Travle junidager.

Juni er alltid ei travel tid for oss som driver med politisk arbeid. Mange saker bør behandles før sommerferien, og derfor blir det møter i de fleste råd og utvalg som en deltar i.

Mandag hadde jeg hele dagen disponibel til kontorarbeid og møteforberedelser. Rådmannen hadde også litt møtefri før lunsj, og vi benyttet anledningen til å ta en kort samtale  om bl.a. tidligere vurderinger om å bli MOT-kommune. Dette satte han på sakskartet til sitt ledermøte i inneværende uke. I tillegg etterlyste jeg tilbakemeldinger til noen som ønsket møte med oss.
En journalist fra Adresseavisen ville ha noen generelle kommentarer til skolenedleggelser, og spurte også spesielt på Dragsten. Slik jeg forsto det, ville de lage en reportasje ut ifra at mange skoler de siste årene er lagt ned i Trøndelag. Mine uttalelser i Dragstensaken  har hittil i Adresseavisen blitt korrekt gjengitt,  men jeg er alltid spent siden jeg også har erfart at journalister kan forvrenge budskapet en ønsker å få fram.
Både til  kveldens generalforsamling i Selbu Energiverk og til tirsdagens møte i formannskap og planutvalg var det en del dokumenter som ikke var gjennomgått, så dette brukte jeg også tid på.
I løpet av dagen kom en medpolitiker innom, og jeg hadde samtaler med ansatte om saker og møter som må tidfestes.
En bonde ringte og ba oss komme til gården hans for å få informasjon og se hvordan midlene som han fikk fra næringsfondet, er anvendt. I løpet av dagen og kvelden fikk jeg avtalt tid for besøket med de som skal være med. 
Mandag kveld var det generalforsamling i Selbu Energiverk AS. Denne ble holdt på vertshuset Caroline i Flora. Everket har i 2010 hatt et av sine beste driftsår, noe som resulterte i at kommunen som eneeier tok ut 10 millioner i utbytte. I tillegg ble egenkapitalen styrket med over 5 millioner. Vi fikk i møtet en grundig gjennomgang av regnskap og årsmelding. Både disse , valg og forslag til godtgjøringer ble enstemmig vedtatt.
Etter en bedre treretters middag, hadde vi et kort gruppemøte der vi diskuterte noen av sakene til tirsdagens formannskapsmøte.

Tirsdag startet med at jeg  tok en telefon til Radio Midt-Trøndelag som hadde etterlyst musikkønsker fra meg til intervju på onsdag.
Resten av medlemmene i gruppa mi i formannskapet kom en halv time før møtet som ble satt klokken 9. Vi startet med generalforsamling i Selbu-Trykk AS. Både styreleder og daglig leder var til stede og orienterte om drifta i 2010. De er nå sertifisert som arbeidsmarkedsbedrift, og hadde i 2010 et lite underskudd. Dette skyldes delvis store ekstra lønnsutgifter i forbindelse med sertifiseringa. Tydal har også noen av tiltaksplassene i bedriften, og begge kommunene har stor nytte av de tiltak som iverksettes for å få folk i arbeid. De har et meget godt samarbeid med NAV i begge kommunene.
Etter at dette møtet var slutt, satte vi formannskap for å behandle utvidelse av aksjekapital i Selbu-Trykk AS. De skal nå starte opp vaskeri i kjelleren ved sykehjemmet primært for å vaske tøy til sykehjemmet. Dette vil også gi kjærkomne tilbud om tilrettelagte arbeidsplasser. Vi behandlet denne saken mens daglig leder var til stede, og han fikk anledning til å svare på spørsmål. Saken skal behandles i kommunestyret, og innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vi vedtok også å bevilge midler til nødvendige bygningsmessige utbedringer i lokalene.
Det var mange referatsaker og politiske saker i formannskapet, og som vanlig brukte vi tid på å informere om møter vi har deltatt i, og etterspørre saker vi er blitt kontaktet om. Mange av sakene i tirsdagens formannskap skal behandles i kommunestyret kommende uke.
Granby Gård har utviklet serg til å bli et allsidig kultursenter. Det er mange ulike arrangementer der selv om hovedsatsinga er utvandrning. Dagens eiere og drivere har utarbeidet et notat der de har skrevet ned sine tanker om framtida for gården. Fra kommunens side er vi invitert til å delta i ei utviklingsgruppe, og i tirsdagens møte valgte vi en politisk representant. Fra administrasjonen vil rådmannen stille med plankompetanse der det er nødvendig i forhold til framtidig boligfelt og andre tiltak på eiendommen. Dagens eiere har gjort en stor innsats for å utvikle gården slik den er i dag, og jeg har tro på og håp om at vi sammen med dagens eiere og andre ildsjeler kan få på plasse et driftskonsept som har livets rett også i framtida.
En rapport om folkehelsa i Selbu ble diskutert. Det viktigste i den debatten var involvering av alle frivillige lag og organisasjoner som i dag driver aktiviteter som i høyeste grad er et godt grunnlag for ei god helse. Dette gjelder ikke bare fysisk aktivitet, men også andre tiltak som bidrar til en meningsfylt hverdag for mange.
På slutten av perioden har vi også valgt å ha en gjennomgang av utvalgsstruktur og se på godtgjøringsreglementet. Når det gjelder utvalgsstruktur, fikk vi en delt innstilling til kommunestyret. Mindretallet vil opprettholde alle de tre hovedutvalgene vi har i dag, mens flertallet ønsker å slå sammen helse og omsorg med oppvekst. Argumentene fra flertallet er at det med større ansvar for forebygging, vil bli mer og mer behov for samarbeid mellom disse to sektorene, mens mindretallet argumenterte med at det vil bli et for stort og omfattende område. Det politiske arbeidet vil bli godt ivaretatt uansett hvilken løsning som blir resultatet etter kommunestyrets behandling.
En sak som har vært etterspurt i kommunestyret er kostnader med oppføring av lys i Stigamelene. Veglyset ble tatt ned i forbindelse med et vegarbeid som aldri ble fullført på midten av 80-tallet. Det er selvsagt Statens Vegvesen som har ansvaret for å sette opp lyset, men med mange samtaler med ansvarlige vegpolitikere og Vegvesenet, ser det ikke ut til at de vil lage en midlertidig løsning med veglys. Utbedringen er tatt med i planperioden fra 2014 – 2019, og derfor er det ikke økonomisk forsvarlig  sette opp noe som må tas ned når anleggsarbeidene settes i gang. Dette er en uhyre trafikkfarlig strekning, og flertallet gikk inn for å søke om nedsatt fartsgrense, mens hele formannskapet gikk inn for tilby forskuttering av veglys når reguleringsplanarbeidet er fullført.

I plautvalgsmøtet hadde vi bare to saker til behandling. Den ene var en andre gangs behandling av en reguleringsplan, og den andre gjaldt omdisponering fra fritidbebyggelse til bolig. Vi ble også enige om å sette et ekstraordinært møte i planutvalget før ferien for å ferdigbehandle planer som ellers må vente til i august.
Etter at møtet var slutt gikk jeg igjennom eposten min og hadde da endelig fått programmet for fylkesordførerens besøk på onsdag. Dette videresendte jeg til de som skal få besøk og de som skal delta fra Selbu.
Det kommunale foreldreutvalget i Stjørdal hadde invitert til storforeldremøte om rus på Rica Hell. Alle ordførerne i Værnesregionen var invitert, og jeg la derfor turen dit etter at formannskapsmøtet sluttet. Mellom 3 og 400 var til stede i salen og fikk med seg mange interessante innlegg. Lensmann i Stjørdal startet med å si litt om status i kommunen. Hun roste kommunen for godt samarbeid, og sa at foreldremøtet i fjor, der det var samlet ca. 750 foreldre og andre interesserte, hadde gitt som resultat at flere snakket sammen, og at de hadde fått langt flere spørsmål fra blant annet foreldre.
Neste innleder hadde fått nettverksbygging som tema. Det var Marco Elsafadi som hadde fått en pris som årets forbilde. Han er medlem i KRÅD, jobber med ungdom og holder mange foredrag. Han understreket viktigheten av å ha tro på seg sjøl, og at foreldrene må være bevist sin oppgave som rollemodell. Det å fylle hverdagen sin med positive ting i relasjon til mennesker, var det aller viktigste for god selvfølelse og dermed et godt liv. 
Etter ei pause fikk vi et meget interessant innlegg om ulike narkotiske stoffer, hvordan de virker og hvilke tegn foreldre skal se etter i forhold til mistanke om rusmisbruk. Det var en sykepleier som jobber i rusomsorgen i Trondheim kommune som bidro med dette blant annet ut ifra egne erafringer.
MOT hadde siste post ppå programmet. Vi fikk presentert MOT-sangen og fikk et lite innblikk i hvordan da arbeider.
Før pausen ble Tulipanprisen tildelt det kommunale foreldreutvalget på Stjørdal. Det var Lions Stjørdal som overrekte prisen  som var en sjekk på 10.000 kroner. Dette kommer godt med i det arbeidet de driver blant annet i forhold til ungdom og rus.

Onsdag startet med å ta kontakt med folk som skal være med og bidra under kveldens ordførertur.
Nea Radio kom innom for å høre litt om formannskapets saker, før Radio Midt-Trøndelag ringte opp som avtalt klokken 09.00. De lager program fra flere kommuner, og jeg fikk en time til disposisjon. Jeg hadde valgt musikk på forhånd, og programlederen stilte spørsmål i tillegg til at fikk snakke mye om den flotte bygda vi bor i. Programmet skal sendes flere ganger, og de har også nettradio der det er mulig å høre sendingene . Jeg tror det er få i Selbu som tar inn deres kanal, men jeg skulle få tilsendt en CD  med hele programmet på.
Fylkesordføreren kom til Selbu på onsdag. Han besøkte først ASTI og deretter TINE avd. Selbu. Jeg hadde ikke tid til å delta på disse besøkene, men lederen av Selbu Arbeiderparti, varaordfører og 2. kandidaten på vår liste til høstens valg, deltok sammen med rektor på videregående skole. Som siste post på hans program var det lunsj og samtaler på Selbu Videregående skole. Der benyttet vi anledningen til å si litt om søknader og fordeling av regionale utviklingsmidler og om FV 705.
Rektor på skolen snakket om tilbudet der og utfordringene med å få til et bredt nok tilbud på en liten skole. Etter utbyggingen som er foretatt forrige år, viser resultater av trivselsundersøkelser, at de nye lokalene virkelig har medført økt trivsel både for elever og ansatte.
Fylkesordføreren og hans følge kjørte videre til Tydal, og jeg benyttet anledningen til å bli med i samme bil for å informere dem om Stigamelen og det halvferdige arbeidet som har vært slik siden midten av 80-tallet. Selv om vegstrekningen først er prioritert i perioden 2014 – 2019, så håper vi å bli prioritert tidligere dersom rammene økes. Både Vegvesenet  og ikke minst bevilgende myndigheter i fylkeskommunen må innse at dette er en så trafikkfarlig strekning at den bør prioriteres fram i tid. Jeg fikk i alle fall klarsignal på å sende over planstatus og argumenter for strekningen til fylkesordføreren, som vil ta både det han så og det han får av skriftlig materiell med seg i det videre arbeidet. Allerede onsdag ettermiddag fikk jeg avklart med planlegger at jeg skal få en oppdatert status som jeg kan videresende i inneværende uke.
Onsdag kveld var den årlige ordførerturen i regi av Trondheimsregionens friluftsråd. Turen startet på parkeringsplassen oppe på Bårdsgårdsdalen, og derfra gikk vi til Hersjøhytta. I år var det litt over 20 personer som hadde møtt opp, og vi ble guidet av en person som er godt kjent i området, og som er en flink forteller. Derfor brukte vi lang tid på den ca. 2 kilometer lange turen. Været var fint og vi hadde en trivelig og fin tur opp til Hersjøen. På hytta ble vi mottatt av de som til vanlig er vertskap på hytta, og vi fikk nystekte vafler. Jeg hadde engasjert kaffekokere som hadde tent opp bål ute der vi rastet. En prolog som var skrevet til Hersjøhyttas 50-årsjubileum ble lest opp, og vi sang Hersjøsangen.  
Siden det er FN’s internasjonale skogår i 2011, var skogansvarlig i kommunen med og redegjorde for skogens betydning for blant annet miljøet, og for at vi også måtte ta vårt ansvar for å forvalte skogressursene til det beste for hele jordkloden.
Som vanlig arrangerte daglig leder i Friluftsrådet lotteri der alle får et lodd som gir gevinst. Han benyttet også anledningen til å si litt om Friluftsrådet og deres aktivitetsplaner for resten av året.
Det var en alle tiders trivelig og sosial tur i et fint sommervær. Takk til alle som var med. Dette lader batteriene i ei travel junitid!

På torsdag er det fullt program, mens fredag fremdeles er uten avtaler. Med så lange arbeidsdager resten av uken, vurderer jeg sterkt å ha hjemmekontor på fredag før jeg skal overvære Vømmølforestilling i Kalvåa. Det ser jeg virkelig  fram til etter stor suksess i de to foregående forestillingene i 2009 og 2010.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: