Opplæring og valgkomite.

Den første tiden etter et kommunevalg, er det stort behov for folkevalgtopplæring. I Selbu har vi denne gangen mange nye, og i egen regi har vi allerede avviklet tre hele opplæringsdager.

Torsdag var vi invitert til regional samling med folkevalgtopplæring hos fylkesmannen. Temaet var rammer for kommunal forvaltning og forholdet mellom regional stat og kommunene.
Fra Selbu møtte i alt åtte politikere, og både helt nye og godt erfarne kommunestyrerepresentanter var med. Selv om den som har vært med lenge, ikke har så mye nytt å lære, er det viktig å vite hva det informeres om. De som kjenner det meste av stoffet, vet også hvilke spørsmål som bør stilles, og har erfaring nok til å komme med konkrete eksempler i tilknytning til spørsmål. På denne måten blir de en ekstra nyttig ressurs for de som er helt ferske.
Fylkesmannen hadde første innlegg i møtet, og han startet med å vise lokalpolitikernes og  fylkesmannens plass i styringsbildet. Han understreket at det var viktig med et godt samspill, og skal det være mulig, må en kjenne hverandres oppgaver og mulighetsrom. Sammen kan vi finne det handlingsrommet vi har, men som ofte oppleves som lite i den politiske hverdagen i kommunene.
Kanskje er vi ikke flinke nok til å se mulighetene. Vi blir nok litt for «opphengt» i det  vi kjenner til, og tar bare grep for å videreføre aktiviteter uten å gå grundig inn i andre måter å gjøre ting på. Med det utviklingsprosjektet vi har satt i gang i 2012, er målet at vi skal få et godt grunnlag for å kunne løse oppgaver på en enda mer rasjonell måte enn i dag, uten at det går ut over tjenestene vi skal yte.
Vi fikk også med oss et råd om å ha god dokumentasjon for vurderinger og argumenter som ligger til grunn for våre vedtak ved blant annet dispensasjonssøknader. Er vedtak godt begrunnet, var hans budskap at det ville bli lagt stor vekt på kommunenes syn i saker der fylkesmannen kan komme med innsigelser.
Neste programpost var viet kommunal planlegging. Planlegging er viktig for å oppnå mest mulig ut fra tilgjengelige ressurser. Vi har flere lover som styrer vår rolle som planleggere. Kommuneloven pålegger oss å utarbeide bestemte planer, men i tillegg kan vi velge å utarbeide de planer vi mener vi har bruk for. Som grunnlag for planlegging, må vi kjenne hovedutfordringene våre, og vite hvilke ressurser vi har til rådighet for å finne ut hvordan behov skal løses. Det som må ligge til grunn for våre vedtak, er å bruke tilgjengelige midler på en måte som gir best mulig tjenester til våre innbyggere. Da er det viktig å ha planer for hvordan dette skal skje.
Kommuneøkonomien var et tema som er tett knyttet opp mot planlegging.  Skal vi legge planer, må vi vite hvilke ressurser vi har tilgjengelig og i tillegg ha kunnskaper om hvordan tiltak vil påvirke framtidig drift.
Inntektssystemet for kommunene er nokså komplisert, men vi fikk presentert tabeller som viste hvordan de enkelte faktorer blir vektlag. Vi fikk i alle fall litt innssyn i hvordan systemet er bygd opp selv om vi ikke klarer å sette oss inn i alle detaljer. Inntektsutjevning og utgiftutjevning, distriktstilskudd, småkommunetilskudd og skjønnsmidler påvirker overføringene fra staten til kommunene i tillegg til mange objektive kriterier.
Kommunene er pålagt å utarbeide økonomiplan i tillegg til budsjett for det enkelte år. Dette blir selvsagt gjort, men statlige overføringer kan endres uten at vi har hatt mulighet til å ta dette med i beregningen. Stortinget gir nye pålegg til kommunene, og vi opplever sjelden at økte overføringer dekker disse ekstra oppgavene. Sentrale lønnsoppgjør kan også bli dyrere enn vi har forutsatt, og ved valg og ny sammensetting av Stortinget, kan det bli relativt store endringer i oppgaver og bevilgninger til kommunesektoren. Derfor kan det være litt frustrerende å bli pålagt å legge langtidsplaner, når andre kan endre grunnlaget vi bygger planene på.
Etter lunsj var det en jurist hos fylkesmannen som hadde fått i oppdrag å si noe om grunnleggende forvaltningsprinsipper for beslutninger og vedtak. Han ga oss noen viktige råd om å ikke ta utenforliggende hensyn, ikke være vilkårlig, ikke usaklig forskjellsbehandling og ikke være sterkt urimelig. Følger en disse reglene, står en på trygg grunn når en skal forklare sine standpunkter i ulike saker.
Han snakket også om klageadgang og litt om habilitet. Er en innhabil etter loven, er det aldri noen tvil, men det finnes tvilstilfeller, og da må det organet som skal behandle saken, ta stilling til evt. innhabilitet.
Jeg benyttet anledningen til å spørre om mitt eget forhold i en sak som skal behandles i formannskapet. Det gjelder kapitalutvidelse i USMA kraft AS der kommunen er medeier sammen med andre grunneiere og Trønderenergi. Han rådet meg til å stille spørsmålet i formannskapet og be dem vurdere min habilitet. Det måtte vurderes om Trønderenergi, der jeg er styremedlem, hadde direkte fordel av vedtaket.
Saksbehandling var også et av temaene. Det viktigste han trakk fram, var at det objektivt sett ikke måtte være egnet til å svekke tilliten til det offentlige. Tillit er utvilsomt det viktigste nøkkelordet i all saksbehandling både fra rådmannens side og for våre politiske vedtak.
Siste tema var interkommunalt samarbeid. Der fikk vi en redegjørelse for ulike styringsmodeller som er hjemlet i kommuneloven. Han trakk også fram dilemmaet med å kunne ivareta demokratiet når andre kommuner tar over administrasjonen for viktige tjenesteområder. Samtidig vet vi at fylkesmannen har brukt skjønnsmidler aktivt for å få kommuner til å gå sammen om blant annet barnevern og samhandlingsreform.
I Værnesregionen skal vi nå snart starte arbeidet i de politisk oppnevnte nemndene for lovpålagte tjenester vi samarbeider om. Dette er det ikke mange som har prøvd ut, og jeg er spent på hvordan det vil fungere. Demokratiet må uten tvil bli bedre ivaretatt enn med et administrativt vertskommunesamarbeid.
Det var en interessant dag hos fylkesmannen med lærdom å hente både for oss som har vært politikere i mange år og for de som er nyvalgt.

Fredag hadde jeg i utgangspunktet tenkt å ta fridag, men det ble nødvendig med et nytt møte i valgkomiteen i Innherred Renovasjon. Vi treftes som sist i Malvik rådhus. Forslag til ny instruks for valgkomiteen var lagt fram i tråd med forslag fra representantskapet. Vi forslo bare en liten endring som ikke har noen praktisk betydning.
Ellers var forestående valg hovedsaken. Vi gjennomgikk det vi hadde fått av innspill siden sist, og fikk plassert ansvar for hvem som skulle ta kontakt med kommuner og kandidater.
Et tema vi diskuterte og vil legge fram for representantskapet for vurdering, er om maksimum funksjonstid for styremedlemmer bør inn i selskapsavtalen. Vi ønsker også at det skal drøftes om det fortsatt er hensiktsmessig å ha med en formulering om at det skal søkes å få alle medlemskommunene representert i styret. Valgkomiteens medlemmer har ikke tatt stilling til disse spørsmålene, og vi ønsker at representantskapet skal si noe om dette bør utredes nærmere.
Siden det ikke var noen sekretær til stede i møtet, skrev jeg utkast til referat etter at jeg kom heim. Dette ble oversendt de øvrige komitemedlemmene, og vil bli sendt til selskapet når alle har godkjent det.
I Selbyggen på fredag var Vegard Bjerkan fra Selbu intervjuet. Han er en fantastisk flink musiker som har vært elev ved kulturskolen og gått tre år på musikklinja ved Heimdal videregående skole. Nå har han kommet inn på jazzlinja ved Trondheim Musikkonservatorium, der bare 12 av de 160 som prøvespilte , ble tatt opp som studenter. Det er en prestasjon som det virkelig står respekt av, og jeg sendte umiddelbart en SMS for å gratulere. Gjennom mange år har han velvillig stilt opp på utallige arrangementer i bygda, og det er langt ifra overraskende at han slapp igjennom «nåløyet» til jazzlinja. Lykke til Vegard! Vi er stolte av deg.

Mandag gleder jeg meg til å se Isslottet i Sjøbygda Kunstnarhus. Håper de to forestillingene som har vært i helga, har gått for fulle hus.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: