Budsjettbehandling og folkevalgtopplæring

De siste tre dagene har jeg vært travelt opptatt med møter, og dermed går kveldene med til kontorarbeid og planlegging.

Mandag morgen kjørte jeg til Rosten for å delta i møte i revisjonsutvalget i Trønderenergi. Der møtte vi revisor og fikk informasjon om planene for deres arbeid og tok et «dypdykk» i et av forretningsområdene. Revisjonsutvalget ble nedsatt i inneværende år, og vi går igjennom et område i hvert møte. I tillegg så vi på hvordan vi kan forbedre rapporteringsrutinene for å få et best mulig beslutningsgrunnlag for styret.
Vi har nå et nyvalgt formannskap, og vi valgte derfor å samle de medlemmene som tilhører posisjonen til et gruppemøte mandag kveld. Med første gangs behandling av budsjett og økonomiplan, fant vi det nødvendig å ha en ekstra kveld for å drøfte rådmannens forslag.
Jeg hadde på forhånd sendt ut innspill til forslag fra gruppa, noe vi sammen fikk ferdigstilt i løpet av møtet.

Tirsdag var det innkalt til planutvalg og formannskap. Jeg startet dagen med å renskrive det forslaget vi ble enige om, svarte på post og attesterte fakturaer.
Først avviklet vi planutvalget der det bare var en politisk sak. Det var en dispensasjon fra sentrumsplanen i forbindelse med at KIWI skal etablere seg i lokalene der Bunnpris er i dag. De ville bl.a. ha utvidet parkeringsareal på enkelte områder og redusert parkering på en plass som er regulert til offentlig parkeringsplass. Vi imøtekom utvidelsen, men sa nei til omsøkt reduksjon på grunn av totalt antall offentlige parkeringsplasser i sentrum.
Formannskapsmøtet startet vi som vanlig med referatsaker før vi behandlet en permisjonssøknad fra politiske verv og godkjente ny åremålskontrakt for rådmannen.
Deretter behandlet vi tre klagesaker på tildeling av kommunal bolig. Dette er saker som selvsagt behandles i lukket møte.
Den største saken på agendaen var budsjett og økonomiplan, som med vårt vedtak skal sendes ut til hovedutvalgene før vi får den til andre gangs behandling. Rådmannen hadde med seg sine sektorsjefer og økonomisjefen. Det ble stilt mange spørsmål, og opposisjonen varslet at de ville komme med forslag først ved 2. gangs behandling. Vårt forslag om å ha minst 10 lærlingekontrakter, få utvidet ordningen med sommerjobb til ungdommer i løpet av økonomiplanperioden og følge opp vedtak fra siste budsjettbehandling om uteområdet ved Selbu Ungdomsskole og Eldresenteret, ble enstemmig vedtatt. 
I rådmannens fremlegg er det foreslått å endre organiseringen av aktivitetsstua. Vi fattet derfor et vedtak om at dette ikke må medføre redusert aktivitetstilbud for brukerne. Kommuenstyret har tidligere vedtatt at dette bør økes både for hjemmeboende og for de som bor i institusjon, og vi fikk i møtet en forsikring om at dette var intensjonen.
Sektorsjef for helse- og sosial la fram et notat om utbygging av omsorgsboliger, noe vi har vedtatt skal startes opp i 2012. Det er søknader på bolig som vi ikke kan innvilge i dag, så behovet vet vi er der.
Rådmannen ba i sin innstilling om å få sette igang et større omstillingsprosjekt i 2012. Det er fattet vedtak om å redusere driften for flere år siden, og når vi ikke når de mål vi har satt oss gjennom daglig styring, skulle det bare mangle om vi ikke støtter et forslag om en total gjennomgang av organisasjonen. Det var foreslått at formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet, noe som fikk enstemmig tilslutning.
Det var fin og saklig diskusjon i møtet, og det nye formannskapet ser ut til å gå videre med det gode samarbeidet som vi var vant med i siste periode.
Selbu I.L skal feire sitt 90-års jubileum kommende lørdag. På grunn av en misforståelse i komiteen fikk jeg invitasjon først på tirsdag. Da hadde jeg allerede lovt å delta på en middag med Blindeforbundet, og varaordfører var også opptatt. Jeg fikk gjort en avtale med en ansatt som skulle delta, og som hilser fra kommunen med å overrekke en gavesjekk.
Før onsdagens folkevalgtopplæring hadde jeg fått i oppdrag å fordele representanter til gruppearbeidet. Her prøvde jeg å fordele slik at det ble noen erfarne og noen nye på alle grupper, og jeg tok også hensyn til at det bør være noen fra alle de politiske listene i hver gruppe.
Jeg bruker fortsatt saksdokumenter på papir, og har ikke prøvd systemet med elektronisk dokumentbehandling. Tirsdag fikk jeg en kort innføring i hvordan jeg kan legge inn kommentarer og utheve tekst ved hjelp av Adobe Reader. Flere og flere av poltikerne ønsker ikke å få tilsendt paiprutgaver av sakspapirene, og vi bør etterhvert tilby kurs og verktøy slik at alle har muligheten. Jeg vet at mange kommuner har papirløse møter, men jeg er av den oppfatning at det fortsatt må være frivillig.

Onsdag var kommunestyrerepresentanter, varamedlemmer og hovedutvalgsmedlemmer innkalt til folkevalgtopplæring i regi av KS. Siden jeg mener det er viktig at flest mulig får samme informasjon, valgte jeg å kalle inn til møtet og ikke bare invitere. De aller fleste møtte, noen hadde meldt forfall, og noen ytterst få uteble uten varsel.
Møtet startet med at jeg ønsket velkommen før arbeidsgruppene fikk i oppdrag å drøfte hvilke tanker den enkelte gjør seg om det ansvaret vi har fått og tatt på oss. Temaene vi fikk innføring i, var de ulike rollene vi har som folkevalgte, etikk, det lokale mulighetsrommet og samspill politikk / administrasjon. Etter hver innledning fikk vi noen minutter på å snakke sammen i gruppene før noen ble utfordret på å si litt om temaet i plenum.
De ulike rollene var ombudsrollen, styringsrollen og lederrollen. Her drøftet vi hvordan vi kan fylle disse gjennom å utøve politisk arbeid for å imøtekomme forventninger i et helhetsperspektiv.
Vi fikk gode diskusjoner på alle tema, og det var en gjennomgående oppfatning av at vi må evne å se helheten når vi skal behandle enkeltsaker. Med erfaring fra min egen tid som nyvalgt, vet jeg at nettopp dette kan være en stor utfordring. For mange representanter er det enkeltsaker som er motivasjonen for å stille til valg, og derfor kan det oppleves som om en ikke får resultater av sitt engasjement når en ser at helheten består av enkeltsaker som ikke kan løsrives.
Vi ble også bevisstgjort vår rolle som arbeidsgiver, og en gruppe minnet oss om at vi må være bevisst på VI-følelsen. Siden vi er arbeidgivere for over 400 personer, er det viktig at vi ikke omtaler våre arbeidstakere negativt og distanserer oss fra dem.
Hvilke oppgaver og ansvar administrasjonen har og hvordan vi politikere forholder oss til dem, var også et sentralt tema. Her kom det fram at det er viktig å ha åpenhet, tillit, gjensidighet, respekt. Dette er i tråd med verdinormene til Selbu Kommune som er : Engasjement, positivitet, respekt, omtanke og åpenhet. Etter min vurdering fungerer dette bra i Selbu, og etter debatten å dømme, er alle innstilt på at dette forholdet skal bli minst like bra i kommende periode.
Rådmannen stilte med sin ledergruppe som tilhørere på folkevalgtdagen. Dette synes jeg er vikitig for at de skal få den samme informasjonen som vi folkevalget får.
På en dag er det ikke nok tid til å gå dypt nok inn i enkelttema, men vi skal ha to opplæringdager i februar der vi skal ta for oss delegeringsreglement og planstrategi i tillegg til å se mer på habilitetsregler, etikk og folkevalgtrollen.
Hver gang jeg har vært med på folkevalgtopplæring etterlyses det mer temadiskusjoner. Dette krever tid og ressurser, og selv om vi har hatt et par temadager i siste periode og noen mindre tema i tilknytning til kommunestyremøter, er det ingen tvil om at slike diskusjoner gjør det ekstra interessant å være folkevalgt.

Resten av uken blir det noen rolige timer på kontoret. Fredag ble et møte avlyst, så da er hele dagen disponibel til arbeid med saker og forberedelser til  en ny arbeidsuke.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: