Styremøte, formannskap og radiokaffe.

Tirsdag inviterte vi sammen med Nea Radio til radiokaffe etter formannskapsmøtet. Bare et par personer møtte opp for å snakke med oss, men flere hadde sendt inn spørsmål.

Det første styremøtet i Trønderenergi i 2012 ble avviklet  mandag i bedriftens lokaler på Rosten. Der fikk vi som vanlig orientering om status for et par forretningsområder i tillegg til å behandle vedtakssaker.
Mandag kveld inviterte Selbu Næringsforum til et møte om lærlinger og kompetanseutvikling. Nea Ressurs var først ute med å fortelle om hva de har gjort. På flere fagområder har de ararngert praksiskandidatkurs som fører fram til fagbrev. For lokalsamfunnet betyr det mye at de som ønsker å få formalisert sin kompetanse, kan gjøre det i Selbu. Det er blant annet arrangert kurs i renhold, salgsfag, produksjonselektronikerfaget, tømrer, trelast, helsefagarbeider og flere fag som det er meldt behov for.
De har også stått som arrangør av utdanningstilbud på høyskolenivå som sykepleier, bedriftsøkonomi og organisasjon og ledelse.
Lederen i senteret ba om at ønsker om kurstilbud måtte formidles til dem, slik at de fortsatt kunne være en viktig aktør i kompetansehevinga i Neadalen.
Fra BI møtte leder for etter- og videreutdanning. Han presenterte et studieprogram for næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling som skulle settes i gang sammen med Blilyst. Med store nye utfordringer i næringslivet med ny teknologi, stor «turnover», globalisering og stadig mer krevende kunder, er det et stort behov for et slikt studium ikke minst i små og mellomstore bedrifter.
Fra yrkesopplæringsnemnda i Sør-Trøndelag fikk vi høre at bare ca. halvparten av de som startet på yrkesfag i videregående skole, gikk videre til fagbrev. Han etterlyste flere kreative lærebedrifter som kunne gjøre det mer attraktivt å fullføre lærlingeløpet.
Ordinære tilskuddsordninger og ekstra satsing med en tiltakspakke i 2012, fikk vi også kjennskap til. Håper at vi også i Neadalen kan klare å skaffe flere lærlingeplasser. Selbu Næringsforum sa seg villig til å være kontaktleddet opp imot fylkeskommunen på dette området.
Fylkeskommunen stilte også med en fra avdelingen for regional utvikling. Han informerte om ulike tilskuddsordnigner, og hvor store summer som lå i hver enkelt «pott». De regionale utviklingsmidlene brukes til kollektivtransport, veier, kultur, tilrettelegging for næring og innovasjon. De tilbyr ikke bare ren pengestøtte, men kan bistå med kompetanse, planlegging, partnerskap, nettverk og politiske prosesser / påvirkning.
Fra Blilyst var ansvarlig for desentralisert etter- og videreutdanning  til stede. Han fortalte litt om Blilyst generelt og spesielt om desentraliserte kompetansetiltak de har igangsatt.  De er  behjelpelig med å knytte kontakt med kompetansemiljøene i Trondheim.
Til slutt presenterte Selbu Næringsforum et kompetanseprosjekt de ønsker å få igang i løpet av våren. Dette er en kartlegging av kompetansen både i privat og offentlig sektor i dalføret, noe som skal føre til tilbud om lokale kurs. I tillegg vil en også kunene se hvor en helst bør ha tilbud på videregående skoles nivå, og hvor en bør ha lærlingeplasser.
Her fikk vi i møtet informasjon om at en slik undersøkelse er gjennomført for ca. 15 år i Selbu. Resultatet og erfaringene fra den gangen må vi kunne dra nytte av, selv om mye har endret seg i næringslivet. Erfaringer med metodikken for undersøkelsen, kan en utvilsomt ha god nytte av.

Som vanlig startet vi med gruppemøte før formannskapsmøtet på tirsdag. Der kom det ikke fram endringsforslag til innstillingene på noen av sakene, men flere av medlemmene ønsket å stille spørsmål til rådmannen.
En av referatsakene var  informasjon om planene for utviklingsprosjektet som skal igangsettes i 2012. Formannskapet ga positive tilbakemeldinger på forslaget som skal drøftes med tillitsvalgte før vi får planen til endelig behandling.
Den første vedtakssaken var søknad om konsesjon for utbygging av Prestfossen kraftverk. Hovedutvalg for bygdautvikling behandlet denne i forrige uke, og gikk enstemmig inn for å tilrå konsesjon. Dette er et kraftverk med en ytelse på ca. 20 GWH, og rådmannen hadde ut ifra et prinsipielt synspunkt ikke innstilt på å tillate utbygging siden dette er det siste uberørte vassdraget i  Selbu. I tillegg vurderte rådmannen det slik at de ikke hadde gode nok kunnskaper i forhold til naturmangfoldloven.
Formannskapet sluttet seg enstemmig til vedtaket fra hovedutvalget som var begrunnet i at dette er miljøvennlig kraftproduksjon, og at det vil gi økt verdiskapning i kommunen. I tillegg var det lagt vekt på at tiltaket ikke berører attraktive friluftsområder.
Selv om vi kom fram til en helt annen konklusjon enn rådmannen, fikk saksbehandler mange positive tilbakemeldinger for et grundig og godt saksframlegg som ga oss godt innsyn, og som viste både negative og positive sider ved utbyggingen. 
En sak om salgsbevilling for alkohol i en nyetablert butikk ble enstemmig tilrådd innvilget overfor kommunestyret, og en klage om tildeling av kommunal bolig ble avslått.
I tillegg behandlet vi avtaler med helseforetakene. Disse er behandlet i regionrådet i Værnesregionen og i  helse- og sosialutvalget i kommunen. Sakene går til kommunestyret, der prosjektleder fra Værnesregionen vil være til stede.
Felles forvaltningskontor for Værnesregionen ble både i helse- og sosialutvalget og i formannskapet enstemmig tilrådd med den avtalen som var lagt fram.
Etter lunsj satte vi møte i planutvalget der vi behandlet fradeling av boligtomt, dispensasjon til kommuneplanen for utbygging av eksiterende hytte og en 1. gangs behandling av en reguleringsplan.
En søknad om en mindre reguleringsendring i et hyttefelt, ble avslått med bakgrunn i at tiltaket i  henhold til ny plan- og bygningslov ikke er en mindre vesentlig endring. Saksbehandler bekreftet at de var i dialog med søker, som vil prøve å få med en utvidelse av feltet i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.
Etter at møtet var slutt gikk formannskapet sammen med leder i helse- og sosialutvalget til Eldresenteret, der vi hadde invitert folk til å sende inn spørsmål til radioen eller komme for å prate med oss. I sendingen på radioen den første timen, fikk vi spørsmål innenfor flere emner. Et av temaene var rovdyr og overkjøring av den lokale rovdyrnemnda. Det virker noe nytteløst å bruke lokalkunnskap for å anbefale uttak av rovdyr når sentrale myndigheter bare med et «pennestrøk» setter til side lokale vedtak. Dette kan føre til at sauenæringa som allerede er presset, dessverre kan bli ytterligere redusert.
Både barnehage og vegen til Draksten skole fikk leder i hovedutvalg oppvekst spørsmål om, og leder i helse- og sosial ble konfrontert med konkrete påstander om hvordan besparelsene på sektoren oppleves av pårørende.  
Vilkår for landbruket ble tatt opp av en lytter med spørsmål direkte til Fremskrittspartiets medlem i formannskapet.
Forhold rundt avtaler med helseforetakene og forslag om bygging av omsorgsboliger sammen med lokaler for «blålysetatene», var andre tema som ble berørt.
Den siste timen fikk vi besøk av en beboer i omsorgsboligene våre. Det var trivelige tilbakemeldinger å få om at han aldri hadde hatt det så godt, men han sa også litt om skyssordning og samordning av drosjetransporten. Dette hadde han erfart fungerte dårlig.
Selv om ikke mange kommer innom oss, vil vi fortsette med radiokaffe tre til fire ganger i året, men alle vi politikere som var til stede, presiserte at vi til enhver tid tar imot innspill fra folk. Vi er valgt av folket, og har dermed en viktig  ombudsrolle.

De neste to dagene skal jeg delta i en dialogkonferanse i regi av KS i Trondheim. Mange aktuelle tema står på agendaen der, og det er også nyttig å treffe politikere fra andre kommuner både i møtene og på kveldstid.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: