Dialogkonferanse.

Onsdag og torsdag i inneværende uke, avvikles fylkesmannens dialogkonferanse. Dette er en konferanse som avvikles hver høst, og det er alltid aktuelle tema for politikere og administrasjon i kommunen som settes på dagsorden

Mandag var det styremøte i Trøndenergi. Der behandlet vi blant annet halvårsrapport, andre saker som skal presenteres i eiermøte i september, og fikk en gjennomgang av forretningsområde energi.

Da jeg kom på kontoret tirsdag morgen, hadde jeg samtale med rådmannen om arbeidsgiverstrategisaken som skal opp til behandling i september.
Jeg ble også informert om  hovedutvalgsmøte i helse- og sosial på mandag kveld. Der hadde de hatt befaring av uteområdet ved sykehjemmet sammen med pårørendeforeningen. Forhåpentligvis vil det bli igangsatt tiltak slik at området blir attraktivt for beboerne.
Statens Vegvesen har tatt initiativ til en markering av den nasjonale kulturminnedagen. Tema i år er møteplasser, og i Selbu har vi tidligere hatt fokus på melkerampene gjennom at noen av dem ble fredet av riksantikvaren. I den forbindelse skal det være et arrangement i Selbu, og historielaget ønsket deltakelse fra kommunen.
Jeg er fortsatt med i revisjonsutvalg i LVK. Vi tar for oss saker om revisjon av konsesjonsvilkår i gamle vasskraftanlegg. Kommende uke skal det være møte i Oslo, og jeg forberedte meg på saker som skal opp der. Vår sak med revisjon av  vilkår for Selbusjøen er nå en av de som ligger «for tur» i departementet, og før behandling der, er kommunen lovt et eget møte.
For TV-aksjonen i høst ble jeg bedt om å gjennomgå rodene for egen krets. Sammen med en som har deltatt som sjåfør i flere år, gikk vi igjennom de gamle kjørerrutene, laget nye og  sendte dem over til frivilligsentralen.
Ellers hadde jeg samtale med sektorsjef for BU om saken som skal legges fram om Storbrygga. Jeg la fram ønsker om hva jeg mener det er viktig å få belyst, slik at vi kan være trygge på det vedtaket vi skal fatte. Ved første gangs behandling av denne saken, ble ikke gjeldende planstatus for brygga beskrevet, så nå er det viktig at alle relevante opplysninger er med.
Jeg hadde også en kort samtale med landbruksansvarlig om rovdyrproblematikken. I år er det ikke observert rovdyrskader på beitedyr, og jeg håper status kan gjøres opp med samme konklusjon når dyra tas heim.
Vi har hatt bare en «radiokaffe» i år. På tirsdag gjorde jeg avtale med Bjørkhov og med Nea Radio om å ha en time i formannskapsmøtet den 2. oktober. Håper på mange spørsmål enten ved at folk møter opp eller sender inn på forhånd til radioen.
I tillegg gikk jeg igjennom nye kriterier for tildeling av skjønnsmidler fra fylkesmannen, planla kransnedleggelse på minnestøtta over Oddmund Morset og hadde en lengre samtale med oppvekstsjefen om skyss og skoletilbud til elevene i Draksten.
Selbu bygdekvinnelag har tatt initiativ til et innflyttertreff. Vi har tidligere hatt et planleggingsmøte, og tirsdag kveld var vi på nytt sammen i lokalene til Selbu frivilligsentral. Daglig leder der er med som den viktigste bidragsyteren i planlegging og gjennomføring. Innhold, kjøreplan og annonsering ble gjennomdrøftet, og jeg håper mange vil ta turen til Bjørkhov den 28. oktober.

Onsdag dro jeg til Bårdshaug på Orkanger for å delta på første dag av fylkesmannens dialogkonferanse. De fleste kommunene i fylket var representert, og konferansen ble åpnet av fylkesmann Jørn Krog.
Han har nå vært i jobben et års tid, og har besøkt alle kommunene i fylket. Nok en gang understreket han at fylkesmannens oppgave er å følge opp nasjonal politikk, men at de selvsagt har mulighet til utøve et visst skjønn.
Vi har tidligere fått klare meldinger om at de ikke vil komme med innsigelser på planer som er i tråd med tidligere godkjent overordnet planverk, men at det  er ekstra viktig å begrunne dispensasjonssøknader godt.
Etter hans velkomstord fikk vi et kulturelt innslag fra en ungdom som fremførte egne sanger før Birgit Røkkum Skarstein, som er kjent fra NRK-serien «Ingen grenser», fikk ordet. Hun fortalte at før hun fikk ryggskaden jobbet hun litt i kommunen som hjelpepleier og renholder, og at hun etter å ha blitt lam i beina, ble bruker av kommunale tjenester.
Omgivelsene fokuserte etter at hun ble skadd på hva hun ikke klarte, mens hun satte seg ned og gikk igjennom mulighetene hun fortsatt hadde. Hun sa også at en må tro på at en er en ressurs og ta utgangspunkt i sine egne forutsetninger.
Noe de måtte ha som utgangspunkt for turen hun var med på sammen med Monsen var : » Hvilke forutsetninger er din styrke? Hvilke muligheter har du? Hvordan kan andre bruke deg, og hvordan kan du bruke de andre rundt deg for å komme i mål?»
Dette er spørsmål som er aktuelle for oss alle både privat og i jobb. Ved å godta våre forutsetninger kan vi sammen med andre klare det meste. Hun hadde fokus på muligheter framfor begrensninger, og ga hver og en av oss noe å tenke på.
Neste post på programmet var rettsliggjøringen i samfunnet. Første innleder der var lagmann, Aage Rundberget. Før han ble lagmann, var han fylkesrådmann og konstituert fylkesmann.
Vi får stadig flere rettighetslover, noe som begrenser det politisk handlingsrommet. Manglende oppfylling av rettighetskrav vil føre til rettslige forfølgelser i domsstolene og omfattende prosesser med advokater. Dette skjer ikke bare i Norge, men er en internasjonal trend. Han sa at vi har gått fra en politikerstyrt velferdsstat på 50 – 60 – tallet over til en rettighetsbasert og profesjonsstyrt forbrukerstat i dag.
Med det manglende politiske handlingsrommet dette gir, anbefalte han oss lokalpolitikere å ha fokus på utviklingen av samfunnet framfor å bruke for mye tid på det som er rettighetsstyrt.
Dette kan være interessant, men med vår rolle som ombud, blir vi ofte kontaktet av folk som opplever at de ikke får det de gjennom lov har rett på, og det er også lite økonomisk handlingsrom etter å ha oppfylt rettigheter. Dermed blir både mulighetsrommet, økonomi og tid begrensende faktorer for å kunne ha fokus på samfunnsutvikling generelt.
Lovfestede rettigheter er selvsagt positivt for den enkelte, men fører til store endringer for politisk arbeid på alle plan.
Neste innleder på dette temaet var ordfører i Rennebu, Ola T. Lånke. Han er tidligere stortingsrepresentant, og hadde samme oppfatning av at rettsliggjøring legger begrensninger på lokaldemokratiet. Samtidig stiller det større krav til kompetanse i kommunene både på politisk og administrativt nivå.
Han beskrev hvordan lovene blir til, og sa også at selv de som satt på Stortinget og vedtok lover, ikke hadde nok innsyn til å forutse virkingene av det de vedtok. Her nevnte han sepesielt den nye plan- og bygningsloven.
For mange lover, regelverk og systemer kan begrense den enkeltes handlingskraft, noe vi skjønner kan få katastrofale følger i gitte situasjoner.
I dag er han ordfører, og sa at vi som ordførere uansett må forholde oss til denne utviklingen. Den vil aldri bli reversert, og vi har valget mellom en oppgitt tilnærming, en tilpasningsmessig tilnærming og en konstruktiv tilnærming.
Etter fem års erfaring som ordfører, har jeg nok gjennomgått alle disse måtene å tilnærme meg rettighetssamfunnet på, men innser at jeg ikke har annet valg enn å tenke konstruktivt i forhold til eksisterende handlingsrom.
Tema etter lunsj var folkehelse. Der var det to innledere fra Helsedirektoratet. Etter den nye samhandlingsreformen er kommunenes rolle i forebygging og rehabilitering forsterket.
Samhandlingsreformen er en «retningsreform», der flere tiltak enn tidligere skal utføres i primærhelsetjenesten og nærmest mulig den som trenger tjenesten. Målet er å hindre varig nedsatt funksjonsevne ved å sette inn tiltak raskt, slik at flere kan klare seg sjøl lengre i egen heim.
Det er viktig å dreie innsatsen over fra kompenserende passive tjenester til «hjelp til selvhjelp» for tradisjonelle mottakere av pleie- og omsorgstjenester. Dette krever nye måter å tenke på, og muligens i en overgangsfase også bedre tid til den enkelte bruker.
De viste også til prosjekter i kommuner som hadde ført til totale besparelser på innleggelser i sykehjem, og at flere klarte seg sjøl.
Habilitering og rehabilitering er viktig i alle aldre, og vi har selvsagt det største ansvaret sjøl for å ta vare på egen helse.
Fra kommunene var ordfører på Hitra oppfordret til å fortelle om folkehelsearbeidet i kommunen.  Han sa at der som i andre kommuner var frivillige en enorm ressurs i det forebyggende arbeidet.
Vi fokuserer ofte bare på fysisk helse, men han understreket at det var like viktig å ha god mental helse gjennom trivsel og tilhørighet. Det handler ofte om å se og bli sett, og at noen har bruk for oss. Det å være til nytte, tror jeg betyr mye for mental helse.
Han trakk også fram den uorganiserte delen av frivilligheten, «nabokjerringa», som ofte glemmes i folkehelsearbeidet. Omtanken fra noen gir trygghet og legger dermed et godt grunnlag for god psykisk helse.
På Hitra har de mange innvandrere. Han sa at de er gode på å skaffe dem arbeid, men dårligere på integrering. Det betyr selvsagt mye i et folkehelseperspektiv å få være en del av det samfunnet en bor i.
Det var en nyttig dag, og selv om mye av stoffet var kjent fra før, fikk vi mange ideer som vi kan dra nytte av i egen kommune.
For å kunne høste erfaringer og få inspirasjon til videre politisk arbeid, er det i blant nyttig å delta på slike samlinger.  Lokale saker tar det meste av tiden både til ordfører og rådmann, men jeg ser ikke bort i fra at vi burde prioritere å delta litt mer utenfor egen kommune. Det er sunt å ta seg tid til å løfte blikket og se på egne utfordringer sammen med andre.

Konferansen varer enda en dag, men jeg prioriterte å delta på et arrangement i forbindelse med «Snømørkt» på torsdag. Rådmannen deltar også andre dag, og da skal de blant annet gå igjennom kriteriene for tildeling av skjønnsmidler.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: