Selbu som MOT-kommune.

Vi har i lengre tid vurdert å bli en MOT-kommune, og på slutten av forrige periode ble det vedtatt å utrede dette nærmere. Mandag ble det fattet enstemmig vedtak om at vi blir medlemmer.

Mandag møttes formannskapet for første gang etter jul. Der startet vi med informasjon fra lensmannen, noe vi gjennomfører hvert år. I tillegg til disse årlige møtene, samarbeider vi i politiråd og i arbeidsgruppen for SLT.
Lensmannen startet med statistikk for ulike forbrytelser og forseelser. Det var en vesentlig nedgang på vinnigsforbrytelser, og på voldssaker. Når det gjelder narkotika, ble det bekreftet at vi har miljø i bygda, men at de ikke har indikasjoner på at det er rekruttering fra de yngste ungdommene. De miljøene de kjenner til, har vært der i flere år.
Bruk av alkohol på offentlige fester, vil bli tatt opp på festsamordningsmøte. Her er det viktig at alle arrangører avtaler hvordan dette skal håndteres.
Vi spurte også lensmannen om utviklingen i omorganiseringsprosessen i politietaten. Så langt er det ingen endringer for vårt dalføre, og utlysning av stillinger tilsier også at det ikke vil skje noe med det første.
Første sak på agendaen var som vanlig referatsaker. Det var mange møtereferater og invitasjoner til konferanser. En sak som var kommet så sent at den ikke var satt på saklista, var varsel fra NVE om at de vil komme til Selbu for å informere om de to meldingene om vindkraft. Det blir et møte med kommunen og et åpnet møte. Slik det ser ut i dag, blir disse avholdt den 16. februar. Dette vil selvsagt bli annonsert både på våre hjemmesider og i våre lokale medier. 
Den første politiske saken var en søknad om å kjøpe tilleggsareal som innbefattet deler av strandlinjen vår på Havernesset. Vi sa ja å selge areal, men ønsker ikke at strandlinjearealet skal avhendes.
I mandagens møte bestemte vi oss for å bli MOT-kommune, utnevnte leder, koordinator og informatører. Selbu I.L handball skal som en del av samarbeidsavtalen skaffe en informatør. De hadde ikke kommet med navn enda på mandag, og tirsdag ble jeg kontaktet både av saksansvarlig og handballavdelingen. Det ble da bekreftet at de skulle finne en person til oppgaven. Vi fattet også vedtak i formannskapet om at det bør være et tett samarbeid med Tydal kommune. Peder Morset folkehøgskole er den første folkehøgskolen som har gått inn i et pilotprosjekt som MOT-skole, så der ser vi også for oss at vi kan dra nytte av hverandre.
Vi har ikke tidligere hatt retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger. Boligkontoret  la fram forslag som vi supplerte med å få inn et punkt om hvem som skal behandle klager på endringer i husleien.
Ambulansene skal nå drives av Helse Midt-Norge. De godkjenner ikke lokalene som ambulansen (Vinje transport) i dag leier av Mesta. De har derfor invitert til en anbudskonkurranse, og rådmannen la fram et forslag der vi bygger kombinert brann- og ambulansestasjon i tilknytning til nye omsorgsboliger. Vi sluttet oss til at dette kan sendes som et tilbud til Helse Midt-Norge, men da selvsagt med forbehold om kommunestyrets godkjenning. I formannskapet ble det presisert at dette ikke måtte føre til forsinkelse på ferdigstillingen av omsorgsboligene. Rådmannen bekreftet at dersom vi fikk anbudet, la det enda mer press på oss for å få bygget ferdigstilt. De utkastene som var lagt fram, viser at det er mulig å bygge på den tilgjengelige tomta. Tegningene viser et flott bygg, og at det er fullt mulig å kombinere disse funksjonene.
I planutvalget som ble satt umiddelbart etter formannskapsmøtet, var det også mange referatsaker. Planansvarlig var til stede og informerte om status og planlagt framdrift for planarbeid som er igangsatt.
Kommuneplanens arealdel er det jobbet med i lang tid, og forslaget er snart klart. Det er planlagt møter rundt om i bygda, noe det er nyttig å ta seg tid til.
Reguleringsplaner og klargjøring av boligfelt, ble også etterspurt. Det ser ut til at en reguleringsplan for indre del av Mebond snart skal fremmes for politisk behandling. Grunneiere er kontaktet og vil bli fulgt opp for å få avklart om det er interesse for utbygging, og om de i tilfelle ønsker å ta dette i egen regi.
Som politiske saker var det en fradelingssak og  uttalelser til kommuneplanens arealdel på Stjørdal og til regional planstrategi for Sør- Trøndelag.
For oss i Neadalsføret har det stor betydning hvor Stjørdal kommune planlegger FV 705 sin tilknytning til E 6. Her var planforslaget i tråd med det vi ønsker, og vi tok også med i vedtaket at vi er positive til at det er avsatt en hensynssone for å forberede en evt. framtidig vegtrasé for tverrforbindelsen Frigård – Hommelvik. En veg her, vil bety at vi vil få betydelig redusert resietid til Malvik og Trondheim.
Til regional planstrategi uttalte vi oss om at vi mener det bør utarbeides en samlet energiplan der dagens vindkraftplan innrulleres, og at dette arbeidet bør forseres.
Retningslinjer for arealforvalting mener vi bør tilpasses de distriktsvise utfordringer en står overfor. Dette er viktig for mulighetene til boligbygging og tettstedsutvikling. Et av fortrinnene som distriktskommunene har, er å kunne tilby boligtomter med en viss størrelse og at ikke alt ligger i boligfelt. Det bør hensyntas i differensierte retninglinjer.
Kommentarer til arbeidet med vannforvaltingsplaner, og støtte til at planprogrammet setter fokus på kollektivtilbudet i hele fylket, var også med i vårt vedtak.

Tirsdag var det ingen møter på dagtid. Nea Radio tok som vanlig kontakt for å få kommentarer til formannskapssakene. Lokalradioen vår er nyttig for å få ut informasjon til innbyggere om hva som foregår i politiske fora.
SLT-koordinatoren i kommunen, som også er saksansvarlig for «MOT-saken», kom innom kontoret for en prat. Vi tok kontakt med Selbu I.L Handball for å purre på et navn på en MOT-informatør. En representant fra styret i klubben stakk innom senere på dagen for å få litt mer informasjon om hvem som burde ta denne oppgaven.
Selbu og Tydal Ap og SV har noen fellesmøter hvert år. Tirsdag kom det innkalling til et slikt møte, men jeg har desverre ikke anledning til å delta. Derfor skrev jeg ned noen saker jeg ønsker de skal drøfte for evt.  forslag til fylkesårsmøter i partiene. Den ene saken jeg ønsker vi skal jobbe med, er kollektivtilbud til dalføret. Den andre saken er differensierte retninglinjer for arealdisponering i tråd med plautvalgets uttalelse til fylkets plantrategi.
Onsdag var det styremøte i Selbu Næringsforum. Sakspapirene kom tilsendt på tirsdag, og jeg forberedte meg litt på dette møtet gjennom samtaler med rådmann og andre i administrasjonen. Kommunens representanter i styret ble kontaktet, og de kom innom på et formøte på onsdag. Rådmannen og jeg har møte og talerett i styret, og det er et ønske fra våre representanter om å ha en kort gjennomgang av sakene i forkant av møtet.
Utkast til protokoller fra mandagens møter ble gjennomgått og godkjent for utsendelse.
Etter lunsj ble tiden stort sett brukt til svar på henvendelser, gjennomgang av post og planlegging av fremtidige møter.
Tirsdag kveld var det møte i kontrollutvalget. Der skulle de ha informasjon om barnevernet blant annet med bakgrunn i en tilsynsrapport fra mai 2011 og årsmelding for 2010.
Jeg deltok under redegjøringen og debatten på denne saken. Leder i barnevernet i Værnesregionen, der vi er med, hadde en  grei gjennomgang av tjenesten og hvilke utfordringer de har. Nok en gang stiller jeg spørsmål om hva vi gjør i vårt velferdssamfunn når flere og flere barn må ha hjelp fra barnevernet. Heldigvis fikk vi i 2011 tildeling av skjønnsmidler slik at det ble mulig å øke med tre stillinger, men fremdeles har de problemer med å holde pålagte tidsfrister noe som er påpekt som et avvik i den nevnte rapporten.
I alt er det 22,5 stillinger i barnevernstjenesten i Værnesregionen. Noen av disse har sine kontorer i Sebu, men de jobber sammen, delvis uavhengig av kommunegrenser.Saker fordeles mest ut ifra kompetanse og kapasitet. Jeg er ikke i tvil om at vi med dette samarbeidet har en langt bedre tjeneste enn om vi skulle ha bare egne ansatte. De får et større fagmiljø, og våre ansatte slipper å føle at det er ubehagelig å behandle saker på grunn av personlig kjennskap til partene.
I Selbu er det flere ansatte i barnehage og helsestasjon som har tatt en tilleggsutdanning på et foreldreveiledningsprogram (ICPD), og nå har vi en fra barnevernet og en fra PPT som tar en enda mer spesialisert utdanning (PMTO). Målet vårt må være å klare å forebygge slik at vi unngår omsorgsovertakelser.

Onsdag hadde jeg noen timer på kontoret før styremøtet i Selbu Næringsforum. Som vanlig startet jeg dagen med å gå igjennom post og saker. Jeg hadde fått kopi av en henvendelse om bussforbindelen til Selbu fra en som pendler inn til kommunen. Denne videresendte jeg til vår partileder som et grunnlag for forslag til fylkesårsmøtet, og ba saksbehandler om å gi en tilbakemelding til pendleren om at vi jobber med saken på flere nivå.
Før lunsj besøkte jeg Selbu Frivilligsentral. De har mange ulike aktiviteter på gang, og etter forespørsel fra meg, skulle daglig leder undersøke om «Home Start» er noe de kan starte opp med.
Flere kommuner har et slikt tilbud som er et lavterskeltilbud til foreldre som ønsker bistand på en eller annen måte. Frivillige tilbyr veiledning eller praktisk hjelp, og det er noe ulikt hvordan dette organiseres. I møtet med barnevernet på tirsdag, fikk vi informasjon om at dette fungerte godt på Stjørdal. Håper vi kan få satt igang et slikt tiltak, for  hjelpe foreldre med råd, veiledning eller praktiske ting. 
I formannskapsmøtet ble vi enige om å ta kontakt med Nea Radio med sikte på å videreføre «Radiokaffe» som vi startet med i forrige periode. I samarbeid med Nea Radio inviterer vi folk til å komme og stille spørsmål til formannskap og ledere i hovedutvalg, eller sende inn spørsmål på forhånd. En gang i blant annonserte vi i tillegg «Møt en politiker», der folk kunne komme innom for å snakke med en eller flere som var til stede. Dette ble ikke overført i radioen, men var et tilbud om noen timer der flere av oss var tilgjengelig for spørsmål og innspill. Nå planlegger vi å videreføre dette, men utlyser begge deler på samme dag der radiosendingen skjer i den første timen.
Onsdag var jeg i kontakt med Nea Radio som var villige til å bistå oss med «Radiokaffe». Jeg planlegger å starte den 31. januar etter formannskapsmøtet, dersom politikerne, som skal være med kan møte, og Nea Radio har anledning.
Det er vedtatt lokal forvaltning av verneområder. I vår kommune har vi nasjonalparken Skarvan – Roltdalen, mens Tydal har naturverneområdet Sylan. I et møte i Værnesregionen vedtok vi å sende en henvendelse til departementet om at vi ønsker en forvalter til Neadalen, og der vi i tillegg ba om et møte før endelig vedtak fattes. Selbu Næringsforum tok kontakt på onsdag for å høre hvor denne saken står. I styremøtet senere på dagen, ble det fattet vedtak om å sende en henvendelse til departementet om å lokalisere forvalteren i vår kommune.
Etter lunsj var det styremøte i Selbu Nærngsforum. Der diskuterte vi tomteutvikling for bolig og næring, prosjektet Fra fjord til fjell (FV 705 – FV 31) og  mange andre saker som er viktige for utviklingen av bygda vår.
I styret for vegprosjektet har vi etterlyst nærigslivets standpunkt. For Selbu sin del ble dette avklart gjennom en uttalelse som sendes til styret for prosjektet. Der slås det fast at et klart flertall fra næringslivet støtter at det jobbes vidrere med å få en bedre veg, og at en godtar brukerfinansiering. Vi har fått klar beskjed fra de to berørte fylkeskommunene om at det ikke er spørsmål om bompengefinansiering eller ikke. Skal vi ha veg, er det ikke noe annet alternativ. Selv om mange av oss er av den oppfatning at veger ute i distriktene, der det ikke er andre alternativer, burde ha vært fullfinansiert av det offentlige, må vi bare forholde oss til bevilgende myndigheters vedtak i saken. Politisk kan vi gjennom våre partier være pådrivere for å endre dette, men våre planer må ta utgangspunkt i de rammevilkår som gjelder.

Kommende helg er jeg invitert til strategiseminar i Selbu Ballklubb i tillegg til at jeg vil delta på solidaritetsarrangementet for Romania på Granby Gård. Håper mange tar turen dit på søndag. Jeg har sjøl sett forholdene i det området som Romaniahjelpen i Selbu har kontakt med. Pengene som kommer inn på søndag, skal gå til skolegang for de som ikke har penger til utdanning. Den beste hjelpa vi kan gi, er å sette befolkningen sjøl i  stand til å utvikle landet sitt.

Reklamer

2 Responses to Selbu som MOT-kommune.

 1. Trine Sørum sier:

  Ikke med ett eneste ord nevner du i bloggen din at din kommune igjen har fått negativ omtale i media på grunn av behandlingen av barna i Dragsten.
  På mandag kom ikke skolebussen til Dragsten til rett tid.Den skoleveien som du og ditt parti har lovt at skal bli både sikker og trygg var igjen umulig å kjøre på. På søndag var det uframkommelig på grunn av at det ikke var brøytet på alt for lenge og på mandag ble det ikke strødd før lang ut på dagen.
  Sikker og trygg?…
  Men det er jo bare Dragstunger som skal transporteres der så det har vel ikke noe å si? Eller, eh………………………………. eh……………………..eh…………………..

  • Inga Balstad sier:

   Når vi får klager på dårlig vedlikehold av fylkeskommunale veger i kommunen, videreformidler vi det til ansvarlig myndighet. Dersom vi får nye meldinger om at det er avvik fra det som er nedfelt i avtalen med entreprenør, vil vi selvsagt ta det opp på nytt.

   Mvh Inga B.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: