Nytt formannskap.

Denne uken hadde det nye formannskapet sitt første møte, så nå er en en ny periode kommet godt i gang.

I siste nummer av Selbyggen var det skrevet om utbedringen av FV 967 – Flønes. Der så det ut som om det var vedtatt å legge fast dekke på veien neste år. Denne fylkesvegen er en E-veg ( kommunen må bidra med 50 % av kostnadene), og fylkeskommunen har ikke lagt inn midler til fast dekke. Skal vi ha det, må kommunen dekke de ekstra kostnadene. Vi har så langt konkludert med at det er bedre med en god grusveg som relativt enkelt kan vedlikeholdes, enn en veg med fastdekke som ikke erstattes om det slites ned. Mandag morgen snakket jeg med ansvarlig saksbehandler som vil korrigere dette i neste nummer av lokalavisen. Det er uheldig når det skapes forventninger som sannsynligvis ikke blir oppfylt.
Rådmannen var kommet tilbake på jobb etter høstferien, og jeg hadde flere spørsmål om saker til formannskapsmøtet og andre saker jeg fikk drøftet.
I løpet av dagen hadde jeg besøk av representanter for en bedrift i kommunen, og av en innbygger som hadde utfordringer i forhold salg av eiendom med en mulig feilaktig oppdeling av det aktuelle området. Flere ansatte tok seg tid til korte samtaler, og post ble som vanlig åpnet og besvart.
Med mange avbrekk ble store deler av dagen brukt til å utforme en henvendelse til stortingsrepresentanter om forslaget i statsbudsjettet på omleggingen av rammevilkår for vekstbedrifter. Selv om jeg kjenner vår egen bedrift, Selbu-Trykk, godt, er dette et område som jeg ikke hadde så god innsikt i fra før. Det tok derfor litt tid å sette seg inn i problemstillingene, men notatet fra bedriften og tilsendte uttalelser fra Arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene, var til god hjelp. I blant er læringskurven nokså bratt, men det er godt å registrere at en fortsatt har evnen til å lære nye ting 🙂
På slutten av dagen startet jeg med å skrive litt på et innlegg jeg skal ha for de folkevalgte i fylkeskommunen. Tittelen på innlegget skal være: Den kommunale hverdagen og forventninger til fylkeskommunen.  Jeg har vært fylkespolitiker i tre perioder og går nå inn i min 5. periode som kommunepolitiker, og derfor har jeg erfaring fra begge «leire». Med utgangspunkt i Værnesregoinsamarbeidet, skal jeg også si noe om regionene sine forventninger til fylkeskommunen.

Tirsdag startet med gruppemøte før formannskapsmøtet. Vi er nå 5 representanter i formannskapet som tilhører flertallskonstellasjonen, og jeg har god erfaring med at vi snakker sammen i forkant av møtet. Det er selvsagt ikke slik at vi kan bli enige om alt, men vi kan informere hverandre og kanskje også ta opp andre aktuelle saker.
Først i det ordinære møtet, startet vi med planutvalget. Det var flere saker til behandling, og saksansvarlig var til stede for å svare på spørsmål. Fakta om  klagen fra fylkesmannen på vindmålemast ble etterspurt og redegjort for. I Selbyggens siste nummer er det også redegjort for denne saken.
Vi fikk også informasjon om at det vurderes  bygge nytt renseanlegg i Innbygda. Dette vil vi etterhvert få en politisk sak på.
Som vedtakssaker var det to kurante delingssaker og to saker om oppstart av reguleringsplanarbeid. Den ene var FV 967 – Flønes der det er planer om å utbedre kurvator på en strekning. Hva som skal skje her vil avhenge av finansiering, men dersom vi ikke har ferdigbehandlede planer , får vi i alle fall ikke gjort noen trasèendringer.
Den andre reguleringsplanen som varsles igangsatt, er vegen gjennom Stigamelen. Arbeidet med reguleringsplanen er så godt som fullført, men planprosessen må gjennomføres med høringer og vedtak.
Møtet i formannskapet startet som vanlig med referatsaker. Jeg informerte litt om hvordan vi har lagt opp møtene så langt, og ga tilbakemelding fra møter jeg har deltatt i og annen informasjon som er aktuell. Alle representantene vil delta i fylkesmannens kommunebesøk den 27. oktober. Det er en god anledning til å få en ekstern vurdering av virksomheten vår og samtidig få rådmannens betraktninger på fylkesmannens kommunebilde av Selbu.
Som vedtakssak hadde vi blant annet ny sponsoravtale med Selbu I.L. Handball. Her fikk vi lagt fram et ferdig utkast til avtale som vi «pusset» litt på. Ellers vedtok vi salg av Havernesstuggo i tråd med innstillingen, vedtok to byggeregnskaper og bevilget 8.000,- kroner til høstens TV-aksjon.
Salg av kommunal eiendom som tilleggsjord ble etter at et forslag falt mot en stemme, enstemmig vedtatt.
Alle sektorsjefer var til stede under behandlingen av tertialrapporten for 2. tertial. Her ble det stilt mange spørsmål som vi fikk greie svar på, og utformingen av rapporten er etter min mening blitt god. Vi har kritisert manglende tilbakemeldinger og ulik rapportering fra sektorene, men nå begynner det heldigvis å finne sin form.
Det var et meget greit og ryddig møte, og jeg gleder meg til fire år sammen med nye representanter. Jeg har trivdes godt med «gamle» kolleger, men det er nyttig å få nye friske ideer inn i politiske fora.

Onsdag kom det en forespørsel fra med medpolitiker om status for Selbu og Tydal politidistrikt i forbindelse med den store omleggingen som skjer i politietaten. Med de omorganiseringer som er varslet, er dette et meget aktuelt spørsmål. Jeg svarte med å informere om møter vi har hatt i regi av Værnesregionen om dette temaet, og tok kontakt med avtroppende lensmann for å bli oppdatert. Så langt er ikke vårt kontor berørt av omleggingen, og vi har fått lovnad fra politimesteren i Sør-Trøndelag om at vi vil bli informert dersom det vil bli aktuelt å se på strukturen i Trondheim politidistrikt, som vi tilhører. Vårt lokale kontor vil også holde oss oppdatert, og vi vil ha dette som sak til politirådsmøtene.
Jeg skal ønske velkommen når fylkesmannens folk kommer på besøk kommende uke. I den forbindelse oppdaterte jeg noen foiler i min presentasjon av kommunen. Heldigvis skjer det så mye i bygda at foilene går ut på dato.
Etter lunsj på tirsdag hadde EON bedt om å få et møte med kommunen. Formannskapets medlemmer var invitert, og i alt møtte tre politkere i tillegg til flere fra administrasjonen som kan bli involvert i utredning av vindkraftanlegg.  Forhåndsmelding om at de vil starte å vurdere mulighetene for et slikt anlegg, er sendt til NVE. Den vil danne grunnlag for hva som skal taes med i en konsekvensutredning etter at NVE har gitt sin tilbakemelding. Dokumentet vil bli opptrykt og tilsendt kommunen til fordeling til politikere, presse og andre spesielt interesserte. Den vil også kunne finnes på nettet. Vi fikk også en gjennomgang av status for planlagt utbygging. Ennå er prosjektet i en meget tidlig fase, og jeg er ekstra opptatt av at vi og utbygger har et felles ansvar for å sende informasjon ut til lokale media.
På slutten av dagen kom KS sin veileder for folkevalgtopplæringen til rådhuset for å planlegge den første samlingen. Vi diskuterte tema og ble enige om hva vil ta opp før jul, og hvilke emner som kan utstå til andre del i opplæringen. På programmet den 2. november vil vi blant annet ta opp folkevalgtes ulike roller og i tilknytning til dette ha fokus på etikk, respekt og samhandlingskultur. Dette er et omfattende tema som kan favne det meste av folkevalgtes oppgaver og ansvar, og vi vil sikkert ta igjen deler av temaet i vår andre samling.
Etter ordinær arbeidstid dro jeg sammen med oppvekstsjef og leder i Hovedutvalg for oppvekst til Dragsten barnehage. De har hatt ekstern vurdering innen et sjølvalgt område som omhandlet kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre. Ansatte fra andre kommuner i Nearegionen og Gauldalsregionen var eksterne evaluerere. Mange sterke sider ved barnehagen ble trekt fram. Spesielt merket jeg meg at barna trivdes godt, noe som uten tvil er det aller viktigste for en barnehage.
Som for de andre enhetene jeg har vært til stede på ved presentasjon av lignende rapporter, var det også forbedringspotensiale i Dragsten. De sliter med relativ ustabil bemanning og har nye utfordringer i forhold til at de tidligere har tilhørt oppvekstsenteret. Skoledelen ble nedlagt fra inneværende skoleår, og barnehagen må derfor finne sitt nye ståsted. Det ble gitt klare anbefalinger i rapporten, og ansvarlige i kommuneadministrasjonen lovte å bistå personalet i det videre arbeidet. Fra politisk side er det viktig at vi får valgt representant til samarbeidsutvalget, og at det blir kalt inn til jevnlige møter slik at vi får et  godt kjennskap til enheten. Nytilsatt leder som har vært ansatt i barnehagen i flere år, var helt klar på nytten av å ha tett kontakt med både politisk og administrativ side i kommunen. Det var et positivt møte med flere ansatte til stede, og god stemning og ståpåvilje manglet ikke.

Det er ingen politiske møter på min timeplan resten av uken. Torsdag skal jeg være med å vurdere 4H- prosjekter i Selburosa 4H. Det gleder jeg meg til, siden jeg i mange år først var aktiv medlem i 4H og deretter rådgiver. Etter at jeg avluttet som rådgiver, har jeg vært til stede på minst en høstfest i året. Nå kan jeg i tillegg til å være til stede på høstfesten, bidra litt gjennom vurderingsoppdraget.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: