SLT-samling, møter og kontorarbeid.

Dersom vi skal takle utfordringer i kommunal sektor, betinger det at vi samarbeider med andre kommuner, mellom etater og faginnstanser. Derfor inviterte Selbu og Tydal til et oppstartmøte i forbindelse med at Tydal nå går sammen med Selbu om SLT-arbeidet.

Mandag hadde jeg flere mindre gjøremål på blokka mi før styremøte og ekstraordinær generalforsamling i Fra Fjord til Fjell AS.
Fra Trondheimsregionens friluftsråd har det kommet ønske om å fastsette tid og sted for ordførerturen i 2011. Skogansvarlig i kommunen syntes det var en god ide å knytte turen til informasjon om skogen, siden 2011 er FN’s internasjonale skogår. Derfor sendte jeg over forslag om å legge turen til Hersjøen den 8.juni, og fikk det bekreftet på tirsdag.
I fylkeskommunen jobbes det med en sak som berører Sjøbygda Kunstnarhus. Det er etablering av nye «Artist in Residence» foretak i Sør Trøndelag. På mandag tok jeg kontakt med leder i ansvarlig komité i fylkeskommunen for å diskutere saken. Den skal behandles den 31. mars, så saksfremlegget er ennå ikke utsendt. Håper at det gjennom vedtak i denne saken kan  lykkes å skaffe Sjøbygda Kunstnarhus mer forutsigbare rammer for drift.
I siste nummer i Selbyggen sto det et innlegg om vindkraft. Det er positivt at folk engasjerer seg i en sak som har stor betydning for bygda vår. I innlegget var kommunen sin rolle omtalt, og jeg fant det derfor nødvendig å skrive et svar der jeg gjør rede for hvilken rolle både fylkeskommune og kommune har i slike saker. Jeg vet det finnes saker der NVE har gitt konsesjon mot vertskommunens anbefalinger, og derfor er ikke jeg i tvil om at vi uansett må være med og påvirke konsekvensutredingen som må skje før endelig vedtak fattes.
Til tirsdagens SLT-møte der det var påmeldt over 50 personer fra politi, skoler, barnehager, fylkesmann, helseetaten og politikere, var ordfører i Tydal sammen med meg bedt om å ønske velkommen. I løpet av dagen gjorde jeg ferdig et kort innlegg som jeg vil bruk i min innledning til møtet.
Før styremøtet i Fra Fjord til Fjell AS, hadde vi ekstraordinær generalforsamling på grunn av at aksjekapitalen ikke var innbetalt i rett tid etter det ordinære stiftelsesmøtet.Det var et overkursbeløp fra fylkeskommunene som ikke var kommet inn i tide.  Alle aksjonærer var representert i møtet, og nå håper jeg at alt blir i orden.
På saklista til styremøtet sto referatsaker, planlegging av et «stormøte» i mai og framdriftsplan. Heldigvis er representantene fra både Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner flinke til å møte i styremøtene, og de bidrar med sin kompetanse fra flere ulike prosjekter. Det er vi avhengige av når vi nå skal få på plass en framdriftsplan og få fart i arbeidet med planlegging av prioriterte vegstrekninger. Daglig leder refererte fra konferanser han hadde deltatt i , og årsmøte i Vegforum Trøndelag som han skal delta i. Til «stormøtet»  i mai, er involverte parter fra kommuner, vegvesen og fylkeskommuner invitert, og vi skal få innlegg med erfaringer fra vegprosjektet «Ei tim te by’n», som er kommet mye lengre med sitt prosjekt en vi.

Tirsdag hadde jeg en time på kontoret før oppstartsamlingen for vårt SLT-samarbeid med Tydal. Jeg rakk å besvare epost, avtale praktiske ting til kommunestyremøte i neste uke, gjøre avtaler og avlyse avtaler. Ofte kommer det viktige møter som gjør at en må forsøke å endre tid og sted, og da er det nødvendig å gå runden med alle andre involverte.
SLT-samlingen var lagt til kommunestyresalen i Selbu rådhus, og vi to ordførerne fikk åpne samlingen før oppvekst, helse og lensmann fikk ordet for å si noe om lokale utfordringer.
Lensmannen snakket om utfordringer de støter på med rus, vold, trafikk og vinningsforbrytelser. Narkotika brukes også i våre kommuner, men i Tydal sa leder for helse- og omsorg at deres erfaring er at de som bruker narkotika, flytter til større miljøer. I Selbu var bruken økende, men han understreket at vår «drikkekultur» var en større utfordring enn bruk av andre rusmidler. Dette er nok noe som de fleste bygdesamfunn kjenner til, og her er holdningsskapende arbeid, ikke minst rette mot foreldre, enormt viktig. 
Oppvekstsjefen  informerte om hvilke samarbeidsorganer vi har. Hun fortalte også litt om hvordan skole og barnehage jobber i dag, men at en ofte kommer til kort i forhold til å ha nok tid til samarbeid. Både hun og helse- og sosialsjefen understreket viktigheten av å styrke foreldrerollen, og fortalte at flere ansatte som jobber med barn og unge i kommunen, nå har fått økt sin kompetanse på generell foreldreveiledning. Helse- og sosialsjefen stilte spørsmål ved om tiltak blir satt inn tidlig nok, om det var god nok kvalitet på hjelpa ,og om vi har mulighet til å måle effekten av tiltak for å vite om vi bruker de rette virkemidlene.
Fra Tydal var det rektor på skolen som informerte om hvordan de samarbeider. Hun sa også noe om fordeler og ulemper med små miljøer i forhold til å «bli sett og bry seg». Hun ønsket også gjerne mer involvering fra lensmannen for å få tilført nødvendig kunnskap inn i nettverk som jobber med barn og unge.
Ansvarlig for helse- og omsorgsetaten i Tydal suplerte med opplysninger om hvordan de jobbet i Tydal, før en ansatt fra barnevernstjenesten fikk ordet. Hun fortalte om en stor økning i antall saker både fra Selbu og Tydal . Siden hun hadde mest erfaring fra Selbu, brukte hun også det meste av sitt innlegg på vår kommune. Vi har flere saker enn sammenlignbare kommuner, og hun rådet oss til at ansatte bør få økt sin kompetanse på et «spisset» program om foreldreveiledning. Skolen sin rolle og behovet for alternative læringsarenaer, behovet for positiv fritid og jobbtrening  mente hun var viktig for å hindre at flere faller utenfor. Alle innlederne la vekt på at det må satses på tidlig forebygging .Leder i barnevernstjenesten i Værnesregionen sa i et innlegg i regionrådet at økningen i saker ikke nødvendigvis tilsa at oppvekstvilkårene var blitt dårligere. Mer fokus på problemer i skole og barnehage, gjør sitt til at flere forhold meldes til barnevernet. Dersom dette er årsak til økningen, er det bra for de som trenger hjelpa. Uansett må vi fra kommunens side forsøke å få mer fokus på forebygging , foreldreveiledning og kompetanseheving for de som jobber med barn og unge. Fra salen ble det kommentert at lovverk hindrer oss i å bruke alternative læringsarenaer på den måten skolen mener er hensiktsmessig, noe vi politisk bør ta opp med sentrale myndigheter.
Politimesteren i Sør-Trøndelag hadde tatt turen til Selbu for å være med på samlingen. Han informerte om politiråd og deres oppgaver. I Selbu og Tydal har vi hatt felles politiråd et par år, og nå når Tydal blir med i SLT-arbeidet, slår vi sammen politiråd og styringsgruppe for SLT. Dermed blir dette en fast samarbeidsarena for politi og kommuner. I styringsgruppa for Selbu og Tydal sitter ordførere, rådmenn og lensmann.
KRÅD var representert med SLT ansvarlig i Trondheim kommune. Selv om ikke alle erfaringer fra en stor bykommune kan overføres til våre to små kommuner, har det uansett en viss overføringsverdi. Vi vet i alle fall at det finnes en ressursperson vi kan henvende oss til siden han har jobbet i lang tid med SLT-arbeid. Han sa at kommunikasjon og nettverk ser ut til å være nøkkelen til suksess. Flere av de metodene som brukes i skole og barnehage i dette arbeidet mente han ikke hadde noen verdi, og at det var nødvendig å evaluere  tiltak . Han sa at veiledning og innvolvering av foreldre var viktig, og at  tett oppfølging over lang nok tid var det som måtte til for å få ønsket effekt av tiltakene. Det vet jeg blant annet at leder av Granbykollektivet også så på som et av suksesskriteriene for resultatene av den virksomheten hun drev.
Assisterende fylkesmann sa litt om situasjonen i barnevernet i fylket, og deres arbeid for å få interkommunalt samarbeid på dette feltet. I våre kommuner i Neadalen vet jeg at vi har gode erfaringer med å ha tilgang til et større fagmiljø.  Utviklingen i skolen gjennom mer teoriorientert og obligatorisk undervisning mente han kanskje også var en av årsakene til at flere «dropper» ut. Han stilte også spørsmål ved om hva de som avlutter skolegangen risikerer i vårt samfunn. Det finnes muligens en balanse mellom tilbud, tiltak og eget ansvar for å mestre sin hverdag. Han fortalte om en konkret skilsmissesak der barnet skulle dele skolehverdagen sin mellom to kommuner, og stilte et berettiget spørsmål ved om noen av oss ville ha vekslet mellom to arbeidsplasser hver uke. Dette viser noe om foreldrenes holdninger og hvordan barna må tilpasse seg nye forhold.
Vår SLT-kooridinator informerte forsamlingen om organiseringa lokalt og om samarbeidsavtalen mellom de to kommunene, før vi som ordførere avrundet det hele. Oppgaven til koordinatoren er å samordne kriminalforebyggende  tiltak. Dette vil i praksis si alt som dreier seg om tiltak for barn og unge, og også tiltak for voksne som har behov for hjelp.
Samlingen var nyttig og lærerik , og alle som var til stede er nok overbevist om at vi må samarbeide enda mer for å kunne dra nytte av de ressursene vi har. Det hjelper lite dersom vi hver for oss tar tak i «deler av barnet» eller deler av problemet når utfordringen f.eks. kan ligge  i familien. Politisk bør vi prøve å få midler prioritert til forebygging, noe jeg vet kan være vanskelig når det også trengs midler for å reparere. Men med ny lov om forebyggende helse og kommunenes økte ansvar for folkehelsen, må vi forvente at det følger økte ressurser med fra statens side.

Onsdag kveld hadde vi gruppemøte før kommende mandags kommunestyremøte. Jeg forberedte dette litt på dagtid både med gjennomgang av saker og gikk igjennom grunnlag for drøfting om utvalgsstruktur og godtgjøringsreglement. Ellers var det som vanlig post og saker som lå til behandling.
Før lunsj hadde daglig leder og styreleder i  Selbutrykk bedt om et møte med ordfører og rådmann. Dette er en heleid kommunal bedrift som har ansvaret for varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), og som på vegne av NAV jobber med arbeidsutprøving. De er godt i gang med å utvikle bedriften enda mer i forhold til deres oppgaver som arbeidsmarkedsbedrift. Bedriften er nå styrket med ny kompetanse for å bli velferdssertifisert og dermed kunne ta de oppgavene som NAV etterspør i denne sammenheng. Avtalen mellom kommunen og NAV om egenandel er i dag på 25%, noe som er et minimum for NAV sitt bidrag til VTA-plasser. Ønsket fra ledelsen i bedriften er at kommunen må øke sitt bidrag noe. Vi signaliserte i møtet at vi ser stor nytte av det arbeidet de utfører, og vil vurdere tilskuddssatsen i avtaleforhandlingene med NAV. Håper også vi sammen med Tydal, som også bruker vår bedrift, kan medvirke til at vi kan få enda flere VTA-plasser enn de 15 vi har i dag.  Klarer vi sammen å få flere ut i arbeid eller få gitt flere en meningsfylt hverdag gjennom tilrettelagte arbeidsplasser, er det verdt å prøve å øke tilskuddene og kanskje reduserer for eksempel sosialhjelpsutbetalingene.
Selbu-Trykk holder nå på å planlegge vaskeri i lokaler som tidligere er brukt til samme formål. Det er nødvendig å kjøpe inn nytt utstyr, og det trengs en viss ombygging av lokalene før igangsetting. Daglig leder i Selbu-Trykk har sammen med ansatte i kommunen besøkt andre vaskeri, og de er kommet langt med planlegging av tiltaket. Fra kommunen støtter vi selvsagt dette tiltaket slik at vi kan gi tilbud om flere tilrettelagte arbeidsplasser, og også få et vaskeritilbud i bygda. Sykehjemmet er med i planleggingen, og det nye vaskeriet vil utføre de vaskeritjenestene som etterspørres derfra.
Etter en privat tur til Trondheim etter lunsj, dro jeg direkte til rådhuset for å delta i gruppemøte. Sakene til kommunestyret ble gjennomgått og diskutert. Alle hadde fått tilsendt utredningen om framtida for Dragsten  skole. Hovedutvalgslederen fikk noen innspill til problemstillinger som vi ønsket avklaring  før endelig konklusjon, og leder i utvalget som går igjennom  godtgjøringsreglementet for folkevalgte, gjennomgikk deres forslag. Her kom det inn endringsforslag fra gruppa som vil bli lagt fram når utvalget skal ha sitt neste møte.

Kommende helg er det NM -junior på Selbuskogen Skisenter. Med over 800 deltakere, støtteapparat, funksjonærer og publikum i tillegg ser jeg fram til ei trivelig skihelg på vår nyutbygde skiarena.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: