Statsrådsbesøk.

Selv om jeg ikke fikk beskjed før på fredag om at Helse- og omsorgsministeren skulle komme til Værnesregionen for å dele ut samhandlingsprisen for 2010, fikk jeg heldigvis  ryddet timeplanen slik at jeg kunne være til stede.

Mandag sto det i utgangspunktet ingen møter på dagsorden før kommunestyremøtet skulle starte klokken 17.00. Jeg skulle ha vært i Oslo i landsstyremøte i LVK, men fant ut at det ikke var mulig å komme tilbake til Selbu i rett tid. Siden vi skulle ha informasjon om både politisk styringsstruktur i Værnesregionen og delprosjekt DMS i Værnesregionens helseprosjekt, valgte jeg å være til stede i kommunestyresalen. Heldigvis kunne min vararepresentant fra Rennebu dra til landsmøtet, så fylket var godt representert uansett.
Mandag morgen startet jeg som vanlig med gjennomgang av post, fakturaer for attestering og et oppslag i saksbehandlingssystemet for å se om noe nytt var overført til meg. Det var også en del forberedelser til kveldens møte bl.a.  med oppsett av grupper til kveldens tema om politisk styringsstruktur. I løpet av dagen fikk jeg telefon fra daglig leder i Værnesregionen for å avklare om alt var som planlagt til møtet.
En ansatt fra Selbu Næringsforum, som også er vår blilystkontakt, kom innom kontoret for å diskutere aktuelle saker som er på gang og litt om framtidige prosjekter som vi kan arbeide med. I fjor sendte vi inn en søknad til departementet om Bolyst-midler. Vi ble ikke med på den tildelinga, men vi har nå fra Selbu foreslått at Blilyst muligens kan søke om noe felles. Som grunnlag  for en eventuell felles søknad vil vi tilby at  vår søknad fra i fjor kan brukes om det er ønskelig.
Økonomisjefen kom innom kontoret for å oppfordre meg om å fremme et tilleggsforslag i saken om tildeling av næringsfondsmidler. Dette var en budsjettjustering som må vedtas, og da var det selvsagt hensiktsmessig å slippe å legge fram en egen sak for å få dette i orden. Vi diskuterte også hvordan vi kan få en bedre oversikt over hva som er bevilget og hva som står til rest av bevilgede midler fra fondet. Her er det regnskapsregler vi må forholde oss til i tillegg til at vi også har etterspurt en bedre oversikt enn det vi har hatt så langt.
Både Tydal og vi skal behandle sak om eventuell deltakelse i DMS -Stjørdal. Jeg tok derfor kontakt med ordfører i Tydal for å høre deres tanker om denne saken sett i lys av at det fremdeles er mange uavklarte spørsmål om helsereformen i forhold til ansvar og finansiering. De hadde fått informasjon om DMS på et tidligere tidspunkt, men skulle heller ikke ha saken i kommunestyret før i mars. Vi ble enige om å informere hverandre om saksgang og forslag som kan bli vedtatt.
I Værnesregionen jobbes det nå med en strategisk næringsplan. Fra Selbu er det daglig leder i Selbu Næringsforum som deltar i utredingsgruppa,  og det har av ulike årsaker vært dårlig oppslutning både fra næringsliv og politikere i de åpne arbeidsmøtene som er blitt arrangert. Som oftest er møtene blitt varslet med så kort frist, at de av oss som har timeplanen fullt belagt, ikke har hatt mulighet til å prioritere møtene. Derfor er det stilt flere spørsmål i formannskapet om denne planen er godt nok forankret i næringslivet i kommunen. Det er mulig de får sine interesser ivaretatt av næringsforumet, men fra politisk side ønsker vi å få en nærmere informasjon om hvordan de er blitt involvert. Derfor inviterte rådmannen og jeg  daglig leder i Næringsforumet til et møte på slutten av arbeidsdagen på mandag. Vi ble enige om å invitere medlemmer og politikere til et møte  i etterkant av kommende styremøte for å gjennomgå forslaget til plan. I tillegg  skal det sendes ut til den samme målgruppen, slik at alle som ønsker det, kan forberede seg til møtet.
Mandag ettermiddag var det innkalt til kommunestyremøte. Det sto bare to vedtakssaker på kartet, og derfor valgte vi å legge inn informasjon om prosjekter i Værnesregionen. Vi startet med arbeidet med å vurdere en politisk styringsstruktur for samarbeidet. Så langt har vi bare hatt et administrativt vertskommunesamarbeid. Vi erfarer gjentatte ganger når felles saker skal behandles, og det dermed er forventet like vedtak i alle deltagende kommune, at det blir et demokratisk underskudd. Med helsereformen som vil bli innført i en eller annen form fra 1/1 2012, må vi samarbeide for å kunne få gode avtaler med helseforetak og ikke minst tilrettelegge for forebygging  og få på plass systemer for å kunne dra nytte av felles kompetanse. Dermed blir sannsynligvis flere lovpålagte oppgaver lagt inn i det interkommunale samarbeidet, og det blir nødvendig å se på hvordan vi politisk best kan ivareta muligheten til politisk styring. Derfor har vi igangsatt et prosjekt om politisk styringstruktur. I vårt møte på mandag fikk vi i starten en gjennomgang av status i Værnesregionsamarbeidet og hvorfor prosjektet er igangsatt. I tillegg ble det informert om nye utfordringer ikke minst i tilknytning til statlig vedtatte og varslede reformer. Fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk vi så en gjennomgang av et dialognotat som er utarbeidet for å informere om mulige løsninger. Der er det tatt inn sammenligninger mellom administrativt vertskommunesamarbeid, vertskommune med politisk nemnd og samkommune. Dette er de aktuelle modellene vi kan velge mellom. Som avslutning på denne seansen i møtet, gikk vi i grupper og ble bedt om å gi tilbakemelding på dialogheftet, og hvordan vi i egen kommune kan legge opp arbeidet med prosjektet. Vi viderefører arbeidet i et arbeidsmøte før vi skal ha felles kommunestyremøte i hele Værnesregionen først på april. På onsdag startet jeg planlegginga av neste arbeidsmøte med å forsøke å få noen med erfaring fra en samkommune til å komme til Selbu.
Neste post på programmet i kommunestyremøtet var informasjon om delprosjekt DMS (distriktsmedisinsk senter). Først fikk vi fra Helse Midt-Norge en gjennomgang av bakgrunnen for samhandlingsreformen. En av de viktigste årsakene til at reformen er nødvendig, er mangelen på helhet i helsevesenet. Vi fikk også lagt frem flere eksempler på at opphold og behandling i DMS har gitt gode resultater.
En representant fra Helse Nord-Trøndelag fortalte om strukturen på sykehus og DMS’er der, og han la også spesiell vekt på verdien av å være tilknyttet et DMS.
En overlege fra St. Olavs Hospital snakket om betydningen av forebygging og viste til statistikker som bekreftet at  folk over tid generelt er blitt tyngre, og at dette fører med seg mange livsstilssykdommer. Dette beviser at vi må tillegge forebyggende arbeid langt større vekt enn det vi hittil har gjort. For kommunene oppleves dette vanskelig siden budsjettene i dag er  stramme, og en vridning over til forebygging, gir ikke utslag på budsjettene før det er gått lang tid. Ingen er i tvil om at det på sikt lønner seg å forebygge, men utfordringen er å finne midler til satsingen.
Helt til slutt fortalte enhetsleder for DMS Stjørdal om sykehuset, hvilke tilbud de kan gi og litt om resultatene de kan vise til.
Etter mye informasjon lokalt og signaler fra sentralt hold om den forestående reformen, ser det ut til at DMS blir en viktig «brikke» for å få innfridd forventninger som ligger i reformen. Det som imidlertid er uklart, er hvilket ansvar kommunene får, og om DMS skal brukes til opphold som tidligere var i sykehus. Sykehusene bebuder enda kortere liggetid og dermed behov for DMS før en kan sendes heim. Blir det slik, er det helseforetakene som etter min mening skal dekke kostnadene i DMS, ellers må kommunene få økt sine rammeoverføringer.
Det var bare to politiske saker i kommunestyret. Den ene var en andre gangs behandling av en reguleringsplan, og den andre var en ekstra tildeling fra næringsfondet. I den siste saken ble det lagt fram tilleggsforslag. To av dem ble enstemmig vedtatt, mens et forslag som ville ha medført en endring i forhold til kriterier for å få utbetalt deler av tilskuddet i forhold til framdrift i det aktuelle prosjektet, ble nedstemt.
Møtet sluttet ikke før langt på kveld, og siden jeg skulle si noen ord i møtet med Helse- og omsorgsministeren på tirsdag, åpnet jeg eposter med stikkord jeg fikk fra lederen i prosjektet som skulle få prisen, og startet planlegging av innlegget mitt. Derfor var det nesten midnatt før arbeidsdagen var avsluttet.

Tirsdag morgen hadde jeg en time på kontoret som ble brukt til forberedelser før møtet med Statsråden. Før jeg dro til Stjørdal for å motta prisen, deltok jeg i styremøte i Selbu Økonomi & Regnskap AS. Det er alltid trivelig å møte gamle kolleger der og se at selskapet drives godt.
Tilstelningen i forbindelse med overrekkelse av pris fant sted i lokalene til helsestasjonen på Stjørdal. Det var ledende helsesøster i Stjørdal som ledet arrangementet som det var avsatt ca. en time til. Det hele startet med et innslag fra en ung fløytespiller fra kulturskolen på Stjørdal, som sammen med sin lærer framførte to nummer for oss. Deretter fikk jeg anledning til å informere om Værnesregionen. Jeg fortalte om hvordan vi startet, hva vi i dag samarbeider om, hva vi arbeider med av nye prosjekter og aktuelle samarbeidsområder som vurderes. Siden jeg her hadde anledning til å snakke direkte til ministeren som har ansvar for samhandlingsreformen, benyttet jeg anledningen til å si noe om utfordringene med å planlegge for en reform lokalt, når vi fremdeles ikke vet hva som blir vedtatt sentralt. Dette gjelder spesielt  ansvarsfordeling både for oppgaver og økonomi mellom kommune og helseforetak. Statsråden svarte delvis på mine spørsmål med å si at ingen ting skulle settes ut i livet før den 1/1 2012, og at det da ville bli en gradvis innføring, men kom ikke med noen klare lovnader om når alt kunne være klart. Fra departementet var planen at de skulle få forslag ferdig i vårsesjonen, men etter det skal Stortinget behandle saken, så vi kan nok ikke vente et klart vedtak i lovendringer og forskrifter før sent neste høst. Da blir det som vanlig kort tid for oss som må sette ting ut i livet. Selv om vi ikke vet alt i dag, stiller vi forhåpentligvsis sterkt siden vi nå har jobbet lenge med dette i Værnesregionen og dermed også i den enkelte kommune. Reformen vil legge stor vekt på forebygging, og også i Selbu er det nå utarbeidet et forslag til til folkehelsestrategi. Assisterende fylkesmann i Sør-Trøndelag var til stede og informerte om arbeidet med helsereformen i vårt fylke, om interkommunalt samarbeid og om ressurser som er tildelt de ulike prosjektene. Som leder i regionrådet i Værnesregionen fikk jeg æren av å ta imot prisen. Delprosjektet, som ble tildelt prisen, handler om det offentlige legearbeidet og om helsestasjonsarbeidet, og pengene skal brukes til å bygge og videreføre kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. Ansatte i alle samarbeidende kommuner under ledelse av kommunelegen i Stjørdal, er ansvarlig for det arbeidet som er utført, og de har utvilsomt gjort en god jobb. Etter at jeg fikk anledning til å takke Statsråden, fikk prosjektmedarbeiderne blomster som en takk for godt utført arbeid, og som et symbol på at vi er stolte over å ha dem i våre kommuner. Det er sjelden vi får besøk av sentrale politikere , og jeg benyttet derfor anledningen til å takke for besøket med å overrekke et par Selbuvotter.
Prosjektleder takket også for prisen og fortalte litt om arbeidet med prosjektet og hva de hittil hadde konkludert med, før det hele ble avsluttet med et nytt innslag på fløyte.
Tirsdag kveld var det ekstraordinær generalforsamling i Selbuskogen Skisenter AS. Grunnen til at denne måtte gjennomføres, var krav fra departementet i forhold til vedtektene. Møtet ble raskt avviklet, og vi fikk en gjennomgang av ulike utbyggingstiltak som er utført ved senteret. Skisenteret har nå fått status som interkommunalt anlegg siden både Selbu og Stjørdal har godtatt dette. I løpet av det siste året er det lagt ned en enormt stor dugnadsinnsats, noe som sammen med midler fra kommunene og  andre bidrag har medført at vi har et flott annlegg, der det kan avvikles store arrangementer. Det første er Junior NM på ski som skal avvikles i mars i år. Uten frivillig innsats hadde ikke dette vært mulig. Stor takk til alle som har bidratt!

Onsdag sto det ingen møter på timeplanen, men dagen gikk utrolig fort. Jeg benyttet anledningen til å ha en samtale med økonomisjefen om regnskap og generelt om bevisstgjøringa blant alle ansatte i forhold til bruk av ressurser. Ansatte i sentraladministrasjonen har nettopp brukt deler av en dag på å få informasjon om våre utfordringer i forhold til økonomi, og de mente dette var så opplysende at alle i organisasjonen burde ha fått samme informasjon.
Kommunelegen hadde kontordag, og jeg slo av en prat med henne om folkehelsearbeid og den rapporten hun har hatt ansvar for å utarbeide i Selbu om folkehelsa. Behovet for et samarbeid med andre kommuner, drøftet vi også. Vi har et vedtak som sier at det vi kan løse lokalt, skal løses lokalt, men vi ser at vi har nytte av å dele kompetanse med våre nabokommuner. Utarbeidelse av folkehelsestrategi for Selbu skjer for første gang, og  det er viktig at dette arbeidet forankres i alle sektorer, og  ikke bare  blir en helsesak.
Protokollen fra kommunestyret var ferdig til gjennomlesing, og jeg godkjente forslaget før det sendes ut til alle representantene i kommunestyret.
Det var mange eposter som ikke var gjennomgått siden jeg har vært mye opptatt de siste dagene. Noe fikk jeg svart på, og noe la jeg inn i saksbehandlingssystemet for videre oppfølging.
Kontrollutvalget har etter prioritering i kommunestyret  bestilt en rapport fra revisjonen på omdømme. Denne ble begrenset til internt omdømmearbeid i kommuneorganisasjonen, og en foreløpig utgave er kommet for tilbakemelding fra rådmann. Jeg fikk en kopi som jeg raskt leste igjennom. De forhold som er påpekt i saken, er ting som bevisstheten rundt og forskjellen på kommunens vedtatte slagord og visjon. Rådmannen har jobbet i mange møter med omdømmebygging, men i rapporten etterlyses det en skriftlig dokumentasjon av dette arbeidet. Rapporten vil snart komme til politisk behandling, og da får vi vurdere om vi med bakgrunn i konklusjoner bør sette i verk tiltak for å bedre omdømmet vårt.
Onsdag kveld var  funksjonærer til junior NM på Selbuskogen Skisenter invitert til Bell Amfi. I alt 300 personer har meldt seg som frivillig hjelp for å få arrangementet trygt i havn. Mange av disse var møtt opp i amfiet, og vi fikk informasjon om hva vi skal gjøre i løpet av helga. NM-sangen ble  presentert med tilhørende dans, og «låtskriveren»  fikk den oppsatte premien. Det var en flott sang med en fantastisk fint regisert dans til. Alt skulle passe veldig bra til en samling av ungdommer.

I inneværende uke har dagene  som vanlig vært fylt med varierte arbeidsoppgaver, og nettopp derfor blir ikke jobben kjedelig. Når jeg i tillegg ser at «hele» bygda stiller opp for å løfte i fellesskap slik de nå gjør til NM, da er jeg utrolig stolt over å være ordfører i Selbu. 

 
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: