Regn og flomvarsel.

I de siste ukene har det vært ekstremt mye nedbør, og det meste er kommet i form av regn. Også i Selbu har vi hatt flere mindre ras, og Selbusjøen er snart full, noe som er helt unormalt så tidlig på året. Fremdeles er det noen dager igjen til påske, men værvarsel lover ikke godt for skiaktiviteter.

Mandag denne uken hadde vi vårt tredje møte i valgkomiteen i Innherred Renovasjon, og nå har vi mye på plass. Innstillingen fra valgkomiteen  bør i henhold til reglementet være ferdig fire uker før møte i representantskapet. Det vil i praksis si at vi må ha vårt forslag klart før påske.  Fremdeles mangler vi to forslag fra eierkommuner, men de har fått beskjed om tidsfristen. Møtet ble denne gangen avholdt i Inderøy kommune, siden ordfører der er med i komiteen, og hun har kjørt til Malvik på to møter.
Helt på slutten av arbeidsdagen returnerte jeg til rådhuset og arbeidet på kontoret fram til kommunestyremøtet som startet klokken 18.30.
Det ble da tid til en rask prat med rådmann om blant annet uttalelse til programmet for konsekvensutredningen om vindkraft i Selbu. Han skulle sjekke om det var mulig å få utsatt frist med å sende over innspill til neste kommunestyremøte, noe vi fikk bekreftet på tirsdag. Vi får en sak til formannskapet i april og til kommunestyret i mai.
Forberedelser til kveldens kommunestyremøte var også nødvendig siden jeg ikke har hatt nok tid til dette før helga.
Kommunestyremøtet startet med en informasjon om skogbruket i Selbu. Skogbruksansvarlig i kommunen hadde med seg en representant fra Kjeldstadkonsernet. Selbu er den største skogkommunen i Sør-Trøndelag, og skogbruk er derfor ei viktig næring for oss.
Kjeldstad er en stor privat arbeidsplass, og de er avhengige av tømmer i sin virksomhet. Det har derfor stor betydning at vi fra kommunens side er med og tilrettelegger for uttak av tømmer og kultivering, slik at vi kan opprettholde tilveksten.
I dag tar vi ikke ut hele tilveksten. Det skyldes delvis at mye av «gammelskogen» er vanskelig tilgjengelig. Det som er mer bygdanært kan vi høste av om 10 – 15 år. For Kjeldstad er det viktig å få «kortreist» tømmer. Det reduserer transportkostnadene og bidrar til at de kan opprettholde arbeidsplasser.
Neste post på programmet var en redegjørelse for et prosjekt som Selbu Næringsforum har hatt sammen med arkitektstudenter ved NTNU. De hadde fått i oppgave å tegne forslag til badehus på Vikaengene. Vi har nå fått langsiktige avtaler med grunnierene der, og kan søke om midler til å utvikle området.
I rådhuset er det stilt ut mange kreative forslag til hvordan stranda kan utvikles. Tre av studentene var til stede og informerte om arbeidet sitt og svarte på spørsmål.
Det var ikke så mange store saker til behandling i kommunestyret. Den eneste saken som tok litt tid, var budsjett og økonomiplan for Selbu Næringsselskap KF. Jeg og to andre medlemmer i kommunestyret var innhabile i behandlingen, siden vi sitter i styret for selskapet. Avstemmingen endte opp med at et omforent forslag med små realitetsendringer fra styrets innstilling, ble enstemmig vedtatt.
I sak om opptak av lån fra Husbanken for videreutlån, var innstillingen fra formannskapet  et låneopptak på 4 millioner. Under behandlingen kom Høyre med et forslag på å øke dette med 1 million og være mer aktiv på å markedsføre muligheten for startlån, noe som ble enstemmig vedtatt.
De andre sakene var valg til styrer i selskaper, valg av skjønnsmedlemmer og to saker med endringer i selskapsvedtekter.

Tirsdag startet jeg dagen med samtale med sektorsjef  BU om diverse saker, tok flere telefoner, attesterte  fakturaer og gjennomgikk epost.
Formannskapet var innkalt til møte klokken ti for å få en informasjon om forvaltning av konsesjonskraft. Selbu Energiverk bruker Markedskraft som rådgivere, og en representant derfra fortalte litt om deres selskap, om kraftmarkedet generelt, og om forutsetninger for strategivalg ved forvaltning av konsesjonskrafta, som kommunen har krav på etter vasskraftutbygginger.
Vi skal ha en sak til formannskapet for å vedta en strategi for bruk og /eller omsetning av krafta.
Selbu Ballklubb planlegger sammen med en næringslivsaktør å bygge fotballhall. De hadde bedt om et møte med kommunen, der de overleverte en søknad om å komme inn på kommunens anleggsplan. Dette er nødvendig for å kunne søke om tippemidler. Dersom det blir innvilget, bidrar vi fra kommunens side  med 10 % av tilskuddet.
Prosjektet er spennende med et samarbeid mellom privat næringsliv og en frivillig organisasjon. Saken utredes nærmere med blant annet beregning av driftskostnader før søknad om tippemidler sendes inn.
I kommunen er vi godt i gang med å lage en ny arealplan. De som hadde tid av medlemmene i formannskapet, fikk et kort demonstrasjon av verktøyet som skal brukes for å presentere planen. Vi avtalte også et nytt ekstra møte i planutvalget for å få et helhetlig innsyn i rådmannens forslag før vi skal ha åpne møter. Det elektroniske verktøyet som benyttes til planlegging i dag, gir et fantastisk godt grunnlag for å se hvordan tiltak vil påvirke omgivelsene.
Etter alle møtene, behandlet jeg resterende eposter, gjorde avtaler og hadde samtaler med administrasjon og politikere.
Mye av kvelden ble brukt til å forberede saker til møtet i Værnesregionen på onsdag.

Regionrådet i Værnesregionen hadde onsdag sitt andre møte i 2012. Denne gangen møttes vi i Kirkestallen ved Værnes kirke i Stjørdal.
Etter informasjon om status på arbeidet med strategisk næringsplan, bemanning i sekretariatet og Selbu og Tydal sitt møte i departementet om lokal forvaltning av verna områder, sto hjorteviltforvaltning på programmet.
Både Nord Trøndelag og Sør Trøndelag fylkeskommuner var til stede og orienterte om deres arbeid på dette området. Vi fikk se statistikker som blant annet viste bestand, viltpåkjørsler og uttak. Kommunene gir kvoter for felling, og vi ble oppfordret til å samarbeide regionalt. Viltet forflytter seg naturlig nok over store områder, og vi får ingen effektiv og målrettet forvaltning om nabokommuner ikke samarbeider.
En gruppe har jobbet med eKommunestrategi for Værnesregionen. Denne fikk vi presentert i møtet. For oss som ikke jobber med dette til daglig, er det utvilsomt et noe komplisert fagområde.
De fleste som har vært med på utviklingen på dette området gjennom flere år, har i alle fall innsett at det er nyttig å ha en gjennomtenkt og god strategi. Det er behov for å ha klare føringer på hva vi skal velge av programmer og verktøy, og det må foreligge en kost/nytte-analyse ved anskaffelse av ny teknologi. I tillegg er det viktig at en jobber for standardisering både internt i regionen og på statlig nivå. Vi vet at det i kommunesektoren brukes mange programmer som ikke kommuniserer med hverandre, og da blir de et hinder for god effektivitet,
Selve anskaffelsen utgjør bare 20 % av implementeringen av nytt verktøy, mens opplæring og organisering utgjør 80 %. Da sier det seg selv at vi må ha en godt forankret strategi og en handlingsplan for å kunne dra nytte av det vi vedtar å investere i. Det må settes av tid til opplæring, og utstyret vi har, må være godt oppdatert dersom alle ansatte skal føle at de har nytte av den nye teknologien.
Regionrådet vedtok strategien som nå går til kommunestyrene for behandling.
En annen sak som blir fremmet i kommunene, er revidert avtale for legevaktsamarbeidet. Fire av kommunene har felles legevakt i Stjørdal. Denne er evaluert, og på gunn av ny organisering med politiske nemnder, vedtok vi et forslag til endret samarbeidsavtale.
Årsrapporter fra alle samarbeidsområdene ble gjennomgått av tjenestelederne. Tidligere år har regionrådet anmerket at vi ville ha en felles mal for alle rapportene, noe som er nå er gjennomført.
Flere områder kunne vise til innsparinger, men i barnevernet ser vi at det er større aktivitet enn det vi budsjetterte med . Det skyldes at stadig flere tiltak må iverksettes. Om dette viser at oppvekstvilkårene er forverret, eller at vi er blitt flinkere til å avdekke behov, er usikkert. De som trenger det, må uansett få den hjelpen de har behov på.
Det var barnevernets rapport det ble stilt flest spørsmål til, og vi vedtok å ha en egen debatt på hva vi kan gjøre for å unngå at så mange barn trenger ekstra hjelp. Vi ser at dette også gir seg utslag i økte ressurser til spesialundervisning og andre ekstratiltak i barnehage og skole. Kan vi sette inn forebyggende tiltak, er dette til god hjelp for barn og foreldre. Både i Selbu og i andre kommuner har flere tatt utdanning innenfor generell foreldreveiledning. Dette tilbys til alle foreldre, og vi håper mange benytter seg av tilbudet.
Vi har felles innkjøpsordning.  Her er det foretatt en spørreundersøkelse, og en egen utredning er utført for å vurdere hvordan vi kan videreutvikle denne. På slutten av møtet fikk vi en kort presentasjon av det som er gjort på dette området, noe som vil bli fulgt opp med en sak i et senere møte.
Fra Meråker var det laget en uttalelse på behovet for utbedring av E14 som vi sluttet oss til.
Jeg hadde på forhånd varslet at jeg ønsket en tilbakemelding på om regionrådet ville støtte en uttalelse på lokal forvaltning av snøscooterbruk. Konklusjonen ble at jeg skal lage et forslag som skal sendes til de andre representantene før den sendes til sentrale myndigheter.
Etter at regionrådets møte var slutt, dro jeg sammen med rådmannen til Granby Gård. Eierne av gården vil gi eiendommen til en eiendomsstilftelse, og en utviklingsgruppe har utredet ulike «aktiviteter» som kan legges dit. Skal en komme videre med tiltak som kan utløse statlige og regionale midler, må kommunen være sentral aktør i utvikling av framtidig drift. Fra komiteen fikk vi presentert mange spennende forslag som de har skaffet seg mye kunnskap om, og de har knyttet verdifulle kontakter.
I april skal formannskapet ha møte på Granby, og i mai skal representanter for komiteen legge ideer fram for kommunestyret. Med bakgrunn i et solid forarbeid vil det senere i år bli lagt fram en sak til politisk behandling, der vi må ta stilling til om vi vil gå videre med et forprosjekt.

Nå er det bare to dager igjen til jeg tar påskeferie. Håper at det vil bli bedre vær enn det har vært i det siste, slik at det er fristende å være ute selv om en kanskje kan se langt etter fine skiturer.

Reklamer

2 Responses to Regn og flomvarsel.

 1. Trine Sørum sier:

  Regner med at du har fått beskjed om at skolebussen nok en gang ikke kom seg til Dragsten i dag? (29.3.12)
  Når skal dere innse at skoleveien dere tvinger oss til å sende barna våre på ikke er egnet for skoleskyss?

  • Inga Balstad sier:

   Jeg har fått beskjed om at elevene fra Dragsten ble en time for sen på grunn av manglende brøyting noe som har skjedd to ganger tidligere i år.
   Avvik er meldt til Statens Vegvesen som har ansvar for å følge opp dette overfor entreprenør.
   Mvh Inga B.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: