Fine førsommerdager

Tirsdag i forrige uke , fikk vi endelig en forsmak på sommeren, men etter to fine pinsedager, er det foreløpig over. Mandag var det snø i de strie regnskurene, så vinteren har likevel ikke sluppet taket for godt.

Torsdag morgen fikk jeg endelig litt tid til å rydde i møtedokumenter og post som hadde kommet til rådhuset mens jeg var på ferie. Det er ikke så mye «papirpost» lenger, men noen tidsskrifter og konferanseinvitasjoner ligger i posthylla flere ganger hver uke. Det meste blir bare sett raskt igjennom, og noe går direkte i papirkurven.
En av våre ansatte er med i arbeidet med vannforvaltningsplan for Nea Vannområde. I møtet i LVK om revidering av konsesjonsvilkår, var dette en av de sentrale temaene. Torsdag tok jeg derfor kontakt med vår saksbehandler for å oppdatere han på det vi diskuterte i LVK-møtet. Han hadde allerede sendt inn utfordringer med vasskraftreguleringer som et vesentlig spørsmål i forhold til måloppnåelsen for vannområdet. I Nea Vannområde er det gitt i alt 21 konsesjoner, så det er innlysende at dette har vesentlig betydning for miljøet i vårt vannområde.
For å informere de andre medlemskommunene i LVK i Sør-Trøndelag om at det er viktig å se sammenhengen mellom revisjoner av konsesjonsvilkår og vannforvaltningsplaner, sendte jeg over vårt innspill, slik at de kan ta det med i arbeidet med vannforvaltningsplanene for sine områder.
I møtet med vår saksbehandler på dette området, ble jeg også informert om et annet interessant prosjekt. I Dragstelva finnes det elvemusling, og i forbindelse med et tidligere nydyrkingsarbeid, ble elveløpet endret. Dette førte til at ørreten som muslingen er avhengig av, ikke hadde noe sted å gjemme seg på den berørte elvestrekningen. Dermed kom gjedda og tok ørreten. Elvemuslingen lever den første tida i gjellene til ørreten og suger blod. Dette skal også gjøre sitt til at ørreten blir sterkere.
Et fullfinansiert eksternt prosjekt går nå ut på å legge steiner tilbake i elveløpet, og legge forholdene til rette for at ørreten kan finne skjulested for gjedda, noe som igjen gir levevilkår for elvemuslingen. En del av elva er inntakt, og i det videre arbeidet skal muslinger flyttes til den delen av elva som nå er satt i stand. Jeg fikk et skjell av en musling som jeg nå har på kontoret mitt. Elvemuslingen er sjelden, og dette prosjektet er unikt i nasjonal sammenheng.
Det er virkelig mye interessant å lære i jobben som ordfører:-)
Etter møtet som ble avviklet i administrasjonsutvalget på onsdag, fikk jeg tilsendt utkast til protokoll til gjennomlesing og foreløpig godkjenning. Epost, saker i saksbehandlingssystemet og fakturaer gjennomgått og behandlet.
Den første mandagen i juni skal vi avvikle generalforsamling i Selbu Energiverk. I fjorårets generalforsamling ble det vedtatt at det skulle utarbeides en innstruks for valgkomiteen for everket. Dette er nå gjort, og kommunestyret har enstemmig sluttet seg til denne. Generalforsamlingen må selvsagt også behandle den, og etter samtale med everksjefen, sendte jeg over vedtaket fra kommunestyret. Styret i selskapet har allerede hatt den til uttalelse, og vi ble enige om å be generalforsamlingen ta med denne ekstrasaken for å få dette formelt i orden.
Vi har vedtatt at vi skal bli MOT-kommune. Torsdag etter lunsj kom regionleder for MOT i Nord- og Midt-Norge til Selbu for at vi sammen skulle signere avtale. Først hadde vi to en times samtale, der vi fortalte litt om oss selv, gikk igjennom hva MOT står for, og hvorfor vi ønsket å bli medlem.
Jeg ble også bedt om å beskrive samfunnet vårt, og om det var noe spesielt som kjennetegnet selbygger. Vi vet ut ifra en ungdomsundersøkelse at det er alt for tidlig debut med alkohol, og heller ikke alle ungdommer finner seg godt til rette i bygda vår. Selv om det er mange fritidstilbud, vet vi at noen faller utenom.
Det programmet MOT bruker, tar sikte på å styrke enkeltindividet slik at en får tro på seg sjøl og dermed også kan bli en styrke for fellesskapet. MOT har livet til ungdom i sentrum, MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.
Får en med seg disse verdiene, blir en trygg på seg sjøl, og jeg er overbesvist om at trygghet danner grunnlaget for læring, mestring, positiv spenning og samhold. Har en dette med seg fra oppveksten, får en den tilhørigheten som gjør at en kanskje vil bosette seg på heimplassen i framtida.
Etter at vi avsluttet vår samtale, sluttet en av våre MOT-informatører, MOT-koordinatoren, rådmann, oppvekstsjef og ungdomskoordinator i kommunen seg til møtet. Begge våre lokale medier kom også for å bli informert om MOT og for å overvære signeringen av avtalen.
Vi starter med programmet på ungdomsskolen fra kommende skoleår, og vil i vårt «MOT-team» drøfte hvordan vi etter hvert skal bruke programmet overfor ansatte i skolen, foreldre og i lokalsamfunnet forøvrig. Vi er imidlertid alle enige om å ikke gå for fort fram, men få det godt forankret i ungdomsskolen før vi involverer flere.
Før jeg dro heim, sendte jeg kopi av henvendelsen om representasjon i styret for verneområdene til Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra Sør-Trøndelag og ba dem følge opp saken overfor departementet.
På Selbustrand har vi fortsatt et arbeiderlag. Det er ikke så stor aktivitet i laget, men vi har i alle fall årsmøte hvert år, og dette ble avviklet torsdag kveld. Vi tok i fjorårets årsmøte opp en sak om vi skulle legge ned laget, men det ble enstemmig vedtatt å opprettholde det. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, snakker vi om saker som er aktuelle og har det trivelig sammen rundt kaffebordet.

Fredag inviterte fylkesmannen og KS til vårkonferanse i Statens Hus. Fra Selbu møtte rådmannen sammen med meg, og langt ifra alle kommuner var representert. Jeg avstår fra å møte på mange konferanser vi blir invitert til, men til møter der andre kommuner fra fylket deltar, prøver jeg å avsette tid. Det er vanligvis nyttige tema som blir drøftet, og som regel har noen fått i oppdrag å forberede innlegg ut ifra erfaringer som vi alle kan lære noe av.
Slik var det også denne gangen. Første del av dagen var viet kommuneøkonomien, mens vi etter lunsj fikk høre erfaringer fra flommen i Holtålen i august i fjor.
To seniorrådgivere fra fylkesmannen startet med å vise status i kommunene i forhold til befolkningsutvikling, bosettingsmønter, regnskapsresultat, lånegjeld og rentekostnader. Selbu er heldigvis ikke»versting» på alle områder, men regnkapsresultatet vet vi ikke kan videreføres som i de to siste årene.
Hovedtrekkene i utgifter i kommunenes økonomiplaner i kommende periode viser mer til barnehage, skole og barnevern, omtrent uendret for pleie og omsorg, sososiale tjenester og helse og en reduksjon til kultur, fritid og vedlikehold. For egen del har vi ikke en godt gjennomarbeidet økonomiplan for perioden, noe som skyldes at vi nettopp har startet utviklingsprosjektet vårt. Der har vi nå fått «vasket» kostratallene og vil få et langt bedre utgangspunkt for økonomiplanarbeidet for kommende periode.
Fra fylkesmannens side fremholder de det store inntektspotensialet som ligger i generell eiendomsskatt. Seks kommuner i Sør-Trøndelag har innført det, men hittil har ikke det vært tema i Selbu.
De gjennomgikk også forslag i kommuneøkonomiproposisjonen for 2013, der kommunene skal få en økning, som for Selbu sin del vil bety ca. 4 millioner ekstra.
Statssekretær Dag Henrik Sandbakken fra Kommunal- og regionaldepartementet bekreftet virkningene av vedtatt kommuneøkonomiproposisjon, men sa også at det er forventet økte pensjonskostnader. Vi vet heller ikke hvordan samhandlingsreformen vil slå ut for kommunal økonomi. Medfinansieringen av sykehusopphold er bortimot umulig å budsjettere riktig, og han understreket da også viktigheten av at kommunene har disposisjonsfond for å møte svingningene av denne.
Allerede fra høsten 2012 vil det bli innført 2 timer valgfag for 8. klasse, noe som vil bli trappet opp for 9. og 10. klasse i 2013 og 2014. Med disse nye oppgavene og varslede økte utgifter til pensjon, er det på sin plass at rammene økes til kommunesektoren, men det ser heller ikke ut til at vi kan øke drifta vesentlig med de ekstra midlene.
KS sentralt kom så med sine vurderinger av kommuneøkonomiproposisjonen. Han bekreftet det foregående taler sa om virkningene for kommunene, men sa også at usikkerheten rundt de økonomiske virknignene av samhandlingsreformen, måtte følges opp med en etterberegning. Utskrivningspraksis fra sykehusene har de satt i gang et forskningsprosjekt på. Dette er allerede nå et omstridt tema mellom helseforetakene og kommunene som får pasientene tidligere heim enn tidligere.
Etter lunsj fikk miljøansvarlig hos fylkesmannen ordet. Han sa at klimaendringene er vår tids største trussel mot miljøet. Det biologiske mangfoldet reduseres, og vi må ta opp kampen mot miljøgiftene.
Alle kommunene i Sør-Trøndelag med unntak av en, har nå godkjente klima – og miljøplan, og han kom også med et innspill til hvordan vi kan organisere arbeidet på dette området i Trøndelagsfylkene. Dette forslaget må selvsagt drøftes av kommuner og fylkeskommuner før vi kan ta endelig stilling til om vi skal ha nye utvalg for dette arbeidet, eller om det kan legges til noe eksisterende.
Etter hans innlegg fikk vi en informativ gjennomgang av virkningen av flommen i Holtålen Ordfører beskrev den akutte situasjonen, og hva som har skjedd i forhold til opprydding og oppbygging.
NVE fikk også ordet for å si noe om deres rolle og generelt om ansvar, roller, finansiering.
Det jeg sitter igjen med etter denne gjennomgangen, er at alle tar ansvar når katastrofen skjer, men når en kommer til ansvar og finansiering for det videre arbeidet, er det lite faste rolleavklaringer. Det eneste som er sikkert, er at den som blir rammet, må påregne å ikke få full erstatning.
I Holtålen har de valgt å forskuttere store beløp for å få en raskest mulig oppbygging, og ordfører sa at de hadde fått god hjelp fra «storsamfunnet».
I vårt arbeid med ROS-analyser er det viktig at vi lokalt snakker sammen med politi og NVE, slik at vi kan ha avklart det som er mulig, før det skjer noe. Det er imidlertid helt umulig å forutse alt som kan skje, så selv om en er godt forberedt, vil nok alltid noe måtte tas «på sparket».
Det var en nyttig dag, men for vår del kunne vi ha ønsket oss noen innlegg fra kommuner som har klart å snu utviklingen fra røde til sorte tall i kommuneregnskapet. Vi vet om kommuner som har vært igjennom den prosessen vi nå er midt opp i, og de kan vi selvsagt hente gode råd ifra.

Lørdag inviterte Selbusjøen grunneierlag til «Aksjon gjedde» på Granby Gård. Alle som ville, kunne komme dit med fangsten sin, og alle slags redskaper kunne brukes. I alt ble det tatt opp 77 gjedder, og den største var ca. 5 kg. Aksjonen kom i gang for å prøve å begrense gjeddebestanden i sjøen.  Det er nå like før den gyter, og derfor var aksjonen ekstra virksom.
I tillegg til fiske, var det laget natursti for både barn og voksne, og alle barneskolene var engasjert på forhånd med å tegne og forme noe i forbindelse med temaet. Som en takk for dette, hadde grunneierlaget kjøpt inn fem fiskestenger med fullt tilbehør til hver av skolene. Disse fikk jeg lov til å overrekke, og jeg benyttet anledningen til å si litt om mine flotte naturopplevelser på utallige fisketurer.
Alle barna som var til stede, fikk premie, og de tre beste «gjeddelagene» fikk henholdsvis, bronse-, sølv- og gullgjedde som var laget spesielt for anledningen.
Det var en fin  og trivelig dag i «Granbylandet», der både små og store koste seg med kaffe, brus og pølser fra grillen.

Kommende uke er det møter alle dager. Det ser ikke ut som om vi får sommervarmen tilbake de første dagene, men jeg krysser fingrene for at vi har værgudene med oss når Selbucupen i handball skal avvikles kommende helg.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: