Møter og «ordførertur».

Selv om jeg så vidt klarte å rydde noen timer til en ordførertur i regi av Trondheimregionens frilusftråd, var det utrolig godt å få bruke kroppen etter mange lange møter. Når det i tillegg sluttet å regne et par timer før vi startet, ble det en helt fantastisk opplevelse.

Det siste kommunetyremøte før ferien er alltid et heldagsmøte, og i år ble det avviklet på mandag.
Før kommunestyremøtet hadde jeg innkalt til ekstra møte i formannskap og planutvalg. I formannskapet behandlet vi evt. riving av Storbrygga, og i planutvalget sto en 2. gangs behandling av en hyttereguleringsplan på kartet. Våre vedtak i de to sakene ble innstilling til kommunestyret som startet klokken 09.00.
Det var mange saker på agendaen, men salgsbevillinger og skjenkebevillinger gikk raskt igjennom uten diskusjoner. Det samme var tilfelle med oppnevning av meddommere til jordskifterett og medlemmer til lagmannsrett og tingrett.
Vi startet dagen med sak om videreføring av prosjekt » Fra fjord til fjell», utbedring av FV 705 og FV 31. Siden jeg er medlem av styret i selskapet, og varaordfører er vararepresentant, valgte vi setteordfører. Det var en saklig og grei debatt. Fremskrittspartiet stemte programmessig imot, og varslet om at det ville bli ny samferdselsminister i kommende stortingsvalgperiode. Dermed ville vi få utbygginger uten brukerfinansiering. Uavhengig av Stortingets flertall, er det gitt klarsignal til mange bompengeprosjekter. Jeg er stygt redd for at vi må vente i mange år før vi får en fullstendig opprusting av FV 705 dersom vi ikke går for et bompengeprosjekt.
Det som var mer overraskende var at Høyre stemte i mot å videreføre prosjektet. Initiativet ble i 2005 tatt av næringslivet sammen med kommunen, og nettopp Høyre som sjøl hevder å være et parti som tar bedre vare på næringslivets rammebetingelser enn andre, burde etter min mening ha sluttet seg til uttalelsen fra Selbu Næringsforum som støttet prosjektet. Prosjektet ble vedtatt videreført fram mot en sak om lokalisering av bomsnitt med 16 mot 9 stemmer.
Det er fire kommuner som i 2008 fattet vedtak om å etablere selskap og utrede et bompengeprosjekt. Nå har formannskapet i Tydal enstemmig gått imot videreføring, Stjørdal formannskap utsatte saken med bakgrunn i det negative vedtaket i Tydal, og innstillingen fra rådmannen i Røros er negativ på grunn av laber interesse fra de andre kommunene.
Jeg er skuffet over at våre samarbeidende kommuner i denne saken ikke lenger står ved det som ble vedtatt med stort flertall i alle kommunestyrene i 2008, for vi er avhengige av samarbeid med de andre berørte for å få en raskest mulig utbedring av FV 705. I Selbu har næringslivet uttalt at de ønsker en bedre veg til kommunen, og faller prosjektet, må vi arbeide for strekningsvise utbedringer. Vi har imidlertid fått helt klare meldinger fra fylkeskommunene om at de har prioritert midler til bompengeprosjektet i kommende vegplanperiode, og at det vil være vanskelig å komme opp på prioriteringslista uten å godta brukerfinansiering.
Neste sak vi behandlet, var forvaltningsrevisjonsrapport om samarbeidet mellom Selbu kommune og Selbu Næringsforum og forvaltningen av næringsfondet. Også i denne saken var det mange som hadde innlegg, og vedtaket ble som innstillingen fra kontrollutvalget med noen tilleggspunkter som kom fra vår gruppe.
Vi vedtok blant annet i tilknytning til gjennomgangen av praksis for utbetaling fra næringsfondet at vi vil revidere vedtektene for næringsfondet, og  at vi vil se på rutiner for utbetaling og oppfølging av bevilgninger fra fondet.
Rådmannen ble pålagt å legge fram en sak om evaluering av samarbeidet før avtalen går ut i august 2013, og vi ba om at jord- , skogbruk og kultur må tas med i en helhetsvurdering når vi skal se på framtidig organsiering av næringsarbeidet.
Hyttereguleringsplanen ble vedtatt uten debatt før vi startet behandlingen av fremtidig drift ved Granby Gård. Dagens eiere vil etablere en eiendomsstiftelse som skal ha som formål  stille dagens bygningsmasse vederlagsfritt til disposisjon for et framtidsretta kulturhistorisk senter i tillegg til at den skal vedlikeholde og utvikle eiendommen.Betingelsen for overdragelsen er at det før høsten 2015, altså innen tre år, er en ny driftsenhet med et framtidsretta innhold på plass. Kommunen er bedt om å ta ledelsen i et forprosjekt med bakgrunn i et grundig arbeid som en utviklingskomite har utført.
Fra kommunen er det foreslått lagt inn et beløp fra næringsfondet på 170.000 , og hele forprosjektet har en kostnadsramem på 950.000.
Flere uttrykte at de ikke hadde vært rede til å si et klart ja eller nei til å ta ansvar for framtidig drift, men det er noe overraskende at så mange som 8 stemte i mot forprosjektet.
Heldigvis ble det et solid flertall for å sette i gang prosjektet under forutsetning av at finasieringen kommer på plass. For egen del er jeg ikke i tvil om at vi må finne ut mer om hvilke muligheter vi har for regional og statlig finansiering av tiltak, og hva vi kan bruke eiendommen til, før vi tar den endelige avgjørelsen på om kommunen skal takke ja til tilbudet fra dagens eiere.
Endelig kom rusmiddelpolitisk handlingsplan til behandling etter at den er utsatt en gang på grunn av manglende resultater fra en ungdomsundersøkelse. Det ble fremmet et forslag om at vi ikke skal ha amulerende bevilling og et forslag om tak på skjenkebevillinger. Begge disse ble nedstemt. Jeg informerte kommunestyret om at vi i politiråd ble enige om å ha ei «hvit uke» neste vår, og i løpet av denne uken ha en åpen debatt om rus.
Rapporten som kommunestyret ba om etter nedleggelsen av Dragsten skole, sto også på saklista. Her var det et par innlegg om vegstandarden langs Jonsvannet og opp til Draksten. Den er dårlig, og vi gir innspill på dette både til Vegvesenet og til fylkeskommunen som er vegeier. Rapporten viser heldigvis at elevene trives og har fått et bredere fagtilbud etter at vi nå kjøper skoleplasser i Trondheim kommune. Rapporten ble enstemmig tatt til orientering uten at andre forslag ble fremmet.
Årsmeldinger for Værnesregionen, ble kommentert av leder i hovedutvalg for Helse og Sosial omsorg, og i tilknytning til årsmeldinga for kontrollutvalget, hadde lederen i utvalget ordet.
Før jeg ga ordet fritt til debatt om årsemelding og regnskap for kommunen, ga økonomisjefen en redegjøring for utviklingsprosjektet «bedre styring». Han viste kostratall som er «vasket» for å kunne sammenlignes med andre i vår kommunesgruppe. Tallene viser at vi på de aller fleste områder bruker mer penger enn de vi kan sammenligne oss med. Det kan være en «villet» politikk, men utfordringen er at vi ikke kan bruke mer på alt når vi de to siste år har hatt røde tall, og i enda flere år hatt negativt driftsresultat. Politikk handler om å prioritere, men vi kan ikke bruke mer penger enn vi har.  De to største sektorene våre holdt ikke budsjettet for 2011, noe alle forstår ikke kan fortsette.
Alle de tre hovedutvalgslederne fikk så ordet for å si litt om «sin» sektor. Det var tre gode innlegg som beskrev virksomheten godt også for de som følger oss på radio og på web-TV. Ut over dette var det liten debatt på disse sakene. En representant påpekte mangler i tilbakemeldingen på vedtak, noe vi også viste til i formannskapet. Rådmannen bekreftet at de jobber med å forbedre rutinene. Uten oppdaterte tilbakemeldinger er det vanskelig å styre både for administrasjon og politikere.
Et forslag om å vurdere om over- og underforbruk på tjenestenivå skal videreføres inn i kommende budsjettår, ble enstemmig vedtatt.
Siste sak til behandling var tertialrapport for 1. tertial 2012. Her inneholdt innstillingen fra formannskapet et punkt om at vi forutsetter at budsjettrammene holdes, og et forslag om å få en framdriftsplan for bygging av Mebond barnehage. Disse ble enstemmig vedtatt uten diskusjon.
Møtet ble avsluttet akkurat i tide til at jeg rakk å delta i en trivelig sommerfest i barnehagen sammen med barnebarn, noe som fyller tankene med helt andre ting enn politiske saker.

Tirsdag ble det siste møtet før ferien i formannskap og planutvalg avviklet, og før det startet, ble jeg oppringt av Nea Radio som videreformidlet en utfordring fra Selbu Næringsforum om at politikerne må på banen for å få en vannstand i Selbusjøen som gjør at blant annet «Jøvra» kan starte å kjøre turer tidligere enn i år.
Revisjon av konsesjonsvilkårene for sjøen ligger fortsatt til behandling i departementet etter at innstilling ble oversendt fra NVE i 2003. Både jeg og ordførerne før meg har jobbet med denne saken, og nesten hver vår tas det direkte kontakt med Statkraft for å påpeke de uheldige konsekvensene lav vannstand har for turistnæringa. Etter mye nedbør er nå sjøen så godt som full, og i løpet av ettermiddagen fikk jeg telefon fra en bonde som påpekte at det også var andre interesser enn turistnæringa som er opptatt av vannstand. Noen har eiendommer som det er umulig å komme til ved for høy vannstand, og åker og eng blir lett overflødd dersom det ikke er rom for smeltevann og nedbør i sjøen. Så også her er det delvis motstridende interesser. Kravet som ligger fra kommunen på sommervanstand er 160 m.o.h., noe som er vedtatt for lenge siden, og som NVE har innstilt på. Sjøen skal være på denne høyden etter vårflommens kuliminasjon i henhold til  forslag fra NVE til nye konsesjonsvilkår. Når det intreffer, er jeg ganske sikker vil bli en diskusjon også i kommende år.
Før formannskapsmøtet hadde vi generalforsamling i Selbu-Trykk som er kommunens heleide vekstbedrift. Vi fikk en grei gjennomgang av styrets leder og daglig leder.
I 2011 startet de med vaskerivirksomhet, og regnskapet for siste år viste røde tall. Vi ba om å få tilsendt halvårsrapport for 2012 når den foreligger, for å følge med på utviklingen. Vaskeriet tar i hovedsak oppdrag bare for kommunen, og prisingen her er noe de allerede har tatt opp med rådmannen. Det trengs naturlig nok litt erfaring før en finner riktig pris på de tjenestene som utføres. Kvaliteten på vaskeritjenestene er i alle fall meget bra, og flere som trenger det, har fått meningsfylte tilrettelagte arbeidsplasser.
Formannskapsmøtet startet som vanlig med referatsaker, og jeg drøftet noen av sakene som skal opp i regionrådet i Værnesregionen på onsdag.
Økonomisjefen redegjorde så for enkelte tiltak de vil se nærmere på i forbindelse med utviklingsprosjektet vårt. Dette vil de nå jobbe med i arbeidsgrupper før det legges fram som konkrete forslag når vi får sak om budsjettrammer for 2013. Målet med prosjektet er å komme ned på en forsvarlig driftsramme innen 2016, men allerede neste år er det planlagt reduksjoner, og enda mer blir foreslått i 2014.
Etter henstilling fra departementet om å komme med forslag på to representanter til styret for Skarvan- og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsverneområde, ble ordfører og varaordfører valgt fra formannskapet.
I henhold til ny plan- og bygningslov skal kommunestyet i første år av valgperioden fatte vedtak om en planstrategi. Det var et enkelt og greit dokument som inneholdt prioritering på hvilke planer vi skal utarbeide, og hvilke vi skal rullere i valgperioden. Den skal nå legges ut på høring før vi får den til ny behandling.
En ny plan som er foreslått, er vegplan. Vi har i lengre tid etterlyst en gjennomgang av kommunale veger, og vi har liggende en søknad om overtakelse av en privat veg. De har ventet lenge på svar siden vi ønsker å se helheten før vi gir tilbakemelding, noe vi nå legger opp til med en slik plan.
Etter formannskapsmøtet satte vi møte i planutvalget. Der behandlet vi to delingssaker, som ble enstemmig vedtatt.
Søknad om oppsetting av tre vindmålemaster i Eggjafjellet / Åsfjellet, fikk enstemmig tilslutning, med noen pålegg om å utrede forhold som luftsfartstilsynet har påpekt.
I forrige møte i planutvalget utsatte vi behandlingen av en søknad fra Vikvarvet idrettslag om oppsetting av hall. Etter møter med tiltakshaver kom de med ny søknad der de har justert høyden opp med en halv meter. Rådmannen hadde innstilt på avslag med bakgrunn i råd fra NVE, men i planutvalget ble søknaden enstemmig innvilget.
Som planutvalg godkjente vi også riving av Storbrygga etter vedtaket i kommunestyret.
Sent mandag og tidlig tirsdag var det kommet nye saker til regionrådsmøtet på onsdag. Det var varslet at de ville bli ettersendt, men det blir litt alt for kort tid til å forberede seg når både dag og kveld er opptatt med møter og andre gjøremål.
Vi er medlemmer i Trondheimsregionens friluftsråd, og i år er det femte gang jeg arrangerer «ordførers tur» sammen med dem. En god partifelle og samarbeidspartner hadde lagt oppe en tur til Guldsethborga, som er en av to bygdeborger i Selbu. Før vi kom helt opp på borga, fikk vi høre om borga sin historie fra folkevandringstida, men funn av kull viser faktisk at den kan være fra før k.f. Bygdeborgene ble trolig satt opp som tilfluktsted for innbyggerne, eller for å beskytte strategiske ferdselsveger.
Videre gikk vi til en gapahuk oppe på «Aftretsåsen», der vi ble møtt av kong Sverre som i 1178 gjemte seg på Hoøya, som vi hadde fin utsikt til fra rasteplassen vår. Vi ser store deler av bygda vår fra denne utsiktsplassen, og med god kaffe fra «svartkjel» fikk vi ei trivelig stund sammen. Over 30 personer hadde møtt opp, og før vi startet opp bilene for å dra heim igjen, hadde vi vært ute i over tre timer. Takk til alle som møtte opp!

Resten av uken er det også fullt belagt timeplan. Onsdag starter dagen med regionrådsmøte på Malvik før turen går til Sunndalsøra der vi skal avvikle sommermøtet i landstyret i LVK til og med fredag.
Kommende helg avvikles et av årets største begivenheter, Sommerfestivalen,  i Selbu. Med håp om at værgudene er på vår side i år, vil jeg ønske arrangør, funksjonærer og publikum lykke til!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: