Fin sankthanshelg.

Endelig kom sommeren, og mange besøkende på Sommerfestivalen fikk ei trivelig helg på vår fantastiske arrangementsarena på Årsøya. Selbu Arrangement som er ansvarlig for festivalen, hadde endret noe på opplegget fra tidligere år. Blant annet hadde de i år 18-årsgrense på hele festivalområdet.

Onsdag var det møte i Regionrådet i Værnesregionen. På saklista sto en sak med forslag om at vi som samarbeider om helseprosjektene, skal sende en søknad til departementet om å etablere «øyeblikkelighjelp-senger» ved Stjørdal distriktsmedisinske senter (DMS).
Kommunene må ha dette på plass innen 2016, men dersom vi søker nå, kan vi skaffe oss erfaring før vi blir pålagt oppgaven. Etter at samhandlingsreformen ble innført, har kommunene medfinansieringsansvar for enkelte innleggelser i sykehus. Dersom vi kan bruke sengene ved DMS, har vi ingen krav om medfinansiering. Jeg fikk bekreftet i møtet at det kommer øremerkede midler til dette tiltaket, slik at kommunene ikke blir belastet noe ekstra. Fristen for å søke, er tidlig i juli, og samarbeidsavtaler må derfor behandles i kommunestyret i ettertid.
Kommunestyret i Selbu vil selvsagt i utgangspunktet behandle slike avtaler før vi forplikter oss på noen måte, og det er fullt mulig å ikke bli med videre om vi mener det er det beste. Av en representant i regionrådet er det  flere ganger påpekt at det ikke kan være nødvendig å behandle alle «små» saker i kommunestyret. Etter min mening er det bare kommunestyret som kan forplikte kommunen på avtaler om så utstrakt samarbeid. Mitt svar i regionrådet er derfor at det er vi i Selbu som avgjør hva vi vil sette på saklista. Om andre har delegert dette til ordfører, så er det greit for vår del, men skal samarbeidet fungere , er det viktig at det er forankret i det øverste politiske organet.
DMS har langt bedre kompetanse enn vi har i kommunen. Der er det røntgentustyr og annet utstyr som det ikke er rasjonelt å kjøpe inn til hver enkelt kommune, så med den informasjonen jeg har nå, er jeg ikke i tvil om at vi får det beste tilbudet til våre innbyggere om vi går inn for å etablere vår «øyeblikkelighjelp-seng» der.
De politiske nemndene er nå etablert, og en avtale som tidligere er inngått, er ikke tilpasset den nye styringsstrukturen. Det er avtalen om DMS, og i møtet ble denne enstemmig anbefalt overfor de deltagende kommunene.
Det var lagt ned et godt arbeid både i forprosjekt og hovedprosjekt for felles PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for fem av kommunene. Som varslet og drøftet i siste formannskapsmøte, forslo jeg i regionrådsmøtet å utsette saken. Arbeidsutvalget, som består av rådmennene, hadde innstilt på oppstart den 1/1 2013 under forutsetning av at de kommunene  som har etterslep i ventelister, har ryddet opp i dette.
Underveis i arbeidet med dette samarbeidsprosjektet har vi fått opplysninger om at Stjørdal har ventelister på bortimot et år. I møtet ble vi innformert om at de nå er nede på et gjennomsnitt på ni måneder, og at de vil sette inn ekstra ressurser for å komme ytterligere ned. AU la i sin innstilling til grunn at en ventetid på 3 måneder er akseptabelt. Oppvekstansvarlig i Stjørdal hadde i et vedlagt notat uttalt at de ikke mente det var mulig å komme ned på  3 måneders ventetid innen utgangen av september.   Derfor kan ingen vite før i oktober om en ny tjeneste kan være operativ innen tidsfristen.
I Selbu har vi praktisk talt ikke ventelister, og vi mente det ville ha vært riktig å få saken til ny behandling når forutsetningene i innstillingen er oppfylt. Det ble påpekt at dette ville skape usikkerhet for ansatte. Etter min mening vil det være enda mer usikkert å forberede oppstart med den forutsetningen som ble vedtatt i AU. De ansatte har i dag sine faste arbeidsforhold, og forskjellen i en ny tjeneste vil for dem bli en annen arbeidsgiver og et større fagmiljø. Arbeidsplassen sin skal de også i et samarbeid ha ute i kommunene som i dag.
Flere stemte for mitt utsettelsesforslag, men det ble ikke vedtatt. Dermed stemte vi i Selbu imot etablering av en felles tjeneste, slik vi ble enige om i formannskapet. De andre fire kommunene stemte for innstillingen fra AU.
Vi har en fantastisk god tjeneste i dag, noe som ble bekreftet i et møte med tjenesteledere fra skole og barnehage i kommunen. Der fikk vi klare råd om å videreføre vår egen tjeneste. Alle fagprofesjoner ikke er dekket av egne ansatte, noe som kan være et argument for at vi bør smarbeide i en større enhet. Når en felles tjeneste nå likevel blir etablert, må vi til kommunestyret i høst få en sak der fordeler og ulemper for vår kommune blir utredet. Da får kommunestyret ta endelig stilling til saken.
Vår avgjørelse i denne  saken vil selvsagt ikke bety noe for Værnesregionsamarbeidet som helhet. Allerede i dag er det ulik deltakelse i samarbeidsprosjektene i regionen, noe vi ble enige om skulle være mulig da vi startet opp.
Like etter møtet ble jeg intervjuet av Størdalens Blad om denne saken, og Nea Radio ringte opp torsdag morgen.
I møtet fikk vi også en grei gjennomgang av helsestasjonsprosjektet. De har fått på plass avtaler med helseforetakene som blant annet vil bidra til langt bedre oppfølging av nyfødte, har felles hjemmeside og fått utvekslet nyttig erfaring i prosjektet. I regionrådet ga vi klarsignal til at de skal legges fram et forslag til mandat for AU om en videreføring av prosjektet med bakgrunn i rapporten som vi fikk presentert.
Ellers fikk vi en presentasjon av «Livsglede for eldre» som er startet opp på Frosta. De hadde mange eksempler på samarbeid om tiltak som gjør hverdagen mer meningsfylt ikke bare for de eldre, men for alle som deltar. Både frivillige og barn fra skole og barnehage er med på felles aktiviteter.
Et forslag til uttalelse til NTP   2014 – 2023 ble lagt fram og supplert fra RR. Her ble flere saker som har stor betydning for regionen påpekt. Blant annet tok vi med et punkt om økte rammer til fylkesveger, satsing på jernbane i regionen, utbedring av E14 og E6 fra Ranheim til Åsen i tillegg til viktigheten av rammebetingelser som muliggjør nødvendige utbedringer på Værnes.
Fra  møtet i regionrådet, kjørte jeg direkte til Sunndalsøra der landstyret i LVK var samlet. Før vi tok kveld, hadde vi et par timers møte der den viktigste saken var varsel fra regjeringa om at de vurderer endringer i eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk. Dersom dette blir gjennomført, vil det bety store inntektstap for mange kommuner. Både enkeltkommuner, LVK og  KS har sendt henvendelse til departementet om konsekvensene og påpekt at endringer uansett ikke kan vedtas uten en bred høring.

Torsdag startet vi tidlig med besøk på Hydro Aluminium, Statkraft og Statnett sine anlegg på Sunndalsøra, før vi dro med buss til Eikesdalsvatnet. Der ble vi fraktet med ei ferje av gammel årgang som fremdeles blir brukt dersom vegen er uframkommelig. Underveis på turen ble vi guidet av en av mannskapet ombord, og vi så blant annet Mardølafossen, der vi husker det ble foretatt en omstridt utbygging. I dag slippes det litt vann i turistsesongen, men det er også bare for turistene. Ellers er det ingen vannføring i det flotte fossefallet.
Fra Eikesdalsvatnet gikk turen opp til Aursjødammen før vi reiste tilbake til Sunndalsøra. Vegen opp fra Eikesdalen til Aursjøen og ned igjen var ekstremt bratt og svingete, men med en dyktig sjåfør gikk alt bra selv om flere ikke likte seg helt på de smale vegene.
På kvelden var vi invitert til kulturhuset for å se musikkspillet «Lady Arbuthnott» som ble satt opp for 17.gang i år. Det var en flott forestilling med profesjonelle skuespillere og mange amatører.

Fredag startet vi på nytt møte i landsstyret. Den største saken da var informasjon om arbeidet med revisjonssaker og vannforvaltningsplaner.
Vi hadde også som vanlig en post med tilbakemeldinger fra medlemskommuner i de enkelte fylkene, og årsmedling og regnskap for 2011 ble gjennomgått og vedtatt.
Jeg hadde med meg «privatsjåfør» til Sunndalsøra, og dermed benyttet jeg kjøretiden til å ta flere telefoner. På heimturen gjorde jeg en avtale med leder i samferdselsutvalget i fylkeskommunen. Der vil forhåpentligvis også en fra ordførerkollegiet delta, i tillegg til folk fra samferdselsadministrasjonen på fylket og noen fra Vegvesenet. Møtet blir etter ferien, og der vil vi som hovedsak ta opp forholdene i Stigamelene. Vi har også andre fylkesveger som er i dårlig forfatning i kommunen, i tillegg til vegen langs Jonsvannet som våre innbyggere i Draksten er avhengige av. Den ligger i Trondheim, men det skader ikke at vi uansett tar det opp med de som har ansvaret for fylkesevegene.
Siden flere av de deltakende kommunene i prosjektet «Fra fjord til fjell» nå ser ut til å ville trekke seg ut, vil nok dette fra begge de berørte fylkeskommunene oppfattes som et avtalebrudd. Det er forståelig siden alle de fire kommunene med stort flertall gikk inn for et bompengefinansiert prosjekt i 2008. Med bakgrunn i dette jobbet alle politisk for å få prioritert midler i vegplanperioden 2014 – 2019, noe vi lyktes med. Fylkeskommunene har sammen med kommunene bidratt med midler inn i selskapet som ble etablert for å føre prosjektet videre. Dette var midler som fra alle parter ble forskuttert for tilbakebetaling av det fremtidige bompengeprosjektet.
I Selbu valgte flertallet å stå på tidligere vedtak, ikke minst for å slå fast at vi virkelig ønsker å få en mer trafikksikker veg tidligst mulig. For bosetting har det stor betydning at det er trygge trafikkforhold med gang- og sykkelbaner, og for næringslivet vårt har et overveldende flertall uttalt at de ser store fordeler med å få en bedre veg.
Lasetbileierforeninga, som var en av initiativtakerne til prosjektet, hadde klare beregninger på at en bedre veg ville være positivt og til og med lønnsomt både for transportnæringa og for annet næringsliv selv med bompenger.
Derfor er det skuffende at Tydal sier at de ønsker å ha en turistveg og ikke en «trailerveg» . Vårt næringsliv er avhengig av god veg både mot Stjørdal og mot Røros, men når det store vegprosjektet nå ikke vil bli realisert, må vi i Selbu prioritere utbedringer som først og fremst vil gi bedret trafikksikkerhet til alle som bor i bygda, og dermed også til alle andre som bruker FV 705. Vegen er god nok som turistveg slik den er i dag, så da håper jeg fylkets vegmyndigheter vil legge vekt på at de største utbedringene i Neadalsføret må skje i Selbu, der vi absolutt ikke er fornøyd med trafikksikkerhet og generell vegstandard.

I helga har det vært Sommerfestival i Selbu. Endelig fikk de fint vær, etter at det har «bøtta» ned de to siste årene. Jeg var så heldig at jeg ble invitert til å hilse på festivalens store trekkplaster i alle år, Åge Aleksandersen, og høre hans konsert. Det er like fantastisk hvert år, og selv om det var færre festdeltakere enn tidligere, håper jeg at regnskapet ikke vil gi røde tall. Ordensmessig er det så langt jeg har hørt hittil, lite å sette fingeren på. Både arrangør og funksjonærer la ned en kjempeinnsats for å skape en trygg og en trivelig fest for alle.

Store deler av søndagen  tilbrakte  jeg sammen med norskamerikanere på Granby Gård. Jeg var invitert til å være sammen med dem, og med et fint midtsommervær, fikk de virkelig oppleve hvor vakker bygda vår er.

I kommende uke er det fortsatt noen møter, selv om ferietiden snart også vil sette sitt preg på det politiske arbeidet. Mandag drar jeg med Trønderenergi til Rørvik med Hurtigruta. Underveis skal vi avvikle styremøte før vi møter NTE og drar for å se på vindkraftanlegget på Ytre Vikna.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: