SLT og møteforberedelser.

Før jeg ble ordfører ble det ansatt en SLT-koordinator. I forrige periode, gikk Tydal sammen med oss, og styringsgruppen for SLT fungerer også som politiråd.  SLT-arbeidet er utvilsomt viktig for å få effekt av forebyggende arbeid overfor barn og unge.

Før SLT-samlingen på Selbutunet på torsdag, tok jeg en tur innom kontoret, men fikk bare tid til å veksle noen ord med rådmannen og vår møtesekretær. Neste uke skal det være møte i flere hovedutvalg og i formannskapet, i tillegg til at dokumentene til kommunestyremøtet den 14. mai, bør sendes ut. Etter at jeg returnerte til rådhuset, gikk jeg igjennom saklista til kommunestyret sammen med sekretæren.
Mellom 50 – 60 personer fra Selbu og Tydal, som jobber med barn og unge, møtte opp til SLT dagen. Fra Selbu deltok også flere politikere, og jeg føler meg trygg på at de følte at det var nyttig å være til stede.
Dagen startet med tre flotte musikkinnslag fra Selbu kulturskole, før ordfører i Tydal og jeg fikk æren av å ønske velkommen.
Audun Vårvik, som er ansvarlig for det forebyggende arbeidet ved politietaten i Stjørdal, hadde første innlegg. Han snakket om ungdom og alkoholloven og viste til hva tidlig bruk av alkohol kan føre til. Aldersgrensen på 18 år er ikke satt tilfeldig.
På Stjørdal deltok de i foreldremøter for å understreke deres ansvar og informere om hvordan politiet vil reagere overfor unge under 18 år som nyter alkohol. Dersom de så noen under 18 år som var beruset, noterte de personalia og tok kontakt med foreldre. Det fører da til at de unge får dette på sitt rulleblad, noe som kan hindre dem i å nå sine fremtidsdrømmer.
Han sa også at narkotikabruk ofte starter i alkoholpåvirket tilstand.
SLT-koordinator i Selbu og Tydal, som hadde ansvar for opplegget av dagen, fortalte så litt om organiseringen av SLT, og det samordningsarbeidet som hun har ansvar for.
Helse- og sosialsjefen i Tydal fikk deretter ordet for å si litt om samhandlingsreformen og bakgrunnen for at denne ble iverksatt. Livsstilssykdommer, manglende samarbeid, demografiske utfordringer og framtidig bærekraft gjorde det nødvendig å få en slik reform. Hun sa også at hun syntes det var utfordrende og spennende å få nye oppgaver til kommunene.
I Selbu har flere, som jobber med barn og unge, blitt sertifisert som foreldreveiledere (ICPD). Oppvekstsjefen orienterte om dette og viste til intervju i Selbyggen med flere foreldre som hadde fått veiledning gjennom dette lavterskeltilbudet som går ut til alle foreldre i barnehagen.
Nå har vi også to ansatte som tar videreutdanning på veiledning til foreldre og barn som trenger hjelp for å gjenopprette en positiv relasjon. Håper at denne satsingen kan gi en nødvendig hjelp til de som ønsker det, slik at de kan få trygghet i rollen som foreldre.
Både i ungdomsskolene i Selbu og Tydal og på Selbu videregående skole er det foretatt en nettbasert ungdomsundersøkelse. Vi har tidligere fått resultatene fra Selbu ungdomsskole, men fra videregående fikk vi presentert tall for første gang.
Det var relativt høye tall for bruk av smuglersprit eller heimbrent ved videregående skole, mens langt færre enn landsgjennomsnittet hadde prøvd narkotika.
Både ved Selbu Ungdomsskole og Selbu Videregående skole var det forholdsvis høye tall på mobbing, depresjon, søvnproblemer, bekymring og ensomhet. Heldigvis ser over 90 % ved ungdomsskolen lyst på framtida, mens nesten 80 % ved videregående sier det samme.
Resultatene av undersøkelsen skal legges til grunn for vår rusforebyggende handlingsplan som forhåpentligvis kommer til behandling før sommeren.
Siste innslag før lunsj var viet MOT. Tydal har vært MOT-kommune i lenger tid, og informatøren derfra fortalte om hva MOT står for. Det er ikke en avholdsorganisasjon, men de jobber med holdninger. Han sa at det var viktig å få bort, eller i det minste redusere den «klumpen» som en føler i magen når en støter på utfordringer som en ikke mestrer. Det er viktig å spille på drømmer og være klar over at en må forsake noe for å nå mål.
I Selbu starter vi med MOT-arbeid i ungdomsskolen fra høsten av, og vi skal underskrive avtale før sommeren. Vår påtroppende MOT-koordinator informerte om hva vi har gjort så langt, og hvem som skal bli informatører i ungdomsskolen.
Etter lunsj fikk vi et meget interessant foredrag av en psykolog som har mye erfaring fra arbeid med «utsatte»  barn og unge, og noen gode råd for den «vanskelige samtalen» som flere av de som var til stede, kan være nødt til å ta.
Han tok utgangspunkt i barn fra fødselen av, og beviste at vi er født relasjonelt orienterte. Ut i fra de flestes kjennskap til nyfødte, kjenner vi til  behovet for kontakt. Mye av hans innlegg var knyttet til gode relasjoner, og hva mangel på dette kan føre til. Gode relasjoner muliggjør tilknytning, og dårlige relasjoner utfordrer opplevelser.
Det viktigste i møte med de som trenger hjelp, sa han var å tålmodig anerkjenne at det har blitt som det har blitt, og utålmodig peke på at det ikke må fortsette sånn.
Med mange egenopplevde historier om barn og unge han hadde møtt, fikk vi et innsyn i hvor komplisert verden kan bli når uheldige opplevde relasjoner har fått prege deres hverdag.
Det var en flott program som var lagt opp for denne dagen, og spesielt timene etter lunsj ga nok de som jobber med ungdom, mye som de kan dra nytte av.
Sammen med ordfører i Tydal oppsummerte jeg dagen, og vi uttrykte begge en stor takk til de som var ansvarlige for opplegget.
Før jeg avsluttet dagen, dro jeg innom kontoret for å gå igjennom saker, post og møtedokumenter.

Fredag morgen hadde jeg sammen med rådmann og sektorsjef  BU møte med Selbu Teaterforum om «Snømørkt». Det er et teaterstykke som er skrevet av Elisabeth Mathesson om Morsetfamilien under krigen. Stykket skal settes opp i Selbu kirke i februar 2013, og de har med seg mange støttespillere. De skal også ha forestillinger under Olavsfestdagene, og forsvaret, fylkeskommunen og kommunen er med som «partnere».
Fra kommunen ønsker de å få praktisk hjelp til administrering, litt opprigging, leie av lokaler for øving og selvsagt også økonomisk støtte.
I møtet fikk vi avklart mer konkret hvilke forventninger de har til oss, og hva vi kan bidra med.
Neste uke skal vi ha møte i formannskapet og i regionrådet i Værnesregionen. I regionrådet skal vi få informasjon om utredningen av felles PP-tjeneste. Arbeidsutvalget har bedt om mer opplysninger blant annet om økonomi, før de innstiller til regionrådet. Derfor får ikke vi saken før i junimøtet i regionrådet. Det er kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen på om vi skal være med på en felles tjeneste.
Vi har vedtatt å organisere samarbeidet om lovpålagte oppgaver som vertskommune med politiske nemnder, og i den sammenheng blir det flere tilpasninger til tidligere inngåtte avtaler. I kommende regionrådsmøte skal vi behandle to slike avtaler i tillegg til at vi vil få framlagt en sak om kostnadsfordeling mellom samarbeidende kommuner.
Dette er relativt store saker, som krever en god del forberedelser, så søndag kveld gikk stort sett med til å lese dokumenter.
Etter lunsj hadde varaordfører, jeg og rådmannen en samtale med representanter for Team Partner AS. De tar på seg ulike oppdrag for arrangementer, lag og organisasjoner, og ville informere oss om firmaet.
Vi vet det kan være vanskelig å få besatt alle tillitsverv i frivillige organisasjoner, og dermed er det et behov for bistand til oppgaver som tidligere ble utført på dugnad. I Selbu består fortsatt dugnadsånda i beste velgående, men det blir mer og mer komplisert å ha oversikt over mulig tilgang på midler og søknadsprosedyrer. Dette er en oppgave som Team Partner kan ta seg av.
I kommunale planer er det vedtatt at vi skal se på en støtte til lag og organisasjoner på dette området, noe vi må vurdere på sikt. Hvordan vi evt. skal løse det, må vurderes i tett samarbeid med kulturråd og idrettsråd.
Varaordfører hadde etter møtet tid til en samtale, og vi informerte hverandre om aktuelle saker. For meg er det utrolig viktig å ha en god samtalepartner, og både forrige periode og inneværende fungerer dette etter min mening veldig godt med varaordfører.
Tirsdag i kommende uke er det formannskapsmøte. Da skal vi blant annet behandle sak om omsorgsboliger og brann- og ambulansestasjon. Hovedutvalg for BU har behandlet saken om «blålysbygg» og gitt sin enstemmige tilslutning.
I saken om omsorgsboliger er det lagt fram tre ulike alternativer. Politisk må vi ta stilling hva vi ønsker å realisere, og jeg hadde en lengre samtale med leder i hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg om denne saken. De skal ha den opp i hovedutvalget kommende mandag, før vi i formannskapet skal lage en innstilling til kommunestyret.
Jeg vet at vi alle politisk er enige om at vi trenger flere plasser med heldøgns pleie, men vi må ta stilling til hvor mange og hvordan vi skal løse dette i forhold til de lokalitetene vi har i dag. Dagens sykehjemsplasser er heller ikke godkjent etter Husbankens kriterier, siden vi ikke har eget bad til alle rom. Dette er noe vi på sikt må gjøre noe med, men så langt har vi konkludert med at det tross alt er bedre å få en sykehjemsplass, enn at vi må bygge om beboelsesrom til bad. Vi må i alle fall først etablere nye plasser som en erstatning til de vi må ta bort.
Selbu deltar i felles legevaktsamarbeid med tre andre kommuner i Værnesregionen. Ny samarbeidsavtale for dette samarbeidet skal behandles og tilpasses nytt styringssystem. Det er foretatt en evaluering av legevakta, og stort sett var de fleste fornøyd. Det kom fram noen innvendinger mot avstand til lege fra Selbu og Tydal, men utfordringen med å ha egen legevakt, var vaktbelastning på de vi har ansatt i dalføret. Vi hadde søkere til stillinger som takket nei til stillingen med bakgrunn i ubekvem arbeidstid, og ved et slikt samarbeid får vi også styrket det faglige nettverket for alle leger i samarbeidende kommuner. Dette er en sak som er behandlet i regionrådet og som nå kommer til behandling i formannskap og kommunestyre.
Jeg har fått et par henvendelser om utfordringer med at legevakta ikke får tilgang til pasientjournaler. Dette skyldes datasikkerhet og personvern, men jeg sendte fredag et spørsmål til legevakta på Stjørdal for å få en redegjøring for om det er mulig å gjøre noe med dette. Det oppleves selvsagt vanskelig for mange å ikke få den hjelpa de sjøl mener de trenger, på grunn av manglende mulighet til innsyn i pasientjournaler. Samtidig har jeg også forståelse for at en ikke ønsker å gi alle leger innsyn i egen journal. Debatten om dette går ikke bare lokalt, men er et tema som drøftes nasjonalt.
Vi har i inneværende periode vedtatt en eierstrategi. Formannskapet er eierskapsutvalg, og på tirsdag skal vi drøfte innhold i den første eierskapsmeldinga.  Etter at vi har gitt våre innspill til innholdet, vil vi få meldinger for alle de selskapene vi har «vesentlige» eierandeler i . Dette har ikke eksistert i Selbu kommune tidligere, og jeg er glad for at vi nå er kommet godt i gang med dette arbeidet. Drøftinger og tilbakemeldinger vil sette oss i stand til å ta avgjørelser for eierskapet som kan være til gagn for bedriftene og dermed for lokalt næringsliv som helhet.

Kommende uke er det åpent møte om arealplanen, og vi skal ha «treffsteder» flere steder i bygda der folk kan møte plankontoret og varaordfører, meg eller andre sentrale politikere. Dette gjør at det blir lange arbeidsdager, men jeg ser fram til å møte mange som kan gi oss innspill til det pågående arbeidet med rullering av kommunens arealplan.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: