Budsjettet for 2012 er vedtatt.

Den største og mest omfattende saken kommunestyret behandler hvert år, er budsjett og økonomiplan.  Vedtaket som fattes, legger grunnlaget for all drift og investering i organisasjonen for kommende år og de påfølgende tre år.
 
Mandag startet jeg med et par timer på kontoret, der jeg gikk igjennom post og forberedte tirsdagens kommunestyremøte.
Deretter dro jeg til Stjørdal på styremøte i «Fra fjord til fjell AS». I styret  for selskapet som har ansvar for prosjektet om utbedring av FV 705 og FV 31, sitter ordførerne i de fire berørte kommunene. Jeg beklager sterkt at Stjørdal ikke klarte å stille med representant fra politisk side selv om møtet var avtalt og lagt nettopp til Stjørdal etter deres ønske. Dette prosjektet er avhengig av at vi står sammen,  og dermed bør alle parter være representert på de felles arenaer vi har.
Fra forrige styremøte er det jobbet godt fra styreleder og daglig leder. Vi er kommet et godt stykke lenger med å få stadfested planstatus for vegstrekninger i kommunene , og få mer klarhet i hva som må være på plass før vi sender en bompengesøknad.
Vi ble enige om at det frem til neste styremøte skal legges fram en kost- / nyttevurdering av utbedringen, og at næringslivet i de fire kommunene skal innvolveres i arbeidet før vi legger fram en ny sak for kommunestyrene.
Det er for flere år siden vedtatt at dette skal være et bompengeprosjekt. Arbeidet med utbedringen startet etter initiativ fra næringslivet som bruker vegstrekningen mye. De la frem beregninger som viste at de sparte så mye i drivstoffutgiftene, at de totalt hadde mindre utgifter enn i dag, selv med bompengebetaling.
Styremøtet ble avsluttet med lunsj, og jeg dro heim, tok noen telefoner og fortsatte forberedelsene til tirsdagens møte.

Tirsdag hadde vi møte i planutvalget og i formannskapet før kommunestyremøtet som startet klokken ni.
En sak var lagt fram til planutvalget. Dette var saken om klage fra fylkesmannen på oppsetting av vindmålemast på Stokkfjellet. Siden det er Trønderenergi som er søker, var jeg, som styremedlem i det selskapet, inhabil, men vedtaket om å gi tillatelse til oppsetting, ble enstemmig opprettholdt fra opprinnelig behandling av saken.
I formannskapet behandlet vi en sak som var unntatt fra offentlighet om sletting av restanser i tillegg til renovasjonsgebyr for 2012 og salgsbevillingssøknad fra Vinmonopolet. De to siste sakene ble behandlet i kommunestyret senere på dagen, og enstemmig vedtatt som innstilling.

Det var mange saker på kartet til kommunestyret, men de fleste har tilknytning til budsjettsaken. Gebyrer fra alle sektorer ble vedtatt som forslaget, og det samme ble budsjettjusteringer både på drift og investeringer.
Vi vedtok også å ta opp lån i Husbanken for videreutlån. Det ser nå ut til at vi med etablering av boligkontor, har klart å bruke de mulighetene slike lån gir for å støtte nyetablerere.
Søknad fra Selbu Energiverk om bygging av Tangvella kraftverk, ble enstemmig vedtatt. I denne saken var 4 kommunestyrerepresentanter inhabile siden de sitter i styret energiverket. Vararepresentanter var innkalt, og tiltrådte møtet under behandlingen av saken.
Budsjett for alle samarbeidsområdene i Værnesregionen ble også enstemmig vedtatt. Hver gang vi har disse sakene på kartet, kommer det merknader til manglende muligheter for kommunestyret til å påvirke økonomien på disse områdene. Det er en utfordring med interkommunalt samarbeid, noe vi prøver å bedre gjennom å opprette politiske nemnder for de lovpålagte områdene vi samarbeider på. Alle samarbeidspartnerne må vedta samme budsjett om dette skal fungere, og derfor blir det meste avgjort i regionråd. Der stiller bare to representanter fra hver kommune.
Vi vedtok for 2011 å kutte alle sbudsjetter for samarbeidsområdene med 2 %, og bør nok fortsatt drøfte muligheten for innsparing også på disse områdene. Kostnadene til IT øker stadig, men med felles server og felles lisenser på mange programmer, er det ingen tvil om at samarbeidet  totalt gir besparelser og ikke minst styrket kompetanse i forhold til det den enkelte kommune klarer å ha. Dette er det vanskelig å dokumentere etter som utviklingen på området går fort, og ikke kan sammenlignes med det vi hadde før vi gikk sammen.
Budsjettbehandlingen tok mange timer, men det er verdt å bruke tid på. Vi har aldri hatt begrenset taletid på noen sak i min tid som ordfører, og med mange nye ivrige kommunestyrerepresentanter som virkelig var aktive og dyktige, var det mange fine innlegg. I det nye kommunestyret ser det ut til at langt flere blir aktive i debatten enn det som var tilfelle de foregående fire åra. Også da bidro alle i gruppemøtene med nyttige innspill, men talerstolen var det færre som benyttet.
Jeg startet som vanlig debatten med en budsjettale. Der tok  jeg opp den generelle økonomiske situasjonen og litt om utfordringer vi i Selbu har, men også samfunnsutfordringer. Jeg tok opp våre store utfordringer med at flere og flere barn og unge kommer inn i barnevernet, og heller ikke med omplasseringer kan føle seg trygge. Det må være den største utfordringen vi står overfor. Klarer vi ikke å gi barna trygghet og tro på at de kan mestre noe, er det store muligheter for at de får problemer senere i livet. Det er underlig at vi i Norge ikke klarer å etablere systemer som kan gi hjelp til flere, men her kommer vi alt for ofte til kort.
Etter mitt innlegg fikk lederne for hovedutvalgene ordet for å si noe om sin sektor.  Deretter ble ordet gitt fritt, og mange forslag ble fremmet. Fra Fremskrittspartiet var det et forslag i 14 punkter som ikke var lagt frem i formannskapet. Første punkt gjaldt gjenåpning av Draksten skole. Det ble en grei og saklig debatt på denne saken, som endte opp med å få bare Frp sine tre stemmer.
I den forbindelse ble det fremmet et forslag fra felleslista SP, Krf og V om å få lagt frem en rapport innen 1. april om skyss, sosiale og pedagogiske erfaringer med det nye tilbudet og økonomi etter nedleggelsen . Dette ble støttet av alle med unntak av Høyre sine fire representanter som stemte imot. Det er i alle fall tydelig ut ifra tilbakemeldinger at det er ulik oppfatning av hvordan det har fungert for elevene i Draksten etter at de kjøres til Solbakken og Markabygda skole, og for å få med alle sider av saken, er det viktig å få en slik rapport.
Høyre fremmet forslag om innsparinger  i økonomiplanperioden uten å ta stilling til hvor innsparingeen skal skje på den enkelte sektor. På Helse og Sosial sitt budsjett foreslo de å redusere rammen med 10 millioner i perioden, og på grunnskolen ville de redusere med 5 millioner i samme . Dette ble støttet av Fremskrittspartiet, og falt dermed mot 18 stemmer.
For oss som stemte det ned, virket det noe meningsløst å vedta et slikt forslag siden vi allerede har store utfordringer med å få drifta i balanse ved Helse og Sosialsektoren, samtidig som vi vet at vi ikke strekker til med hjelp til de som trenger det. Jeg vet at det finnes mange som føler at de burde ha hatt plass på sykehjemmet. Flere av de henvendelsene jeg får, har jeg full forståelse for , og jeg håper derfor at vi med bygging av nye omsorgsboliger kommende år, skal få et så fleksibelt tilbud at det er mulig å gi heldøgns pleie dersom det er behov for det. Fremdriften i denne saken vil jeg prioritere å følge opp tett. Det samme vet jeg at hovedutvalget for Helse og Sosial vil gjøre.
Høyre foreslo innsparinger bare på Helse og Sosial og grunnskolen. Vi har et for høyt driftsnivå, men med gjennomføring av et utviklingsprosjekt for organisasjonen kommende år, vil vi forhåpentligvis få et bedre grunnlag for å vite hvor vi kan redusere uten å redusere kvaliteten på de tjenestene vi skal gi til våre innbyggere. I følge KOSTRA  ligger vi fortsatt høyt på administrative kostnader. Det er mulig at vi ikke er flinke nok med rapporteringen, men dette vil også bli gjennomgått i prosjektet.
Et forslag om å øke tilskuddene til lag og organisasjoner i 2012 med kr. 50.000,- ble vedtatt mot Høyres fire stemmer.
Ellers var det mange verbale forslag om barnevern, om lærlinger , om veg, om kommunale boliger, om status for interkommunalt samarbeid, om tilstanden for Selbu Ungdomsskole og om ungdomsklubb. Flere partigrupper hadde ulike formuleringer på salg av kommunale boliger, men innstillingen fra formannskapet om taksering og ny sak før evt. salg, ble vedtatt med 18 stemmer. Resten ønsket at kommunestyret skulle vedta å selge.
Både Frp og Ap/SV hadde forslag om ungdomsklubb. Her ble det votert separat noe som førte til at vårt forslag til swlutt ble vedtatt mot Høyre sine stemmer. Vedtaket gikk ut på å se på mulighetene for å etablere en fast ungdomsklubb.
Vi vil ha minst ti lærlinger i organisasjonen  i tråd med innstilling fra formannskapet, og store investeringstiltak i perioden ble omsorgsboliger og nytt renseanlegg i Innbygda i 2012, ny Mebond barnehage i 2013 og mindre tiltak i tillegg til høydebasseng i Mebond for 2014. Det ble også vedtatt å få utbygging av eldresenteret inn på økonomiplanen for 2014 ved neste rullering.
I 2012 viderefører vi driftsnivået fra 2011. På enkelte sektorer kan det nok oppleves som innsparinger siden de allerede ikke klarer å holde seg innenfor tildelte budsjettrammer, men budsjettet er en videreføring av budsjett for 2011.
Det var i alt ca. 30 punkter i de nye forslagene som ble fremmet i tillegg til innstillingen fra formannskapet på 25 punkter. Noe ble det votert separat over, mens andre forslag var det naturlig å stille opp imot hverandre. Avstemmingen gikk greit, og protokollen ble gjennomgått sammen med sekretæren på onsdag.
Jeg er imponert over møtesekretæren som får med seg raske voteringer og resultater. For oss som deltar i debatten, er det enklere å «holde tråden» enn for den som i tillegg må konsentrere seg om å skrive inn forslag som fremmes i møtet.
Midt på dagen fikk vi uventet besøk av Mebond barnehage som kom inn som Lucia og sang for oss. De hadde bakt «lussekatter» som de spanderte. Siden jeg ikke visste om det, hadde jeg ikke engang mandariner å spandere. Tusen takk for et trivelig avbrekk på en lang møtedag.
Vi har juleavslutning i kantina i forbindelse med det siste møtet før jul. I år hadde jeg invitert de som sluttet som politikere ved høstens valg. Noen av dem møtte opp, og vi hadde ei trivelig stund med god mat og med julesanger.
Karin Galaaen som var ordfører i perioden 2003 til 2007, sluttet sist høst etter 24 år i kommunestyret. I den forbindelse søkte vi om å få tildele henne KS-medaljen. Det ble innvilget, og hun mottok den under middagen.
Vi måtte sette møtet etter maten, men da ble avstemmingen relativt raskt gjennomført, og vi fikk tatt kveld før klokken sju. 
Med alle de engasjerte representantene i kommunestyret, ser jeg fram til fire års samarbeid.

Onsdag fikk jeg besøk av en journalist i Selbyggen som ønsket kommentarer på budsjettet. Hun fikk oversendt min budsjettale og ønsket å skrive litt om det vedtatte utviklingsprosjektet. Noe av debatten fra møtet hadde hun fått med seg på radioen, og jeg vet at leder for Helse og Sosial er  intervjuet om den sektoren.
Vi er så heldige at kommunestyremøtene våre blir overført i sin helhet på Nea Radio. I tillegg sender Selbu Multimediaklubb direkte på web-tv på radioen sine hjemmesider. Det er mange tilbakemeldinger på at folk følger disse sendingene, og forhåpentligvis fører det til større politisk interesse.
Jeg skrev litt  om Draksten skole på bloggen min sist søndag, og fikk noen kommentarer som jeg onsdag godkjente for utlegging og  ga svar på.
Etter møtet med Selbyggen hadde jeg en lengre samtale med styrelederen i Selbuskogen Skisenter. Det er skjedd mye på senteret de siste årene, og nå er det planer om at de fire idrettslagene i kommunen skal søke om NM senior. Dette er et stort løft som vil kreve ytterligere investeringer. Planene for hva som må gjøres, er klare, og med den arrangementskompetansen vi har i bygda, er jeg sikker på at vi kan klare denne oppgaven.
Jeg er leder i rådet for Peder Morset folkehøgskole, og hadde samtaler med rektor for å få på plass et nytt styre med vararepresentanter. Noen har takket ja til gjenvalg, mens styreleder ikke ønsker å være med videre. Vi har heldigvis fått en ny person som har sagt ja til å være styreleder. Han kjenner skolen godt, og i løpet av kvelden ble også varamedlemslista klar.
I Selbu har det nå i flere år vært tradisjon med «En annerledes advent». Da er det hver kveld i desember åpent hus en eller flere plasser i kommunen. Onsdag kveld var det åpent hus hos Sofie Marstad som fyller 93 år til våren. Naboer, barn og barnebarn hjalp henne med servering, men det ble fortalt at hun sjøl hadde vaska rundt kjøkken og stue til jul.
Jeg har i lengre tid planlagt å gi henne ei selbustjerne i sølv. Hun er som et levende leksikon med historier fra sin barndom og ungdom, og hun bruker og tar godt vare på selbudialekta. I tillegg har hun bidratt på bygdemuseet vårt, og er en ekte selbuambassadør som vet å videreføre tradisjoner til yngre generasjoner. Hun har også skrevet ned mye om gamle skikker i bygda. Bare noen få av oss som var til stede, visste hvorfor jeg kom på adventbesøk, men det var planlagt sammen med ildsjel, nabo og baker Hans Olav Sørensen.
Hovedpersonen ble overrasket over tildelingen, og det er ingen tvil om at hun er en som fortjener å få en slik utmerkelse. Like interessant var det å snakke med henne denne gangen også. Vi har mange felles kjente siden min mor og hun vokste opp i samme nabolag. Det er godt at vi har noen som virkelig forstår verdien av å ta vare på og videreformidle opplevelser og skikker. Det var mange til stede på førjulstreffet denne kvelden, og det var ei trivelig stund med kaffe, kaker og trivelig prat.

Resten av uken begynner jeg å få følelsen av at det nærmer seg jul. Det er bare et møte på fredag, og ellers er jeg invitert til førjulskonsert med Arve Tellefsen og Olav Trondsethås på Selbu sykehjem på torsdag.

Reklamer

One Response to Budsjettet for 2012 er vedtatt.

 1. Cathrine Slåen sier:

  Så flott at Sofie Marstad og Karin Galaaen fikk en velfortjent oppmerksomhet! Godt å høre! 🙂

  Politikk er noe jeg har overlatt til min mor og engasjere seg i, men nå begynner jeg å lure på om genet har våknet i meg… Det er tydligvis noen som tar veldig lett på oppgavene folket har gitt dem tillit til og behandle. Leste her om flere merkelige synspunkt fra Høyre, må si jeg er sjokkert!

  Selvfølgelig ble jeg meget rystet over «Dragstensaken».
  «I den forbindelse ble det fremmet et forslag fra felleslista SP, Krf og V om å få lagt frem en rapport innen 1. april om skyss, sosiale og pedagogiske erfaringer med det nye tilbudet og økonomi etter nedleggelsen . Dette ble støttet av alle med unntak av Høyre sine fire representanter som stemte imot.»
  Hvorfor??? Jeg skjønner at du, Inga, ikke kan svare på deres vegne, men jeg er sjokkert!!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: