Konferanse, kontordag og VM-helg.

Sammen med resten av ordførerne i Norge var jeg invitert til VM i Oslo, men valgte å stå over siden det var vinterferie med avtalt besøk av barnebarn. Jeg er interessert i sport, og ekstra moro er det når VM arrangeres i Norge, og trønderne dominerer som de har gjort i år. I helga har jeg endelig hatt tid til å se på våre fantastisk dyktige skiløpere på TV, noe som er spennende, men også greit å koble av med.

Torsdag fortsatte nasjonalparkkonferansen på Røros med innlegg fra statssekretær, Heidi Sørensen og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, Torbjørn Lange. De tok for seg naturmangfoldloven, adgangen til lokal forvaltning samt forvalterens og styrenes oppgaver og ansvar. Styrene skal utarbeide forvaltningsplaner som ligger innenfor statlige overordnede rammer. De sa også noe om  skjønn, og hva som bør legges til grunn for å innvilge dispensasjonssøknader. Verdiskapning ligger ikke innenfor styrenes og forvalterens ansvarsområder. De ordførerne som hadde innlegg, mente at dette absloutt burde endres slik at forvaltning også må omfatte utvikling og verdiskapning.
Fra DN (Direktoratet for Naturforvaltning) fikk vi neste innlegg som ga forvaltningsstyrene gode råd på vegen. Han sa at utarbeidelse av planer var viktig, og at de prioriterte midler til gode bestillere. Vi fikk også informasjon om at DN finansierer lønn og «kontorhold» til forvalter og drift av lokale styrer.
Fra SNO  ( Statens naturoppsyn) informerte direktøren om deres forhold og forventninger til det nye systemet med lokal forvaltning, i tillegg til  deres ansvar for å følge opp naturlover for å ivareta nasjonale miljøverdier.
Varaordfører i Rana, Inge Myrvoll, delte sine erfaringer som leder av et forvaltningsstyre. De hadde et styre med tretten medlemmer som hadde ansvar for fire områder.  Han fortalte om enormt mange saker om tillatelse til motorferdsel, og oppfordret til at det må bli gitt anledning til å delegere dette. Det er viktig at  styrene får reell makt, noe også han understreket. Fremdeles hadde ikke styrearbeidet funnet sin form. I starten må en være forberedt på «at vegen blir til mens en går». 
Vår egen fylkesmann, Kåre Gjønnes, hadde som vanlig et godt og tankevekkende innlegg. Han uttrykte en viss skepsis til at den nye forvaltningsmodellen kan føre til at flere involveres i beslutningsprosessen uten at noe nytt tilføres. Fylkesmannen har sjøl gjennom sitt politiske engasjement og som fylkesmann hatt sentrale roller i naturvernarbeidet. Vi fikk en historisk gjennomgang av utviklingen på dette området, og  han viste til et utsagn fra Torbjørn Berntsen som stilte spørsmål ved hvorfor vi ikke er kommet lengre i arbeidet med å ta vare på naturen vår.  
Han kom også inn på  fylkesmannens utfordringer i forholdet mellom vern og bruk. Gjennom ansvar for landbruket, er det viktig å få muligheter til verdiskapning, mens deres ansvar for miljøet, kan tilsi vern av de samme områder. 
Som andre sa han at de nye styrene bør sammensettes av sentrale politikere fra kommunene. Det er nok viktig, men med erfaring fra en travel politisk hverdag, vet jeg at det ikke finnes nok timer i døgnet til at ordfører kan delta i alt det forventes at en skal delta i.
Etter lunsj gikk vi i parallellseminarer der vi fikk konkrete problemstillinger som vi drøftet i grupper. Her fikk vi innsyn i erfaringer fra flere kommuner som har hatt lokale styrer ei tid.  Dette var også lærerikt, og ikke minst nyttig med tanke på at alle vi fra Selbu var med på hver vår gruppe, og ble dermed litt kjent med flere som vi kan kontakte, når vi skal etablere lokal forvaltning.
Vi skal nå ta kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling for å høre når vi kan få komme i gang. Initiativet skal egentlig  komme derfra, og det aller viktigste blir da å gjøre et grundig arbeid med forvaltningplanen. Så får vi se hvordan en modell med lokalt forankret styre og en forvalter som er plassert i en kommune med fylkesmannen som arbeidsgiver, vil fungere. Med de erfaringer vi fikk høre om i konferansen, tror jeg departementet på sikt må se på forvalterens og styrenes ansvar og handlingsrom på nytt, spesielt med tanke på utviklig og verdiskapning.
Direkte fra Røros dro jeg til Selbu Arbeiderparti sitt årsmøte. Det var et positivt møte, med flere forslag til fylkesårsmøtet. Aktiviteten kunne nok ha vært større i året som har gått, men når det stort sett er de samme personene som er med i partimøtene og i kommunepolitikken, sier det seg sjøl at det ikke er tid til så alt for stor aktivitet. Valgkomiteen hadde gjort et godt arbeid, og fått på plass nye styremedlemmer for de som valgte å ikke fortsette. Jeg er glad for at noen av de som nå vil ta en pause fra kommunepolitikken, har sagt ja til å være med i partistyret.
Etter årsmøtet hadde vi nominasjonsmøte for høstens kommunevalg. Dette møtet hadde vi sammen med SV. Nominasjonskomiteen hadde gjort et fantastisk godt arbeid, og etter min mening har vi fått ei god liste. Vi har fått med mange unge, men det er også mange med mye erfaring fra politisk arbeid. Hele lista ble enstemmig vedtatt, og jeg er stolt over å ha fått tillit fra alle til å stå på toppen av lista også denne gangen. Det betyr i alle fall at jeg blir politisk aktiv i fire nye år, og når jeg sier ja til å stå på topp, sier det seg sjøl at jeg ønsker å gå på fire nye år som ordfører. Først etter høstens valg blir det avklart, men ennå har jeg heldigvis  noen måneder igjen i en meget interessant, men utfordrende jobb.

Fredag var det bare et avtalt møte. I Selbu har vi et aktivt kulturliv, og flere kultur-/næring – foretak. For å yte bistand fra kommunen, føler vi ofte at vi kommer til kort innenfor det mangfoldet som etterhvert er representert i kommunen. Dette var en av grunnene til at jeg sammen med noen fra administrasjonen kom sammen for å drøfte hvordan vi best kan skaffe oss kompetanse gjennom samarbeid med andre kommuner eller på andre måter. Vi konkluderte med at sektor Bygdautvikling skal følge opp saken gjennom å ta kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.
Etter tirsdagens arbeidsmøte i kommunestyret om politisk styringsstruktur i Værnesregionen, var det kommet en oppsummering fra prosjektveilederen. Notatet var fyldig og godt dekkende for det som kom fram i gruppearbeidene, og jeg sendte det derfor til sekratariatet i Værnesregionen som  et grunnlag for diskusjonene i felles kommunestyremøte i april. Jeg skal være med og planlegge dette fellesmøtet, og håper at alle sender inn oppsummeringer fra sine kommuner.
Statsministeren har underskrevet et manifest mot mobbing og oppfordret alle kommuner til å følge opp dette. Før jeg skrev under, tok jeg kontakt med oppvekstetaten, som hele tiden har fokus på temaet. Med bakgrunn i det jeg vet de har drøftet i etaten, skrev jeg ned hva vi mente det var viktigst å arbeide med. Vi kom fram til at det aller viktigste i skole og barnehage er å våge å gripe inn ved mistanke. Det beste er utvilsomt å ta tak i ting før det får utvikle seg til  å bli for alvorlig.  Ved planlegging av uteområder, skal vi også tenke på at barn og unge skal kunne «bli sett» av voksne. Hovedutvalg for Oppvekst skal ha mobbing som tema i neste møte.
Jeg hadde flere besøk på kontoret på fredag. Fra Selbu Husflid kom daglig leder innom med skjerf og votter som jeg har bestilt for å ha som gaver. Spesialdesignede skjerf har vi nå i 3 – 4 år gitt bort til nyfødte, og votter bruker vi som gaver i ulike sammenhenger. Driften på Selbu Husflid går bra, og de er flinke til å utvikle nye modeller og markedsføre produktene sine. Alle medlemmene i hovedkomiteen for NM-junior, som skal arrangeres i kommende uke, har flotte selbujakker på, og det samme har «håndballdrekin» som reiseantrekk. Med så lang tradisjon som vi i Selbu har med strikking, er det ekstra moro at Selbu Husflid består og klarer å utvikle produkter som selger.
På slutten av 2010 kom vi i gang med et boligkontor som er underlagt NAV. Til dette fikk vi prosjektmidler som skal dekke en stilling, mens vi sjøl måtte bidra med en i tillegg. Den siste av de to som skal bemanne dette kontoret, er nå på plass og kom innom for å hilse på meg. Vi har flere som trenger rimelige boliger, og som bør følges opp for å få  struktur på hverdagen sin. For noen år tilbake prøvde vi ut en lignende ordning, noe som førte til at flere kom ut i arbeid. Håper vi også denne gangen vil lykkes med å hjelpe de som trenger det spesielt, men også med å få fremskaffet rimelige nyetableringsleiligheter.  
I media har vi fulgt med på hvordan i alle fall et vikarbyrå har behandlet sine arbeidstakere. I den forbindelse ba jeg rådmannen om å se på egen organisasjon. Sist sommer brukte vi et vikarbyrå, Konstali Helsenor AS, som vi har avtale med gjennom fellesavtalen med fylkeskommunene, flere andre kommuner og noen folkehøyskoler. Det var også kommet spørsmål fra Dagbladet om samme sak, og jeg ba om at svarene som ble sendt  dit, også måtte sendes til våre lokale medier. På slutten av fredag fikk jeg tilsendt en kopi av svaret som ble sendt fra helse- og sosialetaten der vikarene har vært engasjert. I sitt svar skriver de  at  leverandøren i henhold  til avtalen med STFK, skal forholde seg til at lønns- og arbeidsforhold ikke erdårligere enn det som følger av gjeldende tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted. Fylkeskommunen holder på å reforhandle sine avtaler, og det som er blitt avdekket om enkelte firma, vil selvsagt bli undersøkt når nye avtaler skal inngås.
Etter at vi ble medlemmer i Trondhjemsregionens Friluftsråd, har jeg hvert år i juni arrangert en «ordførertur». I 2010 gikk vi en tur til Pallene i Innbygda, og over 70 personer møtte opp for å gå tur i et ikke alt for fint vær. I løpet av uke ti skal jeg komme med innspill på hvor og når jeg vil ha denne turen i år. Siden 2011 er FN’s internasjonale skogår, vil jeg sammen med skogansvarlig i kommunen se på om vi kan knytte en markering av dette til min tur. 
I tillegg til vanlig postbehandling og rydding av kontorpult ble en del tid brukt til nyttige samtaler med administrasjonen. Det er alltid saker jeg ønsker å etterspørre, og med en travel hverdag for flere enn meg, kan det være vanskelig å treffes.
Fredag  kveld tok jeg turen til Granby Gård for å delta på nok et grendearrangement med Bjarne Aftret som ansvarlig. Denne gangen var det Vikvarvet som ble presentert gjennom toner, sang, intervjuer og fortellinger. Så mange hadde møtt fram at det var vanskelig å få plass inne på låven, men det var en trivelig og minnerik kveld, i alle fall for de som har sine røtter i kretsen. Jeg har deltatt på alle grendakveldene, og synes det er interessant å få økt kunnskapen om heimbygda mi.

Vi har i flere år vært en SLT -kommune, og har fra 2011 gått inn i et samarbeid om dette viktige arbeidet med Tydal. Kommende uke skal vi ha en felles  «oppstartdag» med deltakere  alle etater i kommunene, videregående skole,  fylkesmannen og politiet . Jeg ser fram til at vi skal få et enda bedre samarbeid enn i dag mellom alle etater som arbeider med barn og unge. Målet for SLT-arbeidet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: