Samarbeid i Værnesregionen.

Seks kommuner samarbeider i Værnesregionen, og med nyvalgte kommunestyrerepresentanter var alle kommunestyrene onsdag innkalt til opplæringsdag på Frosta.

Mandag sto det ingen avtaler på planen min, men varaordfører hadde lovt å stikke innom. Vi fikk en lengre samtale om aktuelle saker som han eller jeg bør følge opp. Blant annet ønsket han å se på nye muligheter for fritidstilbud til unge. Vi har ingen fritidsklubb, men har i gruppemøter diskutert både alternative tilbud og lokaler. Jeg tok kontakt med fritidskonsulent som vil se på saken.
Bygging av omsorgsboliger skal iverksettes i 2012. I denne saken formidlet jeg våre tanker om framdrift og erfaringer som vi bør dra nytte av. Sektor BU vil sammen med Helse og Sosial være pådrivere for å få realisert prosjektet, og jeg hadde i løpet av dagen samtaler med hovedutvalgsleder for H/S og sektorsjef for BU om samme sak.
Både jeg og varaordfører skal delta på KS sin dialogkonferanse i februar. Derfor kontaktet jeg personalsjefen om dokumentet til debatt som er sendt ut på forhånd.
Etter samtale med sjåføren som kjører elevene fra Draksten til Solbakken og Markaplassen skoler i Trondheim, ble vi kjent med at det er sen og dårlig strøing og brøyting av Drakstvegen. Dette er en fylkesveg, og oppvekstsjefen tok i løpet av dagen kontakt med Statens Vegvesen som skulle ta dette opp med ansvarlig entreprenør. Avtalene med entreprenør sier at vegen skal være brøytet og strødd innen klokken 6 hver morgen,  og da skal vegen selvsagt være brøytet og strødd før skolebussen kjører derifra.
Flere var innom kontoret, og i tillegg til omsorgsboliger drøftet vi Blilyst, næringsutvikling, mulig opplegg for forarbeid til  temadag i kommunestyret om bolig og næring og deltakelse i diverse konferanser.

Tirsdag var det heller ingen timeplanlagte avtaler. Rådmannen var på kontoret, og vi hadde samtaler om ulike aktuelle saker. Vi er begge informert om at det er fullt belegg på sykehjemmet, og i tråd med tidligere vedtak har rådmannen gitt klarsignal til å kjøpe sykehjemsplasser i Tydal om det blir behov for det. 
Jeg ser fram til at vi får bygd nye omsorgsboliger. Flere ønsker å flytte inn i omsorgsbolig,  noe jeg håper vil avlaste hjemmesykepleien med kjøring. Med nytt bygg må vi ha i tankene at det bør tilrettelegges slik at folk kan få et tilbud i boligen så lenge som mulig for å avlaste presset på sykehjemmet.
I løpet av dagen rakk jeg å lese debattnotatet om tariffoppgjøret 2012 til KS sin strategikonferanse. Der er det stilt spørsmål som rådmannen vil ta opp i sin ledersamling i januar.
Blant annet er det stilt spørsmål rundt virkemidler for å få endret turnuser slik at vi får færre deltidsstillinger. Flere av enhetene våre i helse og omsorg har startet med ønsketurnuser, og politisk har vi bedt om å få en vurdering på om dette har innvirket på deltidsproble- matikken og på sykefraværet. Denne evalueringen er jeg spent på. Ettersom det også fra sentralt hold fokuseres på mer heltid og økte stillingsandeler i forbindelse med tariffoppgjøret, har jeg et berettiget håp om at vi endelig kan få gjort noe på dette området.
Leder i hovedutvalg for Helse og Sosial kom innom etter å hatt samtale med administrasjonen på «sin etat». Det er trivelig å snakke sammen og nyttig å ha tid til å oppdatere hverandre  på det som skjer.
Sakliste til formannskap og planutvalg ble godkjent. Det var ikke så mange saker, men det skal bli greit å få samlet formannskapet igjen etter en relativt lang juleferie.
Store deler av tiden etter lunsj gikk med til dataopplæring. En dyktig datakyndig  i administrasjonen satte av tid til å vise meg mulighetene med nye programmer og svare på diverse spørsmål. Det er mye å lære som jeg kan ha god nytte av for å forenkle nødvendige arbeidsoppgaver. IT-hjelpa i Værnesregionen er god støtte, men det å ha en person på nabokontoret i tillegg, betyr mye. Dessverre slutter «hjelperen min» snart i kommunen, og derfor må jeg prøve å få med meg mest mulig den siste tiden han er her.

Onsdag morgen dro kommunestyret i buss til Frosta. Der var alle kommunestyrerepresntantene i Værnesregionen samlet på Valberg Slektsgård. Jeg har frem til siste møte før jul vært leder i regionrådet, men er nå avløst av tidligere ordfører på Frosta. Ledervervet går på omgang mellom medlemskommunene, og de to årene jeg satt med ansvaret, har det skjedd mye. Det var godt å kunne være med som «vanlig» representant og ikke ha mange dager med forberedelser på forhånd.
Tidligere fylkesmann Kåre Gjønnes var første innleder. Han har fulgt med på utviklingen av interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag, og hadde fått i oppgave å si noe om sine erfaringer.
Årsaken til at vi trenger å samarbeide, er at alle kommuner har de samme utfordringene og blant annet de samme kravene til kompetanse. Han understreket flere ganger at kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembetet ikke er et mål i seg sjøl, men et redskap for å gi tjenester til innbyggerne. Derfor må ikke kommunegrensene være noe hinder for å gi tjenester. Vi bør heller se på mulighetene for samarbeid som en styrke i forhold til kvalitet på det vi kan bidra med til innbyggerne i våre kommuner. Menneskene i kommunene er stort sett like uavhengig av kommunegrenser, og dermed er det også mest mulig lik etterspørsel etter tjenester.
For å lykkes med interkommunalt samarbeid sa Gjønnes  at det ver viktig å ville samarbeide, å respektere hverandre, å være rause, å ha en sterk kommuneledelse, å være pådrivere for utviklingen av regionen og involvere de ansatte . 
Han anbefalte å løfte opp flere saker samtidig for å ha noe å «fordele», og gjøre alt for å få bli enige om prioriteringer for å nå fram overfor sentrale myndigheter.
Vi har før jul bestemt at vi skal styre de lovpålagte oppgavene vi samarbeider om gjennom vertskommunesamarbeid med politisk nemnd. I sitt innlegg advarte Gjønnes mot å lage for mange styringsmekanismer slik at vi stort sett ble sittende i møter.
Som fylkesmann tok han grep for å få en bedre barnevernstjeneste. Der påla han kommunene å samarbeid for å få mindre sårbarhet og styrket kompetanse på feltet. På dette området mente han at vi nå gjorde et langt bedre arbeid enn når hver enkelt kommune jobbet med disse sakene. Det var i alle fall vanskelig å være eneste barnevernsarbeider i en kommune, og kanskje til og med kjenne de fleste i lokalsamfunnet. Jeg føler også at vi har en bedre tjeneste i dag, men fremdeles har vi saker som ligger for lenge før de blir fulgt opp.
Tjenesten har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen, og med bedre forebygging i kommunene, håper jeg vi kan snu trenden med at så mange barn må ha hjelp av barnevernet.
Rådmann i Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk ordet etter Kåre Gjønnes. Han innledet med å fortelle om fylkeskommunens rolle som tjenesteyter, som lovforvalter og som  ansvarlig for regional utvikling.
I kommunene er videregående skole det vi i tillegg til samferdsel kjenner best av de tjenester fylkeskommunen har ansvar for. Fylkesrådmannen viste til at den demografiske utviklinga der byen fortsetter å vokse mer enn distriktene, vil føre til at diskusjonen om tilbudsstrukturen i skolene vil fortsette. I dag er ikke antall skoler noe tema, og for Selbu som har en av de minste skolene, er vi godt fornøyd med politisk vilje til å opprettholde tilbudene i distriktene. For oss er videregående skole en viktig utviklingsaktør i tett samarbeid med kommune og næringsliv.
Vi fikk også presentert en statistikk på gjennomføring av videregående opplæring. Denne viser at mange faller fra, selv om Sør-Trøndelag har best gjennomføring av alle fylker.  Selbu videregående skole er i denne sammenheng en av de beste i fylket. Vi vet at noen ønsker å avslutte skolegangen for å gå ut i jobb, noe som selvsagt må være mulig, men det er en utfordring at noen absolutt ikke har noe å gå tl når de dropper ut. 
Veg, jernbane og kollektivtrafikk var også et av temaene han snakket om. I byen og i tilgrensede områder er det satset stort på kollektivtilbudet, noe de til en viss grad har lykkes med. For oss som bor lengre ute i distriktene opplever vi at tilbudet tvert i mot svekkes. Bussruter endres slik at det ikke tilpasses de som har behov for å reise, og vi nyter ikke godt av reduserte priser. Redusert bilbruk vil gi størst virkning både på forurensning og vegvedlikehold der trafikken er størst, så satsingen i tettbygde strøk kan være forståelig. På dette feltet kan det ikke være «enten eller». Det må være «både og » om vi skal ha noenlunde like tilbud i hele landet.
I Sør-Trøndelag samarbeider vi også i innlandsprogrammet «Blilyst» og i kystprogrammet «Kysten er klar». Fylkesrådmannen varslet at de ville se på om det er hensiktsmessig å ha så mange ulike interkommunale samarbeidsorganer, men var selvsagt klar på at dette var kommunenes arenaer, og at det derfor er vi som må ta avgjørelsen på om alle disse regionsamarbeidene skal videreføres.
Noen konkrete saker det  jobbes med, trakk han også fram. Det er elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, kamflybase på Ørlandet, vannforvaltningsplaner og geologiseminar med kartlegging av mineralforekomster.
Både leder i regionrådet og leder i arbeidsutvalget fikk ordet før lunsj for å si noe om hvorfor vi ønsker interkommunalt samarbeid. De viste til vedtekter og intensjonsavtaler, og trakk fram redusert sårbarhet, press fra sentrale myndigheter, kompetanse, muligheter til økonomiske gevinster og bedre kvalitet på tjenester.
De fremhevet også at vi har oppnådd mye på kort tid, og at vi er høyt profilert. Våre erfaringer etterspørres fra hele landet, og vi får ofte spørsmål om å fortelle om det vi har oppnådd, og hvordan vi har kommet dit vi er i dag.
Etter lunsj fortsatte regionrådsleder og leder i AU med å gjennomgå våre strategier og styringsdokumenter og vise til hvilke områder vi samarbeider på i dag. Både tjenestesamarbeid og strategisk samarbeid er vedtatt i Værnesregionen, og det ble stilt spørsmål ved om styringsstrukturen vår er tilpasset dagens utfordringer i samarbeidet. Vi starter nå med politiske nemnder, men bør vi også se på administrativ styringsstruktur? AU har allerede startet denne prosessen, men vi vil også sette dette på agendaen i regionrådet.
Leder i regionrådet hadde konkrete forslag til hva vi bør gjøre videre. Han foreslo et felles møte med alle kommunestyrene hvert år, et felles formannskapsmøte hvert år, tema i hvert kommunestyremøte i den enkelte kommune og bedre synliggjøring av oppgavene overfor innbyggerne.
På slutten av innleggene ble det stilt spørsmål om hvordan vi skal nå målene våre, og viktigheten av å ha tro på samarbeidet og vilje til å bruke ressurser, ble gjentatt av flere av innlederne.
Den siste timen var det åpent for innlegg fra salen. De fleste av de som hadde ordet, kjenner Værnesregionen godt fra før. Som helt fersk kommunestyrerepresentant kan det være vanskelig å ha noen mening om hvordan samarbeidet bør utvikles, men det kom noen innspill på organisering, økt satsing på utviklingsoppgaver og bedre informasjon generelt både til politikere og innbyggere.
Totalt sett tror jeg dette var en nyttig dag for de fleste, selv om det ikke var mye nytt for oss som kjenner regionsamarbeidet godt fra før. De eksterne innlederne hadde interessante tilnærminger til temaet, og for de nye representantene gjorde både leder i regionrådet og leder i AU en god jobb med å informere om hva som så langt har skjedd.

Torsdag har jeg på nytt en dag på kontoret, og fredag velger jeg å ha hjemmekontor. Det er greit med en relativt rolig periode, som jeg kan bruke til å sette meg godt inn i aktuelle saker.

Reklamer

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: