Snart april.

(Forsinket publisert…..)

April er vårmåned, men fremdeles ser det ikke ut til at vinteren vil slippe taket. Det snør hver dag, noe som tilsier at det kan bli godt med vatn i bassengene i våre regulerte vassdrag. Greit er det også om det blir skiføre i påsken, og slik forholdene er nå, skulle det ikke være noen fare for at det blir bart i løpet av et par uker. 

Mandag var det bare ett møte som sto på timeplanen, og det var styremøte i to legater. Begge styrene har de samme medlemmene, lensmann, prest og ordfører. Det ene av legatene er det nye sammenslåtte veldferdslegatet, og det andre er et lite legat som vi på grunn av innkomne uttalelser, valget å ikke avvikle. Til velferdslegatet var det kommet inn en søknad, og vi tildelte nesten det vi hadde disponibelt av årets avkastning. Det er en ganske stor sum med ikke bundet kapital i velferdslegatet, men så langt har vi ikke tatt stilling til om vi vil dele ut noe av dette. Regnskap og årsberetninger ble underskrevet i møtet.
Rådmannen hadde ledig tid før lunsj, og vi fikk derfor en lengre samtale om mange aktuelle saker.
I løpet av formiddagen hadde jeg telefonsamtaler og kommunikasjon på epost om LVK-saker. Disse ble drøftet i møtet på onsdag.
Jeg hadde flere besøk på kontoret, og inngående telefoner med ønske om møter. Siden timeplanen min til enhver tid ligger ute på nettet, benytter folk anledningen til å stikke innom når jeg er på kontoret.
Før helga gikk jeg igjennom sakene til formannskapsmøtet, men tok meg tid på mandag til å sette meg enda bedre inn i noen av de største sakene.
Jeg er valgt inn i organisasjonsutvalg i LVK. Derfor gikk jeg igjennom vedtektene og et innspill som er kommet inn fra et av landsstyremedlemmene.
Til generalforsamling i SIVA Selbu eiendom AS forelå det innkalling med årsoppgjørspapirer. Vi har en eierandel på 33,3 % i dette selskapet som eier og leier ut bygg til Kjeldstad Trelast AS. Årsoppgjøret viser et lite overskudd, og det er forslått utbetalt utbytte til eierne.
Felles kommunestyremøte i Værnesregionen om politisk styringsstruktur skal avvikles kommende mandag. I tillegg til at jeg skal åpne og oppsummere møtet, skal alle ordførerne gi en oppsummering av diskusjonen i egen kommune. Prosessveilederen sendte over et forslag etter det siste arbeidsmøtet vårt. Dette ga en god beskrivelse av  holdningene i kommunestyret, så for meg var det bare å  legge det over på powerpoint for å få en god presentasjon til fellesmøtet.

Tirsdag var det møte i formannskap og planutvalg. Først startet vi med en times gruppemøte der vi diskuterte ulike saker. Siden vi har med oss en representant fra Hovedutvalg for oppvekst, fikk vi referat fra deres møte der de behandlet Draksten skole. Dette ble hovedtemaet i gruppediskusjonen, og vi ble enige om å stå på det forslaget som vår gruppe fremmet i hovedutvalgsmøtet.
I planutvalgsmøtet hadde vi denne gangen flere mindre saker om fradeling av tomter og dispensasjoner i forhold til arealplanen om mønehøyder på hytter. I den planen vi nå har under arbeid, vil dette bli endret. Vi har innvilget mange dispensajonssøknader, og det tilsier at tiden er moden for å endre bestemmelsene.
I en allerede vedtatt kommunedelplan for Mebond – Tømra, er det oppdaget flere feil i kartet. Vi fikk en «samlesak» der vi tok stilling til opprettinger. Siden det her ikke er snakk om endringer fra vedtak vi har fattet, men tekninske korrigeringer, har fylkesmannen gått med på at vi ikke må ta hele planprosessen på nytt.
I tilknytning til denne saken gjorde vi i planutvalget vedtak om å sette igang reguleringsplanarbeid så snart som mulig for området Kvellohaugen med adkomst til ny Mebond barnehage og Kvellomyra. På Kvellomyra er det et område for boligbygging og næringsarealer, og særlig boligtomter er mangelvare i sentrum. Rådmannen varslet også om at de planlegger å få første gangs behandling av reguleringsplan for et annet område i Mebond, Botnlia – Bellshåggån, i juni. Dette har jeg etterspurt siden vi vedtok å igangsette regulering allerede i september 2010. Planavdelingen vår har mange oppgaver blant annet med rullering av arealplanen og mange innspill til dette, men noe av det som haster mest etter min mening, er boligtomter i nærheten av sentrum. Heldigvis er det relativt bra byggeaktivitet der det er muligheter for spredt boligbygging ute i kretsene, men jeg vet også at det for noen bare er aktuelt med sentrumsnær bolig.
Vi behandlet også oppstart av områderegulering av det store boligfeltet på sterkningen Tømra – Garberg. Vi fikk informasjon om at det parallelt med dette arbeidet skal settes i gang detaljregulering av boligområde på Granby Gård. Dette arbeidet er det gitt tilsagn om støtte til fra KRD gjennom Blilyst, siden boligprosjektet på Granby er en følge av en arkitektkonkurranse i regi av Blilyst med «Moderne boløsninger på landet».  Endelig kommer vi i gang med planlegging av dette boligområdet som jeg har tro på vil bli attraktivt.
I formannskapet startet vi som vanlig med referatsaker. Også denne gangen tok det langt tid, men for meg som ordfører er det viktig at flest mulig er informert om hva som rører seg i min politiske hverdag. De andre medlemmene har ofte ting de vil spørre om eller gi tilbakemeldinger på.
Blant annet var det kommet et skriv fra fylkeskommunen med høring i forhold til drosjenæringa. Dette ba vi rådmannen utarbeide et utkast til uttalelse på etter kontakt med næringa, slik at Hovedutvalg for bygdautvikling kan få det som sak i sitt møte.
Fra Selbu teaterforum forelå det et brev der de informerer om at de har satt i gang et arbeid med planlegging av kulturhus. Vi vil sende et svar tilbake om at vi har registrert initiativet og redegjøre for hva som står i kommunale planer om et evt. kulturhus / flerbrukshus.
Det var bare to politiske saker i formannskapet. Den ene var næringsplan for Værnesregionen. Her kom det et par tilleggsforslag blant annet om rådgiving i skolen og forholdet til bruk av dyrka jord til utbygging. Denne skal behandles i kommunestyret, og det kan nok komme flere innspill i det møtet.
Framtida for Draksten skole var siste sak på agendaen. Her var det ingen innstilling fra hovedutvalget, og vi forholdt oss derfor til rådmannens innstilling om å legge ned virksomheten ved oppvekstsenteret. Høyre sin representant i formannskapet støttet dette, mens SV, Ap og en uavhengig representant gikk for vårt forslag i hovedutvalget, om å gi skoletilbud til 1. – 4. klasse. Dette var et innspill vi fikk fra en av foreldrene i Draksten før budsjettbehandlinga før jul, og vårt argument for dette, er at vi kanskje heller bør bruke ekstra midler til «midtskyss», som trengs for disse elevene, til å gi skoletilbud i grenda. Reduserte skyssutgifter og reduserte utgifter til kjøp av skoleplasser, vil bidra noe til det vi trenger av ressurser for å la disse elevene være på oppvekstsenteret.
Vi har også brukt argumentet med et lite og tynt miljø, og med enda færre elever på skolen, vil miljøet bli enda mindre, men sett opp imot ulempene med kjøring, mener vi at dette kan forsvares. Alle varslet i formannskapet om at de kunne komme til å endre sin stemmegiving i kommunestyret, og vi ba rådmannen om å se på forskjell i kostnader med å bevare 1. – 4. og hele barnetrinnet. Fra Senterpartiet ble det lagt frem et forslag om inntil videre å videreføre drifta som i dag.  De vil gi grenda en sjanse til å få økt bosetting og økt elevtall ved skolen, men varslet også om at de vil vurdere saken frem til kommunestyret. Jeg ble etter møtet oppringt av Adresseavisen som ønsket å høre hva resultatet for Draksten ble, og mine vurderinger om hvordan jeg tror det endelige utfallet vil bli. Med så sprikende holdninger blant annet fra Høyre som i hovedutvalget ga klart uttrykk for å bevare skolen, og til Høyres støtte til rådmannens innstilling i formannskapet, er det vanskelig å «spå» utfallet. Også i egen gruppe er det varslet at det kan komme andre forslag på bordet. Endelig behandling skal skje i kommunestyret den 11. april.
I inneværende periode startet vi med radiokaffe i samarbeid med Nea Radio. På tirsdag gikk vi direkte fra formannskapet til Bjørkhov, der redaktøren i radioen allerede var på plass. Det var ingen som kom innom for å stille spørsmål, og det var heller ikke så mange innkomne spørsmål. Imidlertid fikk vi alle si noe om Draksten skole.
Vi ble også bedt om å si noe om Værnesregionen og arbeidet med politisk styringsstruktur i tillegg til vårt vedtak om å være med i DMS Stjørdal. Redaktøren sa at det var flere som hadde spørsmål rundt dette temaet, og jeg håper at vi ved bruk av media får ut den informasjon som folk ønsker.
Administrasjonen i Helse & Sosial har flere ganger lagt fram sak om at vi ikke trenger flere sykehjemsplasser. På tross av dette gjorde vi politisk et vedtak om å øke antallet med tre i inneværende år og to i 2012. Vi ble til slutt i programmet spurt om hvorfor vi gikk imot innstillingen i disse sakene. Argumentet for det er at det er forskjellig oppfatning blant politikere og innbyggere på den ene siden og administrasjonen på den andre siden om behovet for sykehjemsplasser. Slik er politisk arbeid. Vårt skjønn kan være forskjellig fra faglige råd.
Etter å ha tatt ei arbeidsøkt på kontoret, dro jeg til Selbuhallen  for å se elitelaget sin siste hjemmekamp. Det var før kampen klart at Selbu vil rykke ned til 1.divisjon, men uansett er det artig å se god handball. Dagens kamp var mot et nedrykningstruet Sola, og etter å ha ligget over i starten av kampen, måtte Selbu se seg slått. Selbu var for få år tilbake nede i 1. divisjon, men kjempet seg på nytt opp i toppdivisjonen. Også denne gangen er det langt ifra umulig. Jeg håper at de fleste av dagens spillere blir med videre. Vi har et relativt ungt lag, så med enda mer erfaring, vil vi på nytt kunne hevde oss i toppen av norsk damehandball.

Onsdag gikk turen til Oslo for å delta i møtet i organisasjonsutvalget i LVK (Landssamanslutninga for vasskraftkommunar).  Det er kommet forslag fra medlemskommuner med ønske om en gjennomgang av vedtektene, og noen har allerede sendt inn konkrete endringsforslag. I møtet drøftet vi hvordan vi skal gjennomføre prosessen, og om vi skal komme med  konkrete forslag til landsstyremøtet i juni slik at det kan behandles i landsmøtet i august. Skal vi ha en fullstendig revidering av vedtektene, fant vi det mest naturlig at vi legger fram en sak for drøfting på årets landsmøte før vi konkretiserer våre forslag. Fram til påske skal vi, som er medlemmer i organisasjonsutvalget, gå igjennom vedtektene og komme med våre innspill til hvilke paragrafer vi mener skal være gjenstand for vurdering.
Jeg er relativt ny i dette arbeidet, men oppbygginga av organisasjonen kjenner jeg selvsagt. I møtet fant jeg ut at LVK som andre organisasjoner nok har sin historie som ikke direkte går fram i vårt arbeid med styresaker. Det er helt naturlig at det blir ulike meninger om forskjellige organisastoriske saker i en organisasjon som behandler saker av stor betydning for medlemskommunene.
På veg heim fra Oslo fikk jeg telefon fra et av våre medlemmer i fylkeskomiteen som har ansvar for kultur. Sjøbygda kunstnarhus i Selbu har søkt fylkeskommunen om å få driftstilskudd for å bli «Artist in recidens». Komiteen behandlet saken på onsdag, og flertallet vil ha saken tilbake i juni. Etter som jeg forsto vedtaket, vil det bli avsatt  midler til stipend som kunstnere kan søke på. Opposisjonen forslo å bevilge midler direkte til Sjøbygda Kunstnarhus nå. Håper videre behandling kan få et positivt utfall for «Kunstnarhuset» i Selbu. Jeg har vært i kontakt med medpolitikere i utvalget fram til i dag, og vil fortsatt følge opp saken.

Snart er nok ei uke over, og de to siste dagene blir det også lite tid på kontoret i Selbu. Kommende helg er det barne-OL på Selbuskogen skisenter. Der skal jeg som vanlig være med å åpne arrangementet, og i år som tidligere, kommer mine barnebarn for å være med på den store skifesten.

Reklamer

2 Responses to Snart april.

 1. tb sier:

  håper bare ordføreren og kommunestyret er klar over
  at et vedtak om nedleggelse i skolesaken i Draksten,
  faktisk er lovstridig? Håper bare alle har fått tilgang til uttalelsene i høringen, der alle prosedyrefeil og brudd i forhold til forvaltningsloven, kommuneplanen osv osv…
  blir nok en sak for kontrollutvalg og fylkesmannen dette…………?

  • Inga Balstad sier:

   Beklager litt sen tilbakemelding siden jeg har vært bortreist og ikke prioritert bloggen min. Alle kommunestyrerepresentanter fikk høringen direkte fra LUFS. I tillegg er den utsendt sammen med sakspapirene og ligger dermed også tilgjengelig på nettet. Vi har sendt svar til LUFS som også er lagt med saken.

   Mvh Inga Balstad
   ordfører

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: