KS-konferanse.

Representanter fra de fleste kommunene i Sør-Trøndelag var til stede på den årlige strategikonferansen i KS-regi.  Siden dette var første gang alle kommunene var samlet etter valget, var det mange nye politikere med.

Det første innlegget etter at ny styreleder hadde ønsket velkommen, handlet om etikk. Innlederen tok utgangspunkt i mulighetene som ny teknologi kunne gi oss for overvåkning.  Ved å operere inn en bitteliten chip når et barn blir født, kan en spore hvor personene er til enhver tid. Alle var enige om at dette er krenking av friheten, og ikke i tråd med det vi ønsker  å bruke de teknologiske mulighetene til. Tillitssamfunnet kan ved feil bruk av teknologi bli erstattet av overvåkningssamfunnet. Mennesket har retten, evnen og plikten til å styre seg sjøl.
Han sa at etikk heller ikke hadde noe med å gjøre med å være snill. Det må i blant tas avgjørelser som kan «ramme» mange, men med ryddige prosesser og rettferdige avgjørelser, er dette uansett klokt og etisk riktig.
Forestående tariffoppgjør var neste post på programmet. I forkant av møtet var det sendt ut et dialoghefte som kommunene kunne sende inn kommentarer til. Noen hadde gjort det, og det var utarbeidet et forslag til en høringsuttalelse fra møtet  med bakgrunn disse innspillene. Rådmannsutvalget hadde så gått igjennom uttalelsen før styret fremmet sin innstilling.
Avdelingsdirektør i KS-forhandling informerte om grunnlag og tidspunkt for forhandlingene. Oppgjøret i privat sektor legger føringer for kommunesektoren, og frontfagmodellen legges til grunn. Frontfag er den eller de tariffavtalene som forhandler først i et tariffoppgjør. Den økonomiske rammen, og eventuelle sosiale reformer fra frontfaget, danner en mer eller mindre fast ramme for hva som kan oppnås i forhandlingene om de øvrige tariffavtalene.
Vi fikk også framlagt en oversikt som viste at gjennomsnittslønnen er lavere i kommunesektoren enn i staten og i privat sektor. En av årsakene til dette kan være at det er flere ansatte  i kommunene som ikke har utdanning på høyskolenivå.
Alt for mange har deltidsstillinger i kommunesektoren, og møtet vedtok at en i årets lønnsoppgjør må ta hensyn til målrettet stimulans for å få flere til å velge å arbeide hyppigere på helgetid. Dette er noe som kan gi store muligheter for å redusere små stillinger. Det er gjort mange forsøk med blant annet ønsketurnuser for å tilrettelegge for større stillingsandeler.
Vi fikk noen eksempler på hvordan Trondheim jobber med denne utfordringen. Arbeidsmiljøloven gir mulighet til å bruke gjennomsnittsberegninger på arbeidstid over 52 uker. Ved hjelp av dette kan ansatte få ønske seg fri når de vet noe skal skje, og det kan da legges opp turnuser som så langt det er mulig tilfredsstiller både arbeidstaker og arbeidsgiver.
Innlederen fra KS informerte også om forhandlingene med lærerorgansisajonene om arbeidstid. De nådde ikke fram til enighet, og dermed blir dette  nå en del av deres hovedoppgjør. Vi fikk informasjon om KS sine prioriteringer i denne sammenheng, blant annet med å fordele arbeidstiden over flere dager i året. Flere av oss har fått innspill fra utdanningsforbundet på denne saken, men den ble ikke diskutert  i fylkesmøtet. I KS sine fylkesmøter og i landsmøtet vedtas de generelle føringene som KS som arbeidsgiverorganisasjon må forholde seg til. Innenfor dette blir spesielle forhold  for de enkelte arbeidstakerorganisasjonene tatt opp i egne forhandlinger. 
Fredag fikk vi oversendt en redegjørelse fra KS der de blant annet skriver følgende om alle innlegg som er utsendt fra Utdanningsforbundet til media og til arbeidsgivere: «Bakgrunnen er at KS og lærerorganisasjonene den 18. januar konstaterte at vi ikke ble enige om ny arbeidstidsavtale for lærerne. Innleggene er imidlertid preget av lite kjennskap til det reelle innholdet i de prosessene som har vært mellom KS og lærerorganisasjonene. De har også hatt en form og en tone som har utelukket en meningsfylt dialog.»
I skrivet presiseres det også at det ikke er snakk om at KS har brutt med lærerorganisasjonene eller omvendt, og at det ikke var noen dramatikk knyttet til at partene ble enige om å avslutte forhandlingene. Det informeres også om at partene var  innforstått med at om de ikke lyktes i denne omgang, ville spørsmålet om lærernes arbeidstidsavtale flyttes over i hovedtarifforhandlingene til våren.
Møtet vedtok at rammen for årets oppgjør bør ligge nærmere SSB sitt anslag på 3,6 % enn regjeringens anslag på 4 %. Det har skjedd store forandringer i verdensøkonomien etter at regjeringen tidlig i oktober antydet en lønnsvekst på 4%.
Noen organisasjoner har bare lokale forhandlinger, og noen har lokale forhandlinger i tillegg til sentrale. Fra møtet ble uttalelsen at det bør settes av minst 1/3 til lokal pott.
Når det gjeldet profilen på oppgjøret, vedtok vi at det bør være kroneoppgjør for å unngå økning i de interne forskjellene, og at det ikke bør legges føringer på den lokale potten.
Prinsipielt mener jeg at det ville vært minst konfliktfylt med bare sentrale lønnsfastsettelser. De pottene som legges til lokale tillegg, skaper forventninger som langt ifra blir innfridd. Det legges ned et enormt stort arbeid ute i kommunene ved lønnsforhandlingene, og uttellingene er  forholdsvis små. Jeg innser imidlertid at også kommunesektoren er i en konkurransessituasjon om arbeidstakere. Lønn har så avgjørende betydning, at det er vanskelig å kompensere med noe annet for å være attraktiv som arbeidsgiver. Derfor støttet jeg KS sin uttalelse om lokal pott.
Vi vedtok også at noe av rammen bør brukes til å gjennomføre endringer i minstelønnstabellen.
Et område som opptar kommunesektoren, og som har store økonomiske konsekvenser, er mengden av IKT- systemer som brukes, og som ofte ikke kan kommunisere med hverandre. I dag er 180 – 200 systemer i bruk. Dette gjør at det er store utfordringer med kommunikasjon opp imot statlig sektor og kommunene imellom. Det er ingen nasjonal standard, og mange tilbydere er på banen med systemer som hindrer en effektiv utveksling av informasjon.
Dersom samhandlingsreformen skal lykkes, er en helt avhengig av en elektronisk infrastruktur.  Forbruker- og administrasjonsdepartementet har tatt initiativ til å få utredet en sterkere samordning på IKT- organiseringen i offentlig sektor, og vi ba om at arbeidet med dette må komme i gang snarest slik at en kan legge inn midler til arbeidet i kommende statsbudsjett.
Flere kommuner har satt igang arbeid med IT-strategi. Vi fikk vite litt om hvordan Fosen-kommunene arbeidet med dette, og i Værnesregionen har vi også et arbeid på gang. Det viktigste er at vi får en nasjonal samordning slik at ikke teknologien hindrer effektiviteten i kommunene.
Siste post onsdag var det «humorlegen» Stein Tyrdal  som hadde. Han snakket om sykmeldinger, om lysten til å gå på jobb og fortalte i humoristiske vendinger om egne opplevelser som pasient.

Torsdag var det fylkesmannen som startet konferansen. Dette var første gangen han møtte i fylkesmøtet i KS siden han ble ansatt. I sitt innlegg kom han med noen betraktninger på status i de Sør-Trønderske kommunene, og varslet at han ville besøke alle innen utgangen av 2012. I disse møtene ville kommunen sin rolle i næringsarbeidet bli et sentralt tema.
Samhandlingsreformen var neste post på programmet. Alle kommuner har nå forhandlet fram avtaler med helseforetakene, og flere delavtaler skal fortsatt fremforhandles. Både for kommuner og foretak er dette «nypløyd mark», og det blir nok noen runder med reforhandlinger før det meste faller på plass. De avtalene vi nå har, ivaretar inn – og utskriving for pasienten, siden sykehuset må forsikre seg om at det er et tilbud i hjemkommunen før utsendendelse. Hvordan det vil slå ut for økonomien og praktisk tilrettelegging for kommunene, er vanskelig å si før det er gått noen måneder. I Sør-Trøndelag har det vært samhandling mellom kommunene og St. Olavs også før reformens tid,  og det ble understreket at dette nå er et fortrinn som flere andre fylker ikke har.
Forebygging er en sentral del av samhandlingsreformen. Der ligger det klare forventninger til kommunene om tverrfaglig samarbeid og økende fokus på folkehelse og helsefremmende arbeid. For å få god effekt av dette arbeidet, forutsettes det forpliktende interkommunalt samarbeid på flere områder. I Selbu er det nedsatt en folkehelsegruppe som har lagt fram en rapport om folkehelsa i kommunen, og som jobber videre med ulike tiltak. Den er tverrsektoriell, og er ledet av leder for tjenesteområde plan, bygg og landbruk. 
Jeg har tidligere fått informasjon om bruk av ny teknologi i omsorgstjenestene, og i Sør-Trøndelag er det satt i gang forsøk i flere kommuner. Også på denne konferansen var et innlegg viet dette temaet. Ved å ta i bruk de muligheter dette gir, vil brukerne få en større frihet og kan være uavhengig av hjelp fra andre så lenge som mulig. De fleste av oss vil  sette pris på å bevare verdigheten ved å være selvhjulpen og ikke minst styre hverdagen slik vi selv ønsker det. Egenmestring og selvhjulpenhet så lenge det er mulig vil mest sannsynlig bli et krav fra kommende generasjoner, og vi fikk flere eksempler på hvordan ting kan løses med relativt enkle midler.
Innovasjon i omsorgstjenestene er heller ikke bare teknologi, men like gjerne å se andre måter å løse oppgaver på. 
I innlegget ble det pekt på at vi med å hindre fall (fysiske skader) og ensomhet, kan utsette utviklingen av kognitiv svikt. Klarer vi dette gjennom forebygging og tiltak i rett tid, vil det gi brukerene et langt bedre liv med mulighet til å klare seg sjøl. Undersøkelser viser at flest mulig ønsker å bo hjemme lengst mulig, og da bør vi prøve å tilrettelegge for det.
Etter dette innlegget fikk leder i helseutvalget i pensjonistforbundet i Sør-Trøndelag ordet. Han støttet teknologibruk med muligheter for selvstendighet og trakk fram frivilligheten og deres bidrag i omsorgsarbeidet. Vi vet av erfaring at pensjonister gjør en fantastisk jobb for å berike hverdagen for hverandre, noe han også trakk fram som en nødvendighet med et stadig strammere arbeidsmarked.
I Selbu har frivilligsentralen fått sponset strøbokser med sand som de deler ut til alle som ønsker det. Dette vil bidra til å redusere fall og fysiske skader, og pensjonistforening, sanitetsforening og andre har tiltak som i alle fall reduserer følelsen av ensomhet. Slik bidrar frivilligheten til å utsette kognitiv svikt og et stort behov for offentlige omsorgstjenester.
Trondheim kommune har fått midler fra departementet til å sette i gang et prosjekt med «menn i helsevesenet – fremtidens redningsmenn». Prosjektlederen var sjøl utdannet innen helse, og fortalte om hvordan de hadde fått menn som hadde erfaring fra ulike yrker, inn i omsorgstjenesten. De hadde samarbeid med NAV og lyste ut tilbud om praksis. Flere enn de som fikk plass, søkte om å bli med, og etter intervjurunder sto de fremdeles igjen med flere enn de hadde økonomi til. NAV omdisponerte midler og skaffet plass til de fleste. Alle fikk ei tid ute i praksis før de bestemte seg for om de ville fortsette innen helsesektoren. Noen falt fra, men de aller fleste ville ta utdannelse og trivdes godt i sin nye jobb.
Helt til slutt i konferansen hadde Abin Raja et innlegg om integrering. Han fortalte om eksempler på effekten av dialog blant annet mellom gjenger, politi og presse i forbindelse med opprøret  i Oslo  i 2008 ( Midt Østen).
Han sa at vi må tørre å si at verdier må forandres dersom vi skal kunne leve sammen. Vi må ha den samme forståelsen av «spillereglene» i samfunnet.
Etter konferansen var det fylkesmøte for valgte representanter. Der vedtok vi uttalelsene som var lagt fram for fylkesmøtet og som var gjennomgått av en redaksjonskomite der jeg var en av medlemmene. I tillegg til strategi for lønnsoppgjøret, var det uttalelse om IKT, fastlegeforskriften, Ørland flystasjon og hurtigtog.

Fredag var det tid for kontorarbeid. Fakturaer ble attestert, post ble besvart eller videresendt, og avtaler om møter ble inngått.
Dokumenter til kommende kommunestyre var lagt ut, og jeg startet gjennomgangen av disse. Vi er anbefalt fra KS å legge inn et tillegg til vedtaket på avtalene med helseforetakene om varslig av utskriving av pasienter. Her nådde vi ikke fram med det vi fra kommunenes side mener er nødvendig, nemmelig å få beskjed i normal arbeidstid når noen med hjelpebehov blir skrevet ut. Det er avtalt at dette skal tilstrebes, men vi vil  følge dette nøye og se hvordan det praktiseres, og om nødvendig be om en reforhandling av avtalene innen utgangen av 2012.
Kommunen er deleier i flere selskaper, og jeg møter som regel på årsmøter og generalforsamlinger. I formannskapet ba vi om å få en fullstendig oversikt over alle slike engasjementer, og om det er nedfelt i vedtekter eller avtaler at vi skal ha en styrerepresentant. En slik sak skal legges fram i neste møte, og saksbehandler jobbet fredag med denne saken. Vi snakket litt sammen om hvordan dette har vært ivaretatt hittil. Også arbeidet med eierstrategier for vårt engasjement i de enkelte selskapene vil etter hvert komme til behandling i formannskapet.
Sektorsjef for bygdautvikling kom innom for en prat om flere aktuelle saker. Blant annet er vi invitert til et møte i departementet om lokal forvaltning av nasjonalparken. Førstkommende uke er det fagseminar i Oslo om dette temaet i regi av USS. Vi er så heldige at vi har med en representant i landsstyret der, og hun vil delta på seminaret. Både sektorsjefen og jeg har tidligere deltatt på seminar om samme team.
Til fredagskaffeen var det bestilt kake med gratulasjon til meg på min 60 årsdag, og jeg fikk gave fra «kaffegjengen». Det er et trivelig arbeidsmiljø i rådhuset, og jeg setter stor pris på praktisk hjelp og oppmuntring i jobben min.

Lørdag ble UKM arrangert av ungdomsrådet. Det er alltid trivelig å se og høre det som ungdommene framfører, men i år prioriterte jeg å være «bessmor» i heiagjeng på handballbanen på Røros. Varaordfører skulle være til stede på Gimle . Ungdommene har tidligere vist at de er dyktige arrangører, og jeg er trygg på at det også i år var en flott opplevelse.
Helga ble avsluttet i Selbuhallen med en spennende 1. divisjonskamp. Selbu hang godt med, men tapte til slutt mot Nordstrand. Det er uansett god underholdning, og flere unge spillere fra Selbu som får vise seg fram, viser at vi har et lag som nok vil hevde seg godt i de nærmeste årene.

Kommende uke er det ikke så mange møter, men dagene blir nok som vanlig fylt med kontorarbeid og politisk «strategiarbeid».

Reklamer

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: