Folkevalgtopplæring.

I starten av forrige periode dro hele kommunestyret bort på samling og opplæring i to dager. Dette fikk jeg mange gode tilbakemeldinger på, og derfor gjentok vi det denne uken. Etter min vudereing, var det like vellykket denne gangen også.

Mandag var det ingen møter på dagtid, men jeg avsluttet dagen på kontoret litt tidlig, for å få en pause før kommunestyremøtet.
For ei tid tilbake bestilte jeg ny PC til kontoret . Mandag  fikk jeg innstallert den, og med litt mas og egenutprøving, ser det nå ut til å fungere greit.
I løpet av dagen var det noen henvendelser om kommunestyremøte og informasjon om gjester fra fylkeskommunen i forbindelse med redegjøringen om «Snømørkt». Det var også ønske om å endre rekkefølge på sakene siden en representant er innhabil, og vara skal tiltre.
Som vanlig hadde jeg samtaler med rådmannen og andre i administrasjonen. Med fridag på fredag, var ikke posten åpnet etter torsdag. Dermed var det mange mailer som måtte besvares eller videresendes.
En henvendelse gjaldt parkeringsmuligheter og bruken av tilgjengelig parkeringsplasser i sentrum. Håper vi med enkle midler kan gjøre noe på kort sikt, men i sentrumsplanen er det helt nødvendig at vi finne mer arealer for parkering.
Jeg fikk oppdatert liste over de som skal delta på folkevalgtopplæring. Dessverre er det noen som heller ikke denne gangen kan delta av ulike årsaker. Det er synd at dette stort sett er godt vante politikere som kunne ha hatt mye å lære fra seg til nye representanter. Jeg forberedte litt med å dele deltakerne inn i grupper.
Kommunestyremøtet startet med at Elisabeth Mathesson informerte om «Snømørkt» . Dette er et teaterstykke som hun har skrevet om familien Morset og deres historie fra 2. verdenskrig. Stykket er planlagt satt opp i Selbu kirke i februar 2013, og vil bli en stor oppsetning. Med bakgrunn i en meget god og gripende presentasjon, er jeg sikker på at dette vil bli en unik teateropplevelse. Fra fylkeskommunen var representanter fra to komiteer til stede, og de var sammen med Selbu Teaterforum på et møte om oppsetningen etter at de forlot vårt møte.
Som første sak i møtet behandlet vi bygging av Prestfossen kraftverk. Det ble fremmet alternativt forslag til innstillingen. Som innstillingen sa det nye forslaget ja til utbygging, men presiserte hvilket av to alternativer vi ville anbefale, og nyanserte punktet om virkningene av inngripen i naturen. Forslaget fikk 22 av 25 stemmer. Frp støttet det opprinnelige forslaget fra formannskapet der vi ikke proriterte de to utbyggingsalternativene.
Neste sak var retningslinjer for utleie av kommunale boliger. Her fikk vi en lang og grei redegjøring fra boligkontoret om hva de kan hjelpe folk med, og hva som ligger til grunn for det forslaget som var fremmet.
Mange saker gjaldt denne gangen Værnesregionen i tillegg til avtaler med helseforetakene. I tilknytning til behandlingen av disse, fikk prosjektleder i Værnesregionen ordet for å informere om innhold , konsekvenser og prosess rundt avtalene som er fremforhandlet av Værnesregionen på vegne av fire kommuner med Helse Nord-Trøndelag, St. Olavs og Rusbehandling Midt-Norge. Dette er kompliserte saker, men avtalene ble vedtatt med et tillegg vi var anbefalt av KS å ha med om reforhandling innen utgangen av 2012, om det blir store endringer i utskrivningsrutinene.
Det er dette punktet det er mest misnøye med. I følge avtalene skal foretakene tilstrebe å varsle om utskriving i vanlig arbeidstid, men de kan varsle når som helst. For kommunene kan dette by på problemer om varsel gis slik at det kan være umulig å innfri behovet for hjelp om pasienten trenger det.
Sak om felles forvaltningskontor i Værnesregionen sto også på dagsorden. Dette er en sak det er jobbet lenge med, og vedtaket ble enstemmig slik som regionrådet har anbefalt.
Det er imidlertid mange innlegg når vi har saker om nye samarbeidsavtaler, noe som er forståelig. Vi gir fra oss noe ved å legge ut oppgaver til en vertskommune, men vi får en mindre sårbar tjeneste og et større fagmiljø med enda bedre kompetanse.
I tilknytning til denne saken vedtok kommunestyret enstemmig at vi skal behandle alle forslag om alle nye samarbeidsområder før det settes i gang en utredning på det aktuelle området. Det er enighet om at det som er igangsatt, blir behandlet når forprosjektet er ferdig, men at det er tid for å «stoppe opp litt».
Næringsplan for Værnesregionen ble sluttbehandlet. Der ble det fremmet et forslag om at logistikknutepunktet bør etableres nord for Trondheim. Det vet vi at vi ikke får gjennomslag for i Værnesregionen, men vi fattet vårt vedtak og sender det over til besluttende mymdigheter.
Ellers hadde vi en bevillingssak og valg på leder og nestleder i utvalg for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Helt til slutt sto en sak som var unntatt offentlighet av forretningsmessige hensyn. Der vedtok vi å selge 2000 av våre aksjer i ASTI AS til Norbit Group AS og at salgssummen skal avsettes til næringsfond.
Etter møtet svarte jeg på noen eposter og forberedte litt til tirsdagens folkevalgtopplæring, så det var ikke langt fra midnatt da arbeidsdagen tok slutt.

Tirsdag dro kommunestyret, rådmannens ledergruppe og sekretariatslederen til Væktarstua. Dette er andre del av folkevalgtopplæringen som startet med at rådmannen med sine sektorsjefer informerte om hva som skjer på deres ansvarsområder.
Rådmannen startet med «sin» visjon om å ha en profesjonell administrasjon og et omdømme som gjør at folk sloss for å komme til Selbu for å jobbe i kommunen.
Det er lagt ned mye godt arbeid med rolleavklaringer og klargjøring av ledernes ansvar og myndighet, og han understreket sterkt at han stilte krav til sine ledere.
I 2012 skal vi inn i et utviklingsprosjekt som nok vil ta mye tid, og det ble også redegjort for personellmessige endringer som er gjort i sektor helse.
Oppvekstsjefen understreket flere ganger i sitt innlegg viktigheten av tidlig innsats blant annet for å hindre et økende behov for spesialundervisning. For den enkelte elev vil tidlig innsats ha stor betydning for å oppleve mestring, noe som betyr mye trygghet og et godt grunnlag for læring.
Hun fortalte også at de på den sektoren har sterkt fokus på lederrollen både som rektor og som klasseledere. De fleste av skolelederne har gjennomført lederutdanning, og barnehagene er også i gang.
Vi har gode barnehager i Selbu, og med ny barnehagelov er det nå sterkere fokus på barnehagen som en pedagogisk institusjon.
I grunnskolen blir det stadig mer krav om fordypning i fag. For små enheter kan det være vanskelig å tilfredstille dette, og i kjølvannett av dette,  vil utvilsomt diskusjonen om skolestruktur fortsette.
Sektorsjef i BU (bygdautvikling) var nestemann ute. Han gikk igjennom organiseringen av sin sektor og sa litt om prosjekter de jobber med. Det er et stort saksfelt med drift, plan, landbruk, bygg, næring og kultur.
Av aktuelle saker  nevnte han utvikling av Årsøya og Vikaengene, landbruk og næringsutvikling i Værnesregionen, utvikling av husdyrnæringa, jordvern/ arealdisponering, lokal forvaltning av nasjonalparken og investeringsoppgaver som omsorgsboliger og  renseanlegg i 2012 og barnehage i 2013.
Fra helse fikk vi informasjon om de planene som foreligger for nye omsorgsboliger. Håper vi kommer i gang med bygging som planlagt.
Samhandlingsreformen var det andre temaet vi fikk informasjon om  fra den sektoren. Der fikk vi høre om folkehelseutfordringene og prinsippene om at kommunene skal ha et ansvar for å forebygge slik at en kan redusere sykehusopphold.
Vi hadde som i fjor en meget dyktig prosessveileder fra KS. Det var tidligere ordfører i Klæbu, Ivar Skei. Han kjenner den kommunale virksomheten godt, noe som betyr mye for å aktualisere tema vi på forhånd var enige om.
Kommunestyret og arbeidsgiverrollen var første post på programmet etter lunsj. Her ble det sterkt understreket at det er viktig å ha klare skillelinjer mellom det som er rådmannens ansvar og vår rolle som folkevalgte og arbeidsgivere.
Det er vel ikke nettopp arbeidsgiverrollen som gjør at folk engasjerer seg politisk. Derfor er det ekstra viktig å minne oss alle på vår rolle og vårt ansvar på dette området.
Flere kommuner har en vedtatt arbeidsgiverstrategi, noe vi ble sterkt anbefalt å utarbeide. I gruppearbeidet etter innlegget, fikk vi i oppgave å drøfte hvordan vi som folkevalgte kan bidra til å sikre og videreutvikle den ressursen som ansatte representerer. Resultatet av gruppearbeidet ble et godt grunnlag for utarbeidelsen av arbeidsgiverstrategien.
En tidligere ansatt i Selbu kommune som er jurist, gikk igjennom prinsipper for delegering og litt om hva som kan delegeres til hvem. Vi har i lengre tid arbeidet med delegeringsreglementet vårt, og må snart få det til politisk behandling.
Han gikk også igjennom sentrale paragrafer i forvaltningslov, offentlighetslov og kommunelov. Om vi ikke blir «jurister» på ei lita økt, så vet vi i alle fall litt mer om hva vi kan etterspørre og hvor vi kan finne nødvendige bestemmelser.
Tirsdag kveld hadde vi et fint sosialt opplegg i lavvoen. Det er trivelig å bli godt kjent utenom de faste arenaer vi ellers treffes på.

Onsdag startet med at rådmannen informerte om Værnesregionen, hvordan den er organisert og status for samarbeidet.
Neste post på programmet var styringsdokumenter og planstrategi. Leder for vår planavdeling informerte om ny planlov og kravet om planstrategi i starten av valgperioden.
Administrasjonen har startet diskusjonen om hvilke planer de mener vi bør jobbe med i perioden. Vi diskuterte litt  hvordan vi skal legge opp planarbeidet, og ble enige om at vi bør diskutere i mindre grupper for å få en god forankring.
Fra Væktarstua dro jeg direkte til Rådhuset for å gå igjennom post, sende påmeldinger på folkevalgtopplæring hos fylkesmannen og attestere noen fakturaer.
Dagen ble avsluttet med årsmøte i Selbu Arbeiderparti, der vi i tillegg til ordinære årsmøtesaker fikk en orientering om sentrale satsinger i partiet. Vi fikk også svar på spørsmål vi hadde sendt inn på forhånd. Dette gjaldt videregående skole, regionale utviklingsmidler, vegspørsmål og samhandlingsreform.

Torsdag kommer NVE hit for å innformere om vindkraftprosjektene det er innsendt forhåndsmeldinger på. Da blir det møte både på dagtid og kveldstid. Kveldsmøtet er åpent, og jeg håper på god oppslutning.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: