Demokratiutfordringer og nasjonalparkkonferanse.

De første dagene i inneværende uke, har vært preget av mange baller i lufta, men også av at minst en ball har hatt en, etter min mening, «krasjlanding». Svaret fra departementet om vegløsning til ny Mebond barnehage, ble ikke slik jeg håpet og også trodde etter et positivt følgeskriv fra fylkesmannen.

Mandag startet med en lengre samtale med rådmannen. Jeg etterspurte framdriften i saker om boligbygging og næringsplan for Værnesregionen, og videreformidlet innspill jeg har fått på ulike forhold i organisasjonen. Som politiker prøver jeg å være bevisst på hvilken rolle jeg har og hva som er rådmannen sitt ansvar. Rådmannen er selvsagt avhengig av å få tilbakemeldinger for å ta de grep han mener trengs for å få en mest mulig effektiv organisasjon. Derfor er det uhyre viktig at vi som folkevalgte bidrar til at han får kjennskap til hvordan bygda opplever at tjenestene våre er.
Mens jeg satt i møte med rådmannen kom en saksbehandler inn og informerte om at departementet hadde sagt nei til vedtatt vegtrasé til ny Mebond barnehage. Jeg slutter aldri å undre meg over at vi får nei til å omdisponere litt over ett mål dyrkajord ekstra for å få den vegløsningen vi mener er den beste, når vi ser hvor stor områder som bygges ned i mer sentrale strøk.  Det er ikke til å undres over at lokalpolitisk arbeid oppleves som lite interessant med stadig mindre handlingsrom for egne disposisjoner.  Nå har imidlertid departementet avgjort saken, og da må vi ta dette til etterretning. Avgjørelsen i departementet er politisk, og vi har underveis tatt direkte kontakt med politisk ledelse, tydeligvis uten at det  har hatt noen effekt. Det er gjort en feil i departementet som viser at kommuneplanen for hele det området vi tok ut fra kommuneplanen, nå er stadfestet. Etter kontakt med saksbehandler, som  beklaget misforståelsen, har vi nå sendt en formell henvendelse om at resten av området ikke er behandlet i kommunestyret. Kommunestyret må nå ta for seg hele det området som er unntatt fra rettsvirkning for å se på hvilke mulige vegløsninger som kan finnes.
Jeg hentet ut saker til formannskap og planutvalg før helga, men startet gjennomgangen av disse på mandag. Det var ikke så mange saker, men flere viktige vedtak skal fattes. En sak tar utgangspunkt i nye regnskapsregler som medfører at vi i kommunens budsjett må dekke inn akkumulert underskudd i Selbu Næringsselskap KF. Selvsagt skal dette tilbakebetales når selskapet får et regnskapsmessig overskudd. Det er i langtidsbudsjett vist til at det vil bli inndekning i økonomiplanperioden.
Foreløpig regnskap foreligger, og jeg fikk en kopi av dette fra økonomisjefen. Ved avleggelse av regnskap for 2009, gikk det klart fram at vi ikke har hatt god nok økonomistyring. Drifta ligger på flere områder godt over budsjett, og da er det ikke tilfredstillende at vi politikere får melding ved utgangen av 2. tertial om at vi vil få tilnærmet balanse i drifta ved utgangen av året. Den aller viktigste oppgaven nå er derfor å få styring med økonomien. Det er ikke mulig å styre politisk dersom de økonomiske rammene vi vedtar, ikke overholdes. Vi må få melding om hvordan rammene svarer til de oppgaver vi forventer skal løses, og vite hvilke konsekvenser det får om forventingene ikke kan innfris. Det er umulig også i kommunal sektor å bruke mer penger enn vi har. Derfor tok vi politisk et grep ved behandling av budsjett for 2010 og forutsatte en innsparing allerede i 2010, men så langt er ikke denne innsparingen gjennomført i alle sektorer. I Selbu har vi relativt gode inntekter som en følge av at vi er en vasskraftkommune. Det er både rett og rimelig at vertskommunene for utbygginger skal ha noe igjen for å stille sine naturressurser til disposisjon, og  med de ekstra inntektene vi har  i forhold til sammenlignbare kommuner, bør det heller ikke være så vanskelig å få drifta i balanse.
I løpet av dagen fikk jeg besøk av flere medpolitikere og Nea Radio. Radioen  ønsket en kommentar på departementets avgjørelse om veg til ny Mebond barnehage og på varaordfører sin utmeldelse fra Frp og overgang til Ap. Samarbeidet mellom oss har fungert fantastisk godt, og han har sjøl informert meg om at han ved en tidligere anledning har vurdert utmeldelse. Jeg ble informert om hans avgjørelse for ei uke siden, og nominasjonskomiteen i Selbu Ap har foreslått  han på kumulert plass til høstens kommunevalg. Skifte av side i politikken er veloverveid og godt begrunnet  i samtaler med meg og i et intervju med lokalradioen på mandag. Jeg setter stor pris på at han vil gjøre en jobb for Arbeiderpartiet.

Tirsdag startet dagen med en times  gruppemøte før formannskap og planutvalg. I planutvalget hadde vi bare en sak som var første gangs behandling av en reguleringsplan. Ellers fikk vi informasjon fra rådmannen om framdrift i arbeidet med  kommuneplanens arealdel og avslaget på veg løsning til ny Mebond barnehage.
I formannskapet bestemte vi oss for å innkalle representanter for alle partiene i kommunestyret til en drøfting om utvalgsstrukturen. Vi må se på strukturer og gjennom dette få en mer rasjonell bruk av ressursene også til politisk arbeid.
En sak om eierstrategi var endelig klar til politisk behandling. Vi har lenge etterspurt denne, og saksframlegget var informativ og greit framlagt. Endelig får vi på plass et verktøy vi kan bruke for å bli en mer bevisst eier. En sak om økonomisk inndekning av akkumulert underskudd i et kommunalt foretak, ble enstemmig vedtatt, før det ble brukt mye tid på to relativt store helsesaker som skal sluttbehandles i kommunestyret. 
Den ene gjaldt utvidelse av antall sykehjemsplasser. Der gikk vi enstemmig inn for å få tre nye plasser nå og få innarbeidet to plasser i tillegg i budsjett for 2012. Diskusjonen gikk mest på hvordan saken var fremlagt og innspill fra ansatte ble etterlyst og lagt frem i møtet. Hvordan utvidelsen praktisk skal løses, var også et omdiskutert tema. Utvidelsen av disse tre plassene kan i følge saksframlegget, skje innenfor dagens driftsrammer.
Den andre saken gjaldt Selbu kommune sin deltagelse i DMS Stjørdal. Vi gikk enstemmig inn for å delta, men tok forbehold om at finansieringa må skje gjennom økte rammer til kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen, Årets drift skal finansieres av statlige tilskudd til samhandling.
Det ble en times pause før kommunestyret var innkalt til arbeidsmøte om politisk styringsstruktur i Værnesregionen. I tillegg til dette temaet, var KS i Sør-Trøndelag til stede og gjennomgikk resultatene fra en lokaldemokratiundersøkelse vi har deltatt i. Stort sett kom vi bra ut, men det er selvsagt også forbedringspotensial for vår del.
Fra Værnesregionen fikk vi informasjon om Helseprosjektene, før vi startet på kveldens hovedtema.
Med bakgrunn i saken om vegløsning til ny Mebond barnehage, vil jeg påstå at vi på grunn av statlig styring har demokratiutfordringer. Det samme er tilfelle i  interkommunalt samarbeid. I Værnesregionen har vi allerede startet opp arbeidet med å vurdere framtidig styringsstruktur nettopp for å ivareta mulighetene til politisk styring  på en best mulig måte. Derfor hadde vi innkalt til et nytt arbeidsmøte i kommunestyret. Det ble et godt og konstruktivt arbeidsmøte med relativt klare konklusjoner på hvordan vi vil videreføre samarbeidet. Når hele kommunestyret er samlet, vil det selvsagt bli litt ulike holdninger til utviklinga av et slikt samarbeid, men det var ingen som mente at vi ikke hadde behov for å samarbeide på enkelte områder. Fram til felles kommunestyremøte i hele Værnesregionen i april, skal vi fra hver kommune lage et sammendrag av det vi har kommet fram til i arbeidsprosessen. Det ser ut til at de fleste ville prøve ut en modell med vertskommune med politisk nemnd, men at vi må diskutere videre hva som skal delegeres og hvordan nemnd/nemnder skal sammensettes. Dette må vi drøfte etter at vi har hatt fellesmøtet.
Etter en lang dag med omtrent sammenhengende møtevirksomhet i 14 timer, var det greit å kunne ta kveld.

Onsdag gikk turen til Røros for å delta på nasjonalparkkonferanse i regi av miljøverndepartementet. Temaet for konferansen er den nye forvaltningsmodellen for nasjonalparker. Dette dreier seg om mulighetene for lokal forvaltning. Fylkesmannen skal ansette forvaltere som blir «plassert» ute i en kommune som har nasjonalparken innenfor sine grenser.
Åpning av konferansen ble foretatt av ordfører i Røros som fortalte hva Røros har å by på. To musikere underholdt med noen kreative og morsomme innslag før vi fikk en hilsen fra tidligere miljøvernministre ved Helen Bjørnøy.
Stig Johansson fra Finnland, som er nestleder i IUCN sin kommisjon for verneområder, sa litt om hvordan utviklingen har virket inn på det biologiske mangfoldet og tok saken fra det globale til det lokale og helt nære.
Sametingspresidenten var neste taler. Han snakket om balansen mellom bruk og vern, og om hvordan samene gjennom årtider har praktisert dette og samtidig ivaretatt naturens verdier til kommende generasjoner.
Janne Sollie som er direktør i DN tok for seg utfordringer og muligheter i forhold til lokal forvaltning. Hun understreket at det må være en nasjonal standard for forvaltningen, men at det også er viktig med lokal forankring og utnyttelse av muligheter tilpasset lokale forhold.
Riksantivar Jørn Holme snakket om at det kunne være konflikter mellom kultur og natur siden han vernet det som er menneskeskapt, mens DN står for vern av det uberørte. Konklusjonen fra han var et det ikke behøver å være en konflikt, men at dette kan gå hånd i hånd.
Statsråd Erik Solheim skulle ha et innlegg, men på grunn av problemer på Gardermoen, kom han ikke. Hans statssekretær Heidi Sørensen tok over hans oppgave. Hun uttrykte glede over at vi nå er i havn med Torbjørn Bertsen sin nasjonalparkplan og ga ros til alle som hadde bidratt til dette. Hun redegjorde for bakgrunn og historie for verning av områder, og fortalte om riksrevisjonens påpekninger om at det var forfall i nasjonalparkene. Dette førte til at de tillot forsøk med lokal forvaltning, noe som nå er videreført for alle områder.
Tre ordførere fortalte om sine erfaringer med lokal forvaltning. Flere forsøk har vært i gang og alle tre understreket viktigheten av at de lokale styrene for nasjonalparkene må ta ansvar, men at de da også må få overført myndighet. Ordfører i Oppdal understreket viktigheten av at verdiskapning må inngå i ledelse og forvaltning og ikke løsrives fra dette. Erfaringer fra andre land, viser at dette er nødvendig.
For Roltdalen og Skarvan nasjonalpark har vi ennå ikke kommet i gang med å sette ned et styre og ta på oss anvsar for lokal forvaltning, men vi har bestemt oss for å være med på dette, og fikk onsdag mange gode ideer fra de tre ordførerne som fortalte om sine erfaringer.

Ennå gjenstår en dag av konferansen, og fremdeles håper jeg at vi får nyttig informasjon som vi kan ta med oss til vårt arbeid med Roltdalen og Skarvan nasjonalpark. Vi vet i alle fall at noen har erfaringer som vi kan dra nytte av.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: