Mange viktige saker til behandling.

Ukens to første dager har vært hektiske med møter både på dagtid og kveldstid, men når tiden går med til noe som er interessant, er det utrolig hva en klarer uten å ha alt for mange timer til avkobling.

Mandag morgen rakk jeg å gå igjennom litt post før vi fikk besøk av styreleder og fylkesleder i KS Sør-Trøndelag. De reiser rundt til alle kommunene i fylket, og i Selbu møtte rådmannen sammen med meg. Vi informerte om næringsliv, kultur og andre områder som kommunen har et ansvar for.
De var interessert i å høre hvilke forventninger vi har til KS som organisasjonen. Først og fremst mener jeg deres rolle som arbeidsgiverorganisasjon er viktig. I tillegg ser jeg det som helt naturlig at de kan ta tak i saker som har felles interesse for vårt fylke.
KS sentralt har konsultasjon med regjeringen. Dette betyr at de er et direkte talerør for kommunene. Vi erfarer at sentrale og lokale myndigheter ikke alltid har samme virkelighetsoppfatning, og da er det nyttig å ha en sterk organisasjon som kan tale kommunenes felles sak.
Det var et nyttig møte for begge parter. Representantene fra KS konkluderte med at de hadde fått informasjon om mye de ikke allerede visste om vår kommune, og vi fikk bedre innsyn i hva vi kan bruke organisasjonen til.
Etter lunsj startet jeg med forberedelser til tirsdagens møte i planutvalg og formannskap. Der hadde vi mange store saker på kartet, og til behandlingen av regnskap, årsmelding og tertialrapport, utformet jeg utkast til forslag for drøfting med mine samarbeidende politikere.
Ansatte er vår viktigste ressurs, og i tilknytning til årsmeldinga er det på sin plass å ha med et punkt med takk for godt utført arbeid.
Sektorene gir tilbakemelding på politiske vedtak. Ved gjennomgang av våre vedtak fra behandlingen av årsmelding for 2010, fant jeg flere punkter som ikke var med på lista. Det betyr at vi fortsatt ikke har et godt nok system for tilbakemelding, og i et av punktene i mitt forslag ba jeg rådmannen sørge for at dette kommer på plass. Både administrativt og politisk er vi avhengige av oppdaterte statusrapporter.
Tertialrapportene er heller ikke et godt nok verktøy. Noen sektorer må gi muntlige tilleggsforklaringer på budsjettavvik, noe som ikke er holdbart når saken skal behandles i flere ulike utvalg. I et av mine punkter i forslaget ba jeg om at rådmannen i forbindelse med prosjektet «Bedre styring 2012», må arbeide med kvalitetssikring av tertialrapportene for å få mest mulig realistiske signaler.
Vi mangler en personalstrategi. Dette har vi hatt «på blokka» i lengre tid, og jeg tok med et punkt om at vi nå må få lagt fram et forslag til strategi til politisk behandling.
Det er fortsatt mange som jobber ufrivillig deltid, men i flere av avdelingene i omsorgssektoren går det fram av tertialrapporten at de gjennom nye turnuser, har tatt tak i disse utfordringene. Mange har fått utvidet sine stillinger, og der det ikke allerede er foretatt endringer, jobber de med å finne løsninger. Jeg valgte uansett å ha med en oppfordring om at det fortsatt må jobbes med å redusere ufrivillig . Vi har bruk for arbeidskrafta, og dersom det er mulig å finne løsninger der både arbeidsgiver og arbeidstaker er fornøyd, vil det være positivt for arbeidsmiljøet.
Fremdeles har vi et alt for høyt sykefravær. Vi fikk bekreftet at arbeidsrelaterte sykmeldinger blir fulgt opp, men jeg tok med et punkt der jeg ber både ledere og andre ansatte om å ha fokus på forhold som kan redusere sykefraværet. Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for å trives og ha lyst til å gå på jobb, og dette har alle på en arbeidsplass et ansvar for.
Nå har vi ni løpende lærlingekontrakter. Selv om vi må stramme inn på drifta, mener jeg det er viktig for rekrutteringa til kommunal sektor å ta inn lærlinger. Derfor foreslo jeg at vi fortsatt må ha som mål å ha ti løpende kontrakter.
I forbindelse med tertialrapporten la jeg fram et tilleggspunkt om at vi forutsetter at budsjettrammene holdes på alle sektorer. Det er innlysende siden vi ikke har fått tilbakemelding om noe annet, men med bakgrunn i de to siste års overskridelser , fant jeg det riktig å påpeke dette.
Ny Mebond barnehage skal bygges i 2013. Den ligger inne på økonomiplanen, og rådmannen har bekreftet at dette er praktisk mulig. Uansett får vi stadig spørsmål fra ansatte og foreldre som har fått andre signaler. Derfor ba jeg i tilknytning til behandlingen av tertialrapporten, om at vi i kommende formannskapsmøte må få framlagt en framdriftsplan for byggeprosjektet. Det er greit å kunne dokumentere de bekreftelsene vi har fått muntlig i politiske møter.
Før jeg dro hjem, sendte jeg utkast til forslag til de medlemmene i formannskapet som tilhører flertallskonstellasjonen, og i formannskapet ble alle mine forslag enstemmig vedtatt.
Mandag kveld var det generalforsamling i Selbu Energiverk AS. Dette er en heleid kommunal bedrift, og kommunestyret er generalforsamling. Everket har produksjon av strøm, er eier av nett, driver med salg til sluttbruker og har et datterselskap som driver med bredbåndvirksomhet.
Under behandlingen av regnskap og årsmelding kom det flere innlegg som fokuserte på mulig framtidig utvikling av selskapet. Det er produksjonen som gir det absolutt største bidrag til et godt positivt resultat, noe som gjør at diskusjonen om hva bedriften skal drive med i framtida, naturlig kommer opp.
Kommunen fikk i år et utbytte på 10 millioner kroner, og selv om det ble en skatt på 51 %, ga resulatet rom for en styrking av egenkapitalen. Både grunnrenteskatt og selkskapsskatt går til staten, og selv om vi får vår andel av overskuddet, mener jeg at mer burde ha tilfalt vertskommunen som har stilt sine naturressurser til rådighet. Selskapet har over 70 % egenkapital, så det er en solid bedrift vi er eneiere i.
Alle vedtak, herunder valg til nytt styre, var enstemmig.

Tirsdag morgen møttes vi som vanlig på mitt kontor til gruppemøte før vi startet planutvalg og formannskap.
I planutvalget hadde vi to søknader om motorferdsel i utmark. Den ene gjaldt frakting av materialer i forbindelse med bygging av hytte, og den andre gjaldt kjøring av en bevegelseshemmet til egen hytte. Begge søknadene ble innvilget, med et bestemt antall turer.
I tillegg hadde vi  en søknad om bygging av en flerbrukshall. På grunn av høyden på fundamentet, som var relativt langt under nivået for 200 årsflom, hadde rådmannen innstilt på avslag etter anbefaling fra NVE. Politisk var vi alle innstilt på å komme søkeren i møte, men fundamentet var lavere enn noe av det som vi tidligere har godkjent. Derfor utsatte vi saken og ba administrasjonen ta et møte med utbyggeren for å forsøke å finne en løsning ut ifra de signaler vi ga i møtet. Vi skal behandle saken på nytt i kommende møte i planutvalget.
Under behandlingen av regnskap, årsmelding og tertialrapport var sektorsjefer og økonomisjef til stede og svarte på spørsmål. Det ble ikke fremmet andre forslag enn de jeg hadde forberedt, og det ble den entemmige innstillngen til kommunestyret.
Allerede i 2006 startet arbeidet med å planlegge en utbedring av FV 705 fra Hell til Brekken og FV 31 fra Brekken til Røros. Ut i fra de foreløpige planene ble det fattet vedtak i alle de fire kommunene om å gå inn for et bompengefinasiert prosjekt. Det er etablert et selskap » Fra fjord til fjell AS», der en ansatt på deltid har jobbet videre med veiprosjektet.  Nå legges det på nytt fram en sak til alle de fire kommunestyrene, og i denne behandlingen er både jeg og varaordfører innhabile, siden jeg er medlem i styret og han er vara for meg. Derfor måtte vi velge en setteordfører i formannskapet.
Jeg er prinsipielt imot at veibygging i distriktene skal brukerfinansieres, men skal vi få en utbedring av veien, vet jeg at dette er eneste mulighet. Der kollektivtilbud kan være et alternativ, mener jeg brukerne kan ta en del av kostnadene. I Selbu har vi et alt for dårlig utbygd kollektivtilbud til at dette kan erstatte bruk av privat bil. Vi vil med en bompengefinasiering få en ekstra kostnad, som på kort sikt vil gi enda dårligere vilkår for et næringsliv som allerede har store transportkostnader, og det kan også være negativt for bosettinga. På den andre siden vil bedre infrastruktur på lang sikt gi bedre vilkår både for næringsliv og innbyggere. Derfor velger jeg som medlem i styret å anbefale en bompengefinasiert utbedring.
Det aller viktigste i prosjektet er for meg en omfattende utbygging av gang- og sykkelveier, noe som vil gi en langt bedre trafikksikkerhet for myke trafikkanter. Vegen er relativt bra etter en del «førstehjelpstiltak» de senere år, men for å få en varig forbedring, trengs det et omfattende arbeid.
Jeg var ikke til stede da formannskapet behandlet saken, men den ble vedtatt mot en stemme med et tillegg om at at det er en forutsetning at alle fire kommuner er med, og at kommunestyret får en sak om endelig plassering av bomstasjoner.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan sto på sakskartet. Det er lenge siden første utkast ble laget, men vi valget å utsette behandlingen til resulatet av en ungdomsundersøkelse ved Selbu Ungdomsskole og Selbu Videregående skole forelå. Vi har nå fått disse resulatene , og det viser seg at ungdom i Selbu generelt er yngre enn gjennomsnittet når de smaker alkohol for første gang.
I formannskapet ble det lagt fram et forslag om en «hvit uke» som ordfører fikk ansvar for. Det er Stjørdal kommune som først lanserte dette, og i en uke vil det gå ut en oppfordring til alle om ikke å smake alkohol. I planen har jeg også fått tillagt ansvar for å ta opp diskusjonen om rusmiddelbruk. Vi skal ha møte i SLT og politiråd sammen med Tydal på fredag, og jeg har spilt inn temaet til dette møtet. Jeg ser for meg at en slik uke kan kombineres med et diskusjonsmøte om rusmiddelbruk, og at vi kanskje kan få et felles arrangement i dalføret der også politiet kan delta.
Dagens eiere av Granby Gård ønsker å gi eiendommen til en stiftelse som skal ha som formål å videreutvikle eiendommen og vedlikeholde det som er i dag. Stor deler av gården er i arealplanen disponert til boligformål, noe som gir et stort framtidig inntektspotensiale.
De ønsker i tillegg å utvikle dagens drift av et utvandringshistorisk senter og et kultursted, slik at det blir en helårsdrift på gården. I formannskapet fikk vi til behandling en sak med tilbud fra eierene om å ta over eiendommen og være med på å utvikle et driftskonsept. En utviklingskomite har allerede lagt ned et stort arbeid med å legge fram ideer og knytte kontakter. Innstillinga fra rådmannen gikk ut på at vi vil ta ansvar for et forprosjekt som skal foreta økonomiske beregninger og undersøke mulighetene for mer forpliktende avtaler i tillegg til planer om hva som kan etableres på gården.
I innstillingen var det også tatt forbehold om finasiering av forprosjektet som skal være ferdig innen utgangen av 2013. Kommunens andel av finansieringa skal etter planen bevilges fra næringsfondet.
Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer, så utfallet etter endelig behandling i kommunestyret, er vanskelig å forutse. Jeg håper vi lykkes med dette, og kan ikke helt forstå at enkelte ikke ønsker å finne ut mer om mulighetene som ligger i eiendommen, før vi tar endelig stilling til om vi kan få et driftskonsept som kan stå på egne ben. En utvikling av stedet vil utvilsomt være en berikelse for kommunens reiseliv og også for oss som bor her.
Årsmeldinger fra samarbeidsområdene våre i Værnesregionen var oppe til behandling. Der tok vi med et vedtak som var fattet i hovedutvalg for helse og sosial om mer redegjørelse fra barnevernet, og ønske om mer opplysninger  i framtidige årsmeldinger om den enkelte kommunes bruk av de ulike tjenestetilbudene vi deltar i.
Kommunestyret ba i fjor høst om en tilbakemelding på blant annet skoleskyss og trivsel for elevene fra Draksten etter at skolen der ble nedlagt. Denne er nå behandlet i hovedutvalg for oppvekst, før den sto på saklista til formannskapet. En «motrapport» som var  underskrevet av en som representerte foreldrene i kretsen, var også vedlagt saken. Rapporten som var utarbeidet av oppvekstsjefen, ble enstemmig tatt til orientering, og vil med den innstillingen bli sendt til kommunestyret.
Noen forbedringer på skysstilbud og venting enkelte dager, håper jeg vi kan få på plass, men tilbakemeldinger fra skolene viser at elevene har funnet seg godt til rette, og at ungdomsskoleelevene har fått et langt bredere tilbud både om fremmedspråk og valgfag enn vi kunne tilby i Draksten der det bare var 12 elever fra 1. til 10. klasse.
Vi oppnevnte også komite til årets TV-aksjon som går til Amnesty Internasjonal, og ga klarsignal til at det startes opp et arbeid med å få et interkommnalt samarbeid om NAV-kontorene i Selbu og Tydal.
Tirsdag kveld dro jeg sammen med to partifeller til Værktarstua for å delta i regionmøte i Arbeiderpartiet. Vi tilører region 5 sammen med Tydal, Holtålen og Røros. Der diskuterte vi felles utfordringer med infrastruktur, studieopplegg og nominasjon til stortingsvalget. Det er både trivelig og nyttig å diskutere politikk med partifeller som vi har mye felles med, og sakene har alltid relevans både for regionen og dermed også for egen kommune.

Onsdag brukte jeg litt tid heime på epost og telefonsamtaler med medpolitikere. Det er nyttig å ha noen å «kaste litt ball med», og det føler jeg at jeg kan med mange i kommunestyret.
Forum for kontroll og tilsyn hadde årsmøte i Trondheim, og i forbindelse med det møtet, ble det arrangert et fagseminar. Jeg var invitert til å holde et innlegg om min rolle som ordfører i forhold til kontrollutvalget. En rådmann fra en kommune i Sør- Trøndelag hadde innlegg om sine erfaringer fra samarbeidet med kotrollutvalget,  i tillegg til at lederen i kontrollutvalget i fylkeskommunen så samarbeidet fra sitt ståsted.
Vi ble med i et panel etter innleggene og fikk noen spørsmål. Blant annet var det ulike meninger om åpne møter i kontrollutvalget. Med hjemmel i dagens lov er det utvalget sjøl som kan avgjøre om møtene skal være åpne, så selv om vi i kommunestyret i fjor høst vedtok å ha åpne møter, ble det motstatte bestemt med knappest mulig flertall i kontrollutvalget. I går kveld gikk imidlertid det nye utvalget inn for åpne møter med et like knapt flertall, og ny lov vil mest sannsynlig også inneholde bestemmelser om det samme.
Åpenhet er viktig for tilliten til all forvaltning, og i saker som skal unntas for offentlighet, kan selvsagt også møter i kontrollutvalget lukkes.
I løpet av kvelden hadde jeg en lengre telefonsamtale med varaordfører som har vært borte fra noen politiske møter denne uken på grunn av møter i forbindelse med arbeid. Han har vært i Oslo sammen med partifeller i Senterpartiet og hatt samtaler med Olje-  og energimnisteren og hans rådgiver om et møte vi har bedt om i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkår for Selbusjøen. Det ble bekreftet at vi skal bli invitert til et møte før vår sak behandles i departementet, og vi skal forberede argumenter for å få et miljøfond i forbindelse med revideringen. Dette  har vi sendt krav om tidligere, men det styrker saken om vi kan få oppdatert vår dokumentasjon for at er slikt fond er berettiget.

Torsdag har jeg møtefri, og det skal bli godt å få en hel dag på kontoret. Både post og oppfølging av saker står i kø når dagene er så fullt belagt som de har vært i inneværende uke. I helga er det heller ikke noe på timeplanen, så da blir det god tid til å samle krefter til ei ny arbeidsuke.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: