Formannskap og temadag.

Som folkevalgte i en liten kommune, blir det ofte for lite tid til å drøfte annet enn saker som settes på saklista. Dette prøver vi å gjøre noe med ved å arrangere temadager. Denne gangen var det bolig og næring vi valgte å bruke en dag på.

Mandag var det styremøte i Trønderenergi. Der ble sakliste for generalforsamling og bedriftsforsamling vedtatt. Andre saker som sto på agendaen, var blant annet årsregnskap, årsmelding og kvartalsrapport.
Underveis fraTrondheim hadde jeg samtale med en representant for valgkomiteen i Revisjon Midt-Norge og aktuell styrekandidat fra Selbu, og mange eposter ble behandlet og besvart i løpet av kvelden.
Kommuneplanens arealdel kommer snart til første gangs behandling. Før vi får den i planutvalget, skal det være åpent møte i kommunestyresalen og tre møter andre steder i bygda der plankontor og noen fra planutvalget «flytter ut». Tidspunkt for disse møtene ble avtalt mandag kveld og vil bli annonsert i lokale media. Håper mange benytter anledningen til å komme og snakke med oss. Mange forslag er sendt inn til kommunen, og alle kommer nok ikke med i rådmannens forslag og sannsynligvis heller ikke i den endelige planen. Det er uansett bra at så mange engasjerer seg, så får vi ta ansvar for å få med det vi mener er riktig for utviklingen av bygda vår.

En utviklingskomite har i lenger tid jobbet med framtida for Granby Gård. Dagens eiere ønsker å overlate stedet til en stiftelse og har satt igang et arbeid for å finne grunnlag for drift og ideer til hva stedet kan brukes til. Fra kommunenes side har vi en representant med i komiteen.
Jeg har tidligere deltatt  i to møter og fått informasjon, og tirsdag var hele formannskapet invitert dit. Dagens eiere og drivere var til stede sammen med to eksterne medlemmer av utviklingskomiteen.
Møtet startet med informasjon om arbeidet så langt, hvilke muligheter de ser for seg, og hvordan de har jobbet med sine ideer. Flere av medlemmene i komiteen hadde ordet, og det ble redegjort for bl.a. utvandringshistorisk senter, bureisingsmuseum, strikkesenter og kontakt med et universitet i USA.
I kommunestyrets møte i mai vil representanter fra Granby komme for å presentere prosjektet sitt.
Etter møtet på Granby dro vi til rådhuset der vi satte møte i formannskapet. Som første sak behandlet vi uttalelse til melding om vindkraft i Eggjafjellet/ Rensfjellet – Åsfjellet og Stokkfjellet. Jeg er innhabil i saken om Stokkfjellet siden jeg er styremedlem i Trønderenergi, som er søker der. Innhabil var også et medlem som har grunneierinteresser i det området.
Vi valgte derfor å dele opp behandlingen av saken, og begge uttalelsene ble enstemmig vedtatt.
I den delen av saken jeg var med på, la vi inn noen tillegg i forhold til innstillingen med å få utredet økonomiske konsekvenser for kommunen og for næringslivet i bygda. I innstillingen var hyttenæringa spesielt trekt fram, men formannskapet ønsket å få virkningen for alle deler av næringslivet utredet.
Vi la også til et punkt om vurdering av de samfunnsøkonomiske konsekvensene, og valgte å ta ut et punkt som gikk på å få en oversikt over grunneiererstatningene. Det har vi ikke krav på å få innsyn i, og derfor var ikke det aktuelt å ha med i vårt vedtak.
Stort sett er det meste ivaretatt av utbygger, og de fleste av punktene i rådmannens innstilling var tatt med fra utbygger. Innstillingen utdypet enkelte områder, og formannskapet valgte å sluttet seg til rådmannens innstilling om å peke på punkter om viltinteresser, verdigfulle naturtyper, trekkende fugl, biologisk mangfold, friluftsinteresser, visualisering fra ulike deler av bygda og evt. påvirkning av vannforekomster.
Siden varamedlemmer måtte tiltre under behandling av denne saken, behandlet vi den før vi gikk igjennom referatsakene.
Rådmannen la her fram resultat av «vasking» av KOSTRA-tall i forbindelse med økonomiprosjektet som formannskapet er styringsgruppe for. Med vekting av tall og sammenligning med andre kommuner i «vår» gruppe, ser vi at vi bruker mer midler enn gjennomsnittet på de fleste områder. Det kan være en villet politikk, men med et godt grunnlag for en konsekvensanalyse, vil vi få en bedre utgangspunkt for å fatte vedtak. Vi ga klarsignal til å gå videre med analyse på noen områder, men vedtak om endringer i prioriteringer på det enkelte tjenesteområde, vil ikke skje før vi har fått framlagt konsekvenser.
Det eneste vi med sikkerhet vet så langt, er at vi må tilpasse drifta vår til de økonomiske rammene  vi har.
Andre saker i formannskapet, var valg av styrerepresentanter, fritak fra politiske verv, klage på støy fra landbruket og sletting av krav på utbetalte feriepenger. Alt dette ble vedtatt som rådmannens innstilling.
I tillegg hadde vi to tilleggsbevilgningssaker. Den ene gjaldt en utretting av en kurve på FV 967 der det allerede pågår et  utbedringsarbeid, og den andre er en utvidelse av en parkeringsplass i Bellområdet, slik at det blir mulig å bruke den til handballbane. Selbucup har vært arrangert i dette området i over 20 år, og med endringer i uteområder og med nye utbygginger, kommer behovet for nye arealer for avvikling av kamper. Vi vil med denne saken få en tidligere planlagt utvidelse av parkeringsarealet, samtidig som vi legger forholdene til rette for et arrangement som har stor betydning både for handballavdelingen og for bygda.
De totale bevilgningene til disse to sakene som går på investeringsmidler fra kapitalfondet, er på kr. 750.000,-. Det vil bli sendt søknad på trafikksikkerhetsmidler på tiltaket på FV 967.
Etter at formannskapsmøtet var avsluttet, satte vi møte i planutvalget. Der var det mange referatsaker, og noen ble det stilt spørsmål til.
Som vedtakssak hadde vi første gangs behandling av reguleringsplan for FV 967, en andre gangs behandling av reguleringsplan for et masseuttak, fradeling av bebygd setervoll og et par saker om tillatelse til motorferdsel.
Motorferdselsutvalget er lagt ned, og planutvalget har ansvar for dette saksfeltet. Vi fulgte stort sett innstillingene med å si nei til bruk av barmarkskjøretøy for personbefordring, men ga tilltalelse til bruk av snøscooter ved taksering av hytter.
Etter møtet gikk jeg igjennom post og gjorde unna litt kontorarbeid, før arbeidssdagen på kontoret ble avsluttet langt over ordinær arbeidstid.

I forbindelse med budsjettsaken før jul ble det fattet vedtak om å ha en temadag på bolig og næring for kommunestyret. Denne ble arrangert på Selbutunet på onsdag der næringslivet også var invitert. Fra kommunestyret møtte 18 av 25, mens kun en var til stede fra næringslivet utenom medarrangøren fra Selbu Næringsforum.
Før lunsj sto bolig på programmet. Der fikk vi en innledning fra Stjørdal kommune om deres ungboprosjekt. Stjørdal er en vekstkommune, noe som fører til høye boligpriser spesielt i sentrum. Unge familier får da problemer med å skaffe seg bolig, og kommunen har derfor regulert et område med boliger spesielt tilpasset unge etablerere. De har inngått avtale med en byggmester som har fullt faglig og økonomisk ansvar for prosjektet. Forutsetnignen er at de kan  utnytte mulighetene for lån fra Husbanken i tillegg til startlån. Dette gjør det mulig å eie sin egen bolig selv med høye studielån i en etableringsfase.
Han sa at suksessfaktorene var samarbeid og felles forståelse for intensjonen med prosjektet, høy kvalitet på bolig og boområde, og at boligene er bygd slik at man kan velge å bo der også i framtida.
I gruppearbeidene etter innlegget, drøftet vi hva vi i Selbu bør gjøre for å få økt bosetting.  Alle gruppene var enige om at vi må ha sentrumsnære tomter, men det bør også være mulig å bygge i alle andre kretser i kommunen. Både boligfelt og spredt boligbygging kan være aktuelt. Det er viktig at vi har ferdig regulerte og opparbeidede tomter. Når en potensiell boligbygger henvender seg til kommunen, bør vi ha et tilbud.
Noen grupper mente at vi bør ha et «ungbotilbud». Eldre hus som er til salgs, fungerer ofte som gode muligheter for å komme inn på boligmarkedet, men jeg mener at vi i tillegg bør planlegge noen enheter for førstegangsetablerere.
Flere av gruppene hadde innspill til at vi bør etablere et tomteselskap / eiendomsselskap. Dette er det jobbet med i lang tid, og i et samarbeid mellom lokal bank, kommunen og muligens også flere parter, vil dette bli en realitet ganske snart.
I Selbu har vi et helt annet utgangspunkt enn Stjørdal kommune. For å få folk til å bosette seg , bør vi ha et tilbud som er tilpasset kundens ønsker. Vi vet av erfaring at mange som er født og oppvokst i et område, ønsker å bosette seg der når de får familie. Det er dermed viktig at vi nå i arbeidet med arealplanen, setter av områder med muligheter for spredt boligbygging.
Etter lunsj var temaet næring. Innleder der var ordføreren i Herøy kommune. De har fått flere næringslivspriser, noe ordføreren ga næringslivet æren for. Herøy er en liten kommune når det gjelder utstrekning, men de har nesten 9000 innbyggere. Det meste av næringsvirksomheten er knyttet til havbruk. Det er fiskeri, fiskeforedling, oppdrett, offshore, maritim design og mekanisk industri. Runde, som har et kjent fuglefjell og er et attraktivt sted for skattejegere, fortalte han også om. Her er det et forskningssenter og ca. 40.000 turister besøker øya hvert år.
Han fortalte om mange eksempler der næringsliv, kommune og frivillige organisasjoner gikk sammen i «spleiselag» for å få gode tilbud til innbyggerne.
Næringslivet i Herøy er uten tvil langt mer kapitalsterke enn vårt eget næringsliv, men entusiasmen og positiviteten som tydeligvis preget kommunen, kan vi dra nytte av i vårt omdømmearbeid. Han sa at folketallsvekst og positivt omdømme er de mest sentrale indikatorer på god utvikling.
Også i Selbu har vi en fantastisk innsats fra frivillige, og næringslivet bidrar på sin måte i mange sammenhenger. Men i gruppesamtalene etter innlegget, trakk flere fram at vi ikke har noen gründerkultur, at det er få som er villige til å satse, at vi mangler risikokapital, at det er manglende nettverk, mangel på ferdig opprabeidede næringsarealer og et relativt «tynt» næringsliv. Vi har mange trebedrifter i kommunen, men også teknologi, meieri og mekanisk industri har gjort det godt i 2011. Det viser at vi har et potensiale for knoppskyting på flere områder.
Noen trakk også fram at det er vanskelig i et lite samfunn å prøve og mislykkes, samtidig som det fortsatt også kan være vanskelig å lykkes og dermed «stikke seg fram».
Det er i alle fall ingen tvil om at både kommune, den enkelte innbygger og næringslivet må bidra til et positivt omdømme av bygda vår for å få nyetableringer og tilflytting.
Alle innspill fra gruppene ble samlet inn og vil nå danne grunnlaget for en politisk sak. Resultatet av denne gjennomgangen må gi klart definerte oppgaver med plassering av ansvar for oppfølging.
Det var en nyttig dag med god tid til å diskutere sentrale utfordringer og tiltak for å få økt aktivitet og dermed økt tilflytting til bygda vår.
Onsdag kveld var det generalforsamling i ASTI. Kommunen har nettopp solgt 2000 aksjer til en ny eier, og sammen med dem, har vi fortsatt aksjemajoriteten.
ASTI er en høyteknologibedrift, og er en viktig bedrift for Selbu med sine 47 ansatte. Regnskapstallene for 2011, viste en formidabel omsetningsøkning og et langt bedre resultat enn i 2010. Sykefraværet hadde gått ned i ei tid med større krav til ansatte om effektivitet og perioder med skiftarbeid, noe som indikerer at det er et godt arbeidsmiljø.

Torsdag blir det endelig mulighet til å jobbe litt på kontoret, mens fredag går med til representantskapsmøte i Innherred Renovasjon. Våren er ei tid med mange generalforsamlinger som jeg prøver å delta i, først og fremst for å bli oppdatert på det som skjer i bedrifter i kommunen og der vi ellers har eierandeler.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: