeidsplass, og der ble det avviklet styremøte før lunsj. På saklista sto blant annet regnskapsrapport pr. 31/8 2012.
Etter lunsj gikk jeg igjennom epost. Med travel dager før helga, var det mange som ikke var åpnet.
Etter mange forsøk, lyktes «Ungt entreprenørskap» med å få en avtale med ordfører i Tydal og meg. Vi fant ingen felles ledige dager før siste uken i september.
Neste landsstyremøte i LVK skal min vararepresentant delta i. Jeg sendte derfor ut en informasjon om dette til medlemskommunene i fylket, og oppfordret til å sende inn saker til landsstyremøtet.
I siste møte i revisjonsutvalget i LVK gikk vi igjennom de nye retningslinjene for revisjon av vasskraftkonsesjoner. Selbu kommune har både på eget initiativ og sammen med Hjelmeland kommune bedt om et møte med departementet før våre saker blir ferdigbehandlet, og vår miljøansvarlige har laget et godt grunnlag for å presentere miljøskader i strandsonen som en følge av reguleringen. Det er lenge siden vi ba om møtet, men jeg har gjentatte ganger fått bekreftet at de ikke vil ferdigbehandle saken før dette er gjennomført.
Mandag leste jeg igjennom den dokumentasjonen som var laget. Bilder og beskrivelse viser helt klart behovet for avbøtende arbeider, noe som etter min mening må kunne gi seg utslag i pålegg om miljøfond når revisjonen skal behandles.
Revisjon Midt-Norge og KONSEK skal ha gjennomgang av strategiplanene sine. Vi har et medlem i representantskapet, og i siste formannskapsmøte ba han om innspill. Jeg gikk igjennom gjeldende planer, og registrerte at styret hadde varslet utsendelse til kommunene før endelig behandling.
Min anbefaling til søknaden om NM på ski i 2015, ble ferdigskrevet, og sendt til den lokale NM-komiteen.

Tirsdag ble det ikke utført noe politisk arbeid, på grunn av begravelse.
Den dagen ble det årlige kontaktmøtet mellom kommunen, Selbu Næringsforum og næringslivet avviklet. Temaet der var bruken av næringsfondet, og spesielt hva som bør vektlegges ved tildeling. Jeg fikk mange tilbakemeldinger på onsdag om at møtet hadde vært vellykket med bra deltakelse fra alle parter.

Onsdag lå det mange eposter som var uåpent. Blant annet var det kommet forslag om møtedatoer med Draksten velforening. Vi har prøvd å få et møte i forlengelsen av et formannskapsmøte, og håper å lykkes med det i tilknytning til det siste formannskapsmøtet i oktober.
Før ferien ble det bygd et «signalbygg» på Dyrdalsbakken. Dette var et samarbeid mellom Selbu Næringsforum, Selbu kommune, arkitektstudenter fra NTNU og lokalt næringsliv.  I forbindelse med Trøndersk reiselivskonferanse i Namsos, vant «Utsiktspunktet Dyrdalsbakken» prisen for  det mest Kreative Reiselivsprodukt.  Prisen ble delt ut tirsdag kveld, og initiativtaker fra Selbu Næringsforum var til stede og tok imot. Gratulerer!
Styret i «Fra fjord til fjell AS» vedtok i siste møte å legge ned selskapet etter at bare en kommune sa ja til å gå videre med veiprosjektet. Onsdag var det innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Alle aksjene var representert, og det ble også der enstemmig vedtatt å avslutte selskapet.
Siden begge trøndelagsfylkene er med i selskapet, ble det etter det formelle møtet en dialog om framdrift på arbeidet med fylkesvegplanene og litt om mulige strategier for prioriteringer. Det viktigste for oss nå er å være på banen når forslaget til plan kommer på høring.
Nye kursinvitasjoner og møteforespørsler kommer inn nesten hver dag. Noe er det viktig å delta på, men med mange tilbydere «på banen»,  blir det alltid kollisjoner, og selv om jeg prioriterer relativt strengt, må jeg ofte be varaordfører om å stille opp. Det går som regel greit, men siden han har lite frikjøpt tid, vil politisk engasjement føre til fravær fra «sivil» jobb.
Enhetslederne på skole var i møte i rådhuset. Noen av dem stakk innom for en prat om ulike forhold i skolen. Vi må over tid redusere driftsutgiftene våre, og få opplever å ha noe «å gå på». Slik er hverdagen for de fleste i organisasjonen, men vi har også gått igjennom KOSTRA – tall som viser at vi bruker mer enn sammenlignbare kommuner på flere områder.
I forbindelse med landsstyremøtet i LVK neste uke, hadde jeg en lengre telefonsamtale med min vararepresentant.  Blant annet informerte jeg han om det vi drøftet i «revisjonsutvalget» i forrige uke.
Arbeidsdagen ble avsluttet med et møte med en relativt nystartet bedrift som er kommet godt i gang, før jeg dro til Olavshallen i Trondheim for å se på «The show must go on». En ung gutt fra Selbu er med på scenen, og nettopp det var grunn god nok til å ta turen til Trondheim. Han er fantastisk flink til å synge, og fikk da også ekstra applaus fra publikum.

Torsdag var det kontaktmøte mellom vår landbruksavdeling og lokalt skogeierlag, bondelag og produsentlag. Jeg har bedt om å bli informert om når disse møtene finner sted, og vil delta når jeg har anledning. Vi er Sør-Trøndelags største skogkommune, og jordbruket har selvsagt stor betydning for matproduksjon, for sysselsetting, for annet næringsliv og for bosetting.
Møtet startet med en informasjon om tilskuddssøknader bl.a. på SMIL-midler og  forhandlinger om veterinærvaktordning.
Skogansvarlig redegjorde for at det har vært relativt lite avvirkning av skog i vårhalvåret, noe som delvis skyldes at skogsentreprenørene har vært opptatt med å ta ut skog på Møre etter stormen «Dagmar» sine herjinger. Vanligvis tar vi ut ca. 40.000 m3 i kommunen, mens det hittil i år er tatt ut bare 12.000 m3. Det er varslet at to skogsmaskiner vil komme hit snart, noe som heldigvis vil rette opp noe av det tapte fra i vår. Uansett når vi ikke målet som bør ligge på mellom 50 – og 60.000 m3 pr. år.
Det er satsest spesielt på ungskogpleie i inneværende år. Hvert år avvirkes og plantes det på et areal i størrelsesorden 3000 – 3500 da, og behovet for rydding vil da også tilsvare dette arealet. Flere skoleungdommer har vært engasjert i sommer sammen med et par andre. De har fått verneutstyr, og ryddesager er innkjøpt. Dette har gitt som resultat at ca. 3000 da er ryddet, og det er en investering for framtida som vil gi tømmer med langt bedre kvalitet.
Miljøansvarlig var også med i møtet og informerte om deponier av landbruksavfall og arbeidet med vannforvaltningsplaner. Han viste til konkrete eksempler og hvilke konsekvenser overtredelser kan få.
I august i fjor var også deler av arealet langs Nea oversvømt. Dette førte til at det er mye landbruksplast og rundballer i trær og på breddene langs sjøen og elva. Like etter flommen ble det igangsatt et større dugnadsarbeid med opprydding, men fremdeles gjenstår det mye. Landbruksansvarlig redegjorde for at rydding vil bli igangsatt.
Landbruksplan og kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse og vil komme til første gangs behandling i høst. I tillegg vil det bli åpent møte.
Bondelaget arrangerer felles frokost på en kaffe den første mandagen i måneden.  Der ble det lovt at en fra kommunen skal være til stede for blant annet å informere om landbruksplanen.
I Selbu som andre steder er det stor utfordring med at ugress som hundkjeks og lupiner vokser på alle vegkanter og sprer seg til jorder i nærheten. I den forbindelse vil våre fagansvarlige ta kontakt med Mesta for å forsøke å få pussing av vegkanter før frøsetting.
Det er interessant å være til stede og få bedre innsyn i de utfordringer som en av de viktigste næringene i kommunen har.
Regjeringen har laget et  prosjekt for gjennomgang av revisjoner av vasskraftkonsesjoner. I mandatet fremgår det at de vil foreta en prioritering av hvilke vassdrag som bør prioriteres med hensyn til reviderte eller nye vilkår som vil føre til redusert kraftproduksjon.
Vannregionmyndighetene har fått frist til 1. oktober med å komme med innspill fra egen region på aktuelle vassdrag. Arbeidet med vannforvaltningssaker er et nytt fagområde, og fristen som er gitt, er etter min mening alt for knapp. Jeg gjorde vår representant i vannregionutvalget oppmerksom på innholdet i mandatet, og han kunne bekrefte at det var tatt opp i møte. Håper uansett det blir forlenget frist på dette. I henhold til vassdragsreguleringsloven kan konsesjoner revideres etter regler avhengig av type konsesjon og  når de er gitt. Derfor mener jeg det blir galt å lage en slik prioriteringsliste som kan føre til at revisjon for de vassdragene som ikke står på lista, blir avslått.

Fredag var jeg heime fra kontoret, og fikk blant annet telefon fra leder i eldrerådet om å åpne arrangement i forbindelse med den internasjonale eldredagen den 1. oktober. Heldigvis hadde jeg ingen andre avtaler, så det sa jeg ja til. Mange eldre i Selbu gjør en stor innsats for å skape aktiviteter for andre. Det har uvurdelig betydning i det forebyggende arbeidet, og da skulle det bare om mangle om ikke jeg kan stille opp på en tilstelning i blant.
På formiddagen var det fint høstvær, og jeg benyttet da anledningen til å gå en tur i skogen i nærmiljøet, noe som gir energi og roer ned i en stresset hverdag.

Lørdag leste jeg igjennom forslaget til barnehageplan som blir lagt ut på høring etter møtet i hovedutvalg for oppvekst på torsdag. Jeg hadde planlagt å være til stede der, men ble forhindret. Dokumentet som sendes ut, er godt gjennomarbeidet og gir greie beregninger på kostnader ved i alt 9 forskjellige alternative strukturer. Håper vi får en saklig diskusjon med fokus på kvalitet, men også på økonomi siden vi bruker langt mer enn sammenlignbare kommuner på barnehagesektoren.

Kommende mandag drar jeg til Brekstad der styret i Trønderenergi skal ha strategisamling i to dager. Resten av uken er det relativt god tid på kontoret, men som vanlig også noen avtalte møter.

.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: