Noen møtefrie økter.

I inneværende uke har det vært lite avtalte møter. Slike perioder er gode å ha til å samtale med ansatte, sette politiske saker på dagsorden og komme ajour på kontoret.

Mandag startet dagen som vanlig etter noen dagers fravær med å gå igjennom saker som er registrert på meg i saksbehandlingssystemet. På denne tiden av året, er det flere innkallinger til generalforsamlinger i selskaper der vi har eierandeler i tillegg til invitasjoner til møter og konferanser.
Varaordfører kom innom for å gi tilbakemelding fra de dagene jeg har vært borte, og for å få med seg dokumenter til generalforsamling i SIFA AS. Der har vi en eierandel på 45 %, og i år er det etter noen litt tunge år, på nytt overskudd i bedriften.
Granby Gård  hadde bedt om et møte med to  politikere og rådmann. De presenterte sine planer for framtidig drift, og jeg ba om at vi i nærmeste framtid må få en sak til politisk behandling for å avklare om vi ønsker å være delaktig i videre utvikling av stedet. Dagens innehavere har gjort en god jobb med å bygge opp driften steg for steg. I dag foregår det mange ulike aktiviteter på den fantastisk fint ombygde låven.
Mandag kveld var det kommunestyremøte. Den største saken i dette møtet, var  framtida til Dragsten oppvekstsenter. Store deler av arbeidsdagen min ble brukt til å forberede denne saken. Selv om jeg har vært med på å behandle den i formannskapet, fått flere innspill og deltatt i et folkemøte, er dette en sak som rører ved følelser på en annen måte enn de fleste politiske saker. Derfor var det for meg ekstra viktig å få mest mulig kunnskap om alle spørsmål som er stilt og om konsekvensene.
Før kveldsmøtet i kommunestyret, hadde vi et gruppemøte der vi drøftet denne saken. Gruppa var også sammen i et møte mens jeg var bortreist i forrige uke, og jeg hadde fått referat derfra. Holdningene da var at det beste for elevene ville være å få et større sosialt og faglig miljø. Flertallet i kommunestyret gikk for nedleggelse av skoledelen ved oppvekstsenteret. Både leder i hovedutvalget og et gruppemedlem med lang erfaring fra skolen, hadde forberedt innlegg, og alle var helt klare på at vi ikke måtte gå for en mellomløsning. Enten måtte alt være som i dag, eller legges ned. I tidligere behandlinger har vi gått inn for å beholde 1. – 4. klasse. Dette var et innspill vi fikk før jul ved behandling av budsjettet for 2011 med bakgrunn i rådmannens forslag om nedlegging. I tillegg var et av de viktigste argumentene som ble brukt mot nedleggelse i folkemøtet, den lange bussturen for de minste elevene. Derfor foreslo vi dette, og fikk faglig og økonomisk utredning på denne modellen. Etter å ha drøftet ulike alternativer i gruppemøtet med nye opplysninger om en redusert drift, ble vi alle enige om at en ytterligere svekkelse av det sosiale miljøet  ikke var forsvarlig. Dette i tillegg til at det heller ikke ville gi store besparelser, gjorde at vi lot de sosiale og faglige argumentene veie mer enn ulempene med 30 – 40 minutters busstur. Statistikken viser at det for kommende skoleår er 10 elever fra 1. – 10. klasse i kretsen, og disse skal nå etter vedtaket mandag kveld få sitt skoletilbud i Trondheim. Til den nærmeste skolen i Selbu må en beregne ei kjøretid på 1 time, så dette synes for oss å være et langt dårligere alternativ. I møtet på mandag var flere fra kretsen til stede som tilhørere. De ønsker å opprettholde skoletilbudet i kretsen, noe som er forståelig. Endring er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det når sterke følelser er en avgjørende faktor. Flertallet på 14 i kommunestyret gikk inn for nedleggelse, mens mindretallet som vil opprettholde tilbudet, også hadde med et punkt som sa at økt elevtall de nærmeste årene var avgjørende for skolens framtid. De ville gi kretsen en sjanse til sammen med kommunen å arbeide for økt bosetting. Det er flere byggeklare tomter i Draksten, det er vei, vann, kloakk og bredbånd, så det mangler ingen ting av infrastruktur.  Slik har det vært i mange år, og jeg forstår heller ikke hvorfor Draksten ikke er mer attraktiv for folk som arbeider i Trondheim, og som vil bo i et lite oversiktlig samfunn tett på mye fri natur.
Tirsdag ble jeg oppringt av Adresseavisen som etterspurte resultatet av behandlingen. Jeg gikk inn for nedleggelse, og ble spurt om jeg var fornøyd  med vedtaket. For meg var begrepet «fornøyd» et galt begrep i en så følelsesladet sak. Uavhengig av ståsted, er ingen uberørt av innspill fra foreldre og ansatte. Debatten mandag var saklig, og alle innlegg virket å være godt forberedt. Argumenter for og imot må veies i alle saker, og når vi vektlegger ulike forhold, vil vi få ulike politiske konklusjoner. Jeg har lagt vekt på at elevene vil få et bredere sosialt miljø og et stabilt bredt fagmiljø, og ikke den millionen som beregningene viser at vi kan spare på nedleggelsen. En millionen på Selbu kommunes driftsbudsjett betyr ikke så mye at vi hadde gått på akkord med det vi mener er det beste for barna i Draksten.

Første sak i kommunestyret var referatsaker. De fleste av disse ble tatt til orientering, mens årsmelding for kontrolluvalget vil bli oppsatt som politisk sak i neste kommunestyremøte.
Rådmannen orienterte kommunestyret om at han takker ja til seks nye år i stillingen, og takket for tilliten han fikk når han ble tilbudt forlengelse av sitt arbeidsforhold i Selbu kommune. 
Det var flere saker til behandling i kommunestyremøtet. Vi fikk presentert en forvaltningsrevisjonsrapport på omdømme. Den viser at det er jobbet godt med omdømmearbeid internt i organisasjonen, men det påpekes at dette arbeidet bør dokumenteres skriftlig. I tillegg ble det kommentert at det måtte jobbes med forståelsen av slagord og visjon.
Skogbrukets Kursinstitutt har på oppdrag fra kommunen gjennomført elgbeitetakst. Denne konkluderer med at det må tas ut flere dyr siden beiteskader viser at  hele Selbu er betydelig overbeitet. Denne saken sto på kartet i mandagens møte. Her må vi som ansvarlig forvaltingsmyndighet i samarbeid med jegere ta de nødvendige grep for få en elgbestand som naturen kan «tåle».
Siste sak i møtet var strategisk næringsplan for Værnesregionen. Denne vil også bli satt opp som sak for kommunestyret i mai, men det kom noen innspill som vil bli tatt med til behandlingen i formannskapet.

Tirsdag var det ingen møter på dagtid, men jeg hadde en lengre samtale med oppvekstsjefen. I kommunestyremøtet kom det påstander om at det ikke er lov for kommunen å gi skoletilbud i en annen kommune. Vi vedtok å kjøpe plasser til elevene fra Draksten i Trondheim. Det er helt klart at vi ikke har gjort noe ulovlig med å legge ned skolen, men opplæringsloven slår fast at elevene har rett til å gå på skole i den kommunen de hører heime. Når det gjelder Draksten, er avstanden mye lengre til nærmeste skole i Selbu enn i Trondheim. Derfor vedtok vi å kjøpe skoleplasser i Trondheim.
Adresseavisen, Radioadressa og Selbyggen ringte også på tirsdag for å få kommentarer om Drakstensaken, og jeg leste kommentarer på kommunenes facebookside fra innbyggere i grenda.
Landbruksmedlinga ble lagt frem på tirsdag. Jeg har skrevet under på et opprop som landbruksorganisasjonene skulle overlevere til sentrale politikere, og flere fra Trøndelag dro tirsdag til Oslo for å demonstrere for bedre vilkår i landbruksnæringa. Jeg kontaktet  leder i Bondelaget i Selbu på søndag, og ba om å bli informert om hva det er viktigst å få gjennomslag for. I stedet for å være med til Oslo, vil jeg bruke mitt nettverk på å prøve å påvirke det endelige utfallet i Stortinget.
Tirsdag kveld var alle ansatte i Selbu kommune invitert til gratis konsert i Selbu kirke. Dessverre var det relativt få som hadde tatt turen til kirken, men for oss som var der, var det en fantastisk fin forestilling. En komité hadde satt sammen et program med musikk, sang, diktlesing og dans. Det var profesjonelle aktører sammen med lærere og elever fra kulturskolen. Med fin lyssetting i den vakre kirken vår, bidro alle aktører til en avslappende stund med «energipåfyll».
Etter konserten deltok jeg i møte med listekandidater for lista Ap/SV for høstens kommunevalg. Mange hadde møtt opp, og nye og mer garvede kandidater jobbet godt sammen med programformuleringer.

Onsdag kom jeg litt senere til kontoret på grunn av en privat avtale. Som vanlig startet jeg med  kontorarbeid, og godkjente avtaler om blant annet et møte med 9. trinn på Selbu Ungdomsskole. Tidlig i denne perioden prøvde vi å få i gang et tiltak der elevene skulle få følge en sak fra utredning ble startet opp og til den var ferdig behandlet i politiske organer. Dette kom aldri i gang, men nytilsatt lærer ved ungdomsskolen med ansvar for 9. trinn, henvendte seg til meg med ønske om et opplegg i vår. En ansatt ved oppvekstetaten har fått saken, og vi avtalte ei tidsramme for besøk i mai.
Innkalling til generalforsamling i ASTI, var kommet, og siden det skal avholdes en kveld jeg er i Oslo i LVK-møte, forespurte jeg varaordfører om å møte. Det gikk i orden, og jeg fylte ut fullmakt som jeg sendte  til bedriften.
Før lunsj fikk jeg en telefon fra NRK som var på veg til Draksten for å lage en reportasje om skolen med bakgrunn i vedtaket fra mandagens møte om nedleggelse . De stilte meg noen spørsmål om skoleforskning og våre argumenter for vedtaket vårt. Det er ikke alltid like enkelt å svare på «fagspørsmål», men i denne saken støtter jeg meg som i andre saker til rådmannens saksframlegg, i tillegg til at jeg sjøl har skaffet meg tilleggskunnskaper. Forskningsresultater ble i debatten i kommunestyret brukt til ulike konklusjoner, og det er heller ikke et ukjent fenomen når resultater skal tolkes.
Lokale lag av Sau og Geit fra Selbu, Tydal, Holtålen og Røros har satt i gang en «Aksjon flere lammekjøttprodusenter».  Aksjonen er spesielt rettet mot de virkemiddel Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdelinger har for å stimulere næringa, samt de holdninger det offentlige har for å tilrettelegge for en økt produksjon uansett bruksstørrelse, driftsform eller beliggenhet. For å kunne bistå denne næringa som  er viktig for matproduksjon, for kulturlandskap og sysselsetting, er det nødvendig å kjenne til fakta og argumenter som de bruker for å få nødvendige endringer i rammevilkårene. Landbruksnæringa er generelt flinke til å innvolvere oss politikere, og jeg forsikret meg om at administrasjonen har regelmessige møte med landbrukets fagorganisasjoner.
Sweco har oppdrag for Eon som er et av selskapene som har planer for utbygging av vindkraft i kommunen. På onsdag hadde de bedt om et møte for å informere om at de vil sende en forhåndsmelding til NVE i løpet av mai, og denne vil vi i kommunen få til uttalelse. Forhåndsmeldingen og uttalelser vil ligge til grunn for de krav som NVE vil stille til en konsekvensutredning. Jeg drøfter stadig vår rolle i vindkraftsaken med andre kommuner som har hatt lignende saker, og blir mer og mer overbevist om at vi må påvirke konsekvensutredningen før vi tar endelig stilling til utbygging. Det har vi tidligere fått som råd fra Hitra, og Hardangerkommunene som satte foten ned for «monstermastene»,  satte seg sjøl på sidelinjen ved behandling av konsekvensutredningen. Nå er det vedtatt å bygge mastene uten at kommunene har kommet med sine innspill.
Jeg var opptatt da Midt-Nytt ble sendt, men jeg kjørte reprise på nettet. Det var et greit innspill fra Draksten, men jeg undres fremdeles over at det stadig hevdes at det er 1 times kjøring med buss til Solbakken, når innbyggere i folkemøtet og i intervju med Selbyggen, fremhever at Draksten bare ligger 1/2 times kjøring fra Trondheim. Med så kort veg til en stor by, skulle det ikke være noen grunn til å tro at ingen vil søke alternative tomtemuligheter oppe ved Selbusjøen.

Nå er det bare to dager igjen til påskefri fra kontoret, men fremdeles står et par møter igjen. På blokka står også noen saker jeg vil diskutere med rådmann og muligens også forberedelser til etter påske. Da er det på nytt travle møtedager.

Reklamer

8 Responses to Noen møtefrie økter.

 1. tb sier:

  Det hjelper ikke at det er kortere til trondheim!
  juristene i utdanningsdirekoratet har sagt sitt,
  og avstand eller ikke, overføring til annen kommune
  har ikke hjemmel i kommuneloven, og opplæringsloven §8
  opprettholdes, og flytting ikke tillatt
  sitat:

  Det fremgår av proposisjonen at innbyggerne i de
  enkelte kommuner skal kunne motta de kommunale tjenestene der de etter lovverket har krav på dette, selv om bostedskommunen har overført noe av sin myndighet på området til en vertskommune, jf. kommuneloven § 28 a flg. Opplæringslovens regler om at grunnskoleelever har rett til å gå på sin kommunale nærskole, jf. §§ 8-1 og 13-1, gjelder derfor også i slike tilfeller. Dette innebærer at en elev, med hjemmel i kommuneloven ikke kan pålegges å gå skole i annen kommune enn den kommunen eleven er bosatt i.

  Konklusjon:

  Utdanningsdirektoratet opprettholder den forståelsen av opplæringsloven § 8-1 som ble lagt til grunn i den juridiske vurderingen som ble gjort i brev datert 14.11.2005. Vi kan ikke se at endringene i kommuneloven kap. 5 får betydning for denne vurderingen.

  • Inga Balstad sier:

   Ditt utdrag fra opplæringsloven er selvsagt korrekt gjengitt. Vi har imidlertid lagt mest vekt på nærhetsprinsippet i opplæringsloven og lagt ulempene med avstand og vegstandard til grunn for å kjøpe plasser i Trondheim i stedet for å gi et tilbud ved den nærmeste skolen i Selbu, som vil være Selbustrand skole.

   Mvh

   Inga Balstad
   ordfører

 2. tb sier:

  Skjønner at Dere ikke «vil» tolke loven i Deres disfavør. Men loven sier at det ikke er lov å legge ned en skole og flytte elevene til annen kommune.
  tydeligvis uklart for dere, og andre. det er derfor at dette punktet ble bedt kommentert av juridisk avdeling i utdanningsdirektoratet! og svaret var entydig at det ikke er lov å flytte til annen kommune.
  Ja alternativet er Selbustrand, eller faktisk å la skolen i Dragsten bestå!
  Dere sier jo at det ikke var økonomien det stod på,
  men det soiale og faglige.da kan jo dere bygge vei til Dragsten fra Selbustrand mangler «bare» 4-5km
  Og loven blir ikke brutt ved overflytting til annen kommune, og Dere får Dragstens (a)sosiale og faglig (u)dyktige elever til Selbu kommune og Selbustrand på lovlig vis.

 3. anonym sier:

  Jeg har fulgt med på denne saken en stund og må si at jeg forstår lite av at skolen legges ned.
  I året 2000-2001 så va kun 11 elever ved dragsten skole. da var det ikke noe snakk om nedleggelse, så hvorfor nå? Argumente med at dragsten ikke er noe sosialt sted for barn er helt feil. har bestandig vært sosialt, trygt og godt sted å bo, og bra skolemiljø med lite mobbing. Flere familier ønsker også å bo der og det er tomter som står for salg. så hvorfor ødelegge muligheten for det? hilsen en tidligere elev

 4. K.A. sier:

  Du sier her at alternativet er Selbustrand skole, og da er det vel til Mebond ungdomsskolen har som alternativ da? Og i opplæringsloven så er det også et «tak» på tid som elevene må sitte på buss for å komme til skolen. Og der er det også lagt inn den tiden for oppmøte til buss + tid før skolen begynner, og det samme når de skal heimover. Og da er det faktisk for lang tid å sende de til Selbustrand, og til Mebond for ungdomsskolen.
  Og med både tiden i buss + det å sende ungene UT AV KOMMUNEN mot foreldrenes vilje for å gå på barneskole, så er jo begge de alternativene utelukket hvis ikke Selbu kommune skal bryte loven.

  Og det som ordføreren sier at det opplyses at det er en 1/2 time til Trondheim så kan jo det stemme. Men da er det med personbil + på sommerføre. Og det er ikke til sentrum, men til utkanten av Trondheim.

  Og med buss (selv om det er minibuss) så kan en ikke kjøre like fort som en personbil på disse veiene. Så at det må brukes minimum 45 minutter til Solbakken i kjøring på vinteren det må jo være helt klart. Dere kan jo prøve å kjøre strekningen selv med buss/minibuss……….og skoleåret er jo fra høsten og til juni. Og i den tiden har en vel vinter fra ca slutten av oktober (har vært det de to siste årene) og vinteren har faktisk vært helt itl nå. Og nå er det telehiv, og veien rundt Jonsvannet er nærmest i oppløsning så nå regner jeg med at de faktisk bruker ca en time. Jeg jobber ved Bratsberg og kjører 4-hjul-trekker og bruker nå 50 minutter på det som jeg bruker ca 35 minutter på sommeren.

 5. K.A. sier:

  Og angående den såkalte «konsekvens-analysen» som ble lagt frem fra skolesjefen så er den jo så tynn og dårlig utredet at den kan ikke kalles for noen skikkelig utredning. Når det ikke er tatt med noe i forhold til spsialundervisning, eller opplyst hva en faktisk må betale for det heller så skjønner jeg ikke hvordan en kan beregne noe «gevinst» på å legge ned skolen i Dragsten. Og at en kun har stipulert med de elevene som er her nå, og faktisk ikke med de som det ser ut til at det blir i bygda fra høsten av gjør det jo enda mindre økonomisk for Selbu (for det er faktisk flere barn i de to siste husene som nettopp er kjøpt nå)

  Og det som ordføreren sier at hun lurer på hvorfor det ikke har blitt flere som har bygget her i Dragsten. Det har faktisk vært en finanskrise i hele verden, og det har det vært i Norge også!!! Og da har det vel ikke vært like bra å bygge en plass hvor ikke en får igjen så mye for husene sine hvis en selger de, så da har ikke folk ville bygge her.

  Og Dragsten er faktisk den eneste kretsen som faktisk hadde BYGGEFORBUD i MANGE år!! Og det var fordi Selbu kommune var redd for at skolen ble «sprengt». For den tiden som det ble lagt ut private tomter her så var det faktisk dobbelt så mange som ønsket å bygge her, men Selbu nektet at vi fikk ha så stor utbygging (selv om vi faktisk laget vei, vann og kloakk selv). Og nå virker det nesten som om det er vår feil at ikke flere bygger her…..og at det er bare vårt ansvar at vi skal få igang utbygging. Og hvis det er meningen så synes jeg at Selbu kommune har gjort det MYE vanskeligere å få flere hus og folk her med det flertallsavgjørelsen som de foretok på kommunestyremøtet sist. Og det virker som det haster veldig å få legge ned skolen!!! Og det virker heller ikke helt gjennomtenkt hvorfor de legger den ned. Er det økonomien som det startet med fra rådmannen? Hvis det er det så tror jeg faktisk at Selbu taper masse på det i det lange løp(med at det kanskje blir ferre folk i hvert hus hvis det ikke blir barnefamilier som bor her), og jeg tror også at de får flere utgifter med de elevene som de har nå ved å sende de til Solbakken. Tror at regnestykket ikke blir slik som det var stipulert i papirene. For det er vel utopi at ingen unger kommer til å trenge spesialopplæring eller andre ting når de kommer til en skole som faktisk er ganske kjent for har både mobbeproblemer og andre problemer som gjør at enkelte som faktisk sokner til den skolen har tatt ut ungene sine derfra og har de på privatskole. Og angående skyss så tror jeg også det blir dyrere, for en kan vel ikke forlange at 6-åringer skal være på skolen like lenge som mellomtrinnet eller ungdomsskolen??

  Og hvis det er det faglige og sosiale som gjør at dere haster slik med nedleggingen så forstår jeg ingen ting. Dragsten har hele tiden samarbeidet med andre, og de fleste ungene er også på aktivitet utenfor Dragsten hvor de også er sosiale. Nå blir det vel mye mindre av det fordi en kan jo ikke belaste ungene med 4 timer bussing/kjøring som det faktisk nesten blir hvis en skal kjøre ned igjen etter skoletid (da har en kjørt ned og opp til skolen + ned og opp til aktivitet)For jeg regner jo med at dere mener de skal heim etter skolen for å spise middag og evt. gjøre lekser før en drar på aktivitet? Og jeg lurer også på hvordan den faglige biten blir for de elevene som faktisk er bilsyk (og da blir det i allefall ikke bedre i buss)når de skal sitte 45 minutter frem og tilbake…….vet selv at da blir en utslitt, og da er i allefall ikke det faglige utbytte det beste i begynnelsen på skoledagen.

  Med alle ulempene for ungene og foreldrene + at jeg tror det blir minimalt økonomisk vinst på dette så lurer jeg på hva den egentlige grunnen for nedleggelsen er? Hva er agendaen for at det skal skje så hurtig? Haster det slik?

  • Inga Balstad sier:

   Det meste av det du tar opp i dine innspill, er kommentert i saksfremlegg, møte eller i min blogg. Midtskyss for de minste er imidlertid tatt med i beregningene, så det er ikke forventet at de må være på skolen så lenge som de eldste elevene.

   Mvh

   Inga Balstad
   ordfører

 6. SAT sier:

  Jeg må si meg enig med KA her. Gi meg den bussjåføren som kjører på 30 min fra Draksten til Solbakken med minibuss hele skoleåret. Den sjåføren tror jeg ikke finnes og om han gjør så skal ikke min datter sitte på, for det er rett og slett uforsvarlig. Uansett er det umulig.

  Videre ønsker jeg å dele noen personlige erfaringer fra Draksten, for å belyse det dere kaller ‘et for dårlig’ faglig og sosialt miljø.

  Da min datter begynte i 1. klasse ved Draksten oppv.senter så ble hun dessverre etterhvert hengende veldig etter i matematikk. Dette gjorde seg svært gjeldende da hun begynte i 2. klasse og det viste seg at hun ikke forsto selv de enkleste ting i matematikken. Jeg ble kalt inn til foreldrekonferanse i Sept/Okt og skolen involverte meg da i en plan for å få henne til å komme ajour.
  Iløpet av få måneder kom hun seg ajour og ved utgangen av 2. klasse var hun der hun skulle være. Idag går hun i 6. klasse og er foran i de fleste fag, samt en kløpper i matematikk.

  Jeg har fra flere hørt om lignende hendelser i diverse Trondheimsskoler, men der tar det ofte mye lengre tid før problemene oppdages og da enda lenger tid for å få de rettet opp.
  Dette fører jo da ofte til dårlige resultater. I Draksten kan vi vise til jevnt over bra resultater, dette kommer av at det er et BRA faglig miljø her og at lærerene har tid til å ta seg av det som måtte oppstå av problemer.

  Jeg undres på om våre barn nå vil få like god faglig oppfølging som her i Draksten, jeg har dessverre min tvil til det.

  Videre tenker jeg på det dere snakker om som et dårlig sosialt miljø. Ja, de er få barn i Draksten, men er det alltid så negativt? Man hører stadig mer og mer om mobbing både i skole og på fritid, i Draksten er miljøet svært gjennomsiktig og slikt blir kjapt oppdaget.
  Vi hører og mer og mer om såkalt «bortskjemte» barn. Disse barna får lagt det meste rett i hendene, de har aktiviteter for hver time i døgnet og slipper å bruke sin egen fantasi til å finne på noe å gjøre. Dette syns ikke jeg er heldig for barnas videre utvikling. Jeg har derfor valgt å flytte mine barn bort fra denne måten å tenke på. I Draksten må barna bruke sin egen fantasi for å finne på ting å bedrive tiden med. De må bruke naturen og det som ellers finnes rundt seg. Samtidig må de lære seg å tilpasse seg barn i alle aldre. Det er derfor viktig at alle kommer sånn nogenlunde overens. Selvfølgelig her som andre steder vil det bli konflikter, men vi slipper heldigvis at dette foregår over lang, lang tid uten å oppdages.

  Et eksempel på dette har jeg og. Min datter hadde en god stund problemer med å komme overens med noen av elevene. Dette var av årsaker som gikk like mye på hennes oppførsel som de andres. Vi oppdaget dette kjapt og sammen med skolen jobbet vi for å få løst problemene. Det tok noe tid, men idag har min datter lært at en ofte må endre sin egen oppførsel, samt egne holdninger og forvntninger til andre personer for å kunne fungere sammen. Dette synes jeg sier noe om at også her lærer barna «lekser» som de vil trenge for sin videre utvikling i denne verden.

  Min mening om et godt sosialt miljø er at det er ikke størrelsen som teller, men hvilke utfordringer det gir oss. Og en grend med få barn vil jeg påstå gir like mange utfordringer som en med mange barn.

  Vi har flyttet til Draksten fordi vi mener dette er den måten våre barn har best av å leve på. Hvem er da dere som skal komme å ta fra oss det eneste valget vi har og dermed tvinge oss inn i et levesett vi ikke ønsker??
  Det var ikke dette som var blant løftene da dere kom til makten.

  Bygda blir ikke den samme og har ikke de samme forutsetningene uten oppv.senteret, det må dere bare forstå! I og med at denne konsekvensanalysen deres ikke engang har tatt med at vi har vinter i minst halve skoleåret så lurer jeg på hva annet som mangler.
  g om dere nå ikke trenger å spare denne millionen likevel (?!?) så forstår ikke jeg hvorfor dere ikke bare kan gi Draksten en sjanse til?!?

  Mvh irritert mor fra Draksten!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: